Quyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri? molekulalar atomlardan tashkil topgan; fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi
Download 39 Kb.
Sana06.11.2022
Hajmi39 Kb.
#29240
Bog'liq
Dastlabki tushunchalar


1. Quyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri? 1) molekulalar atomlardan tashkil topgan; 2) fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi; 3) kimyoviy hodisalarda molekulaning kimyoviy tarkibi o'zgaradi; 4) kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo'lgan moddalar massasiga teng bo'lmaydi; 5) molekulalar o'rtasida o'zaro tortilish va itarilish kuchlari mavjud.
A) 1, 3, 5 B) 2,4 C) 1, 2, 4 D) 2, 3, 5
2. Kimyoviy formulasi H3PO bo'lgan modda uchun xos bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating. 1) ko'p asosli, kislorodsiz kislota; 2) 3 xil elementdan tashkil topgan; 3) o'rta va kislotali tuz hosil qiladi; 4) odatdagi sharoitda qattiq, sariq rangli modda.
A) 1,3 B) 1, 4 C) 2,3 D) 2,4
3. Quyidagi ma'lumotlarning qaysilarida azot kimyoviy element tarzida ifodalangan? a) chili selitrasi tarkibiga kiradi; b) ammiakni qizdirilgan CuO ustidan o'tkazib olish mumkin; c) madaniy o'simliklarning normal o'sishida muhim ahamiyatga ega; d) rangsiz, hidsiz gaz.
A) a, c
C) c, d
B) a, b
D) b, d
4. Bir xil massada olingan qaysi gazlarning hajmi (n.sh.) o'zaro teng bo'ladi?
1) COx 2) SOx 3) N; 4) N20; 5) Ar; 6) Ne.
A) 2, 5 B) 3, 6 C) 1, 2 D) 1, 4
5. Quyidagi ma'lumotlarning qaysilarida xlor oddiy modda tarzida ifodalangan? 1) xlorning uchta elektron pog'onasi mavjud; 2) xlor yashil tusli, bo'g'uvchi gaz; 3) fosgenning 71,7%ini xlor tashkil etadi; 4) temirning xlorda yonishidan FeCl hosil bo'ladi; 5) xlorning geliyga nisbatan zichligi 17,75 ga teng; 6) tabiatda xlorning ikkita (Cl va Cl) barqaror izotopi mavjud.
A) 1, 3 C) 2, 4, 5, 6 B) 1, 3, 6 D) 2, 4, 5
6. (SrOH)A(P20t), ning bitta molekulasi tarkibiga qancha atom kiradi? A) 18 C) 12 B) 21 D) 15
7. Qaysi molekula tarkibidagi elementlar sonining atomlar soniga nisbati 1:3 ga teng? A) Al2(PO4) C) CaHPO4 B) Fe(NO3)2 D) CuSO4
8. N2O va NH3 dan iborat aralashma tarkibidagi protonlar soni neytronlar sonidan 1,24 marta ko'p bo lsa, N20 ning hajmiy ulushini hisoblang. A) 0,3 C) 0,7 B) 0,2 D) 0,4
9. Quyidagi ifodalarning qaysi biri izotoplarning xususiyatlarini aks ettiradi? A) turi kimyoviy element atomlari B) bir davrdagi kimyoviy element atomlari C) bir qatordagi kimyoviy element atomlari Neytrotnlar soni turlicha bo'lgan bitta kimyoviy element atomlari
10. Noma"lum element tarkibida 37,5% neytron jami elementlar zarrachaga nisbatan) saqlaydi. Undagi proton va elektronlar yig' indisi neytronlar yig'indisidan 20 taga ko'p bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. A) Fe B) Ca C) Mn D) Zn
11. Qaysi moddalarda o- va pi-bog'lar soni nisbati 2:1 bo'ladi? 1) CH4; 2) C2H2; 3) FeO, 4) CaH2; 5) HCIO3; 6) KCN. A) 2, 4 B) 2, 6 C) 1, 5 D) 3, 5
12.. 1) Na²³; 2) "Na²⁴; 3) Mg²⁴ atomlarini mos ravishda: a) izoton; b) izotop; c) izobarlarga ajrating. A) a-2, 3; b-1, 2; c-2, 3 B) a-1, 3; b-1, 2; c-2, 3 C) a-1, 2: b-2, 3; c-1, 3 D) a-2, 3: b-1, 3; c-1, 2
13. 1) K³⁹; 2) K⁴⁰; 3) Ca⁴⁰ atomlarini mos ravishda: a) izoton; b) izotop; c)izobarlarga ajrating.
A) a-1, 2; b-2, 3; c-1, 3
B) a-2, 3; b-1, 3; c-1, 2
C) a-1, 3; b-1, 2; co-2,-3
D) a-2, 3; b-1, 2; c-2, 3
14. Aluminiy pirofosfat molekulasidagi ion va kovalent bog'lar sonini aniqlang. A) 30:12 C) 4:38 B) 12:28 D) 12:30
15. Aluminiy digidroksoxromat molekulasida nechta o-bog' bo'ladi? A) 18 C) 16 B) 12 D) 14
16. Molekulalarni tarkibidagi pi- va o-bog' lar yig'indisi ortib borishi tartibida joylashtiring. 1) aluminiy gidroksosulfat; 2) aluminiy gidrokarbonat; 3) aluminiy sulfat; 4) aluminiy fosfat.
A) 4, 1, 2,3
B) 2, 3, 1, 4
C) 2, 4, 3, 1
D) 4, 2, 1, 3
17. . Quyidagi moddalarni ularning molekulasidagi a-bog'lar soni ortib borish tartibida joylashtiring. 1) temir(I)-gidrosulfat; 2) temir(1II)- gidroksosulfat; 3) temir (III)-sulfat; 4) temir(II)-gidroksosulfat. A) 3, 2, 1, 4 B) 4, 1, 2, 3 C) 3, 1, 4, 2 D) 2, 4, 1, 3
18. Pirofosfat kislota molekulasida oddiy va qo'sh bog' lar nisbati qanday bo'ladi? A) 6:1 B) 5:1 C) 4:1 D) 3:1
19. Qaysi javobdagi moddalarda asoslik xossalari ortib boradi?
A) Al2O3, SiO2, CO2 B) Li2O, BeO, B2O3
C) Li2O, Na2O, K2O D) CaO, MgO, BeO
20. Qaysi zarrachalar tarkibidagi elektronlar farqi 2 ga teng?
A) N-3 va P-3 C) Al+3 va N-3 B) S0 va Cl- D) Ca+2 va C+
Download 39 Kb.
Download 39 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaQuyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri? molekulalar atomlardan tashkil topgan; fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi

Download 39 Kb.