Pedagogika va psixologiya p65
Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/43
Sana02.11.2023
Hajmi57.48 Mb.
#93022
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   43
Bog'liq
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

Tarbiyada izchillik, tizimlilik, tarbiyaviy ta ’sirlarning uyg‘unligi 
va uzluksizlik qoidasi. Tarbiya ishida izchillik juda m uhim. T ar­
biyachi avvaliga bolalardan biror narsani talab qilib, so‘ngra o ‘zi 
bu talabni unutib qo ‘ysa, bu hol tarbiyaga yom on ta ’sir qiladi. 
O ‘qituvchi subutli, o ‘z lafziga sobit b o ‘lmog‘i kerak. O ‘quvchilarga 
tarbiyaviy ta ’sir ko ‘rsatishda izchillikka rioya qilish va bir xil talab 
q o ‘yish m uvaffaqiyat qozonishning eng m u h im shartlaridan 
biridir. Tarbiya uzoq davom etadigan jarayon, unda ota-ona, 
o ‘qituvchi, jam o atch ilik qatnashadilar. Shu sababli ularning 
ishida izchillik va davomiylik b o ‘lishiga rioya qilish kerak. Bu qoida 
tarbiyani amalga oshiradigan barcha b o ‘g‘inlar (oila, maktab, 
o ‘quvchilar jam oasi, m aktabdan tashqari tarbiya muassasalari, 
keng jam oatchilik)ni birgalikda ish ko ‘rishlarini nazarda tutadi. 
Chunki tizimlilik faqat yoshlarni emas, balki aholining barcha 
qatlam larini qamrab olishi kerak.
Bola o ‘qishni, tarbiya olishni, ulg‘ayib jamiyat hayotida faol 
ishtirok etishni xohlaydi. Pedagog uni qay usulda, qanday mu- 
nosabatlar sharoitida, qanday pedagogik jarayonda tarbiyalash 
lozimligini bilishi kerak, shu bilan birga bola o ‘zini o ‘zgartirishda 
faol ishtirokchi ekanligini ham unutmasligi lozim.
Tarbiya vositalari — biron-bir tarbiyaviy masalani maqsadga 
muvofiq yo ‘l bilan hal qilishni tashkil etish uch u n ishlatiladi 
(ko‘rsatmali ko‘nikmalar, kitoblar, radio, televideniye). Bundan 
tashqari, o ‘quvchilar jalb qilingan faoliyat turlari — kinofilmlar, 
san’at asarlari, o ‘quvchining jonli so‘zi, bolalar o ‘yini, sport, 
badiiy havaskorlik to ‘garaklari va boshqa faoliyat turlari tarbiya 
vositalari b o ‘lishi mumkin. Tarbiya vositalari tarbiyaviy maqsad-
34


larni amalga oshirish uch u n o ‘qituvchi-tarbiyachining tarbiya 
tizimiga kiritilishi lozim. Masalan, maktab kutubxonasi tarbiya 
vositasi b o ‘lishi uchun o ‘qituvchi va kutubxonachi yozuvchilar 
bilan uchrashuvlar, o ‘qilgan va yangi kitoblarning muhokamasi, 
taqdim otini uyushtirishi lozim.
Tarbiya natijasi tarbiya jarayonining usullari, uslubi, vositalari 
va shakllaridan mohirona foydalanishga bog‘liq. Tarbiyachilar ta ’sir 
etishning bola shaxsiyatiga mos usulini — eng maqbul usulini tan ­
lab olishi, uning shaxsini o ‘zgartirishi uchun kerakli shart-sharoit 
yaratishlari lozim. Tarbiya usullari har bir bolaga, har qaysi bola- 
lar jamoasiga alohida munosabatda b o ‘lishni nazarda tutishi kerak.
Tarbiya usullarini o‘rganish, tahlil qilish bu usullardan pedagogik 
jarayonda foydalanish ko‘nikma va malakalar egallashni osonlash- 
tiradi. Ularni shartli ravishda quyidagi guruhlarga b o ‘lish mumkin:
a) ijtimoiy ongning shakllantiruvchi usullari;
b) faoliyat jarayonida ijtimoiy xulq va tajriblarini shakllanti- 
rish usullari;
d) o ‘z -o ‘zini tarbiyalash usullari;
e) rag‘batlantirish va jazolash usullari.
Ijtimoiy ongning shakllantiruvchi usullari. Bu guruhga o ‘quv- 
chilarda ilmiy dunyoqarash, e’tiqod, m a’naviy va siyosiy g‘oyalarni 
shakllantirish m aqsadida ularning ongi, hislari, irodasiga ta ’sir 
ko‘rsatish usullari kiradi. Bu guruh usullarining mohiyati shundan 
iboratki, ular orqali jam iyat o ‘quvchilar ongiga qanday talablar 
qo‘yayotgani yetkaziladi. Yoshlarning dunyoqarashini shakllan­
tirish, hayot m azm unini tushunib olishlariga ko‘maklashish uchun 
ijtimoiy ongni shakllantiruvchi usullar ishlatiladi. O ‘quvchilarda 
siyosiy onglilik va ijtimoiy faollikni tarbiyalash lozim. Tushunti- 
rish — bu ijtimoiy ongni shakllantirishda eng m uhim omil. Tu- 
shuntirishning vazifasi o ‘quvchilarni yuksak madaniyatli milliy 
g‘ururli qilib tarbiyalashga yordam berishdan iborat.
Tushuntirishda o ‘quvchilarda mamlakatimiz fuqarosining o ‘z 
davlatiga nisbatan huquqlar va burchlar bilan bog‘langanligi bo- 
rasida m a’lum otlar beriladi. Bunda davlat bayrog‘i, gerbi, mad- 
hiyasi, konstitutsiyasiga sadoqat ruhida tarbiyalashning roli katta.
Suhbat — o ‘quvchi shaxsini g‘oyaviy-axloqiy shakllantirishda 
o ‘qituvchining jonli so‘zi eng ta ’sirli usul hisoblanadi. Suhbat turli 
mavzularda — axloqiy (kishilarning jamiyatdagi axloq mezonlari
o ‘zini tutish qoidalari), estetik (tabiat g o‘zalligi ham da inson 
go‘zalligi), siyosiy (davlatning ichki va tashqi siyosati), ta ’lim va
35


bilimga oid (koinot hayvonot dunyosi) uyushtirilishi m um kin . 
Suhbat davomida o‘quvchilarda o ‘z fikrlarini aytish jasoratini uy- 
g ‘otish, o ‘quvchilarni fikrlashga majbur qiluvchi savollar berish 
juda muhimdir. Bu borada baxs va munozaralarning ahamiyati katta.
Hikoya — o ‘quvchilar, odatda, hayotdan va boy badiiy ada- 
biyotdan olingan aniq misol bilan to ‘liq hikoyalarni tinglaydilar. 
Ularga axloq mezonlari, tarix qoidalari, Vatanimizning tarixiy, 
tabiiy boyliklari, san’at haqida hikoya qilib berish mumkin. Badiiy 
adabiyot, radio, televideniye, Internet tarmoqlari, gazeta va jur- 
nallardagi m aqolalar ham qim m atli m aterial b o ‘ladi. Suhbat 
ham, hikoya ham o ‘quvchilaming yoshiga mos mavzularda ular 
tushunadigan so‘zlar orqali ravon va jonli o‘tkazilishi kerak.
N am una — o ‘quvchilar o ‘z atrofidagi kishilarda ham m a yaqin 
axloqiy sifatlarni k o ‘rishlari va nam una olishlari nihoyatda m u ­
him. O ‘qituvchining shaxsan o ‘zi nam una b o ‘lishi yoshlarga katta 
ta ’sir k o ‘rsatadi. U lar o ‘qituvchining darsida va hayotda o ‘zini 
qanday tutishini, m uom ala qilishini, o ‘z vazifalarini qanday baja- 
rishini kuzatib yuradilar. O ‘quvchilar o ‘zlariga yaqin kishilarning 
x u lq -atv o rig a taq lid q iladilar. X u lq -atv o r b o la la rd a yaxshi 
sifatlarning, b a ’zan esa yom on sifatlarning ham tarkib topishiga 
ta ’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun o ‘qituvchi va ota-onalar har 
qanday holatda ham o ‘zlarini tuta bilishlari kerak. M aktablarda 
ishlab chiqarish ilg‘orlari bilan uchrashuvlar o ‘tkaziladi. Bolalar 
o ‘z ota-onalarining ishlab chiqarishdagi muvaffaqiyatlari bilan 
faxrlanadilar. U larga taqlid qilishga intiladilar. N am una xalq 
pedagogikasida ham keng foydalanilgan. O ta-bobolarim iz o ‘z 
farzandlarini hamisha yaxshilardan, donolardan, ulug‘ kishilardan 
ibrat olishga d a ’vat qilib kelganlar. M asalan, «Qush uyasida 
k o ‘rganini qiladi», «Onasini k o ‘rib qizini ol», «Axloqni axloq- 
sizdan o ‘rgan», «Bola oldida birovlarning g ‘iybatini qilma, bolang 
g ‘iybatchi b o ‘ladi». Shu oddiy iboralar ostida qancha fikrlar jam - 
lanib yotganligining guvohi b o ‘lamiz.

Download 57.48 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   43
Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish