• Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
 • Pedagogika va psixologiya p65
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet23/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  M eh n a t fa o liy a ti.
  Insoniyat o ‘zining mehnati tufayli ongli 
  mavjudotga aylangan. M ehnat faoliyatining tarkibida mehnat va 
  ish-harakat yotadi. Ularning har qaysisining muayyan ulushi na- 
  tijasi o‘laroq, faoliyat mahsuli vujudga keladi, u moddiy yoki 
  m a’naviy ko‘rinishda bo‘lishi mumkin. Mehnat bu m a’lum bir 
  ijtimoiy, foydali, moddiy va m a’naviy mahsulotni ishlab chiqa- 
  rishga yo‘naltirilgan faoliyat demakdir. Mehnat faoliyati kishining 
  eng yetakchi, asosiy faoliyatidir.
  Kishilarning mehnat faoliyati o‘z mohiyatiga ko‘ra, ijtimoiy 
  hisoblanadi. U jamiyat ehtiyojlari bilan shakllanadi, belgilanadi, 
  yo‘naltiriladi va boshqariladi.
  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  1. Faoliyat haqida tushuncha bering.
  2. Faoliyat tuzilishini nimalar tashkil qiladi?
  3. Faoliyat turlarini aytib bering. Yetakchi faoliyat haqida ham tu­
  shuncha bering.
  4. Faoliyat interiorizatsiyasi nima?
  5. Faoliyat ekstrorizatsiyasi nima?
  6. Faoliyatning psixik jarayonlar bilan bog‘liqligini qanday izohlaysiz?
  7. Ehtiyojlar kelib chiqishiga, faoliyatning turlariga, nima uchun 
  faoliyat kerakligini klasster metodi bo‘yicha yeching.
  71


  2.4. Motivatsiya va emotsiya psixologiyasi
  Motiv va motivatsiya muammosi jahon psixologiyasida turli- 
  tuman nuqtayi nazardan yondoshish orqali tadqiq qilib kelin- 
  moqda. Uzoq va yaqin chet ellarda o‘ziga xos psixologik maktab 
  vujudga kelgan bo‘lib, ularning negizida ilmiy pozitsiyalar va 
  konsepsiyalar mohiyati jihatidan farqlanuvchi g‘oyalar va yo‘- 
  nalishlar mujassamlashadi. Insonning xatti-harkati va ma’lum eh- 
  tiyojlarini qondirish bilan bog‘liq faoliyatga undovchi sababga 
  motiv deyiladi. Odamning faoliyat motivlarini o‘rganish shaxsning 
  m a’naviy-psixologik mohiyatini tushunishda muhim ahamiyatga 
  ega. Kishilarning xulq-atvoriga qarab, uning xatti-harakatlarini tahlil 
  qilib, ularning motivlarini aniqlashga intilish lozim. Shunda xatti- 
  harakatlarni odam uchun tasodifiy yoki qonuniy ekanligini anglash 
  mumkin bo‘ladi. Bunday xatti-harakatlarning yana takrorlanishini 
  oldindan ko‘rish, shaxsiy holatlarning ayrimlarini yuzaga kel- 
  tirmaslikning oldini olish, boshqalarning taraqqiy etishini qo‘llab- 
  quvvatlash mumkin. Ba’zilar mehnatga o‘z ehtiyojlariga ko‘ra 
  sidqidildan munosabatda bo‘lsalar, ba’zilar o‘z burchlarini angla- 
  ganliklaridan, yana ba’zilar o‘zlarining qabih niyatlariga erishish 
  uchun vaqtincha sun’iy munosabatda bo‘ladilar.
  Motivatsiya — odamni faol faoliyatga undovchi sabablar maj­
  muyi bo‘lib, xulq-atvorni psixologik va fiziologik boshqarishning 
  dinamik jarayoni hisoblanadi, unga tashabbus, yo‘nalganlik, 
  tashkilotchilik, qo‘llab-quvvatlash kiradi. Motirovka inson xulq- 
  atvorini tushuntirish bo‘lib, «Nima uchun?», «Qanday maqsad 
  bilan?», «Qanday m a’noda?» kabi savollarning motivatsiyasiga 
  bog‘liq. Motivatsiya inson xulq-atvori, uning bog‘lanishi, yo‘nalishi 
  va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmuyini 
  bildiradi.
  Psixologiyada motivlashtirish deganda, psixologik hodisalar- 
  ning o‘zaro mustaqil bog‘langan, lekin bir-biriga to ‘la mos kel- 
  maydigan, nisbatan mustaqil uchta turi tushuniladi:
  a) individning ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan 
  faoliyatga undovchi sabablar sifatidagi motivlashtirish. Faollik ho­
  lati paydo bo‘lishining subyektiv ehtiyojlarini izohlab beradi;
  b) motivlashtirish faollik kimga qaratilgani, boshqa xulq-atvor 
  emas, balki xuddi shunaqasi tanlaganligini izohlab beradi. M o­
  tivlar xulq-atvor yo‘nalishini tanlashni belgilaydigan sabablardir. 
  Bular birgalikda kishi shaxsining yo‘nalishini tashkil etadi;
  72


  d) kishi axloqi va faoliyatini boshqaradigan vosita hisoblanadi. 
  Bularga emotsiyalar, istaklar, qiziqishlar kiradi.
  Ustanovkalar — yo‘nalish, yo‘naltirish m a’nosini anglatib, 
  kishining tevarak-atrofdagi odamlarga yoki obyektga nisbatan 
  qanday munosabatda bo‘lishini, ularni idrok qilish, sezish, ularga 
  baho berish va qandaydir harakat qilishga tayyorgarligini angla- 
  tadigan holat. Y o‘naltirilgan faoliyat subyektning m a’lum va- 
  ziyatda faol yo‘l topib keta oladigan harakatlari majmuyidir. Yo‘- 
  nalish — tug‘ilgan yo‘l, maqsad sari shaxsning xatti-harakati va 
  faoliyatini aniq sharoitlardan qat’iy nazar m a’lum yo‘lga yo‘nal- 
  tiruvchi barqaror motivlar majmuyi. Ular asosiy, yetakchi va bosh 
  ehtiyojlar, qiziqishlar, moyillik, e’tiqod, dunyoqarashlar, yuksak 
  g‘oyalar bilan xarakterlanadi.
  Har qanday motivlarning orqasida shaxsning ehtiyojlari yotadi. 
  Inson ehtiyojlari, maqsadi, istagi, qiziqishlari shaxsiy holatlardir. 
  Ehtiyoj — jonli mavjudotning hayot kechirishda konkret shart- 
  sharoitlarga qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nis­
  batan uning faolligini vujudga keltiruvchi holat. His-tuyg‘u psixik 
  jarayon bo‘lib, bunda insonning borliqqa shaxsiy ichki subyektiv 
  munosabati aks etadi. Emotsiyalar — lotincha so‘zdan olingan 
  (emovere) to ‘lqinlashtirish ma’nosiga ega. Ichki yoki tashqi qo‘zg‘a- 
  tuvchilar ta ’siriga subyektiv holatda ifodalovchi javob reaksiyasidir. 
  Ya’ni, hissiyot tashqi olamdagi narsa va hodisalarga nisbatan bo‘l- 
  gan munosabatlarni va munosabatlardan hosil b o ‘ladigan ichki 
  kechinmalarni ongda aks ettirishdir. Hissiyot o‘ziga xos aks ettirish 
  jarayoni bo‘lib, bunda narsa va hodisalarning bevosita emas, balki 
  shu narsalarning aks ettirish jarayonidan hosil bo‘ladigan ichki 
  kechinmalari va munosabatlari aks ettiriladi. His-tuyg‘u psixik 
  jarayongina bo‘lib qolmay, psixik holat hamdir. U xususiyat bilan 
  xarakterlanadi. His-tuyg‘uni yuzaga keltiruvchi sabab stimullardir. 
  Faolligiga ko‘ra hislar stenik (kuchli) va astenik (kuchsiz) turlarga 
  bo‘linadi. Hislar tashqi jihatdan namoyon bo‘lib, ular xatti-hara- 
  katlarda, yuzda namoyon bo‘ladi. Uning tashqi ifodalanishi eks- 
  pressiya deb ataladi. Ekspressiya bu — hislarning spetsifik namoyon 
  bo‘lishi, u ovoz, mimika, pantomimika, yurish, yig‘i va kulguda 
  namoyon bo‘ladi. Hislar mazmuniga va qo‘zg‘aluvchanligiga qarab, 
  kuchi, tezligi barqarorligiga ko‘ra quyidagi emotsional holatlarga 
  ajratiladi: kayfiyat, ko‘tarinkilik, kuchli xohish-istak, affekt, stress.
  Hissiyot olamda sodir bo‘layotgan narsalardan shaxs sifatida 
  odam uchun ahamiyatli bo‘lgan narsalar haqida darak beruvchi
  73


  signallar sistemasi hisoblanadi. M a’lum qo‘zg‘alishlar odam uchun 
  xotirjamlik haqidagi signalga aylanadi. Hissiyotlarning boshqaruv- 
  chanlik funksiyasi shunda namoyon bo‘ladiki, barqaror kechin- 
  malar bizning xulqimizni yo‘naltiradi va qarama-qarshiliklarni 
  yengishga undaydi. Emotsiyalarni boshqaruvchi mexanizmi kuchli 
  emotsional qo‘zg‘alishni kamaytiradi. Odamlarning hayotida 
  bo‘ladigan qayg‘u, kulfat kabi psixik holatlar xavflidir. Odam ularni 
  boshqarishi lozim. Axloqiy hislar — shaxsning, odamlarning xulq- 
  atvoriga emotsional munosabatida ifodalanadi. Shaxs bu hislarni 
  kechirar ekan, ijtimoiy-axloqiy prinsiplar va normalarga asoslanib, 
  boshqa odamlarning xatti-harakatlariga yoki psixik xususiyatla- 
  riga ham e’tibor beradi, namoyon etadi. Intellektual hislar aqliy 
  faoliyat jarayonida hosil bo‘ladigan kechinmalardir. Ushbu hislar 
  haqqoniy, soxta, ajablanarli, shubhali yoki tushunib bo‘lmaydigan, 
  hayratda qoldiradigan fikrlarga bo‘lgan munosabatlarda ifodala­
  nadi. Intellektual hislarga ajablanishni kiritish mumkin. Ajabla- 
  nish insonning bilish faoliyatining ajralmas tomonidir. Ajablangan 
  va qandaydir tushunib bo‘lmagan, hayratda qoldiradigan narsaga 
  e’tibor qaratish odamning bilish ehtiyojlarini qondirishga inti- 
  lishdir. Ajablanish odamning bilish bilan bog‘liq faoliyatini yuzaga 
  keltirishga undovchi omillardan biridir.
  Estetik hislar: go‘zallikni idrok qilish, zavqlanish, go‘zallikni 
  yaratishdan iborat bo‘lishi mumkin. Estetik his hamma odamga xos 
  bo‘lgan hissiyotdir. Estetik hislarni yuzaga keltiruvchi manbalar 
  juda ko‘p va xilma-xildir. Iroda odamning biror maqsad yo‘lida 
  ongli ravishda qiyinchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan xatti- 
  harakatlardir. Irodaviy faoliyatda odam o‘zini, xususiy ixtiyorsiz 
  impulslarni nazorat qiladi. Iroda tormozlovchi va boshqaruvchi 
  mexanizmlarga ega. Xulqning irodaviy boshqarilishi, ongli ravishda
  aqliy va jismoniy kuchni maqsadga erishishga qaratilishi yoki 
  aktivlikdan o‘zini ushlab turishidir. Iroda aktiv maqsadni anglash, 
  qarorga kelish, rejalashtirish, bajarish, irodaviy zo‘r berish kabi 
  murakkab mexanizmdan iboratdir. Iroda ikkita funksiyani baja- 
  radi: qo‘zg‘aluvchanlik va tormozlash. Iroda va irodaviy sifatlar se- 
  kin-asta organizmning o ‘sishi natijasida taraqqiy etish imko- 
  niyatiga ega bo‘ladi. O‘quvchilar irodasini tarbiyalashda kattalar 
  va o‘qituvchilar to ‘g‘ri talab qo‘yishlari, bajarilishini nazorat qilib, 
  uyushgan tartibda m a’lum maqsad sari intilmoqlari zarur. Ana 
  shunday tarzda irodani taraqqiy ettirish mumkin. Insonni angla- 
  nilgan, maqsadli, ongli faoliyatga, xatti-harakatga undovchi sa-
  74


  bablar majmuyi motivatsiyadir. Ushbu mavzuning ahamiyatli ji- 
  hati shundaki, odamning faoliyat motivlarini o‘rganish, shaxsning 
  m a’naviy-psixologik mohiyatini tushunishga yordam beradi. His- 
  tuyg‘ular odam uchun ahamiyatli bo‘lgan narsalar haqida darak 
  beruvchi signallar hisoblanib, xotirjamlik va notinchlik borasida 
  m a’lumotga ega bo‘lish imkonini beradi. Estetik, axloqiy, intel- 
  lektual hislar shaxsni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

  Download 57.48 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish