• O liy va o ‘rta m axsus, kasb-h u n ar t a ’lim i ilm iy-m etodik birlashm alari fa o liya tin i m uvofiqlashtiruvchi Kengash
 • S O ‘ZBOSHI « T a ’lim -tarbiya — ong mahsuli, lekin, a yn i vaqtda, ong darajasi va
 • Pedagogika va psixologiya p65
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI  O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA 
  MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  O‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI
  S.R. BAXADIROVA
  PEDAGOGIKA VA 
  PSIXOLOGIYA ASOSLARI
  K asb-h u n ar kollejlari uchun o ‘quv q o ‘llanma
  Toshkent - «ILM ZIYO» - 2016


  UO‘K: 371.132 (075)
  KBK 88.8
  B43
  O liy va o ‘rta m axsus, kasb-h u n ar t a ’lim i ilm iy-m etodik 
  birlashm alari fa o liya tin i m uvofiqlashtiruvchi Kengash 
  tomonidan nashrga tavsiya etilgan.
  Ta qr i z c hi l ar : 
  SH.SH. MURODOV 
  Respublika dizayn 
  kolleji direktori;
  P. SHOBARATOV 
  — TDPU katta o‘qi- 
  tuvchisi.
  Ushbu o‘quv qo‘llanma kasb-hunar kollejlarining amaliy san’at yo‘nalishi 
  mutaxassisligida pedagogika va psixologiya fanini o‘qitish uchun mo‘ljallangan 
  bo‘lib, qo‘llanma ikki bo‘limdan iborat. Birinchi bo‘limda pedagogika faniga 
  oid mavzular, ikkinchi bo‘limda psixologiya asoslari bo‘yicha ma’lumotlar be- 
  rilgan. Qo‘llanmada barcha mavzular bo‘yicha axborotlar bilan birga savollar, 
  mustaqil ishlash uchun topshiriqlar, ilg‘or pedagogik texnologiyalar yuzasidan 
  kerakli ma’lumotlar keltirilgan.
  ISBN 978-9943-16-271-6
  © S.R. Baxadirova, 2016-y.
  © «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2016-y.


  S O ‘ZBOSHI
  « T a ’lim -tarbiya

  ong mahsuli, lekin, a yn i vaqtda, ong darajasi va 
  uning rivojini ham belgilaydigan omil. Binobarin, t a ’lim -tarbiya tizim ini 
  o ‘zgartirm asdan turib, ongni o ‘zgartirib b o ‘lm aydi. Ongni, tafakkurni 

  Download 57.48 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish