• Meranie hodnôt obvodových prvkov s využitím PC
 • Technická univerzita vo zvolene
  Download 32.09 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi32.09 Kb.
  TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE


  DREVÁRSKA FAKULTA
  Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky


  Predmet: Elektrotechnika v POB

  Laboratórna úloha č. 2: Meranie hodnôt obvodových prvkov

  s využitím PC

  Akad. rok: Dátum:

  Vypracoval: Prevzal:

  Meranie hodnôt obvodových prvkov s využitím PC


  Prístroje a pomôcky:

  rezistor, cievka, kondenzátor, digitálny multimeter M-3650D s pripojením na PC, kábel sériovej linky RS 232C, PC Pentium s programom METEX.
  Teória:

  Impedancia Z (zdanlivý odpor) je vo všeobecnosti definovaná podľa vzťahu:

  (1)

  Kde U je fázor napätia a I je fázor prúdu. Výraz je podobný Ohmovmu zákonu s tým rozdielom, že impedancia je na rozdiel od odporu komplexné číslo.

  Hodnota (veľkosť) impedancie obvodu tvoreného sériovým spojením odporu R, cievky L a kondenzátora C sa vypočíta podľa vzťahu:  (2)
  kde R je hodnota odporu rezistora, L je indukčnosť cievky, C je kapacita kondenzátora a ω je hodnota uhlovej frekvencie (podľa ω = 2πf, kde f je hodnota frekvencie prúdu alebo napätia).

  Rezonančná frekvencia (pre sériové spojenie RLC a paralelné spojenie LC) sa vypočíta podľa vzťahu:
  (3)
  Cieľ:

  odmerať hodnoty vybraných obvodových prvkov a vypočítať hodnoty impedancie a rezonančnej frekvencie pre sériové zapojenie (pri rôznych hodnotách frekvencie). Ukázať možnosti spolupráce meracieho prístroja s počítačom PC.
  Pracovný postup:

  1. Na počítači PC spustíme program pre komunikáciu s multimetrom M-3650D METEX (podľa pokynov vedúceho cvičenia).

  2. Stlačením sieťového tlačidla (červené) zapneme multimeter. Otočný prepínač nastavíme na príslušný rozsah danej meranej veličiny. Pomocou meracích káblikov odmeriame hodnotu odporu rezistora a údaj z monitora dáme do tabuľky. Dbáme pritom na typ zobrazenej veličiny (vrátane predpony).

  3. Podobným postupom odmeriame hodnotu indukčnosti cievky a kapacitu kondenzátora.

  4. Z nameraných hodnôt vypočítame impedanciu sériového obvodu pre každú z piatich frekvencií a rezonančnú frekvenciu.

  5. Vypočítané hodnoty zapíšeme do tabuľky. Do protokolu uvedieme výsledky výpočtov a odôvodníme, prečo sú rozdielne hodnoty týchto impedancií (napriek tomu, že sa hodnoty meraných prvkov nemenili).

  6. Do záveru uvedieme, aký trend (nárast alebo pokles) mala hodnota impedancie vzhľadom na zmenu frekvencie a vzhľadom na rezonančnú frekvenciu.

  7. K protokolu priložíme grafickú závislosť impedancie na použitej frekvencii elektrického prúdu.  Tabuľka nameraných hodnôt

  Por.č.

  R (Ω)

  L (H)

  C (F)

  fr (Hz)

  f (Hz)

  Z (Ω)

  1
  0,04  500
  2
  0,04  1000
  3
  0,04  2800
  4
  0,04  8000
  5
  0,04  15000
  Výpočty impedancií (Z1 Z5 pre zadané hodnoty frekvencií) a výpočet rezonančnej frekvencie (fr). Na výpočty použite kalkulačku alebo vhodný počítačový program.
  Príloha: grafická závislosť impedancie na použitej frekvencii elektrického prúdu (z hodnôt v tabuľke). Grafy môžete vyhotoviť na mm papieri alebo v niektorom z počítačových programov - napríklad v programe MS EXCEL.


  Download 32.09 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Technická univerzita vo zvolene

  Download 32.09 Kb.