• 3). Og‘zaki metodlarga nimalar kiradi
 • 5). Qaysi suhbat turi yangi material о‘rganilgandan sо‘ng о‘tkaziladi
 • «Ta’lim tо‘g‘risida»gi
 • Mustahkamlash uchun savollar
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/120
  Sana25.02.2023
  Hajmi2.4 Mb.
  #43529
  TuriУчебное пособие
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   120
  Bog'liq
  Biologiya o\'qitish metodikasi o\'quv qollanma
  Amaliy mashg
  Mustahkamlash uchun savollar: 
  1. Jadidchilik xarakatini vujudga kelish sababi nimada edi? 
  2.Jadidchilar harakatining asosiy maqsadi nimadan iborat? 
  3.Jadidchilarning ta’lim va tarbiya haqida qanday qarashlari mavjud? 
  4.Yangi usul maktablarini ochilishida qaysi olimlar kо‘p ishlar qildilar? 
  5.Munavvar qorining ta’lim va tarbiya haqidagi qarashlari nimadan iborat? 


  39 
  TEST SAVOLLARI 
   
   
  1). Biologiya о‘qitish uslubiyatlari nechta? 
  A) 3 ta; B) 5 ta; S) 2 ta; D) 4 ta.
   2). Hikoya nima ? 
   
  A)О‘qituvchi va о‘quvchi orasidagi munosabat;
  B)Kо‘rgazmalardan foydalanish; 
  S) О‘qituvchining jonli sо‘zi; 
  D)О‘quvchilarning test tuzishi. 
  3). Og‘zaki metodlarga nimalar kiradi ? 
  A) Namoyish qilish, suhbat, tajriba;
  B) Kitob bilan ishlash, hikoya;
  S) Namoyish qilish,ekskursiya; 
  D) Hikoya, suhbat, savol-javob. 
  4). Hikoyaning xillirini kо‘rsating? 
  A) Aytib berish, kirish; 
  B) Yakunlovchi tushuntirish; 
  S) Aytib berish, ta’riflash, xarakterlash, tushuntirish, muhokama qilish;  
  D) Tushuntirish, muhokama qilish. 
  5). Qaysi suhbat turi yangi material о‘rganilgandan sо‘ng о‘tkaziladi? 
  A) Kirish suhbati; 
  B) Bayon qiluvchi suhbat; 
  S) Takrorlovchi suhbat; 
  D) Yakunlovchi suhbat. 


  40 
  II-BOB. BIOLOGIYANI O’QITISH SHAKILLARI MA 
  TAMOYILLARI 
  6-§ BIOLOGIK TA’LIM JARAYONINING YAXLITLILIGI,
   О‘QITISH PRINSIPLARI VA QONUNIYATLARI 
  О‘zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi, jahon hamjamiyatiga 
  yuz tutishi, rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy, madaniy - ma’rifiy, diplomatik 
  aloqalarning yо‘lga qо‘yilishi barcha jabhalar kabi ta’lim tizimini isloh qilishni 
  talab etdi. 
  Shu sababli О‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim tо‘g‘risida»gi qonunida
  ta’lim mamlakatimizning ijtimoiy taraqqiyot sohasida ustuvor yо‘nalish deb e’lon 
  qilingan. 
  Mazkur hujjatda mamlakatimizning ta’lim sohasidagi davlat siyosatining 
  asosiy prinsiplari etib, quyidagilar qayd etilgan: 
  1. ta’lim va tarbiyaning insonparvar, demokratik xarakterda ekanligi; 
  2. Ta’lim uzluksizligi va izchilligi; 
  3. Ta’lim tizimining dunyoviy xarakterda ekanligi; 
  4. Davlat ta’lim standartlari doirasida ta’lim olishning hamma uchun ochiqligi; 
  5. Ta’lim dasturlarini tanlashga yagona va tabaqalashtirilgan yondoshuv; 
  6. Bilimli bо‘lish va iste’dodni rag‘batlantirish; 
  7. Ta’lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvini uyg‘unlashtirish; 
  Ma’lumki, mamlakatimizning ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy 
  prinsiplari uzviy ravishda uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat kо‘rsatish 
  prinsiplariga bevosita ta’sir kо‘rsatadi va ularni taqozo etadi. 
  О‘zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta’lim tizimini 
  tubdan isloh qilish, zamon talablari asosida qayta qurish, uzluksiz ta’lim tizimining 
  turlari, ta’lim muassasalari oldidagi vazifalar, kadrlar tayyorlash milliy modelini 
  amaliyotga tatbiq etish masalalari bilan bir qatorda uzluksiz ta’lim tizimining 
  quyidagi faoliyat kо‘rsatish prinsiplari qayd etilgan. 
  Ta’limning ustuvorligi – ta’lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etilishi va 
  rivojlantirilishi jamiyatimizdagi ustuvor yо‘nalish sanaladi. Ta’limning ustuvorligi 


  41 
  yuksak ma’naviyatli, bilimli va salohiyatli barkamol shaxsning shakllanishiga 
  zamin yaratadi. 
  Ta’limning demokratlashuvi – ta’lim va tarbiya uslublarini tanlashda, ta’lim-
  tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishda ustoz va tahsil oluvchining 
  hamkorligiga asoslanadi. 
  Ta’limning insonparvarlashuvi – inson qobiliyatlarini tо‘liq ochilishi va 
  bilim olishga bо‘lgan ehtiyojlarning qondirilishi, milliy va umuminsoniy 
  qadriyatlar ustuvorligining ta’minlanishi, inson, jamiyat va atrof-muhitning о‘zaro 
  munosabatlarini uyg‘unlashtirishga asoslanadi. Ta’limning ijtimoiylashuvi – ta’lim 
  oluvchilarda ongli intizom, insoniy qadr – qimmat tuyg‘usi, yuksak ma’naviyat, 
  ijtimoiy normalarga asoslangan xulq-atvor, estetik boy dunyoqarash, mantiqiy va 
  ijodiy fikrlashni tarkib toptirish nazarda tutiladi.
  Ta’limning milliy yо‘naltirilganligi – ta’limning milliy tariximiz, xalq 
  an’analari va urf-odatlari bilan uzviy uyg‘unligi, О‘zbekiston xalqlarining 
  madaniyatini saqlab qolish va boyitish, ta’limni milliy taraqqiyotning о‘ta muhim 
  omili sifatida e’tirof etish, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyatini hurmatlashni 
  ta’minlaydi. 
  Ta’lim va tarbiyaning uzviy bog‘liqligi har tomonlama kamol topgan insonni 
  shakllantirishni nazarda tutadi. Iqtidorli yoshlarni aniqlash – ta’lim jarayonini 
  differensiallashtirish va individuallashtirish, iqtidorli yoshlarga ta’limning eng 
  yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun 
  shart-sharoitlar yaratishni kо‘zda tutadi. 
  Respublikamizda olib borilayotgan ta’lim sohasidagi islohotlarning 
  muvaffaqiyati uzluksiz ta’lim tizimining barcha turlarida ta’lim-tarbiya jarayoni 
  tashkil etiladigan о‘qitish prinsiplari ta’lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy 
  prinsiplari va uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat kо‘rsatish prinsiplariga qanchalik 
  mos kelishi va ularni amaliyotga joriy etishga safarbar etilganligiga bog‘liq. 
  Ma’lumki, о‘qitish prinsiplari - о‘qitish tizimining tuzilishi, mohiyati, uning 
  qonunlari va qonuniyatlari haqidagi, shuningdek, faoliyatni tashkil etadigan, 
  amaliyotni boshqarishda namoyon bо‘ladigan bilimlar o’quv qo’llanmasi sanaladi. 


  42 
  Respublikamizdagi ijtimoiy - iqtisodiy, ma’naviy - ma’rifiy о‘zgarishlar 
  biologik ta’lim jarayonida ilmiylik, sistemalilik, fundamentallik, izchillik
  kо‘rgazmalilik, onglilik, mustaqillik, ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanishning 
  metodologik prinsipi, nazariyani amaliyot bilan bog‘lash, samaradorlik, 
  tushunarlilik, mantiqiy ketma-ketlik, uzviylik, ta’limni differensiallashtirish va 
  individuallashtirish, individual va guruhlarda о‘qitishni uyg‘unlashtirish, о‘qitish 
  maqsadi, mazmuni, vositalari va shakllarining ijtimoiy muhitga bog‘liqligi, 
  о‘qitish maqsadi, vositalari va natijalar birligi, baholash va о‘z -о‘zini baholash 
  prinsipi bilan bir qatorda, ta’limni demokratlashtirish va insonparvarlashtirish kabi
  prinsiplarga ham amal qilinishi zarurligini kо‘rsatdi. 
  Ta’limni differenstiallashtirish va individuallashtirish esa о‘qitish
  jarayonida individual va guruhli yondashish prinstipini talab yetadi. О‘qitish 
  prinsiplari negizida о‘qitish qonunlari va qonuniyatlari yotadi. О‘qitish qonunlari 
  va qonuniyatlari о‘qitish prinsipining nazariy asoslarini ishlab chiqishga va 
  pedagogik faoliyat amaliyotiga qо‘llashga zamin tayyorlaydi.
  Shuni qayd etish lozimki, о‘qitish qonunlari va qonuniyatlari uzluksiz ta’lim 
  tizimining oldiga qо‘yilgan davlat va ijtimoiy buyurtmalar, jamiyatning ijtimoiy 
  hayotidagi ma’naviy - ma’rifiy о‘zgarishlar, ta’lim - tarbiya jarayonining maqsadi 
  va vazifalari, fanning rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liq holda о‘zgarib, 
  yangilanib turadi. 
  О‘qitish prinsiplari avvalo muayyan davlatning ta’lim sohasidagi davlat 
  siyosatining asosiy prinsiplari, uzluksiz ta’lim tizimining faoliyat kо‘rsatish 
  prinsiplari, sо‘ngra ta’lim tizimi oldidagi buyurtmalariga mos kelishi, shuningdek, 
  jamiyatda sodir bо‘layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ma’naviy - 
  ma’rifiy о‘zgarishlarni о‘zida aks ettirib yangilanib, о‘zgarib, rivojlanib, о‘zgacha 
  ahamiyat kasb etadigan jarayondir.О‘qitish prinsiplari biologiyani о‘qitishning 
  maqsadi va vazifalariga bog‘liq holda ta’lim-tarbiya jarayonining yо‘nalishi va 
  pedagogik faoliyatning mazmunini belgilaydi. 
  О‘qitish prinspi - didaktik kategoriya bо‘lib, u ta’lim-tarbiya jarayonining 
  maqsadi va vazifalariga bog‘liq holda о‘qitish qonunlari va qonuniyatlarining 


  43 
  amaliyotga qо‘llanish usulini belgilaydi. 
  Agar о‘qitish prinsiplari о‘qituvchi va 
  tahsil oluvchilarning hamkorlikda о‘qitish maqsadlariga erishish yо‘nalishini 
  belgilasa, о‘qitish qonunlari pedagogik jarayonning xarakterini о‘zida aks ettiradi. 
  Barcha jabhalarda qonunlarning maqsadi va istiqboldagi kо‘zlangan natijasi 
  bо‘lgani kabi о‘qitish qonunlari ham metodika fanining mantiqiy tarkibiy qismi 
  sanalib, pedagogik jarayonning obektiv, tashqi, ichki, muayyan va nisbiy 
  bog‘lanishlarini aks ettirib, ta’lim-tarbiya jarayonining mazmuni, metodlari, 
  vositalari va shakllarining uzviyligini, mazkur jarayonning ilmiy asosda tashkil 
  etilishi va boshqarilishi, olinajak natijalar va samaradorlikni orttirish yо‘llarini 
  belgilaydi. 
  Respublikamizda ta’lim jarayonini isloh qilish va uzluksiz ta’lim tizimini 

  Download 2.4 Mb.
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   120
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish