• Ichki audit faoliyatini boshqarish
 • Tarkibiy joriy qilish
 • Auditorlik ishlarining bajarilishi
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet12/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  Auditorlik ishlarining bajarilishi
  Ichk i au d it batafsil riskni b ah o lan ish in i tek sh irad i, r a h ­
  bariyat to m o n id a n am alg a oshiriladigan va u n in g riskini b a ­
  h o lash n i tayyorlaydi o ‘zin in g ish d asturi asosida va aud it ish- 
  larin i o ‘tkazadi.
  A u d it ish larining h a m m a b o sq ich larid a (rejalashtirish, 
  testlash , tekshirish , h iso b o t) ichki au d it b o ‘y ic h a q o ‘llan - 
  m a lo y ih asida yozilgan ta rtib d a 
  tegishli 
  kasbiy 
  m a h o ra t 
  bilan am alga o sh irad i, tegishli au d ito rlik kasbiy am aliy o tin i 
  q o ‘llaydi.
  Ichki audit faoliyatini boshqarish
  A u d it b o ‘lim i ay n an bir xil resu rslar b o ‘yich a ta q d im
  qiladi. A ynan b ir xil m iq dordagi au d ito rlarn i yollash va 
  o ‘q itish au d it stru k tu rasin i tuzish 
  au d ito rlik
  vazifalarini 
  x alqaro sta n d a rtla r asosida bajarish im k o n in i beradi.
  R ealizatsiya S tan d a rtlarid a au d ito rlik ish larini m axsus 
  tu rlari q o ‘llaniladi va b u yerda u la r to ‘g‘risida batafsil to ‘xtalib 
  o ‘tilm aydi.
  Ichk i au d itn in g asosiy 3 xil tu ri m ayjud — bu m os kelish- 
  lik au d iti, tizim li au d it va faoliyat natijalari aud iti.
  M os kelishligi au d iti tegishli q o ‘llan ilay o tg an q o n u n la r, 
  q o id alar, n iz o m , sta n d a rt va tegishli am aliy otga n isb atan m os 
  kelishligini bah olayd i. T izim li au d it rahb ariy at to m o n id a n
  tashkil qilin gan ichki n a z o ra t isho nchlilig in i tek shirad i.
  F aoliy at n atijalari b o ‘y ich a au d it rah b ariy atn in g u n in g
  tasarru fld a b o ‘lgan u m u m iy rah b ariik va resurslarga n isb atan
  h arak ati n atijalarin i baholaydi.
  Tarkibiy joriy qilish
  X alqaro
  ta n
  olin g an
  s ta n d a rtla r 
  va 
  en g
  yaxshi
  am aliyotga k o ‘ra, batafsil reja grafigi d o irasid a yoki keyingi 
  b o sq ich d a, tarkib iy jo riy qilish v aqt 
  talab 
  q ilad i, 
  quyida
  soddalash tirilg an in stitu tsio n al ta d b irlar ishlab chiqilgan:

  Download 8.07 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish