• Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasi va pedagogika fanlari tizimi
 • Pedagogika va psixologiya p65
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet5/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  Pedagogik faoliyat — estetik, axloqiy, siyosiy, iqtisodiy maq- 
  sadlarga muvofiq ravishda yosh avlodni hayotga tayyorlashning aq- 
  lan o ‘ylab ko‘rilgan, katta yoshdagilarning ijtimoiy zarur b o ‘lgan 
  mehnatining o‘ziga xos turi.
  Pedagogik jarayon — m a’lum b ir maqsadga yo ‘naltirilgan 
  kattalarning pedagogik faoliyati ta ’sirida tashkiliy shakllantirilgan 
  va m azm unan boyitilgan ham da tarbiyachining yo‘naltiruvchi va 
  olib boruvchi rahbarlik roli natijasida bolaning o ‘z -o ‘zini taraqqiy 
  ettirishi.
  H ar qanday fan ham yakka holda o ‘zi mukammallikka erisha 
  olmaydi. U boshqa fanlar bilan aloqada, yutuqlaridan foydalangan 
  holda m azm unan boyib boradi.
  Xuddi shuningdek, pedagogika fani ham hozirgi kunimizda 
  umum bashariyat tom onidan yaratilgan bilimlar va kelajak ha- 
  qidagi m a’lumotlarga tayanadi. U tabiat va jam iyat rivojlanishi 
  qoidalari to ‘g‘risidagi m a’lumotlarga asoslanadi, o ‘zi ham ijti­
  moiy fan sifatida rivojlanib, insonning ijtimoiy kamolotiga xiz- 
  m at qiladi. U falsafa, tarix, iqtisod, psixologiya va sotsiologiya, 
  etika va estetika, biologiya va madaniyatshunoslik, siyosatshunos- 
  lik va boshqa fanlar bilan uzviy aloqadadir.
  Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasi va 
  pedagogika fanlari tizimi
  H ar bir yurtning fuqarosi b o ‘lmish o ‘qituvchi-tarbiyachi va 
  o ‘quvchi-yoshlar o ‘z ona yurti tarixini bilishlari, vatanparvar 
  b o ‘lishlari lozim. T a’lim-tarbiya tarixi, pedagogika tarixi fanidan 
  xabardor b o ‘lmay turib, o ‘qituvchilik qilish m um kin emas.
  9


  O ‘qituvchi o ‘quvchilarga bilim berish, m a ’lum otli qilish, 
  tarbiyalash maqsadida unga tizimli ta ’sir ko‘rsatadi. Bunda psixo­
  logiya va ijtimoiy omillarga asoslanadi. Ya’ni, ta ’sirning samarasini 
  bilish uchun o ‘quvchining sezgi, idrok, tasavvur, diqqat va ta ­
  fakkur, fikrlash jarayonining qanday kechayotganini bilishga 
  asoslanib ta ’sir ko‘rsatish rejasini belgilaydi. Ayniqsa, yosh davr- 
  lari psixologiyasini o ‘qituvchi chuqur bilishi talab etiladi. Buni 
  yaxshi bilgan o ‘qituvchi esa har bir bolaning yosh va individual 
  xususiyatlarini hisobga olgan holda bolaga yondashadi va unga sama- 
  rali ta ’sir ko‘rsata oladi. M a’lum m a’noda o ‘qituvchilarga xizmat 
  qiladigan psixologiya turkumidagi fanlarni ham pedagogika fanlari 
  tizimiga kiritish mumkin. Falsafa pedagogika fani uchun metodologik 
  asos b o ‘lib xizmat qiladi. Falsafa pedagogikani ilmiy uslublar bilan 
  qurollantiradi, ta ’lim va tarbiyaning obyektiv qonun-qoidalarini 
  ishlab chiqishga manba bo ‘ladi. Etika va estetika fanlari pedagogika­
  ning tarbiya nazariyasi b o ‘limi b o ‘yicha m a’lum ot beradi. Bu fan
  10


  o ‘quvchining xulqi, odobi m e’yorlarini aniqlash, belgilash hamda 
  go‘zallikni chin m a’noda tushuntirish, o ‘quvchi ongida hayotning 
  jozibali, nafis qirralariga bevosita rag‘bat uyg‘otish borasida peda­
  gogika fani bilan aloqadadir. Fanlarni o ‘qitish yo‘llari didaktikaga 
  aloqador, chunki har qanday fanning o ‘qitilish usuli shu fanning 
  mazm uni, tizimini o ‘quvchilar tom onidan o‘zlashtirib olinishiga 
  xizmat qiladi. Demak, pedagogika fani bolalar anatomiyasi, fizio- 
  logiyasi, bolalar gigiyenasi va pediatriya kabi fanlar bilan ham 
  mustahkam aloqada, bu fanlar bir-biriga chambarchas bog‘liqdir. 
  Turli sohada bilim oluvchi o ‘quvchilarni o ‘qitish va tarbiyalashning 
  nazariy ham da amaliy tom onlarini pedagogika fani tarm oqlari 
  yoritib beradi.
  Zam onaviy pedagogika ijtim oiy hayot jabhalarida faoliyat 
  ko‘rsatayotgan shaxslarni bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatga 
  bardosh beradigan, yuksak ongli, mustaqil fikrlay oladigan, xulq- 
  atvori bilan o ‘zgalarga ibrat b o ‘ladigan bilimli, komil inson etib 
  tarbiyalashdek m uhim masalalarni hal qilishi lozim.
  Yoshlarimizda bolalikdan boshlab sog‘lom e’tiqod va yuksak 
  dunyoqarashni shakllantira olsak, ular m a’naviyati boy, mustaqil 
  fikrli va oliyjanob shaxslar bo ‘lib ulg‘ayadi. Mafkuraviy dunyoqarash 
  va milliy g‘oyalar shunday e’tiqod asosida shakllanadi. Milliy istiqlol 
  g‘oyasini yoshlar ongi va qalbiga singdirishda milliy urf-odat va 
  an ’analarimizning, oila va mahallalarning, ayniqsa, ta ’lim-tarbiya 
  beruvchi m uassasalarning o ‘rni ju d a salmoqli b o ‘lib, bu ham
  pedagogika fani oldiga ulug‘vor vazifalarni qo‘yadi. Qanday usullar, 
  vositalar va yo ‘llar bilan ta ’lim -tarbiya jarayonini boshqarish 
  lozimligini pedagogika belgilab beradi.

  Download 57.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish