• 1.4. Shaxs kamoloti ijtimoiy biologik hodisa, pedagogik jarayon obyekti va subyekti sifatida
 • Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet8/43
  Sana02.11.2023
  Hajmi57.48 Mb.
  #93022
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43
  Bog'liq
  PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA ASOSLARI

  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar
  1. Milliy istiqlol mafkurasining bosh maqsadi nimadan iborat?
  2. G ‘oya va mafkuralarning tarixiy turlari haqida nimalarni bilasiz?
  3. Milliy istiqlol mafkurasining bosh va asosiy g‘oyalari haqida gapirib 
  bering.
  4. Milliy istiqlol mafkurasini o‘quvchilar ongiga qanday yo‘llar bilan 
  singdirish mumkin deb o‘ylaysiz?
  5. Ta’lim-tarbiya jarayonida milliy istiqlol g‘oyasini o‘quvchilarga sing- 
  dirishga doir misollar keltiring (mutaxassislik faningiz asosida).
  6. Milliy istiqlol mafkurasining asosiy g‘oyalarini nimalar tashkil 
  etadi? Bu boradagi qarashlaringizni «Taklif va mulohazalar» rukni 
  ostida daftaringizga qayd qilib boring.
  7. Quyidagi iboralarni izohlang:
  «Vatani borning baxti bor, mehnati borning — taxti».
  «Ona Yerning tuprog‘i ona sutidek aziz».
  «Vataning tinch, sen tinch».
  «Vatanning ostonasi oltin».
  1.4. Shaxs kamoloti ijtimoiy biologik hodisa, pedagogik 
  jarayon obyekti va subyekti sifatida
  Istiqlol tufayli o‘zining mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan 
  jamiyatimiz kun sayin demokratlashib, davlat, jamiyat va shaxs 
  munosabatlari tobora ko‘proq demokratiya tamoyillariga asoslanmoqda.
  T a’lim tizimi oldidagi davlat buyurtm asi O ‘zbekiston Res­
  publikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy g‘oyalarida 
  o ‘z aksini topgan. O ‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to ‘g‘- 
  risida»gi Q onuni va K adrlar tayyorlash milliy dasturi yuksak 
  um um iy madaniyatga, kasb-hunar ko‘nikmalariga, ijodiy va ij- 
  tim oiy faollikka, m antiqiy m ushohada qilish ham da ijtim oiy 
  hayotdagi muammolarning oqilona yechimlarini topish mahora- 
  tiga ega b o ‘lgan, istiqbol vazifalarni odilona baholay oladigan
  kadrlar yangi avlodini shakllantirish, shuningdek, har tom onlam a 
  barkamol, ta ’lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda mu-
  22


  kammal o ‘zlashtirgan, m as’uliyatli fuqarolarni tarbiyalashni na- 
  zarda tutgan pedagogik g‘oyani ilgari suradi. Y uqoridagi g ‘oya 
  ta ’lim tizim i oldiga bir qator aksiomatik vazifalarni ko ‘ndalang 
  qilib qo ‘ydi. Jumladan:
  — uzluksiz ta ’lim tizim ini jam iyatda amalga oshirilayotgan 
  yangilanish, rivojlangan huquqiy-dem okratik davlat qurilishi ja- 
  rayonlariga moslash;
  — ta ’lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan kadrlar tizimi va maz- 
  munini mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollari- 
  dan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiya- 
  ning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurish;
  — ta ’lim oluvchilarni mantiqiy m ushohada qildirish jarayonida 
  m a’naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali shakllari va metodlarini 
  ishlab chiqish hamda joriy etishni hal etish vazifalarini amalga oshirish.
  Inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunlar va muas- 
  sasalar vujudga kelishi, inson manfaatlariga e’tibor jahon huquqiy 
  andozalari va milliy urf-odatlarning uyg‘unligida shakllanib borayot- 
  ganligi mustaqil O ‘zbekistonda ta ’lim sohasidagi islohotlar tantana 
  qilib borayotganligining belgisidir. O ‘zbekiston Respublikasining 
  mustaqil b o ‘lishi munosabati bilan maktablardagi ta ’lim-tarbiya 
  ishlari rivojlanib, takomillashib borayotir. Mamlakatimizda ijtimoiy 
  sohalarda o ‘tkazilgan ijobiy islohotlar natijasida shaxsning erkin 
  fikrlashi va mantiqiy m ushohada qilish ko ‘nikm alarini yanada 
  takomillashtirish, fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini 
  himoya qilishni kuchaytirish tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. 
  Shaxs erkin, mantiqiy izchillikda fikrlay olmasa, demokratik tamo- 
  yillar tantana qilmasa, shaxsning ta ’lim olish huquq va erkinliklarini 
  amalga oshirib b o ‘lmaydi. Biz uchun mustaqillik, eng avvalo, o ‘z 
  taqdirimizni qo‘limizga olish, o ‘zligimizni anglash, milliy qadriyat- 
  larni, urf-odatlarni tiklash, m o ‘tabar shu zaminda, tinchlik-oso- 
  yishtalikni, barqarorlikni saqlash. Shu nuqtayi nazardan, shaxsning 
  har tom onlam a kamol topishini amalga oshirish, yangicha fikr 
  yurituvchi erkin fuqaroni tarbiyalash davr talabi b o ‘lganligi bilan 
  belgilanadi va u quyidagilarda o ‘z aksini topadi:
  1. Jam iyatim izda mafkuraviy tizim ning o ‘zgarishi, ijtimoiy 
  yangilanish erkin m ushohada yurituvchi shaxsga q o ‘yilayotgan 
  talablarga yangicha yondashish, qarash, munosabat, mezon, talab, 
  mohiyat, mazm un, shakl, atribut taqozo etishi.
  2. Erkin m ushohada yuritish fenomenologiyasining ko ‘lami 
  kengayishi.
  23


  3. 
  Uzluksiz ta ’lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiya- 
  lar, interfaol yondashuv asosida talqin qilinishiga, shaxsga ham
  obyekt, ham subyekt sifatida qaralishiga ijtimoiy zarurat tug‘ilishi.
  Shaxs deganda ruhiy jihatdan taraqqiy etgan, o ‘z xususiyati va 
  sifatlari bilan boshqalardan farq qiladigan muayyan jamiyatning 
  a ’zosi tushuniladi. Shaxs — ijtimoiy hayotning mahsuli. Odamning 
  insonlik jinsiga mansublik fakti esa, individ tushunchasi bilan 
  ifodalanadi.
  Inson shaxsining eng xarakterli tom onlaridan b in uning indivi- 
  dualligidir. Individuallik deganda shaxs ruhiy xususiyatlarining 
  qaytarilmaydigan birikmasi tushuniladi. Individuallik tarkibiga 
  xarakter, temperament, ruhiy jarayonlarning o‘tib borish xususiyat- 
  lari, hissiyotlar, faoliyat motivlari, tarkib topgan qobiliyatlar kiradi.
  Individ va shaxs o ‘rtasidagi o‘xshash tafovutlar: shaxsning bio- 
  logik va psixologik rivojlanishi; shaxsning jismoniy, aqliy, m a’naviy 
  kamol topish jarayoni; bolalik, o ‘smirlik va o ‘spirinlik yillarida 
  shaxsning kamol topishi.
  Rivojlanish kishidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jarayon b o ‘lib, 
  u barcha tug‘m a egallangan miqdor va sifat o ‘zgarishlarini o ‘z ichiga 
  oladi. Rivojlanish deb, bola vaznining oshishi, suyak va muskul 
  tizimining, tanosil a’zolarining, nerv funksional faoliyatining ka­
  mol topishi, aql-zakovatining shakllanishiga aytiladi.
  Bolaning jismoniy rivojlanishida uning b o ‘yi o ‘sadi, vazni va 
  muskul kuchi ortadi, sezgi organlari m ukammallashadi, hara- 
  katlarni to ‘g ‘ri boshqara oladi. Bolaning ruhiy rivojlanishida 
  shaxsidagi psixik sifat va belgilar shakllanadi, hissiy-irodaviy, bilish 
  jarayonida m uhim o ‘zgarishlar yuz beradi. Bolaning ijtim oiy 
  rivojlanishi u ijtimoiy hayotda qatnasha boshlaganda, uning xulqida, 
  tevarak-atrofga b o ‘lgan munosabatida, ayniqsa, jam oa ishlarida 
  qatnashishida namoyon b o ‘ladi.
  Ajdodlarimizning komil inson haqidagi axloqiy talablar maj- 
  muasi — sharqona axloq kodeksi, O ‘zbekiston Respublikasi Kadr­
  lar tayyorlash milliy dasturida sog‘lom avlod tarbiyasi haqida o‘l- 
  mas g‘oyalar keltirilgan.
  H ar bir inson shaxs sifatida turlicha nam oyon b o ‘lar ekan, 
  uning ijtimoiy voqelikka, m ehnatga, kishilarga, jamiyatga b o ‘lgan 
  m unosabati ham , faollik darajasi, axloq-odob borasidagi yetuk- 
  ligi ham turlichadir. Shaxs qaysi jam iyatda yashasa o ‘sha jam iyat 
  qonun-qoidalariga asosan kamol topadi. Pedagogika shaxsning 
  kamolotga yetishini murakkab va ziddiyatli jarayon deb biladi.
  24


  Shaxsning kamolga yetishida irsiyat, m uhit, maqsadga muvofiq 
  amalga oshiriladigan ta ’lim -tarbiya va nihoyat o ‘zining mustaqil 
  faoliyati ham m uhim ahamiyatga egadir. Shunday qilib, ijtimoiy 
  m uhitning shaxs shakllanishidagi o ‘rni nihoyatda beqiyosdir. Irsiy 
  belgilarning rivojlanishi hamda insoniy-ijtimoiy muhitda yashashga 
  bog‘liqligiga ko‘plab misollar keltirish m um kin. Inson bolasi, agar 
  ijtimoiy-insoniy muhitga emas, boshqa muhit, aytaylik, hayvonlar 
  m uhitiga tushib qolsa, un d a irsiy belgilarning ayrim biologik 
  ko‘rinishlari saqlanadi, lekin insoniy fikr, faoliyat, xatti-harakat 
  b o ‘lmaydi. Irsiyat nishonalari shaxsni shakllantirishning obyektiv 
  omillariga kiradi. O dam lar organizmdagi anatom ik tuzilishni, 
  fiziologik harakatni, asab tipini, asosiy shartsiz reflekslarni meros 
  qilib oladilar. Odam shaxsi va xulqining rivojlanishida biologik 
  omillarning rolini yuksak baholab, shaxsni naslga bog‘lab o ‘r- 
  ganuvchi bixeviorizm, progm atizm , biogenetik oqimlar b o ‘lib, 
  ularning ayrim vakillari odam bolasi ona pushtidaligidayoq b o ‘- 
  lajak shaxsga xos barcha xususiyatlarga ega b o ‘ladi desa, ayrimlari 
  ong va aqliy qobiliyat ham nasldan naslga o ‘tadi, deydi. Ba’zilari 
  esa, bolaning axloqiy jihatdan o ‘sishini ham irsiyatga bog‘laydi. 
  Biologik omilning inson shakllanishidagi o ‘rni m uhim va o ‘ziga 
  xos, irsiyatning ahamiyatini inkor etib b o ‘lmaydi, insonga xos 
  xususiyatlar aqliy va jismoniy m ehnat qobiliyati, tafakkur va nutq 
  ham tug‘m a o ‘tishi mumkinligi, lekin bu tug‘m a imkoniyatlar 
  rivojlanishi uchun inson bolasi insoniy muhit, odamlar orasida 
  yashashi, odamlar bilan aloqa qilishi, ijtimoiy hayotda qatnashishi 
  va m a’lum axloq-odob qoidalariga amal qilishi lozimdir.
  T a’lim-tarbiya insonning shakllanishida yetakchi rolni o ‘y- 
  naydi, ta ’lim-tarbiya natijasida irsiyat va m uhitning stixiyali ta ’siri 
  bera olmaydigan o ‘qish, yozish, m ehnat, malaka va ko‘nikmalar 
  egallanishi, hatto tug‘m a kamchiliklar ham m a’lum tom onga o ‘z- 
  gartirilishi (kar, ko‘r, soqovlarni o ‘qitish), m uhit ta ’sirida yuzaga 
  kelgan salbiy kamchiliklarni ham tugatish mumkin. Hozirgi kunda 
  yurtim izda qobiliyatli, iste’dodli va iqtidorli bolalarga alohida 
  e ’tibor berilganligi, bu yoshlar O ‘zbekistonim iz kelajagi, deb 
  aytilayotganligi ham bejiz emas. «Nihol», Zulfiya mukofotlari, 
  Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy nomidagi va Prezident 
  stipendiyalarining joriy etilishi ham yoshlarga berilayotgan e’ti- 
  borning nam oyon b o ‘lishidir.
  Shaxsning rivojlanishida «faoliyat», «faollik» tushunchalarining 
  o ‘rni beqiyos. Buyuk insonlar o ‘z sohalarida yuksaklikka erishish
  25


  uchun tinm ay m ehnat qilganlar. Inson o ‘z intilishi va faolligi bilan 
  yuksak cho‘qqilarga erishishi m um kin, qobiliyat va iste’dodni 
  ro ‘yobga chiqarish uchun ham o ‘z ustida ishlashi zarurdir.
  T a’lim oluvchilarning shaxsiy-xarakterologik sifatlarini aniq- 
  lashning, hech b o ‘lmaganda, oddiy metodikasini egallash, uni 
  tatbiq etish, kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning m uhim unsurlaridan 
  biridir. Oliy va o ‘rta maxsus o ‘quv maskanlari o ‘qituvchilari, ko‘- 
  pincha, o ‘quvchi-yoshlarning aqliy qobiliyatlarini o ‘rganishga e’ti- 
  bor qaratadilar, ammo ularning tarbiyalanganlik darajalarini (keng 
  m a’noda) va xulqiy nuqsonlarini korreksiyalash muammolarini 
  uzluksiz ta ’lim tizimida yagona uzviylik va yaxlitlik nuqtayi nazari- 
  dan talqin qilishga, uning yechimlarini topishga urinishmaydi. 
  O ‘quvchilar va talabalarning aqliy rivojlanishlari ko‘p jihatdan mus­
  taqil fikrlashga, um um iy tarbiyalanganlik darajasiga bog‘liq. U lar­
  ning tarbiyalanganlik darajasini diagnostika qilish, m a’naviy-ma’rifiy 
  rivojlanish xususiyatlarini o ‘rganish, zarur b o ‘lsa, xulqiy nuqson- 
  larini bartaraf etish hozirgi davrning m uhim talablaridan biridir.

  Download 57.48 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   43
  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlar

  Download 57.48 Mb.
  Pdf ko'rish