Shi kastlan ishn I nc
Download 0.76 Mb.
bet11/12
Sana31.07.2023
Hajmi0.76 Mb.
#77726
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Bog'liq
Zo[idov I.O. Elektrdan shikastlanishning oldini olish va shkfstlangandan keyingi dirinchi yordam ko\'rsatish. pdf-converted
4-amaliy mashg‘ulot. ELEKTROMAGNIT KATTALIKLARINI O‘LCHASH USULLARI, шаблон, Документ Microsoft Word, portal.guldu.uz-Kimyo tarixi, Лекция №1. Вычисление определителей второго и третьего порядков., Документ Microsoft Word, sifat bosh stasitik Kalendar reja 7 semestr - MA\'RUZA, 4-амалий машғулот, HISOBOT YUZI (UNIVERSITET), Mavzu, 111, нейрон, 7777777666666, Suxrobbek Fayzullayev Muminov, Ulugbek99
Yura k to’xtashi. Yurak faoliyatining to xtashiga yo’1 qo’ymaslik uchun sun’iy nafas oldirish ya’ni yurakni massaj qila boshlash zarur.
ı, ›
’si

a.


7-rasm. Yurakni yopiq massaj qilish.
a-massaj sxemasi, b-muolajaning umumiy ko'rinishi.

Yurakni bilvosita (yopiq) massaj qilish. Metodning mohiyati shundan iboratki, yurakning to'sh suyagi bilan umurtqa pog'onasi o’rtasida bosilishi tufayli qon katta va kichik qon aylanish doirasining yirik tomirlariga itariladi va shu tariqa qon aylanishi va hayotiy muhim organlar funktsiyasi sun’ny ravishda quvvatlab turiladi. Bemomi qattiq o’ringa (pol, stol, kushetka) chalqancha yotqiziladi. Bir qo'l kafti to'sh


suyagining pastki uchdan bir qismiga, ikkinchi kaft birinchisining orqasiga qo'yiladi, qo'llar tirsak bo g’imlarida yozilgan bo'1ishi kerak.
Barmoqlari ko'krak qafasiga tekkizmaslik g'oyat muhim. Bu bir tomondan, massajning ta'sirchan1igiga imkon beradi, chunki harakat kuchi ko’krak devoriga emas, bal ki to'shning pastki uchdan bir qismiga yo’naltiriladi va ikkinchi dan qovurg'alaming sinish xavfi birmuncha kamayadi. So’ngra yordam ko’rsatayotgan odam to’shni turtkisimon bosib, uni umurtqa pog'onasi yo’nalishi bo’yicha 3-5 sm ga siljitishga, shu vaziyatda taxminan 1/2 s (katta odamda) tutib turishga, so’ngra qo’llami to'shdan olmasdan turib, ularni tez bo'shashtirishga harakat qiladi.
Ko’krak qafasini qo’I kuchidan foydalanibgina emas, bal ki gavda og’irligini ishga solib bosish kerak. Bu massajning juda ta'sirchan bo’kishini va uzoq muddat massaj qilish uchun kuch saqlab qolishni ta’minlaydi. Turtkisimon harakatlar soni 60 dan kam bo’lmasligi kerak. Massaj ta'sirchan1igini oshirish uchun, imkon bo’Isa, bir odamni ikkinchisi bilan almashtirib turish, biroq bunda massajni bir necha sekundga to’xtatish mumkin, xolos (d-rasm).
10-1 2 yoshgacha bo’lgan bolalarda yurakning tashq i massajini faqat bir qo’1 bilan, chaqaloq bolalarda esa ikkita barmoqning uchi bilan o'tkazish kerak. Turtkilar miqdori tegishlicha minutiga 70-80 va 100-1 20 bo’lishi lozim.
To'shni har gal bosishda uyqu va son arteriyalarida pul's paydo bo'lishi va ko'z qorachiqlarining torayishi o'tkazilayotgan tashqi massajning foyda berayotganining mezoni hisoblanadi.
Qolgan muolajalar meditsina xodimlari tomonidan amalga oshiriladi.
FOYDALANILGAN ADABI YOTLAR:

 1. Inomov Q.S. Umumiy amaliyot hamshirasi uchun qo'llanma. Namangan, 2003.

 2. Zaxidov I. Elektrotexnikadan texnika xavfsizligi qoidalari. Namangan, 2007.

 3. Yo’ldoshev O’., Usmonov U., Qudratov O. Mehnatni muxofaza qilish.

-T.:Mehnat, 2001.

 1. Muratov S.N. X irurgik kasalliklar va bemorlarni parvarish qilish. - Toshkent: Meditsina, 1989.

 2. Raximov A. Umumiy elektrotexnika. -Toshkent: O’qituvchi, 198 I.

 3. Raximova X., A’zamov A., Tursunov T. Mehnatni muxofaza qilish. -T.: O’zbekiston, 2003.

 4. Raximov N., Rasulov R. Nanofizika va nanoelektronika asoslari. Namangan, 2012.

 5. Ramazanova R.A., Syomina Y u.G. Meditsina hamshiralari o’quv qo’llanmasi. —T.: O'qituvchi, 1975.

 6. O’quvchilarning meditsina-sanitariya tayyorgarligi / B.A.Gayko, M.1.Gogolev va boshqalar -T.: O'q ituvchi, 1991 .

 7. Qudratov O., G’ayniev T. Hayotiy faoliyat xavfsizligi. -T.: Mehnat, 2004.

MUNDAR IJA:

 1. So’zboshi. 3

 2. Elektr haqida tushuncha. 4

 3. Elektr tokining kishi organizmiga ta’siri. 5

 4. Elektr asboblarini yerga ulash. 8

 5. Asosiy xavfsizlik qoidalari. 10

 6. Elektr qurilmalarida qo’llaniladigan himoya vositalari. 11

 7. Elektr tokidan shikastlangan kishiga birinchi yordam berish 14

 8. Klinik va biologik o’1im haqida tushuncha. 19

 9. Organizmni tiriltirish usuli. 20

 10. Nafas olish sonlarini sanash. 21

 11. Nafas to’xtashi. 22

 12. Foydalanilgan adabiyotlar. 26

ЗОХИДОВ l4 ЕРОХИ MWOI I ОЕ• ИДЖОІІО BIG 9
COliЛ IO,/t ElIfi1E МЕР li ЕЗОПАСІІОСТИ ОТ ПОІ\РЕЖДЕІ ft1J ЭЛ К KTFN ЧECКN М TOKOM l3 ОКАЗАІІ II Е Н Е І'ВОЙ IIOM ОН}И НОСТРАДАВ ШИМ
А I I I I О Т А I t II Ч

В iiaciosщaa в ремя в наіііеіі жиЗни без aлeктpuuecxofi oiiepru ii »u3iis предс+авито невоzможііо. Ноvребляя олехтри иескую анергиіо в повседііевііоіі жu3iiu xi ы ziiaeм. uтo она беЗ aanaxa, без ilвen u вкуса. Таіоке всем что известно, u+o ne собпіпдеііtіе nxнuxu беаопасносіи приводігг к neчanhiJhi v1 coflь+uя u.


Ноатому дns сгудеwгов npu преподаваіfии о прииеиенин Зоеіггрооііер run iieoGxoдti no иЗуиеііііе гіравііп тех ии ки 6eaofiaciioc+u ii oxa3aiiue іісобходііvоН помощи прн uecxac+нiax

Hac+os щее уиебное fioco6ue предііашаиегіо для сгудеиіов выст их уиебных ааведени ii crieuuansuociu Фu3iiza, Ou3u ха-acщauosiiiя, Hpoфeccuoiianmioe образовапие, Трудовое обучеtіие u sio›ce+ біаіь рехооеіЈдоваііа yuuienso axaдeuuueczux лицеев u профессиої‹ального образование, поЗнанпп зсхнгіги беЗопасІ‹ости при выпо/іlіенпп лaбcpamplibix работ и npukieneilnя в жпЗlіп сбережсния от несчастных случаев npn электричесхпх воЗдеііствиях п окаЗание первоіі noмoatn.


Peueirieuiiu: Ап еарбсіг Нупаз ов дoiteuт хафедри Фu3uxu HasiГУ, хаіідида+ фu3uxo- sia+eua+uuecкux наук,
Ax«aд›sou Kauonoa apau вnciuefi xanropuu 5-ro семеііноіі полиіоіиники города Hasiaiiraiia.

Oraerciвeiiiiu ii редасіор кандидат фu3uxo- siaicuaiuчecкux наук, доцеііт Х.О.Куч itapoв


Даіі iioe noco6ue пересмозрено и pmpemeiio iia rieua+b УчеС›ио-методическиii Совеіоо Наоаіігаііского государс+веііііого yii uвepcirrera.


Flротокол N-• 5 15 марк 2013 г.Download 0.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Download 0.76 Mb.