• «Interfaol uslublardan biri « B -B -Б chizm a»dan fo y d a la n ib « T a ’lim t o ‘g ‘risida»gi Qonun va K a d rla r tayyorlash m illiy dasturiga oid
 • Nimani bilishni xohlaymiz Nimani bildik 1.3. Milliy istiqlol g ‘oyasi, milliy mafkuraning pedagogik
 • Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet7/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan?
  2. Umumiy o‘rta, shuningdek, o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limining 
  majburiyligini izohlang.
  3. Kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning mohiyatini aytib bering.
  4. Kadrlar tayyorlash milliy modeli bosqichlarini tushuntirib bering.
  5. O‘qituvchilik kasbi va uning jamiyatda tutgan o‘rni qanday?
  6. Bugungi kunda o ‘qituvchiga qo‘yilayotgan qanday talablar bor?
  «Interfaol uslublardan biri « B -B -Б chizm a»dan fo y d a la n ib « T a ’lim 
  t o ‘g ‘risida»gi Qonun va K a d rla r tayyorlash m illiy dasturiga oid 
  fik rla rin g izn i jam lang.
  B -B -B chizmasi (Bilamiz. Bilishni xohlayman. Bildik)
  Taxminan nimani 
  bilamiz?
  Nimani bilishni 
  xohlaymiz?
  Nimani bildik?
  1.3. Milliy istiqlol g ‘oyasi, milliy mafkuraning pedagogik 
  asoslari. Mutaxassislikka kirish
  Milliy g ‘oyaning m a ’nosi va pedagogik mohiyati. Milliy istiqlol 
  mafkurasi ko‘p millatli xalqning ezgu g‘oya — ozod va obod Vatan, 
  erkin va farovon hayot barpo etish yo‘lidagi asriy orzu-intilishlari, 
  milliy ideallarini o ‘zida aks ettiradi. M afkura xalqni xalq, millatni 
  m illat etadigan, uning shon-u shuhrati, or-nom usi, ishonch- 
  e ’tiqodini ifodalaydigan, jamiyatimizning o ‘ziga xos taraqqiyot
  18


  yo‘li, turm ush tarzi, tub manfaatlariga tayangan holda, muttasil 
  rivojlanib, takomillashib boradigan g‘oyalar tizim idir.Insoniyat 
  tarixi g‘oyalar tarixi.
  G ‘oya — inson tafakkuri mahsuli, milliy g‘oya esa millat tafak- 
  kurining mahsuli.
  Milliy g‘oya — inson va jamiyat hayotiga m a’no-m azm un baxsh 
  etadigan, uni maqsad sari yetaklaydigan fikrlar majmuyidir.
  M afkura — muayyan ijtimoiy guruh, ijtimoiy qatlam, millat, 
  davlat, xalq va jamiyatning ehtiyojlari, maqsad-muddaolari, man- 
  faatlari, orzu-intilishlari ham da ularni amalga oshirish tamoyil- 
  larini o ‘zida mujassam etadigan g‘oyalar tizimi.
  Toki hayot mavjud ekan, mamlakatlar, davlatlar va ularning 
  manfaatlari bor ekan ular o ‘z taraqqiyot yo‘lini, ertangi kun ufqlarini 
  o‘zining milliy g‘oyasi, milliy mafkurasi orqali belgilab olishga intiladi.
  M a’naviyat — arab tilidagi «m a’no» yoki «ma’naviyatun», 
  «ma’no va g‘oya» so‘zlaridan olingan b o ‘lib, «ruhiy holat» degan 
  m a’noni anglatadi.
  Milliy mafkura — xalqimizning m a’naviy-ilmiy mentaliteti, 
  g‘oyalari asosidagi amalga oshirilayotgan ishlar, jarayonlardagi 
  tutayotgan yo‘li, davlatga, jamiyatga, olamga, o ‘z -o ‘ziga, taraq- 
  qiyotga munosabatlar tizimidan iborat.
  Biz g‘oya haqida gapirganimizda uning tarixiy shakllari, tur- 
  lariga ham to ‘xtab o ‘tishimiz lozim. Tarixda buzg‘unchilik va 
  bunyodkorlik g‘oyalari haqida dalillar ko ‘p. X o‘sh, bunyodkorlik 
  va buzg‘unchilik g ‘oyalariga nim alarni kiritish mumkin? U lar­
  ning jamiyat taraqqiyotidagi o ‘rni qanday? Tarix tajribasi shundan 
  dalolat beradiki, dunyoda ikki kuch — bunyodkorlik va buzg‘unchilik 
  g‘oyalari hamisha kurashadi. Bunyodkorlik g ‘oyalari yurtni obod, 
  xalq hayotini farovon qilishdek oliyjanob maqsadlari bilan ajralib 
  turadi. Uning sifatlari quydagilardan iborat: odamlar ongiga adolat, 
  haqiqat, ezgulik, odamiylik, mehnatsevarlik g‘oyalarini sepadi; 
  razolat, urush, janjal, m a’rifatsizlikni qoralaydi; m adaniyat-m a’na- 
  viyat rivojini ko‘zda tutadi; inson manfaatlari ulug‘lanadi; bunyod­
  korlik, yaratuvchilik, mamlakat obodligi targ‘ib etiladi; xalqaro 
  hamkorlik, mintaqaviy tinchlik, millatlararo totuvlikka chaqiriladi.
  Buzg‘unchilik g‘oyalarining sifatlari quydagilardan iborat: taraq­
  qiyot g‘ildiragini orqaga buradi; zulm, zo ‘rlik, kulfat urug‘larini 
  sochadi; millatlar va xalqlarning turm ush tarzi, madaniyati, an ’ana 
  va urf-odatlarini kuch bilan o ‘zgartirishga, keng xalq ommasini 
  boshqalarning siyosiy irodasiga bo ‘ysundirish va mafkuraviy asoratga
  19


  solishga intiladi; xalqlarni o ‘z y o ‘lini o ‘zi tanlash huquqidan 
  m ahrum etadi; kishilar ongini nayrang va aldovlar vositasida yolg‘on 
  ideallar bilan zaharlaydi; irqiy ayirmachilik, fitna, zo ‘ravonlik, 
  terrorni targ‘ib etadi.
  Milliy istiqlol mafkurasining bosh g‘oyasi — ozod va obod 
  Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish. Uning asosiy g‘oyalari: 
  vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq faravonligi, komil inson, ij- 
  timoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik.
  Insonning o ‘zligini anglashi uning nodir va betakrorligini 
  anglashdan boshlanadi. Insonning nodir va betakrorligini anglash, 
  birinchidan, uning o ‘ziga yashiringan im koniyatlarni royobga 
  chiqarish uchun asos b o ‘lib, istakni shakllantirsa, ikkinchidan, 
  unda boshqalarning ham betakror ulug‘ siymoligini anglash orqali 
  o ‘zgalarni hurm at qilishni, ulug‘lashni keltirib chiqaradi. Uchin- 
  chidan, boshqalarning ham nodir, betakrorligiga ishonish, ularni 
  hurmatlash, qalbini g‘arazdan poklaydi. T o ‘rtinchidan esa, har 
  bir kishining betakrorligini anglash asosida kishilarda boshqalar 
  bilan m uom ala va m unosabatning m oddiy, ilmiy, m a ’naviy- 
  madaniy manfaat kasb etishi insoniyat ijtimoiyligiga tabiiy zarurat 
  tu g ‘iladi.
  Shu yuqoridagi sifatlarning shakllana borishi komillik sifat- 
  larining asoslariga bog‘liq. Komillik sifatlarini to ‘laqonli shakl­
  lantirish uchun esa faqat nasihatlar, d a’vatlar yetarli emas. Inson- 
  ning m a’naviy faolligi amaliy-kasbiy faolligi bilan uyg‘unlash- 
  ganda barkamollik sifatlari tabiiy shakllanadi, rivojlanadi. Aynan 
  ana shu yuqoridagi tushunchalarni to ‘g ‘ri anglash ta ’lim -tar- 
  biyaning metodologik asoslarini to ‘g ‘ri tanlashga yordam beradi. 
  Chunki ta ’limning subyektivlik, demokratik, huquqiy, insonpar- 
  varlik asoslari insonlam ing nodir va betakrorliklarini ro ‘yobga 
  chiqarishdir. Insonlarning nodir va betakrorligini dunyoviy, diniy 
  ilm lar uyg‘unligida tushuntirib berish m um kin. H ar bir kishi 
  azaliy yaxshi taqdir, ezgu niyatlar, m a’lum o ‘ziga xos ulug‘ maq- 
  sad va vazifalar bilan yaratilgan. Ammo inson asli yaratilishda 
  ozod va erkindir.
  Inson juda murakkab va mukammal tuzilishga ega, masalan, 
  uning burnini olsak, bir nechta funksiyalarni nafas orqali baja- 
  radi, lekin qanday qilib hidlarni ajratadi, bu hozirgacha hech kim 
  aniqlam agan m o ‘jizadir. Bolani tu g ‘ilganida toza b o ‘lishga eh- 
  tiyoji b o ‘lar ekan, u tagi ifloslansa yig‘laydi. Bolaga yoshligidan 
  Vatanga muhabbat, m ehr-oqibat, halollik, milliy g‘urur, poklik,
  20


  insonparvarlik, m as’uliyat, b u rch , m illiy qadriyatlar, im on, 
  mustaqillik, or-nomus, um um an olganda, bunyodkorlik go‘yalarini 
  singdirsak, komil inson b o ‘lib kamolga yetadi.
  M a’naviy insoniy tuyg‘ulardan b in — vijdon. Vijdon kishining 
  ongi, ong osti va qalbi mutanosibligini amalga oshiruvchi sifat. 
  Agar vijdonni sodda qilib tushuntirish lozim b o ‘lsa, vijdon — 
  insonning qalb amri bilan bajargan ishlarining (faoliyatini) ruhiy 
  mezoni. Vijdon odamning qayerida joylashganini hech kim bil- 
  maydi, lekin u bajargan ishiga qarab biz vijdoni bor, vijdonsiz, 
  vijdoni qabul qilmadi, degan iborani ishlatamiz.
  Ba’zan moddiy ehtiyojlar tufayli vatanini sotgan, xalqiga xiyo- 
  nat qilgan insonlarni ko‘rib nim a deymiz...
  Kishi hayotidagi qilgan ishlari b o ‘yicha vaqti-vaqti bilan o ‘z 
  vijdoni oldida hisob berib turadi. Bu muloqot haq m uloqot b o ‘lishi 
  lozim. Ayrim vaqtda nohaq ishni haq deb isbotlash o ‘z vijdonini, 
  o ‘zini aldash bilan tengdir. Bunda ong osti (haqiqat) ishga tu- 
  shib, kishining ongli va ong osti orasida nomutanosiblik boshlanib, 
  kishini ruhiy xastalikka olib keladi. Ruhiy xastalik esa jismoniy 
  xastalikka, ayrim hollarda, boshqa ko‘ngilsiz voqealarga olib ke- 
  lishi mumkin.
  M ustaqillik sharofati bilan xalqimizning milliy ongi, milliy 
  g‘ururi, siyosiy madaniyati o ‘sib bormoqda. Agar milliy ongimiz 
  to ‘xtovsiz yuksala bormasa, mustaqilligimizning m a’naviy zamini 
  mustahkam b o ‘lmaydi. Xalqimizning, jum ladan, yoshlarimizning 
  milliy jihatdan o ‘z -o ‘zini anglashiga, ularda milliy iftixor tuyg‘usi 
  shakllanishiga erishishimiz lozim. Milliy ong va o ‘zligini anglash u 
  yoki bu millatga mansubligini his qilish, uning tarixi, madaniyati, 
  urf-odat va an’analarini chuqur bilish bilangina chegaralanmaydi. 
  Milliy o ‘z -o ‘zini anglash millatning hozirgi ahvoli, uning oldida 
  yechimini kutayotgan muam m olarni bilish va ularni hal qilishda 
  faol harakat qilishni talab etadi.
  M ana shu faoliyatda ishtirok etishda har bir kishining o ‘ziga xos 
  uquvi, qobiliyati, xarakteri, uning nodirligi va betakrorligi namo- 
  yon b o ‘ladi. Demak, inson nodirligi va betakrorligining, uning 
  yutuq va muvaffaqiyatlarining birinchi garovi o ‘z uquvi, qobiliyati 
  va qiziqishlariga doir faoliyat, hayot yo‘li, hunar, kasb tanlashidadir. 
  Yutuqning ikkinchi garovi shu o ‘ziga mos tanlangan hayot yo‘li- 
  dan donolik, aql bilan faoliyat ko‘rsatish, eng ko‘p moddiy va 
  m a’naviy mahsulot olishida. Soha b o ‘yicha istiqbolli m a’naviy fikr 
  inson yutug‘ining uchinchi garovidir.
  21


  O ‘zining uquvi, qobiliyatini ro ‘yobga chiqarish asosida bun- 
  yodkorona m ehnat qilib, m oddiy-m a’naviy mahsulotlar yaratib, 
  o ‘zini, oilasini pok, halol luqma bilan boqib, davlatni, xalqni 
  m oddiy-m a’naviy boyitishga xizmat qilgan kishi so‘zda emas, 
  amalda ham haqiqiy iymonli kishi b o ‘ladi.

  Download 57.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar

  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish