• 2.2. Psixika va ongning taraqqiyoti
 • Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet19/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  1. Psixologiya predmetiga tushuncha bering?
  2. Psixologiya fanining fanlar tizimida tutgan o‘rnini aniqlang va tu- 
  shuntiring?
  3. Psixologiya nimani o‘rganadi? Psixik jarayonlar, psixik holatlar, 
  psixik xususiyatlarga tushunchalar bering?
  4. Psixologiyaning fan sifatida rivojlanish bosqichlarini ayting.
  5. Sharq mutafakkirlarining psixologik qarashlarini bayon qiling.
  V a z i y a t : 8-sinf o‘quvchilaridan ikkitasi o‘z o‘qituvchlarini 
  xursand qilish uchun shahar parkida chiroyli bo‘lib ochilib tur- 
  gan gullardan katta bir guldasta qilib, ustozlariga sovg‘a qilayotgan 
  paytlarida sinfga bir qariya kirib, mehnatini hurmat qilmagan bo- 
  lalarni jazolashini o‘qituvchidan talab qilmoqda. Ustoz qoloq o‘quv- 
  chilarning bunday e’tiborlaridan boshi osmonda xursand bo‘lib 
  turgan edi, sovg‘a o‘g‘rilik ekanini bilgan zahoti lol bo‘lib qoldi. 
  O‘qituvchi shunda ...
  Ushbu vaziyatni asosli tarzda guruhda bahs-munozara yo‘li bilan 
  tahlil qiling. Xulosalar chiqaring.
  2.2. Psixika va ongning taraqqiyoti
  Inson psixikasi — psixika taraqqiyotining eng oliy bosqichi. 
  Psixika (yunoncha psychiros-ruhiy) — yuksak darajada tashkil top- 
  gan materiya — miyaning funksiyasi. Uning mohiyati tuyg‘u, idrok, 
  tasavvur, fikr, iroda va boshqalar ko‘rinishida aks ettirishdan ibo- 
  ratdir. Inson ongi o‘z mohiyatiga ko‘ra, hayvonlarning instinktiv, 
  individual va intellektual harakat formalaridan batamom bosh-
  63


  qacha, nihoyatda murakkab hodisadir. Inson ongi evolutsion 
  taraqqiyotning eng so‘nggi bosqichi, ya’ni inson taraqqiyoti bos- 
  qichidan ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot tufayli tarkib topgan. Inson 
  ongi insonning o‘zi bilan birga, deyarli bir vaqtda maydonga kel- 
  gan. Ong tarixiy taraqqiyotning ikkinchi yo‘nalishi — odamlar- 
  ning amaliy faoliyatlari bilan amalga oshiriladigan va tekshirib 
  ko‘riladigan insonning bilish faoliyatining doimo rivojlanish ja­
  rayoni. Ongning tabiati — ong odamning borliq haqiqatini aks 
  ettirish formasi tariqasida keladi. Ongning asosiy belgilari — odam 
  ongining psixologik xarakteristikasi, so‘z va ma’noning ongni tash­
  kil qiluvchi tushunchalar sifatida kelishi, odam ongining borliqdagi 
  narsa va hodisalarni, ularning eng barqaror muhim belgilari va 
  xususiyatlarini ma’lum darajada so‘z bilan umumlashtirib ifoda- 
  laydi, aks ettiradi. Psixika va ongning paydo bo‘lish taraqqiyoti 
  inson ongining paydo bo‘lishining dastlabki shart-sharoitlari, kishi- 
  larning birgalikdagi faoliyati, mehnat taqsimoti, kishilar o‘rtasidagi 
  muloqotning borgan sari faollashib borishi, til asosida turli so‘z 
  signallaridan, belgilar tizimidan foydalanish, insonning moddiy 
  va m a’naviy madaniyati, inson boyliklarining yaratilishi, ijtimoiy 
  tajribani o‘zlashtirish, avloddan avlodga berish, saqlash bilan bog‘liq.
  Ongning paydo b o ‘lishi taraqqiyotida filogenetik — orga­
  nizmning oddiy shaklidan tortib murakkab, to hozirgi zamon 
  kishisiga qadar rivojlanish jarayoni juda uzoq tarixiy, ijtimoiy, 
  biologik o ‘zgarishlar yuz bergan davrlar bilan xarakterlanadi. 
  Ontogenetik taraqqiyotda har bir individ hayoti davomida mu­
  rakkab o‘zgarishlar tizimini bosib o‘tadi. Murakkab ko‘rinishdagi 
  shart-sharoitga moslashish refleks qobiliyatining paydo bo‘lishi 
  taraqqiyotiga olib boradi. Ongning rivojlanishini ta ’minlovchi 
  omillar — hozirgi zamon sharoitida yoshlarning har tomonlama 
  kamol topishi, mustaqil fikrlash, atrofidagi o‘zgarishlarga ochiq 
  ko‘z, teran fikr bilan munosabatda b o ‘lishi mumkin ijtimoiy 
  o‘zgarishlarda faol ishtirok etishlari lozim. Buning uchun fan 
  yutuqlari, umumxalq madaniyatining o‘zlashtirilishi, o‘z-o‘zini 
  boshqarishning yangi vositalaridan foydalanish zarur. Ishlab chi- 
  qarish korxonalarini yangi texnologiyalar bilan boyitish, bilimga 
  bo‘lgan qiziqishning ortishi kelajakdagi ijtimoiy o‘zgarishlar, is- 
  tiqbollar nazarda tutiladi. Shuningdek, odamdagi barcha psixik 
  jarayonlar, psixik xususiyatlar, psixik holatlar faqat ong bilan emas, 
  balki ongsizlik, ong osti holatlarida ham ro‘y berishi mumkin. Inson 
  shaxsidagi ongsizlik holatlari kishining o‘zi anglamagan holda
  64


  qiziqishi va ehtiyojlarini bajarishga intilishdir. Bunday xatti-ha- 
  rakatlar turli ixtiyorsiz reaksiyalarda, xulq-atvorda, psixik hodi- 
  salarda namoyon bo‘ladi. Ongsizlik holatlarining ikkinchi guruhi 
  asosida ongsizlik holatlarining uchinchi guruhi kishining idroki, 
  xotirasi va xayoli bilan bog‘lanib ketadi. Tush ko‘rish, shirin xayol, 
  orzu, ongsizlik holatlari ba’zan kishining ongiga singib qolgan axloq 
  normalari orqali nazorat qilinishi ham mumkin.
  Insonning ijtimoiy munosabatlar mahsuli ekanligi, yuksak psixik 
  funksiyalar tarkib topishining o‘ziga xos qonuniyatlari mavjudligi 
  L.S. Vigotskiyning nazariyasida aniq yoritib berilgan. Psixikaning 
  rivojlanishini ijtimoiy muhitdan ajralgan holda vujudga kelgan 
  jarayon deb hisoblab bo‘lmaydi. Bolaning har qanday madaniy 
  psixik rivojlanishi (yuksak funksiya) ikki tomonlamalikka ega, ya’ni 
  ijtimoiy, psixologik har qanday yuksak psixik funksiyalar rivoj- 
  lanishiga ko‘ra dastavval ijtimoiydir. Ular kishilarning o ‘zaro 
  munosabati sifatida shakllanadi, shundan keyingina esa, shaxsning 
  psixik funksiyalari sifatida namoyon bo‘ladi. L.S. Vigotskiyning 
  qonuniyati so‘z va predmetlarga nisbatan munosabatni namoyon 
  etadi. So‘z va predmetlar o‘rtasidagi obyektiv bog‘liqlik kattalar 
  va bolalar o‘rtasidagi muloqotni rivojlantiradi. Shuningdek, ong 
  psixika rivojlanishining oliy formasidir. Uning paydo bo‘lishi va 
  rivojlanishida kishining mehnat faoliyati, ijtimoiy munosabati va 
  muloqot (til yordamida) qilish jarayoni, ya’ni ijtimoiy-tarixiy 
  shart-sharoitlar natijasidir. Ong kishilarning ijtimoiy-tarixiy 
  rivojlanishi mahsuli, faqat insonga xos bo‘lgan obyektiv borliqni 
  psixik aks ettirishning yuqori usulidir. Ongning paydo bo‘lishida: 
  ijtimoiy omillar; birgalikdagi mehnat, mehnat qurollarini ishlab 
  chiqarish, o‘zlashtirish, avloddan avlodga berish, o‘zaro muloqot, 
  ijtimoiy munosabatlar asosiy hisoblanadi. Biologik omil —orga­
  nizmning anatomik-fiziologik jihatdan o ‘zgarishi, takomillashib 
  borishi; faollik ko‘rsatishi, tabiatga ta’sir o‘tkazishi va uni o‘zgartira 
  olishi; o‘z-o‘zini anglab yetishi. Jahon psixologiyasi fanidan xulq- 
  atvor, muomala va faoliyat muvaffaqiyatini ta’minlovchi omillar- 
  ning eng muhimi tariqasida insonning emotsional hayoti yotishi 
  aksariyat nazariyotchi psixologlar tomonidan ta ’kidlab o‘tiladi. 
  Aniq izlanish predmetiga ega bo‘lgan har qanday fan o‘sha pred- 
  metning mohiyatini yoritish va materiallar to ‘plash uchun maxsus 
  usullar va vositalardan foydalanadi. Bu esa fanning metodlari deb 
  yuritiladi. Metod — (yunoncha — metod — tadqiqot tekshirish) 
  bilishning nazariy va amaliy o‘zlashtirish usullari yig‘indisi.
  65


  Psixologiyaning asosiy metodlari quyidagilardan iborat: ku- 
  zatish metodi tabiiy metodlar jumlasiga kiradi. Tashqi kuzatuv 
  mohiyatan kuzatiluvchi xulq-atvorni bevosita tashqaridan turib, 
  kuzatish orqali m a’lumotlar to ‘plash usulidir. Erkin kuzatuv, 
  ko‘pincha, biror ijtimoiy hodisa yoki jarayonni o‘rganish maqsad 
  qilib qo‘yilganda qo‘llaniladi.Testlar oxirgi paytda hayotimizga dadil 
  kirib kelgan tekshiruv usullari sirasiga kiradi. Ular yordamida biror 
  o‘rganilayotgan hodisa xususida ham sifat, ham miqdor xarakte- 
  ristikalarini olish, ularni ko‘pchilikda qayta-qayta sinash va m a’lu- 
  motlarni tahlil orqali ishonchliligini tekshirish mumkin bo‘ladi.
  Umumiy psixologiyaning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:
  1. Determinizm.
  2. Ong va faoliyat birligi.
  3. Psixikaning faoliyatda rivojlanish prinsipi.
  Determinizm (lotincha — determinata — belgilayman) prinsipi
  tabiat va jamiyat hodisalari, shu jumladan, psixik hodisalarning 
  obyektiv sabablar bilan belgilanishi haqidagi ta ’limotdir. Shu 
  boisdan psixika, ongning obyektiv borliq va nerv sistemasi bilan 
  belgilanishi ilmiy psixologiyaning buyuk yutug‘i hisoblanadi. 
  Shuning uchun determinizm psixikaning turmush tarzi bilan 
  belgilanishini va turmush tarzi mutanosib ravishda o‘zgarishini 
  anglatadi.
  Ong va faoliyat prinsipining psixologiya fanida qabul qilinishi 
  quyidagi m a’noni anglatadi:
  a) ong bilan faoliyat bir-biriga qarama-qarshi voqelik emas;
  b) ong bilan faoliyat aynan bir-biriga o‘xshash ham emas;
  d) ong bilan faoliyatning birligi ularning hukm surishi mexa-
  nizmidir.
  Faoliyat o‘zining tuzilishi bo‘yicha ichki va tashqi tarkiblarga 
  bo‘linsa-da, voqelik tashqi ifodasi bilan ajralib turadi. Ong esa 
  faoliyatning ichki rejasini, uning dasturiy jabhasini aks ettiradi. 
  Faoliyat ong yordamida amalga oshadi va, o‘z navbatida, ong 
  mazkur jarayonda takomillashadi (muammo va yechimi unga turtki 
  vazifasini o‘ynaydi). Insonning bilish faoliyati rivojlanishi unga 
  o ‘zini qurshab turgan borliqni yanada chuqqurroq, to ‘laroq, 
  aniqroq aks ettirish imkoniyatini beradi hamda u borliqning asl 
  mohiyatini, turli yo‘sindagi o‘zaro bog‘lanishlari, murakkab mu- 
  nosabatlari va aloqalarini tobora aniqroq yaratadi. Shu bilan birga 
  mazkur jarayonlarda shakllanib kelayotgan insonning borliqqa, 
  voqelikka, jismlarga, kishilarga va o‘ziga munosabati vujudga keladi.
  66


  1. Psixikaning taraqqiyot bosqichlari haqida tushuncha bering.
  2. Ongning asosiy belgilari qanday?
  3. Ongning paydo bo‘lishidagi omillarni ayting.
  4. Ongning rivojlanishida faoliyatning roli qanday?

  Download 57.48 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar

  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish