• F. Samadov Musahhih T. Mirzayev
 • S.R. BAXADIROVA. Pedagogika va psixologiya asoslari.
 • II-bo‘lim. PSIXOLOGIYA ASOSLARI
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet43/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  II-bo‘lim. PSIXOLOGIYA ASOSLARI
  2.1.Psixologiya fanining predmeti va uning amaliy vazifalari.................... 59
  2.2..Psixika va ongning taraqqiyoti.......................................................... 63
  2.3. Faoliyatning psixologik tahlili......................................................... 67
  2.4. Motivatsiya va emotsiya psixologiyasi................................................. 72
  2.5. Shaxs psixologiyasi........................................................................ 75
  2.6. Muloqot psixologiyasi....................................................................79
  2.7. Sezgi va idrok ................................................................................ 85
  2.8. Diqqat va xotira..............................................................................90
  2.9. Tafakkur va xayol.......................................................................... 99
  2.10. Temperament va xarakter.............................................................110
  Foydalanilgan adabiyotlar.............................................................117
  118


  S.R. BAXADIROVA
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI
  Kasb-hunar kollejlari uchun o ‘quv q o ‘llanma
  Toshkent — «ILM ZIYO» — 2016
  Muharrir 
  L. Igamova 
  Badiiy muharrir 
  M. Burxonov 
  Texnik muharrir 
  F. Samadov 
  Musahhih 
  T. Mirzayev
  Noshirlik litsenziyasi AI № 275, 15.07.2015-y.
  2016-yil 12-yanvarda chop etishga ruxsat berildi. Bichimi 60x90'/16. 
  «Tayms» harfida terilib, ofset usulida chop etildi. Bosma tabog‘i 7,5. 
  Nashr tabog‘i 6,5. 50 nusxa. Buyurtma № 51.
  «ILM ZIYO» nashriyot uyi. Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
  «PAPER MAX» xususiy korxonasida chop etildi.
  Toshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.


  B43 
  S.R. BAXADIROVA. Pedagogika va psixologiya 
  asoslari. 
  Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv 
  qo‘llanma. T.: «ILM ZIYO», 2016. — 120 b.
  UO‘K: 371.132 (075) 
  KBK 88.8
  ISBN 978-9943-16-271-6

  Download 57.48 Mb.
  1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish