o ‘zgartirm asdan turib esa, b iz k o ‘zlagan oliy m aqsad
Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/43
Sana02.11.2023
Hajmi57.48 Mb.
#93022
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Bog'liq
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

o ‘zgartirm asdan turib esa, b iz k o ‘zlagan oliy m aqsad

o zo d va obod 
ja m iy a tn i barpo etib b o ‘lm aydi»1.
I.A. K arim ov
O ‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to ‘g‘risida»gi Qonuni 
(1997), «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» (1997)da davlatimiz 
ijtimoiy taraqqiyoti sohasida ta ’limning ustuvor deb e’lon qili- 
nishi «Pedagogika va psixologiya» fani zimmasiga jud a katta 
m as’uliyatli, ulug‘vor vazifalarni yukladi. Hozirgi zam on fanida, 
ijtimoiy hayot sohalarida ajoyib kashfiyotlar, murakkab jarayon- 
lar, universal texnologiyalar bilan bog‘liq umum bashariy jara- 
yonlar yuz bermoqda.
«O‘zbekiston innovatsion rivojlanish turining hozirgi zamon 
modeliga o ‘tish uchun ham m a zarur sharoitlarga ega. Bu model 
vujudga keltirilgan ilmiy-texnikaviy salohiyatdan keng va samarali 
foydalanishga, fundamental va amaliy fanning yutuqlarini, chuqur 
ilm talab qiladigan texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga, 
yuqori malakali, iqtidorli ilmiy kadrlar sonini ko‘paytirishga asos- 
lanadi. Bu mamlakatimiz jahondagi iqtisodiyoti va sanoati rivojlan- 
gan davlatlar qatoriga kirib borishining zarur sharti va mustahkam 
poydevori b o ‘lib xizmat qiladi»2, deb ta ’kidlaydi O ‘zbekiston Res- 
publikasi Prezidenti I.A. Karimov. Yuqorida tilga olingan shunday 
jarayonlarni, yangiliklarni tahlil qilishda ajdodlarimiz tom onidan 
yaratilgan ilmiy, m a’naviy, madaniy, diniy merosimizni avaylab
bilim va ko‘nikmalarini yosh avlodga taqdim etishda, yangicha 
m antiqiy fikrlash m alakasini shakllantirishda pedagogikaning 
ahamiyati salmoqlidir. Ijtimoiy voqea-hodisalarni, hayotda sodir
1 Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. — T.: «Sharq». 1999. — 40-bet.
2O‘sha manba. 83-bet.
3


b o ‘layotgan yangiliklarni tushunib olish va un i him oya qilish 
uchun esa zamonaviy fan bilan tanishish zarur.
M a’lumki, har bir mustaqil fan o ‘zining predm eti va me- 
todologik asoslariga ega. Pedagogika va psixologiya ham boshqa 
fanlar kabi, avvalo, jamiyatning talab va ehtiyojlari asosida vujudga 
keldi. Shu sababli ta ’lim -tarbiya jarayonini ijtimoiy hayotning 
ajralmas qismi deb qarash lozim, chunki ta ’limiy va tarbiyaviy 
ishlarni olib borm asdan turib, jam iyatni, uning rivojlanishini 
tasavvur qilish qiyin. Hozirgi kunda pedagogika va psixologiya fani 
ta ’lim-tarbiyaning maqsadi va vazifalari, usullari, davlat ta ’lim 
standartlarini tashkil etish shakllari, um um an, uning qonuniyatlari 
haqida bilim, m a’lum ot beradigan fanga aylandi. «Pedagogika va 
psixologiya» fani o ‘rta maxsus kasb-hunar ta ’lim muassasalarida 
40 soat o ‘tiladi. U larning 20 soati pedagogika va 20 soati psixo- 
logiya fani asoslari hisoblanadi.
Ushbu o ‘quv qo‘llanma yangi andoza talablari b o ‘yicha tuzildi. 
U n d a pedagogika, psixologiyaga oid mavzular qamrab olingan.
H ar bir mavzudan keyin takrorlash va munozara uchun sa- 
vollar berilib, oxirida foydalanilgan adabiyotlar ro ‘yxati, mavzuga 
oid muammoli vaziyatlar, ularning yechimlari, mustaqil ishlash 
uchun topshiriqlar, tavsiyalar, psixologik testlar, mashqlar kel- 
tirilgan. Pedagogik, psixologik vaziyatli masalalar o ‘quvchilarning 
m a’ruzalarda egallagan nazariy bilimlarini to ‘la-to ‘kis idrok qilishi, 
jam langan malaka va ko‘nikm alarni hayotda qo ‘llay olish im- 
koniyatiga ega bo ‘lishiga qaratilgan.
M uallif qo ‘llanmaning tuzilishi, mazm uni, muammolarning 
bayon qilinishi tartibi va uslubi b o ‘yicha bildirilgan har qanday 
taklif- mulohazalarni minnatdorchilik bilan qabul qiladi va keyingi 
o ‘quv qo‘llanma, darsliklar tayyorlashda hisobga oladi.
4Download 57.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifao ‘zgartirm asdan turib esa, b iz k o ‘zlagan oliy m aqsad

Download 57.48 Mb.
Pdf ko'rish