O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet49/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
+ 1
x > 2  
e x" 
1
< j c
< 2
x - 2
x < \
bu y erd a a = 1.2 ,x = 2.3
49


3. 
Q uyidagi m asalaga blok- sxem a va d astu r tuzing: 
ax + 
1
* > 
5
2
= • a r+l 
1 < дг < 5 
X2 - 2 x < l
bu yerda a -  1.2 jc e [ l;3 ] A r = 0.1
4. H aqiqiy m assiv A (40)ning elem entlarini y ig ‘indisini hisoblashga blok- 
sxem a v a d astu r tuzilsin.
5. H aqiqiy m assiv X (3 0 ), Y (10)larning elem en tlari ichida eng kichigini 
hisoblashga b lo k -sx em a v a d astu r tuzilsin.
6
. H aqiqiy m assiv A (10,12)ning elem entlarini y ig ‘indasi hisoblashga blok- 
sxem a va d a stu r tuzilsin.
7. X aq iq iy m assiv U (15,20)ning elem entlarini k o ‘paytm asi hisoblashga 
blok-sxem a v a d astur tuzilsin.
8
. B utun m assiv N (50) - ning to ‘qq izg a b o ‘linadigan elem entlarini 
hisoblashga blok- sx em a va d astu r tuzilsin . 
T ekshirish sharti: ]n ;/9 [* 9 = n,
9. B utun m assiv N (50) v a M (20)larning elem en tlari y ig ‘indisini hisoblashga 
blok- sx em a v a d astu r tu zilsin .
10. U chlari (1;2) va (30;40) nuqtalarda b o ‘lgan to ‘g ‘ri to ‘rtburchak chizish 
dasturini y o zing.
11. 
Q u y id ag i m asalag a blok- sxem a va d a stu r tuzing:
lg * —4
x > 5
4 '
x = 5
jr + 5
x < 5
bu y e rd a x = 3
50


4-BOB. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR 
TIZIMI VA TRANSSENDENT TENGLAMALARNI 
YECHISH USULLARI
M a’lum ki, 
o b y ektning 
m atem atik 
m odeli 
m atem atik 
m u nosabatlar 
(tenglam a, tengsizlik yoki u larning tizim lari) y o rd am id a ifodalanadi. Shu m unosa- 
batlardan biri - chiziqli algebraik ten g lam alar tizim idir. B izga n ta n o m a ’lum li n 
ta chiziqli algebraik ten g lam alar tizim i
OuX 
J
+ a ,2x 2 + 

Download 3.11 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish