• 1.1. Tijorat banklari faoliyati tahlilining asoslari va ahamiyati
 • -BOB. TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI TAHLILI
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/80
  Sana23.02.2023
  Hajmi4.18 Mb.
  #43273
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80
  Bog'liq
  115dd3364c44318e301918c89cca9db0 Tijorat banklar faolyati tahlila
  ilts, 1-amaliy, must ish Gaynazarov, abdulhay, kimyoviy reaksiya tezligi.
  1-BOB. TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI TAHLILI 
  FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI
  1.1. Tijorat banklari faoliyati tahlilining asoslari va 
  ahamiyati.
  1.2. Tijorat banklari faoliyati tahlili fanining maqsad 
  va vazifalari.
  1.3. Tijorat banklari faoliyati tahlilining turlari.
  1.1. Tijorat banklari faoliyati tahlilining asoslari va 
  ahamiyati
  Har qanday jarayonning keyingi taqdiri uning har to-
  monlama chuqur tahlil etilishiga asoslanadi. Ayniqsa, iqti-
  sodiy jarayonlarning takomillashuvi va rivojlanishini iqtiso-
  diy tahlilsiz tasavvur etish mumkin emas.
  Bozor iqtisodiyoti davrida banklar Prezidentimiz ta’kid-
  lab o‘tganlaridek, iqtisodiyotning qon tomirlari hisoblanar 
  ekan, ular faoliyatini tartibga solish, muvofiqlashtirish mu-
  him masalalardan biri bo‘lib qolaveradi. Chunki banklar iq-
  tisodiyotda kredit munosabatlari va hisob-kitoblarda vosi-
  tachi vazifasini bajarar ekan, barcha iqtisodiy subyektlar-
  ning barqaror faoliyat yuritishi bank tizimining barqarorli-
  gi bilan chambarchas ravishda bog‘liq bo‘lib qoladi. Bank-
  lar ish yurituvchilar faoliyatining uzluksizligini ta’minlash 
  maqsadida ularni doimiy ravishda kredit mablag‘lari bi-
  lan ta’minlab turadilar. Bundan tashqari barcha iqtisodiy 
  subyektlar o‘rtasidagi hisob-kitoblar banklar orqali amalga 
  oshi riladi. Shunday ekan, iqtisodiy munosabatlarning bar-
  qarorligi va samaradorligini bank faoliyatisiz, uning barqa-
  ror rivojisiz amalga oshirish mumkin emas.


  6
  Banklar barqaror va samarali faoliyat yuritmasa, uning 
  mijozlari o‘z faoliyati uzliksizligini ta’minlashining iloji 
  bo‘l may qoladi. Mijozlar faoliyati ko‘p jihatdan banklar-
  ning likvidliligi, to‘lov qobiliyati va samarali faoliyat yuri-
  tishiga bog‘liq.
  Bugungi kunda dunyo hamjamiyatini qamrab olgan, 
  2008-yilda boshlangan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqrozi-
  ning asosiy sabablaridan biri sifatida, – «...banklar likvid-
  ligi, ya’ni to‘lov qobiliyatining zaifligi bilan bog‘liq mu-
  ammo ning keskinlashuvi, kredit bozoridagi tanglik, sod-
  da qilib aytganda, pul mablag‘larining etishmasligi bilan 
  izohlanadi».
  1
  Yuqorida bildirilgan fikrlarning barchasi tijorat bankla-
  ri faoliyati bilan butun iqtisodiy jarayonlarning uzluksiz ra-
  vishda bog‘liqligini bildiradi.
  Shunday ekan, banklar faoliyatini izchil, chuqur va ilmiy 
  asoslangan ravishda uzluksiz tahlil etib borish, ular faoliya-
  tining barqarorligini ta’minlash muhim iqtisodiy masalalar-
  dan biri bo‘lib qolaveradi va ulkan ahamiyat kasb etadi.
  Bank faoliyatini tahlil etish uchun bank faoliyati bilan 
  bog‘liq bo‘lgan barcha iqtisodiy jarayonlarni har tomonlama 
  chuqur his etmoq, anglamoq zarur bo‘ladi. Buning u chun 
  esa eng avallo, bankning mohiyati, bajaradigan vazifalari, 
  ush bu vazifalarni bajarish asoslari, usullari, xullas, butun 
  bank faoliyatiga tegishli jarayonlarni his etmoq lozim. Bank 
  faoliyatini yuritish uchun lozim bo‘lgan mablag‘lar va ular-
  ning manbalari, o‘z mablag‘lari hamda majburiyatlari tar-
  kibi, ular o‘rtasidagi mutanosiblikni ta’minlash masalalari, 
  ushbu mablag‘larni samarali yo‘naltirish, bankning likvid-
  liligi, to‘lov qobiliyatini ta’minlash asoslari kabilar chuqur 
  o‘rganilmog‘i zarur.
  1
  Karimov I.. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sha-
  roitida uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari. –T.: «O‘zbekiston», 
  2009-y. 8-bet.


  7
  Yuqorida bildirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda ay-
  tish mumkinki, Bank faoliyati tahlili fanining predmeti, bu 
  bank faoliyatini o‘zida aks ettiruvchi iqtisodiy jarayonlarni 
  uzsluksiz ravishda o‘rganish dan iborat.
  Bank faoliyati tahlili fani banklarga muomaladagi 
  bo‘sh mablag‘larni jalb etish, o‘z mablag‘larini to‘plash 
  va boshqarish, jamlangan passivlarni aktiv operatsiyalar-
  ga joylashtirish, aktivlarni boshqarish, daromad va xara-
  jatlarni shakllantirish hamda mijozlarga bank xizmatlari-
  ni ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy jarayonlarni 
  o‘rganadi.
  Har qanday tahlil kabi bank faoliyati tahlili jarayonida 
  birinchidan, haqiqiy holat o‘rganiladi, ikkinchidan, haqiqiy 
  holat normativ ko‘rsatkichlar bilan taqqoslanadi, uchinchi-
  dan, olingan natijalarga ta’sir etuvchi omillar va ularning 
  bank faoliyatiga ta’siri tahlil qilinib faoliyatni yanada tako-
  millashtirish yuzasidan bank boshqaruviga takliflar tayyor-
  lanadi. Shunday ekan, Bank Boshqaruvi tomonidan bank 
  faoliyati samaradorligini oshirish uchun qabul qilinadigan 
  qarorlar, albatta, bank faoliyati tahlili natijalariga asosla-
  nadi. Qabul qilingan qarorlarning samarasi faoliyat tahli-
  li natijalarining nechog‘lik to‘g‘riligiga proporsional ravish-
  da bog‘liq.
  Bank faoliyati tahlilining asoslari bo‘lib, quyidagilar hi-
  soblanadi:
  • birinchidan – bank balansi ma’lumotlari (1-ilova);
  • ikkinchidan – bank daromadlari va xarajatlari (moliya-
  viy natijalar) balansi (2-ilova);
  • uchinchidan – bank buxgalteriyasi analitik va sintetik 
  hisob raqamlari ma’lumotlari (hisobvaraqlar rejasi 3-ilova).
  Bank faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu 
  banklarda kunlik balans hisobotlari tuzilishidir. Har bir ish 
  kuni oxirida bankning har bir filiali tomonidan balans tu-
  ziladi va u Respublika Boshqaruvi tomonidan umumlashti-


  8
  riladi. Bu holat bank faoliyatini tezkor ravishda tahlil qilib 
  borish imkoniyatini yaratadi.
  Bankning daromadlari va xarajatlari balans ma’lumotla-
  riga asosan uning daromadlari manbalari, miqdori, xarajat-
  larining turlari va hajmi hamda faoliyat samaradorligi tah-
  lil qilinadi.
  Bank faoliyatini operativ (tezkor) tahlil qilishda anali-
  tik va sintetik hisob raqamlar aylanmalari va qoldig‘idan 
  foydalaniladi. Shunday ekan, 1, 2, 3-ilovalarda keltirilgan 
  ma’lumotlar bank faoliyatini tahlil qilishning asosini tash-
  kil etadi.
  Bundan tashqari, bank faoliyati tahlilining huquqiy 
  asoslari bo‘lib, uning faoliyatini asoslovchi qonunlar, O‘z-
  bekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorla-
  ri, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va O‘zbekiston Res-
  publikasi Markaziy bankining qaror va yo‘riqnomalari hi-
  soblanadi. Ulardan eng asosiylari «O‘zbekiston Respublika-
  si Markaziy banki to‘g‘risidagi», «Banklar va bank faoliyati 
  to‘g‘risidagi» qonunlar hisoblanadi.
  Tijorat banklari faoliyatini to‘g‘ri tahlil qilishda Marka-
  ziy bankning, banklar faoliyatiga bog‘liq bo‘lgan talablari, 
  Nizomlari, Normativ hujjatlarini bilish va ularga to‘liq rioya 
  qilish muhim ahamiyat kasb etadi.
  Yuqorida qayd etilgani kabi tahlil natijalari Bank Bosh-
  qaruvi, Bankning kuzatuv kengashi va Aksionerlarning 
  umumiy yig‘ilishlarida qarorlar qabul qilish uchun asos 
  bo‘lib xizmat qiladi. To‘g‘ri qabul qilingan qarorlar esa bi-
  rinchidan, bank faoliyati samaradorligini oshirishga xiz-
  mat qilsa, ikkinchidan, uning kreditorlari va omonatchila-
  ri manfaatlari himoyalanadi va uchinchidan, bank aksiya-
  dorlari va mijozlarining bankka bo‘lgan ishonchlari o shib 
  boradi.


  9

  Download 4.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -BOB. TIJORAT BANKLARI FAOLIYATI TAHLILI

  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish