• II-BOB TIBBIY TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR Bobning qisqacha mazmuni
 • Tayanch iboralar
 • 2.1Tibbiy ta’limda innovatsion texnologiyalarning qo’llanilishi
 • Ta’lim sohasidagi innovatsiyalar.
 • O’qitish jarayonidagi innovatsiyalar.
 • O’qituvchiva ta’lim oluvchi faoliyatidagi innovatsiyalar.
 • Mustaqil ish uchun mavzu va topshiriqlar
  Download 2.09 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet22/174
  Sana27.07.2023
  Hajmi2.09 Mb.
  #77464
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   174
  Bog'liq
  Ta\'lim texnologiyalari (1)
  d2a5a031-3122-4f61-9775-85498b4cc33a, Actual Listening and Reading, 8-Global jarayonlar va baraqaror taraqqiyot, portal.guldu.uz-Amaliy mashgulotlar removed, Ishni bajarish tartibi, Abonent kirish tarmoqlari., Abonent kirish tarmoqlari pon (Passive Optical Network – passiv , Majidov S. 1-ish, 1.2.Talabalarning ota-onalari, z3uGxA4mkDXddxhfjLhRxuVaARNKVmYFg2GJsIGh, 1. pedagogik texnologiyaning paydo bo\'lishi, rivojlanishi va uni, Tarbiya texnologiyalari tarixi, istiqbollari. Tarbiya texnologiy
  Mustaqil ish uchun mavzu va topshiriqlar:
   
  1. 
  Ta’lim texnologiyalarining dolzarbligi va ahamiyati.
  2. 
  O’zbekistonda 
  ta’lim 
  texnologiyalarining 
  rivojlanish 
  istiqbollari.
  3. 
  Tibbiy ta’limda o’qitishtexnologiyalarining dolzarbligi va 
  ahamiyati
  4. 
  Mavzu bo’yichatayanch iboralar mohiyatini tushuntiring.
  II-BOB
   
  TIBBIY TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
   
   
  Bobning 
  qisqacha 
  mazmuni: 
  tibbiy ta’limda innovatsion 
  texnologiyalarning qo’llanilishi, zamonaviy va rivojlantiruvchi ta’lim 
  texnologiyalari, o’qitishning noan’anaviy metodlari, o’qitish jarayonini 
  tashkil qilishda pedagogik-psixologik yondashuvlar, talabalarning tanqidiy 
  va ijodiy fikrlashini rivojlantirish usullari.
  Tayanch iboralar: innovatsiya, innovatsion yondoshuv, innovatsion 
  ta’lim, innovatsion jarayon, aksiologiya, akmeologiya, kreativlik, refleksiya, 
  pedotsentrik konsepsiya, interaktiv o’qitish, moderator, trener, tyutor, 
  fasilitator, mentor, kouch, konsultant, ekspert, innovator, kommunikator, 


  36
  menejer, spiker, assistent, texnolog, metodist, koordinator.
  2.1Tibbiy ta’limda innovatsion texnologiyalarning qo’llanilishi
   
   
  Bugungi 
  kunda 
  ilmiy-texnikaviy 
  taraqqiyot 
  nafaqat 
  ishlab 
  chiqarishning ko’p sonli tarmoqlariga, balki madaniy, ijtimoiy- gumanitar 
  bilimlar, shu jumladan, ta’lim sohasiga ham innovatsion texnologiyalarni 
  joriy etishni taqozo etmoqda. Ma’lumki, “Kadrlar tayyorlash milliy 
  dasturi”da “..... o’quv-tarbiyaviy jarayonni ilg’or pedagogik texnologiyalar 
  bilan ta’minlash” bir necha bor ta’kidlanib, uzluksiz ta’lim sifatini oshirish 
  va takomillashtirishning bosqichlarida bajariladigan jiddiy vazifalardan biri 
  sifatida belgilangan edi. Oliy ta’lim muassasalarida innovatsion ta’lim 
  texnologiyalariga ko’ra pedagog-o’qituvchikompetensiyasi quyidagi asosiy 
  talablarga javob berishi kerak:
  - o’qituvchi ta’lim berish, tarbiyalay olish, ta’lim oluvchilarning 
  bilimlarini nazorat qila olish va xolisona baholay olish mahoratiga ega 
  bo’lishi kerak;
  - o’quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etishda innovatsion pedagogik 
  texnologiyalardan foydalanishni bilishi kerak.
  Pedagog-o’qituvchi o’z oldiga qo’yilgan mas’uliyatli va dolzarb 
  vazifalarni bajarishi, ta’lim-tarbiya jarayoniga bo’lgan yangicha qarashlarni 
  shakllantirishi uchun quyidagi xislatlarga ega bo’lishi kerak:

  zamonaviy ilmiy, madaniy va innovatsion texnologik
  taraqqiyotning mohiyatini chuqur tushuna bilishi;

  dunyo va inson haqidagi bilimlar tizimini chuqur va keng 
  nuqtai
  nazardan anglashi;

  kompyuterli ta’lim va o’qitishning boshqa texnik vositalarini
  ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etishi;

  internet tarmog’i to’g’risida tushunchaga ega bo’lishi va 
  undagi
  axborotli texnologiya mazmunini teran tahlil qila bilishi;

  pedagogik mehnatning samaradorligini tahlil etish usullarini
  bilishi;


  37

  umuminsoniy hamda milliy madaniyat va qadriyatlar, milliy 
  g’oya va milliy mafkura hamda iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy islohotlar 
  mohiyatini to’liq tushunib yetishi;

  innovatsion 
  pedagogik 
  texnologiyalar 
  mohiyati 
  va 
  tamoyillari hamda uning an’anaviy o’qitish jarayonidagi afzalliklarini 
  bilishi, shaxs manfaati va ta’lim ustuvorligini ta’minlash uchun pedagogik 
  innovatsiyalarni qo’llay olishi;

  talabalarga o’z fani bo’yichata’lim berishda innovatsion 
  texnologiyalarni qo’llay olishi, o’quv jarayonini faollashtirish hamda o’quv 
  materiallarini o’zlashtirishning yuqori darajasiga erishish va talabalarni 
  mustaqil fikrlashga va o’z fikrini erkin bayon etishga o’rgatishi;

  o’z fanining mohir ustasi va fidoyi bo’lishiga erishishi;

  talabalarning barkamol inson bo’lishi uchun ularga o’zining 
  izlanishlari, ijodkorligi orqali ta’lim-tarbiya berishi va hokazo.
  Zamonaviy ta’lim taraqqiyotida paydo bo’lgan Innovatsion 
  yondashuv”, 
  “Innovatsion 
  faoliyat”, 
  “Innovatsion 
  pedagogika”, 
  “Innovatsion ta’lim” tarzdagi tushunchalar ehtiyojlar asosida kelib chiqqan 
  bo’lib, ularning maqsadi ta’lim sohasida o’quv- tarbiya jarayoni natijasini 
  kafolatlaydigan o’zgarish, yangilanishlar kiritishdan iborat
  1
  “Innovatsiya” (lot. “novatio” – yangilash, ingl. “innovation”
  - yangilik kiritish) yangilash, o’zgartirish, tatbiq etishqo’llash degan 
  ma’nolarni bildiradi. Har qanday yangilik ham innovatsiya bo’lavermaydi, 
  balki mavjud tizimning samaradorligini yuqori darajada oshirishga olib 
  keladigan o’zgarish, yangiliklargina innovatsiya hisoblanadi. Innovatsiya” 
  tushunchasi dastlab XIX asrda madaniyatshunoslik sohasidagi tadqiqotlarda 
  paydo bo’lib, bir madaniyat turlarini ikkinchi bir madaniyatga kiritish 
  tushunilgan. XX asrga kelib esa, yangi soha – yangiliklar kiritish haqidagi 
  fan paydo bo’ldi. Bu fan doirasida moddiy ishlab chiqarish sohasiga texnik 
  yangiliklar kiritish qonuniyatlari o’rganila boshlandi.
  Yangiliklar kiritish haqidagi fan faoliyati yangicha ta’lim tizimiga 
  o’tish yo’lidagi harakatlar bilan asoslanadi. Shunga ko’ra yangi bilimlarga 
  ehtiyoj innovatsiya, innovatsion xizmat ko’rsatish g’oyalarini tatbiq etishga 
  qaratilgan ehtiyojdan kelib chiqqan.


  38
  Yangilanishlarni pedagogika faniga nisbatan qo’llaganda ta’lim- 
  tarbiya jarayonini amalga oshirish va uning natijalarini yaxshilashga 
  qaratilgan pedagogik tizim ichida o’zgarishlar kiritish tushuniladi. 
  Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o’qituvchiva talaba 
  faoliyatiga yangilik, o’zgarishlar kiritish bo’lib, uni amalga oshirishda 
  asosan noan’anaviy yondoshuv va metodlardan to’liq foydalaniladi. 
  “Yangilik kiritish” (innovatsiya) tushunchasi yangilikda ham, ushbu 
  yangilikni amaliyotga tatbiq etish jarayoni sifatida ham tushuniladi.
  O’zbekistonlik olimlardan N.Saidahmedov, N.Azizxo’jayeva, 
  Sh.Shodmonov, G.Baubekova, G.Xalikova va boshqalar pedagogik 
  yangilanishlarga ilg’or tajribaning xususiy shakli tarzida qaraydi.
  1
  Mallayev O. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. 2000.
  Ularni radikal yangiliklar bilan tenglashtirib, quyidagilar bilan 
  bog’lab tushuntiradi: dolzarb muammoning yangi yechimi, ulardan 
  foydalanish yangi sifat o’zgarishlariga olib keladi, ularni qo’llash tizimdagi 
  boshqa 
  komponentlarni 
  ham 
  sifat 
  jihatidan 
  o’zgartiradi. Bunda 
  yangilanishlar tizimining bir sifatli holatdan ikkinchi holatga o’tishi tarzida 
  tushuniladi.
  Yangilik muayyan ta’lim tizimi ichida mavjud bo’lib, yangilanish 
  asosida yuzaga keladi. Shu tarzda yangilanishni yangilik yaratish, qo’llash 
  va o’zlashtirish hisobiga ta’lim rivojlanishi jarayoni sifatida tushunish 
  mumkin. Yangilanish ta’lim jarayonining qaysi bo’lagiga o’zgartirish 
  kiritishni aniqlashdan boshlanadi.
  Pedagogik yangilanish predmeti yangilanish jarayoni samaradorligi va 
  ularni aniqlovchi omillar orasidagi bog’liqlik, shuningdek, o’zgarishlar 
  samaradorligini oshirish maqsadida shu omillarga ta’sir etish usullaridan 
  iborat.
  Innovatsion jarayonlar quyidagi bosqichlarga ajraladi:
  1. 
  Yangi 
  g’oyalarning 
  tug’ilishi 
  va 
  yangilanish 
  konsepsiyasining paydo bo’lish bosqichi. Bu shartli ravishda fundamental 
  va amaliy izlanishlar natijasi tarzida yangilik yaratish deyiladi.
  2. 
  Yaratish bosqichi. Muayyan obyektda amalga oshirilgan 
  yangilik- moddiy yoki ma’naviy narsa-namuna.


  39
  3. 
  Yangilik kiritish bosqichi. Yaratilgan yangilik amaliyotga 
  tatbiq etiladi, qayta ishlanadi. Bu bosqich kiritilgan yangilikdan yuqori 
  samaraga erishish bilan yakunlanadi. So’ng yangilikning mustaqil 
  harakatlanishi boshlanadi. Yangiliklar qo’llanilish jarayonida yanada boshqa 
  bosqichlarga ajraladi.
  4. 
  Yangiliklarni hayotga tatbiq etish bosqichi. Yangiliklarni 
  boshqa sohalarga ham keng qo’llashda namoyon bo’ladi.
  5. 
  Muayyan sohada yangilikning turg’un xizmat qilish bosqichi. 
  Yangilikni qo’llash davomida u o’zining yangilik xususiyatini yo’qotib 
  boradi. Mazkur bosqich yangilik o’rniga undan ham samarali yangiliklarni 
  tatbiq etish bilan yakunlanadi. Bir yangilik o’rnini undan ham samaraliroq 
  bo’lgan boshqasi egallaydi.
  6. 
  Yangiliklarni boshqa yangilik bilan almashtirish maqsadida 
  yangiliklar ko’lamini qisqartirish bosqichi.
  Ta’lim sohasida innovatsion jarayonlar ikki turda kechadi:
  1. Stixiyali ravishda amalga oshadigan innovatsiyalar.
  Innovatsion jarayonni amalga oshirish shartlari, vosita va yo’llari 
  tuzilishini to’liq anglamagan yoki uni tug’dirgan ehtiyojga bog’lanmagan 
  holda amalga oshiriladi. Bu tarzdagi innovatsiyalar ko’pincha ilmiy asoslar 
  bilan bog’liqbo’lmay, empirik asosda vaziyat talablaridan kelib chiqqan 
  holda amalga oshiriladi. Bunday innovatsiyalarga novator o’qituvchilar, 
  tarbiyachilar, ota-onalar faoliyatlarini misol keltirish mumkin.
  2. Ta’lim tizimidagi innovatsiyalar ongli, maqsadga yo’naltirilgan, 
  ilmiy ishlab chiqilgan fanlararo faoliyat natijasi hisoblanadi. Ta’lim 
  sohasidagi innovatsiya ta’lim-tarbiya maqsadi, mazmuni, usul va shakllari, 
  pedagogik jarayonni tashkil etishda yangiliklar kiritishni nazarda tutadi.
  Ta’limdagi innovatsiyalar shartli ravishda quyidagi turlarga 
  bo’linadi:
  Ta’lim sohasidagi innovatsiyalar. 1997 yil “Kadrlar tayyorlash 
  milliy dasturi” va “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunning qabul qilinishi bilan 
  asoslanadi. Uning natijasida ta’lim-tarbiya tizimi tubdan isloh etilib, ta’lim 
  tizimining uzluksizligi shakllandi, 12 yillik majburiy ta’lim joriy etildi
  yangi fanlar kiritildi va h.k.


  40
  O’qitish jarayonidagi innovatsiyalar. O’qitishning innovatsion 
  shakllari (trening, davra suhbati, interaktiv ma’ruza, interaktiv ekskursiya, 
  videokonferensiya, virtual ma’ruza, virtual ekskursiya va b.), metodlari 
  (Aqliy hujum, Klaster, Assesment, Qarorlar shajarasi va b.) va vositalari 
  (interfaol doska, prezentatsiya, elektron darslik, grafik organayzerlar, virtual 
  trenajerlar va b.) shakllandi.
  O’qituvchiva ta’lim oluvchi faoliyatidagi innovatsiyalar. 
  Aksiologik yondashuv (shaxsga oliy qadriyat sifatida qarash); akmeologik 
  yondashuv (oliy nuqta, gullagan davr, rivojlanish cho’qqisi); kreativ 
  yondashuv (yaratuvchanlik, ijodkorlik); refleksiya (ortga nazar).
  Innovatsion jarayon bir necha bosqich va vositalar majmui 
  yordamida ilmiy yangilik yoki g’oya, ijtimoiy yangilikka, shu qatorda ta’lim 
  yangiligiga aylanadi. Bunda yangilik kiritishga innovatsiya natijasi sifatida 
  qaraladi, innovatsion jarayon esa, umumiy tarzda quyidagi uch bosqichning 
  rivojlanishi sifatida tushuniladi: g’oyalarni berish (ilmiy yangilik ochish), 

  Download 2.09 Mb.
  1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   174
  Download 2.09 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mustaqil ish uchun mavzu va topshiriqlar

  Download 2.09 Mb.
  Pdf ko'rish