O'zbek tilida so'z o'zlashuvi xususiyatlari
Download 367.37 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/20
Sana12.05.2023
Hajmi367.37 Kb.
#59041
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Bog'liq
7e501002c1b636e46b15f5b1ecbd8d59 O`ZBEK TILIDAGI INGLIZCHA O`ZLASHMALI IBORALAR
report
1.3. O'zbek tilida so'z o'zlashuvi xususiyatlari 
Insoniyat ong - tafakkuri o' sishi, fan yutuqlarinig globallashuvi va amaliyotga tez 
tatbiq etilishi, olamshumul ixtiro va texnologiyalarning ommaga tez va oson yetib 
borishida tilga bo'lgan ehyiyoj yanada ortib, tilshunoslar oldiga yangi va o'z navbatida 
murakkab vazifalarni qo'ymoqda. Bunga til birliklarini paradigmalrga birlashtirish, 
tillararo sun'iy intellektni shakllantirish kabi masalalar kiradi. 
O'zbek tilini nazariy jihatdan o'rganish darajasi haqida fikr yuritilar ekan, o'zbek 


tilshunosligining jahon tilshunosligiga qo'shgan hissasini taniqli tilshunoslarimizning 
qilgan ishlari orqali bilib olishimiz mumkin. Biroq yechimi kutayotgan muammolar 
ko'p, hali qilinmagan ishlar yetarli. Bizga falsafiy kategoriya sifatida ma'lumki, 
jamiyatda zarur bo'lgan talabning qondirilishi uning davomiyligini ko'rsatuvchi 
boshqa ehtiyojga yo'l ochiladi. 
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov davlat tili masalasini davlat 
ramzlari sifatda qarashga o'z fikrini bildirib, milliy til va uning milliy mafkuradagi 
o'rni masalasiga alohida e'tabor qaratadi: “Jamiki ezgu xislatlar inson qalbiga, avvalo, 
ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili - bu millatning ruhidir. 
O'z ruhini yo'qotgan har qanday millat o'zligidan ayrilishi muqarrar”. 
Ma'lumki, til millatning ma'naviyati bilan bevosita aloqadordir. Dunyo tillari orasida 
sof tilning o'zi yo'q ekan, ma lum bir tilning tarovati o'z til so'zlari hisobiga yashashi 
bilangina belgilanmaydi. Harakatdagi tillarning birini ikkinchisiga ta'sir etib borishi til 
jarayoni uchun barqaror qonuniyatlardan biri hisoblanadi. Tilning ma'naviyat 
tushunchasi bilan uzviy bog' liqligi nuqtayi nazaridan o'zlashma so'z va uning 
zamirida o'zlashayotgan malum bir millat urf- odat va an'analariga befarq qarab 
bo'lmaydi. 
Hozirgi o'zbek tili lug'at tarkibidagi so'zlarning paydo bo'lishi va kelib chiqishi 
turlichadir. Har bir til o'z lug'at tarkibi va grammatik qoidalariga ega bo'ladi. Biroq 
xalqlar orasidagi ijtimoiy-siyosiy aloqalar tillarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu holat
tilning lug'at tarkibida yaqqol seziladi. Barcha tillar singari o'zbek tilida ham bu holat 
yuz bergan bo'lib, buning natijasida tilimizning lug'at tarkibida o'ziga xos qatlam bilan 
birga boshqa tillardan o'zlashgan qatlam ham ko'plab uchraydi. 
O'zbek tili leksik taraqqiyotini ham jamiyatdagi muhim o'zgarishlarni hisobga 
olgan holda malum bir davr bosqichlari asosida o'rganish mumkin. Turkiy til sifatida 
yuritilgan o'zbek tili tarixan Orta Osiyo hududi xalqlari uchun bir necha asr 
mobaynida fors tili bilan bir vaqtda iste'molda bo'ldi. Uzoq vaqtli muloqat natijasida 
til omuxtalashishi sezilarli darajada har ikkala til leksik qatlamiga ham ta'sir qildi. 
O'zbek leksik qatlamiga yangi so'zlar, forsiy izofalar, iboralar, hattoki so'z yasovchi 


qo'shimchalar ham kirib keldi. Bunday s'zlar, avvalo, mavhum, keyinchalik ularning 
ko'pchiligi o'z qatlam so'zlari kabi tilimizga moslashib, ajratib bo'lmas holatda 
o'rinlashdi. Natijada o'zlashma so'zlar ko'p asrlik nutq jarayonida sinonimik, 
antonimik, giponimik munosabatlarga kirishib ketdi. 
O'zbek tili leksikasida arabcha o'zlashmali so'zlar o'ziga xos tizimga ega. Hozirgi 
o'zbek tilidagi arabcha o'zlashma so'zlar semantic tuzilishidagi o'zgarishlar tilshunos 
olim T.Rahmonov tomonidan maxsus tadqiq qilingan. O'zbek tili leksikasidagi ba'zi 
o'zlashmalar poetik jihatdan boshqacha qiyofaga kirib, aslida arabcha so'z ekanligi 
unutiladi. 
19- 
20 asrlarda jamiyat hayotida yuz bergan tarixiy o'zgarishlar tilda ham o'z 
ifodasini topdi. Bu davr so'zlarning o'zlashishi va so'zlarning iste'moldan chiqish 
jarayonini yanada tezlashtirib yubordi. Bu dawning o'ziga xos xususiyati shundaki, 
tilimizga faqat rus so'zlari emas, balki ko'plab inglizcha, xitoycha, fransuzcha, 
ispancha so'zlar rus tili ortqali kirib kelgan va leksikamizdagi ko'p miqdordagi 
forscha-arabcha so'zlar iste'moldan chiqib ketdi. 
20- 
asr 
o'zbek tilshunosligi uchun rivojlanish asri bo'ldi. Ona tili 
darsliklarining yaratilishi, tilshunoslik nazariyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilishi, 
ilmiy jurnallarning nashr etilishi, ilmiy maqolalarning yozilishi, filologik lug'atlarning 
chop etilishi o'zbek tilshunoslari tomonidan yaratilgan ulkan meros hisoblanadi. 
O'tgan yuz yil ichida jamiyat taraqqiyoti tezlashdi. Insonlar ongi, dunyoqarashi 
soddalikdan murakkablikka qarab o'zgardi. Shuningdek, insonlarning kundalik 
iste'moldagi so'zlari ham nutqiy rivojlanishda bo'ldi. Shunga muvofiq zamoniviy 
lug'atlarga bo'lgan ehtiyoj ham kuchaydi. (5; 20) 
O'tgan asr tilshunosligi borasida qilingan ishlar rus tilshunosligi bilin bevosita 
bog'liq. Birgina tilshunoslikning leksikografiya sohasini oladigan bo'lsak, mavjud 
lug'atlarning deyarli ko'pchiligi rus tili lug'atlari andazasida yaratiladi. Yaratilgan lug' 
atlar ilm-fan yutug' idir. Biroq bu lug' atlarning ayrimlari tilimizning ontologik 
xususiyati, milliy xalq madaniyati asosida qayta ishlab chiqishi zarur masala bo'lib 
qolmoqda. O'tgan asrning 80-yillariga kelib o'zbek lug'atchiligi borasidagi ishlar 


susaydi, ilm-fan yangiliklari, leksikografiya sohasidagi nazariy ishlar amaliyotga 
tatbiq etilmadi, zamonaviy yangi lug'at turlari yaratilmadi, tilda mavjud lug'atlar 
mukammallashtirilib qayta ishlanmadi, yig'ilgan tajribalarni amaliyotga tatbiq etish 
ishlari amalga oshirilmadi. Natijada o'zbek lug'atchiligi jahon lug'atchiligidan qolib 
ketdi. Aniqroq qilib aytganda, leksikografiyada keyingi davr o'zgarishlari to'xtab, bu 
sohada keskin o'zgarishlar shu davrdan so ng kuchli sezilmadi. 
Tilda so'z o'zlashish jarayoni, asosan, xalqaro aloqalarning kengayishi, bozor 
munosabatlari shakllanishi, mafkuraviy yoki ijtimoiy aloqalar doirasida yangi 
tushunchalarni ifodalash ehtiyoji, jamiyatning ma lum bir tuzumdan yangi shaklga 
o'tish bilan bog'liqdir. 
Ko'p asrlik taraqqiyotga ega bo'lgan o'zbek tili ko'plab tillarning o'zlashma so'zlari 
hisobiga boyimoqda va ko'plab tillarga o'z fondidan so'z berib kelmoqda. So'z 
o'zlashish jarayoni har bir tilga xos bo'lgan qonuniyatdir. Dunyo tillari orasidagi 
ijtimoiy-madaniy, ma'naviy sohalar asosida to'xtovsiz harakatda bo'ladi. Hattoki 
hozirgi ingliz tilida ham o'zlashma qatlam so'zlari taxminan 60 foizdan ortiq ekanini 
manbalarda takidlanadi. Ingliz tili hind-yevropa tillari oilasining german guruhiga 
kiradi. Inglizcha so'zlarning o'zlashishi nafaqat o'zbek tiliga, balki sobiq ittifoq 
tarkibidagi rus, chechen va boshqa tillarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Biroq rus tili 
ingliz tili singari hind-yevropa tillari oilasiga mansub shuning uchun ularda bu tilning 
ta' siri tilimizga nisbatan faolroq sezilishi mumkin. 
O'zbek tiliga inglizcha o'zlashma so'zlarning o'zlashish yo'llari turlichadir. Qator 
yangi tushunchalar va hodisalar aynan o'zbekcha nomlanishga ega bo'lmasa yoki 
o'zlashma so'z tushunchaning turli qirralarini ifodalash va nomlash jihatidan o'zining 
ijobiy ta'siriga ega bo'lsa, to'g'ridan- to'g'ri o'zlashtirish yoki aynan o'zlashtirish 
usulidan foydalanilmoqda. Masalan, chat- suhbat, mani (money)-pul kabi so'zlar ham 
ayrim reklama, bolalar kiyim-kechak yoki aholi e'tiborini tortuvchi buyumlarda aks 
etadi. O'zlashma so'zning o'zlashgan tilda sinonimi bo'lsa, uning qo'llanishi uchun 
turli sabablar mavjud. Ya'ni, sinonim sifatida kirib kelgan so'z tilda termin sifatida 
yashaydi, yoki uslubiy ma'no ifodalovchi so'z bo'ladi . Ingliz va rus tillari bir til 


oilasiga mansub bo'lganligi uchun inglizcha so'zlarning rus tilida o'zlashish jarayoni 
o'zbek tiliga nisbatan faolroqdir. Tilshunos olimlar ta'kidlaganidek, ko'pchilik 
inglizcha o'zlashmalar tilda, avvalo, muvaqqat xarakterga ega bo'ladi, vaqt o'tishi 
bilan okkazional neologizmlar o'zining ikki tillilik xususiyatini kengaytira boshlaydi. 
Hozirgi paytda gazeta, jurnal va teleko'rsatuvlarda muhlislarni o'ziga tortadigan 
mavzular nomi inglizcha so'zlar va ularning urf-odatlari bilan bog'liq holatlar tez 
ko'zga tashlanadi. Mashhur siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar ham o'zlarining 
nutqlarida inglizcha o'zlashmalarga murojat qilib turishadi. (5; 28) 
Manbalarda so'z o'zlashishining ikki yo'li borligi ta'kidalanadi: 
1. jonli so'z o'zlashuv orqali so'z o'zlashtirilishi. Bunda boshqa til so'zlari o'zbek 
tiliga mahalliy aholining og'zaki nutqi orqali o'tadi. Masalan, ruscha rami, klubnika 
so'zlari o'zbek tilining jonli so'zlashuvidan rom, qulubnay deb talaffuz qilingan, 
keyinchalik o'zbek adabiy tiliga ham shu shaklda o'zlashgan. 
2. bosma manbalar orqali so'z o'zlashtirish. Bunda boshqa tidagi matnni o'zbek tiliga 
tarjima qilish yoki o'zbek tilida yozilgan maqolalarda, ilmiy va badiiy asarlarda 
boshqa til so'zlarini (ayniqsa, termin va atamalar) ishlatish orqali bo'ladigan 
o'zlashtirish nazarda tutiladi. Matematikadagi katet, gipotenuza, adabiyotdagi 
kulminatsiya, syujet kabi terminlar, ocherk, roman kabi so'zlar shu yo'l bilan 
o'zlashtirilgandir. 
O'zbek tili leksikasi bugungi kunga qadar til taraqqiyoti natijasida doimiy o'z ichki 
imkoniyatlari asosida o'zga tillardan so'z olish, eskirgan so'zlarning chiqib ketishi 
kabi o'zgarishlar hisobiga tarixiy taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tmoqda. Xalqlarning 
o'zaro ma'daniy, siyosiy aloqalari tillarning omuxtalashish holatiga sabab bo'ladi. 
O'zbek tili leksikasiga yangi so'zlar, so'z birikmalari, iboralar hattoki so'z yasovchi 
qo'shimchalar ham kirib keldi. Bunday so'zlar avvalo mavhum, keyinchalik ularning 
ko'pchiligi o'z qatlam so'zlari kabi tilimizga moslashib, ajratib bo'lmas holatda 
o'rinlashdi. Buning sababi o'zlashma so'zlarning tilda ko'p asrlik nutq jarayoni va til 
tizimidagi sinonimik, giponomik, bir so'zning faollashuvi ikkinchi so'zni 
passivlashishi jarayoni kabi munosabatlar hisobiga barqaror qolgan deyish mumkin. 


19-20 asrlarda jamiyat hayotida boshlangan o'zgarishlar tilimizda ham o'z aksini 
bera boshladi. Bu davr so'zlarning o'zlashish va so'zlarning chiqib ketish jarayonining 
tezlashgan davri bo'ldi. 20 asrda maktablar tashkil etilishi, ommaviy savod chiqarish, 
gazeta va jurnallarning chop etilishi kabi omillar asosida bu holat yanada tezlashdi. 
Bu davrning muhim xususiyati shundaki, tilimizga nafaqat ruscha so'zlar, balki 
inglizcha, fransuzcha, italyancha va boshqa tillardan so'zlar kirib keldi. O'zlashma 
so'zlar dastlab neologizm xarakterida bo'lsa-da, keyinchalik asta-sekin qabul qiluvchi 
til qonuniyatlariga bo'ysunishi, xuddi o'z so'zidek, tabiiy va aniq bo'lishi, fonetik 
qayta shakllanishi , grammatik singishi, so'z yasash tizimida faol ishtirok etishi tufayli 
uning yot elementlari sezilmay qoladi. 
Tilimiz leksik taraqqiyotining navbatdagi bosqichi mustaqilik davri bilan 
bog'liqdir. Jamiyatimiz har bir sohasida boshlangan tub islohatlar, xalqaro madaniy, 
iqtisodiy, siyosiy aloqalar ma lum til o'zgarishlariga , tilimiz taraqqiyotiga yo'l ochdi. 
Muhimi shundaki, bu davrga kelib, turli tillarga oid rang-barang soha so'zlari kirib 
kelishi kuchaydi. Dunyo tillarini o'rganish bilan birga ularning milliy-madaniy an' 
analari, urf-odatlariga muvofiq tushuncha va so'zlarning o'zlashishi tilimiz lug'at 
boyligini oshirdi. 
Yuqoridagilarga muvofiq o'zbek leksikasi taraqqiyotini ma lum bosqichlar asosida 
davrlashtirish mumkin: 
1. 15-asrgacha turkiy tilga fors-tojik tilining ta'siri. 
2. 8-10 asrlarda turkiy tilga arab tilining ta'siri. 
3. 20-asrda o' zbek tiliga rus tilining ta' siri. 
4. istiqloldan so'ng o'zbek tiliga turli tillar, xususan ingliz tilining ta' siri. 
O'zlashma so'zlar borasidagi yana bir muhim masala shuki, mustaqillikdan 
so ng tilimiz turli davlat bilan ijtimoiy, iqtisodiy soha hamkorligi natijasida, mavjud 
tillarning so'zlari hisobiga kengayayotganini ta'kidlash joiz. Ilm-fan texnik taraqqiyot 
ta'siri natijasida tilimiz so'zlari miqdori, xususan, inglizcha va boshqa til so'zlari 
hisobiga ham boyib borayotgani tilshunoslarning diqqat- markazida turibdi. 
Mustaqillikdan so'ng tilimizga brifing-briefing, injenereng- ingineering, imej-image, 


visual-visual kabi inglizcha o'zlashma so'zlarning kirib kelishi qanchalik ko'paygan 
bo'lsa, ministr, oblast, rayon kabi ko'pgina so'zlarning o'zbek leksik qatlamidan chiqib 
ketishi ham shunchalik tezlashdi. Kundalik so'zlashuvda ishlatilayotgan va 
qo'llanilishi faol bo'lgan ayrim leksemalarning “O'zbek tilining izohli lug'ati”dan joy 
olmganini ko'rish mumkin. Masalan, imij, minimarket, chizburger, xot-dog, chipsi, 
flesh xotira, vay-fay, internet kabi ko'plab leksemalar ham izohli lug'atimizdan joy 
olishi zarur. (5; 39-40) 
Ba'zi o'zbek tiliga o'zlashgan inglizcha o'zlashmalarning bir guruhi o'zbek tili 
leksikasida asl lug'aviy ma'nosini butunlay yo'qotib, etimologik ma'no va tushunchasi 
bilan aloqador bo'lmagan boshqa semantik birlikka aylangan . Bunday xarakterdagi 
so'zlar asl fonetik va morfologik qiyofalarini o'zgartirmagan. Shunday bo'lsada, ular 
ingliz va o'zbek tilida semantik yaqinlikka ega bo'lmaydi. So'zning o'z tildagi ma'nosi 
bilan o'zlashgan tildagi ma'nolari orasida bog'liqlik unutiladi. Aytish joizki, tilimizga 
ingliz tilidan o'zlashgan so'zlarning o'zlashishida ularning semantik tuzilishdagi 
o'zgarishlari ham turlicha bo'lishi kuzatiladi. Ba'zi so'zlar tilda o'z ma'nosini saqlab 
qolgan o'zlashmalar sifatida o'rinlashsa, ba'zilari ma'no kengayishi, ma'no torayishi 
yoki yangi ma'no kasb etishi mumkin. 
Umuman olganda, tilimizdagi o'zlashmalar haqida fikr yuritilganda tilshunos olim 
N.Mahmudov takidlaganidek, o'zbek tilidagi xorijiy o'zlashmalarning me'yori va 
milliyligi masalasi ma'naviy sohalar doirasida favqulodda ahamiyatga molik 
ekanligini hamisha yodda tutish lozim. 

Download 367.37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Download 367.37 Kb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa O'zbek tilida so'z o'zlashuvi xususiyatlari

Download 367.37 Kb.
Pdf ko'rish