O ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet85/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
| x , + x , = 3
(L2)
B erilg an ten g lam alarg a m os to ‘g ‘ri ch iziq lam i v a ten g sizlik larg a m os yarim
te k islik la m i 
X tOX2
koordinatalar 
te k islig id a
ifodalab, 
yarim
tekisiiklar 
k esish m asin i to p am iz (7.8-rasm ).
B u y e rd a
AC
to ‘g ‘ri chiziq bilan ch eg aralan g an yuqori yarim tek islik I
ten g sizlik n i, 
BC
to ‘g ‘ri chiziq bilan chegaralangan quyi yarim tek islik esa 
L, 
ten g sizlik n i ifodalaydi. B o ‘yalgan sohadagi n u q talarn in g koordinatalari berilgan 
m asaladagi b arch a tengsizliklarni q anoatlantiradi. 
z
m aqsad funksiyasi m aksim al 
q iy m atg a 
ABC
u chburchakning chegaraviy n u q talarid a erishganligi sababli, op ti­
m al y ech im n i topish uchun 
А, В. С
n u q talarn in g k oordinatalarini topib, z funksi­
y asig a q o ‘y am iz va ularning ichidan z fun k siy ag a en g katta qiym at beruvchi nu- 
qtani tan lab olam iz.
98


7.8-rasm
S
n u q ta ( i ,) v a (£ 2) to ‘g ‘ri chiziqlarning kesishish nuqtasi b o ig a n lig i uchun 
u shbu tenglam alarni b irg alik d a yecham iz.
Jx, + 2
x
2 = 4
[л:, + x, = 3
T englam alar sistem asid an дг, = 2, 
x, =

ekanligi kelib chiqadi. U holda 
A,B,C
n u qtalarning k o o rd in atalari quyidagicha b o ‘ladi: 
A(0,2), B(0,3), C(2,1). 
U shbu nuqtalarning k o o rd in atalarin i m aqsad funksiyasiga q o ‘yib, quyidagilarni 
hosil qilam iz:
z , = 2 0 + 4 - 2 = 8 
zB
= 2 - 0 + 4 - 3
= 12 
zc
= 2 - 2 + 4 1 = 8
Y uqoridagilardan k o ‘rinib tu rib d ik i 
z
funksiya m aksim al qiym atga V nuqtada 
erishadi: 
zmax
= 12, 
x\
=0, д-j = 3.

Download 3.11 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO ’z b e k ist o n r e sp u b L ik a si o L iy va o ’r t a m a X su s t a ’lim V a z ir L ig I o ’zbek jsto n r e sp u b L ik a si

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish