Pedagogika va psixologiya p65
Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/43
Sana02.11.2023
Hajmi57.48 Mb.
#93022
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43
Bog'liq
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

Faoliyat jarayonida ijtimoiy xulq va tajribalarini shakllantirish 
usullari. Bola rivojlanishining, o ‘zligini bilishning asosiy omili bu 
faoliyatdir. Faoliyat nuqtayi nazaridan yondoshilgan qoida maktab 
hayotining ham m a jabhalarida ta ’lim-tarbiya jarayonlariga singib 
ketadi. Faoliyat o‘quvchilarni mustaqil bilimlarni egallashga undaydi, 
ularni qay ixtisosga moyilliklarini aniqlashga, ijodiy faoliyat tajriba- 
sini, hissiy qadriyat munosabatlarini o ‘zlashtirishlariga yordam be­
radi. O ‘quvchilarni birinchi sinfdan boshlab imkoniyat darajasidagi
36


foydali m ehnat bilan shug‘ullanishlariga erishish lozim. Bunday 
m ehnat birgalikda jam oa b o ‘lib bajarilganida yaxshi natija beradi.
Mashq va o ‘rgatish usullari. Bolalar faoliyatini oqilona maqsadga 
muvofiq ravishda va har tomonlama tashkil qilish mumkin. Mashq — 
bolalarni axloq mezonlari va xulq-atvor qoidalarini bajarishga odat- 
lantirish. O ‘quvchilar odatlarni yaqinlaridan meros qilib olmay- 
dilar, balki ular bilan m untazam muloqotlari tufayli taqlid qilish, 
tarbiya orqali hosil qilinadi. Oxir-oqibatda odat ehtiyojga aylanadi.
M ashq — muayyan xatti-harkatlarni ko‘p marotaba takror- 
lashni o ‘z ichiga oladi. M ashq natijasida ko‘nikma, odat, yangi 
bilimlar hosil qilinadi. M ashq va odatlantirish o ‘quvchi uchun 
ongli ijodiy jarayondir.
O ‘rgatish — ijodiy xulq-atvorning odatiy shakliga aylantirish 
maqsadida o ‘quvchilaming bajarishlari uchun rejali, izchil tarzda 
tashkil qilinadigan turli harakatlar, amaliyot ishlaridir. O ‘rgatish 
bir necha izchil harakatlar yig‘indisidir. O ‘qituvchi bu harakat- 
larni ko ‘rsatib berishi, tushuntirishi lozim.Tarbiya amaliyotida 
mashq qilishning turli yo‘llari mavjud. Faoliyatda mashq qilish, 
m ehnat, ijtimoiy faoliyat, jamoadagi faoliyat, o ‘zaro munosabat 
odatlarini tarbiyalashga qaratilgan. K un tartibi mashqlari mak- 
tabda, oilada o ‘rnatiladigan kun tartibiga amal qilish, shu bilan 
bog‘liq o ‘z istak va harakatlarini boshqarish va b o ‘sh vaqtdan to ‘g‘ri 
foydalanish odatiga o ‘rgatadi.
Topshiriq — o ‘quvchilarning m ehnat topshiriqlarini jam oa 
b o ‘lib bajarishlari ularda ijtimoiy xulq tajribalarini shakllantirishda 
alohida ahamiyat kasb etadi.
Pedagogik talab tarbiyaning eng m uhim usullaridan biridir. 
Talab — bu o ‘quvchining turli vazifalarni bajarishi; ijtimoiy xulq- 
atvor m ezonlarini ifodalashi; u yoki bu faoliyatda qatnashib 
bajarilishi zarur b o ‘lgan aniq bir vazifa sifatida namoyon b o ‘lishi; 
u yoki bu harakatda rag‘batlantiruvchi yoki uni to ‘xtatuvchi, oqi­
lona harakatlarga undovchi b o ‘lishi m um kin.
O ‘z - o ‘zini tarbiyalash usullari. O ‘quvchida o ‘z -o ‘zini tarbiya­
lashga, ya’ni o ‘z ustida ongli batartib ishlashga ehtiyoj paydo 
b o ‘lgandagina tarbiya jarayonini samarali deb hisoblasa b o ‘ladi. 
O ‘z -o ‘zini tarbiyalash o ‘quvchilarning o ‘zin i-o ‘zi idora qilish 
organlari faoliyatida qatnashishlari, ularning ijtim oiy faollik 
mavqeyini shakllantirishning ta ’sirchan vositasidir. O ‘quvchilar 
o ‘qishda, tarbiyada, dam olishda o ‘z -o ‘zini tarbiyalash usullaridan 
foydalanadilar, o ‘z -o ‘zini tarbiyalash tashabbuskorlik va mus-
37


taqillikka undaydilar. O ‘z -o ‘zini tarbiyalash sifatlari bola bunga 
tayyor b o ‘lganda, u o ‘zini shaxs deb anglay boshlagach, amaliy 
ishlarga mustaqillik ko ‘rsata boshlagan vaqtda paydo b o ‘ladi.
O ‘z -o ‘zini tahlil qilish — o ‘z shaxsini, fazilatlarini tahlil 
qilishga, xatti-harakatlari haqida o ‘ylashga o ‘rgatadi. O ‘z-o ‘zini 
nazorat qilish uchun o ‘quvchi o ‘zining yurish-turishi, intizomi, 
ijobiy odatlarining ortib borishi va aksincha, salbiy odatlarining 
kamayib borishi haqida muntazam ravishda kundaligiga yozib boradi.
O ‘z -o ‘zini baholash — o ‘quvchining qobiliyatini o ‘z kuchi 
bilan yuzaga chiqishiga yordam beradi. O ‘z -o ‘zini baholash o ‘zi- 
ning imkoniyatlarini hisob-kitob qilish, chetdan turib xolisona 
baho berish, o ‘zidan qoniqish hosil qilishda yordam beradi.
R ag‘batlantirish va jazolash usullari. O ‘quvchilaming har biri 
o ‘sib kamol topib borayotganidan xursand b o ‘layotganini sezishi 
kerak. Faqat shundagina bola o ‘zining olg‘a siljib borayotganini 
ko‘ra biladi. Bunga erishish uchun rag‘batlantirish usulidan foy- 
dalaniladi. Rag‘batlantirish bolaga ishonishga, unga b o ‘lgan ijobiy 
qobiliyat va fazilatlarning kuchini e’tirof etishga asoslangan. Rag‘- 
batlantirish o ‘quvchining ko‘nglini oladi, uni quvontiradi, yanada 
yaxshiroq b o ‘lishga undaydi.
Rag‘batlantirishning quyidagi turlari mavjud:
— o ‘quvchining kuchi yetadigan m as’uliyatli topshiriq berish 
orqali bolaga ishonch bildirish;
— maqtash: (ota-ona, jam oa oldida); esdalik sovg‘a berish;
— maqtov yorlig‘i berish;
— stipendiya bilan taqdirlash;
— teleko‘rsatuvlarda maqtash;
— hurm at taxtasiga rasmini qo‘yish;
— qo‘llab-quvvatlash;
— m a’muriyat va jamoaning minnnatdorchiligi;
— musobaqalarda bayroq ko‘tartirish;
— gazetada e’lon qilish;
— televideniyeda ko‘rsatuv uyushtirish.
Rag‘batlantirish pedagogik talab asosida b o ‘lishi lozim. Tar-
biyalovchi oshirib maqtashi, boshqa o ‘quvchi-yoshlarga taqqoslab 
kesatishga yo‘l qo‘ymasligi, rag‘batlantirishga b o ‘lgan talabchan- 
ligini oshirishi lozim.
Pedagogikada yana bir usul bu — jazolash.
Jazolash — tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga 
salbiy baho berish.
38


Tanbeh berish — eng yengil jazo chorasi b o ‘lib hisoblanadi.
Ogohlantirish — nom a’qul xatti-harakatlarning oldini olish 
uchun ishlatiladi.
Hayfsan berish — tanbeh va ogohlantirish kutilgan natija 
bermasa, o ‘quvchi intizomni buzaversa, hayfsan beriladi.
Uyaltirish — odamning eng nozik sezgilaridan biri uyat, or- 
nomus, sharm-u hayo. Odamda izzat-nafs, odamiylik qancha kuchli 
b o ‘lsa, avvalo, o‘zini-o‘zi hurmat qilsa, unda or-nomus kuchli bo‘ladi. 
Xalqimiz, uyat o ‘limdan qattiq deb, bejiz aytmagan. Shu sababli 
bolani hadeb uyaltirmasdan, boshqa vositalarni ham qo‘llash kerak.
Jazo haqqoniy m e’yorda qo‘llanilsa, samarali b o ‘ladi.
Shunday qilib: tarbiya jarayoni inson hayotida rivojlanib
takomillashib boradi. Yuqorida ta ’riflab berilgan tarbiya tam o- 
yillari va umumiy metodlari o ‘quvchilarga pedagogik ta ’sir ko‘r- 
satish sohalarining hammasini qamrab olmaydi.
Pedagogika fani va amaliyoti har doim rivojlanib boradi, shuning 
uchun ham tarbiya jarayoni ham, uning qoida va usullari ham
takomillashaveradi. Tarbiyaning samarasi bu qoida va usullarning 
to ‘g‘ri qo‘llanishiga, tanlangan vosita va usullar muayyan ijtimoiy 
guruhda tarbiya tizimidan qanchalik o‘rin olganiga, ularning tarbiya 
vazifalari va maqsadlariga qanchalik javob berishiga bog‘liqdir.

Download 57.48 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   43
Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish