• E ’tiqod — insonning anglangan ehtiyoji bo‘lib u faoliyatga undaydi. Id ea l — bu namuna, intilishlarning eng yuqori cho‘qqisi. Intilish
 • S.L. Rubinshteyn bo‘yicha shaxs strukturasi
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet25/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  S.L. Rubinshteyn bo‘yicha shaxs strukturasi
  Shaxs — bu hayot jarayonida shakllanuvchi individual o‘ziga 
  xos psixofiziologik tizimlar, shaxs xususiyatlari yig‘indisi bo‘lib, 
  u asosida ushbu insonga xos tafakkur va xulq-atvor yuzaga keladi. 
  Shunday qilib, shaxs bu jamiyat a ’zosi b o ‘lib, u individning 
  psixofiziologik tizimining dinamik tashkil etuvchisi, bu uning xatti- 
  harakati va tafakkurini belgilab beradi. Individuallik — bu inson-
  76


  ning o‘ziga xos individual xususiyatlari bo‘lib, ular asosida insonlar 
  bir-biridan farq qiladilar. Individuallik — bu o‘ziga xoslikka ega 
  bo‘lgan shaxs. Shaxsning tuzilishi, shakllanishi, tarkib topishida u 
  yashayotgan muhitning, kishilik jamiyatining roli juda kattadir. 
  Shaxsning faoliyatini yo‘naltirib turadigan va mavjud vaziyatlarga 
  nisbatan bog‘liq bo‘lmagan barqaror motivlar majmuyi kishi shax- 
  sining yo‘naltirilganligi deb ataladi. Shaxs yo‘nalganligi — bu 
  barqaror motivlar yig‘indisi bo‘lib, shaxs faoliyatini belgilaydi. 
  Shaxs yo‘nalganligi qiziqishlar, dunyoqarash, e’tiqod, intilish va 
  idealda xarakterlanadi. Qiziqish — bilish ehtiyojining namoyon 
  formasi bo‘lib, u yangi faktlar bilan tanishishga hamda borliqning 
  aniq, chuqur aks etishiga yordam beradi. Dunyoqarash — inson­
  ning qarashlari tizimi bo‘lib, unda insonning atrofdagi dunyoga 
  munosabati va bu dunyoda o‘zining o‘rnini anglash, kishilarga bo‘l- 
  gan munosabati, hayotiy pozitsiyasi, ideallari, qadriyatlari, e’ti- 
  qodlari va prinsiplari namoyon bo‘ladi.
  E ’tiqod
  — insonning anglangan ehtiyoji bo‘lib u faoliyatga 
  undaydi.
  Id ea l
  — bu namuna, intilishlarning eng yuqori cho‘qqisi.
  Intilish
  — birlamchi qiziqish, ehtiyojning hissiy kechirilishi, 
  obyektga intilishi. Inson o‘z ehtiyojlarini qondirish uchun atrof- 
  muhit, tabiat, kishilar bilan o‘zaro ta’sirga kirishadi. Ularni o‘z- 
  gartiradi, o ‘z faoliyatini yo‘naltiradi. Ijtimoiy qonun-qoidalar, 
  muhit, jamiyat talablariga rioya qilgan tarzda o‘z-o‘zini yo‘nal- 
  tiradi, o‘z oldiga maqsad qo‘yadi, maqsadga intilish yo‘lida uch- 
  raydigan qiyinchilik va to ‘siqlarni yengib o‘tishga harakat qiladi. 
  Maqsadga yo‘naltirilgan ongli faoliyatini amalga oshirishda mod­
  diy, m a’naviy olam bilan faol tarzda muloqotga kirishadi. Eh­
  tiyojlar asosida odamda faoliyatning motivlari, muayyan eh­
  tiyojlarini qondirish bilan bog‘liq ichki turtki kuchlar paydo bo‘- 
  ladi. Motiv odamning faoliyatiga, faolikka yo‘naltiruvchi sabab- 
  dir. Shaxs-inson aniq maqsad sari intiladi, muayyan ishni ba- 
  jaradi, uning natijasiga ega bo‘lishga, uni qo‘lga kiritishga o‘z-o‘zini 
  yo‘naltiradi. Shaxs faolligining yo‘nalishi turli ehtiyojlar kelib 
  chiqishi, predmetiga ko‘ra:
  a) tabiat — inson o‘zini, avlodini saqlab qolishdagi faolligi;
  b) madaniy — odamning insoniyat madaniyati mahsuliga 
  bog‘liq bo‘lgan faoliyati; predmetiga ko‘ra;
  d) 
  moddiy — ovqatlanish kiyinish, uy-joy, maishiy turmush 
  ashyolari;
  77


  e) 
  m a’naviy—m a’naviy madaniyatni o‘zlashtirib olish, yara- 
  tish, o‘qish, ilm, san’at, musiqa, kinofilm, teatr va boshqalar 
  asosida boshqariladi, amalga oshiriladi.
  Shaxsning rivojlanishi va shakllanishida o‘ziga xos sifatlar mav­
  jud: ekstraversiya — inson ongni va diqqatini atrofga, tashqariga, 
  asosan, o‘zi atrofida bo‘layotgan narsalarga qaratilganidir. Eks­
  traversiya intraversiyaga qarshi bo‘lib, intraversiya — bu ong va inson 
  qiziqishlari o‘ziga, o‘z ichki dunyosiga qaratilgan.
  Shaxs odamning atrofiga va o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatni 
  belgilaydi. Shaxsning shakllanishida o ‘z-o ‘ziga baho berish mu­
  him ahamiyat kasb etadi. O ‘z -o ‘ziga baho berish — uch xil 
  ko‘rinishga ega b o ‘lishi mumkin: a) shaxs o ‘z imkoniyatlari
  qobiliyati, layoqatiga past baho berishi, o‘z-o‘ziga ishonchsizligi 
  tufayli kechirilishi mumkin; b) o‘z-o‘zining imkoniyatlari, qo- 
  biliyatlarini to ‘g‘ri, m e’yorda baholashi; d) o‘zining imkoniyat va 
  qobiliyatlarini m e’yoridan yuqori baholashi, bu odamda o‘ziga 
  bino qo‘yish atrofidagilarini nazar-pisand qilmaslik kabi xa- 
  rakterlarini namoyon etishga olib kelishi mumkin. Shaxsning o‘z- 
  o‘ziga to ‘g‘ri baho berishida o‘z-o‘zini anglash muhim hisoblanib, 
  shaxsning to ‘g‘ri shakllanishi, individning o‘zi haqida nisbatan 
  barqaror anglangan tasavvurlar tizimini hosil qilinishiga olib keladi. 
  Uning asosida individ odamlar bilan o‘z munosabatini o‘rganadi.
  O‘z-o‘zini anglashning shakllanishi jamiyatning ongli a’zosini 
  tarbiyalashning zarur shartlaridan biridir. Odam individ bo‘lib 
  tug‘iladi, shaxs bo‘lib rivojlanadi, taraqqiy etadi. Shaxsning rivoj­
  lanishi va shakllanishida xarakter va qobiliyatlarining determi- 
  nantligi, faoliyat, muloqot, bilish jarayonlari: hissiy-emotsional 
  jarayonlari, irodaviy sifatlari, faolligi, aktivligi, ongliligi muhim 
  hisoblanadi. Y. Gudechek shaxsning ijtimoiy qadriyatlar jarayonida 
  rivojlanishi masalasiga katta e’tibor bergan. Qadriyatlar shaxsning 
  xulqi va faoliyatini motivlashtiradi. Shaxsiy ahamiyatga ega qad­
  riyatlar shaxs tomonidan o‘zlashtiriladi. Qadriyatlar shaxsning qi­
  ziqishlari, ehtiyojlari, yo‘nalishi bilan bog‘liq. Umumiy holda 
  shaxsni harakatga keltiruvchi sifatida uning ehtiyojlari yotadi. Eh­
  tiyojlar shaxsni faoliyatga undovchi motivlarda namoyon bo‘ladi.
  Shaxsning rivojlanishini harakatga keltiruvchi kuchlar:
  a) faoliyatda o‘zgaruvchi ehtiyojlar orasida qarama-qarshi- 
  liklar va ularni qondirish;
  b) faoliyatdagi faollik natijasida qondiriladigan ehtiyojlar aso- 
  sida yangi ehtiyojlarning yuzaga kelishi.
  78


  Qarama-qarshiliklarni yengishda maxsus usullar, yo‘llar, ha­
  rakatlar, bilim va malakalar asosida ta ’lim jarayonida amalga 
  oshiriladi. Shaxs shakllanishida yetakchi o‘rin tarbiyaga ajratiladi. 
  Tarbiya shaxs rivojlanishini tashkil etadi, yo‘naltiradi va jamiyat 
  talablariga moslashtiriladi. Demokrit aytganidek: «Insonni inson 
  qilib yetishtiruvchi narsa tarbiyadir». Ishonch — xulq xatti-hara- 
  katlarining muhim anglanilgan motivi, faoliyatini aniq yo‘nalishga 
  solib turuvchi va dunyoni hissiy idrok etish, qat’iy prinsipga ega 
  ekanligi bilan xarakterlanadi. G ‘oyalar o‘z-o‘zini tarbiyalash reja- 
  sini beruvchi, o‘zini nazorat qilishga undovchi omil hisoblanadi. 
  Bola — shaxsning tarkib topishida ta ’lim-tarbiyaning ta ’siri asosiy 
  ahamiyat kasb etadi. Tarbiya muassasalari: bog‘cha, maktab, 
  internat, litsey va kollejlarda beriladigan ta ’lim-tarbiya jarayoniga 
  o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib yondashish 
  maqsadga muvofiqdir. Buning uchun ularning shaxsini o‘rganish 
  metodlaridan foydalanish samarali kechadi. Metod tadqiqot, tek- 
  shirish, bilimni nazariy va amaliy o‘zlashtirish usulllari yig‘in- 
  disidir Uning shaxs bo‘lib shakllanishida uning biologik shart- 
  langanlik — jinsiy, yosh davrlari, miyaning fiziologik, morfologik 
  xususiyatlari: ijtimoiylashuvi muhim omillar bo‘lib hisobladi.

  Download 57.48 Mb.
  1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  S.L. Rubinshteyn bo‘yicha shaxs strukturasi

  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish