• II mavzu. A SO SIY VOSITALAR HARAKATI BILAN BO G ‘LIQ MUOMALALAR AUDITI U SL U B IY MUAMMOLAR1
 • Takrorlash uchun savollar
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet14/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  Takrorlash uchun savollar
  1. A uditorlik tekshiruvining strategiyasi qanday shaklda tu zi- 
  ladi va uning m aqsadi n im alardan iborat?
  2. A uditorlik tekshiruvida rejalashtirishdan o ld in qanday 
  bosqichlar am alga oshiriladi?
  3. Subyekt to ‘g ‘risida asosiy m a ’lu m o t m anbasi b o ‘lib n i- 
  m alar hisoblanadi?
  4. Jiddiylik (m oddiylik) ni baholashda qanday asosiy yon - 
  dashuvlar mayjud?
  5. A uditorlik tavakkalchiligini baholashda q an d ay usullardan 
  foydalaniladi?
  6. S ub’yktda ichki nazorat tizim ini baholash nim a m aq sad- 
  larda o ‘tkaziladi?
  7. Ekspert — bu qan day m utaxassis? A uditda ekspertning 
  tutgan о ‘m i.
  8. Q anday h olatlarda au d ito r ichki audit natijalaridan foy- 
  dalanishi m u m k in ham da qand ay ho latlard a au d ito r ekspert 
  xizm atlaridan foydalanishi m um kin?
  9. Ekspert xulosalariga asoslanib berilgan auditorlik xulosasi 
  u c h u n kim javobgar hisoblanadi?
  25


  II mavzu. A SO SIY VOSITALAR HARAKATI BILAN 
  BO G ‘LIQ MUOMALALAR AUDITI U SL U B IY  
  MUAMMOLAR1
  2.1. Asosiy vositalar auditini tashkil etish va o'tkazish ketma-
  ketligi
  Asosiy vositalarni auditorlik tekshiruvidan o ‘tkazish m ijoz- 
  subyekt faoliyati um um iy auditining b ir qism i hisoblanadi. 
  U ning m aqsadi moliyaviy hisobot asosiy vositalar harakati bilan 
  bog‘liq k o ‘rsatkichlam ing ishonchliligi to ‘g‘risida tikr shakllan- 
  tirish va subyektda asosiy vositalar bilan b og'liq m u om alalam i 
  hisobga olish h am d a soliqqa tortish uslubiyotini tashkil etishning 
  0 ‘zbekiston Respublikasida am al qilayotgan m e'y oriy hujjatlarga 
  muvofiqligini aniqlashdan iborat.
  Asosiy vositalar auditi auditorlik tekshiruvining m u him ob- 
  yektlaridan biri b o ‘lib. undagi o ‘rganiladigan m asalalar keng 
  qam rovli va ularning barchasini quyidagicha um um lashtirish 
  m um kin:
  - asosiy vositalar mavjudligi va saqlanish holati ustidan 
  nazorat o ‘m a tish n i ta ’m inlash (obyektlam i asosiy vositalar 
  qatoriga kiritishning to ‘g ‘riligi);
  - asosiy vositalam ing to ‘g ‘ri turkum lanishi;
  - asosiy vositalar analitik hisobi va asosiy vositalar u ch u n
  m oddiy javobgarlikni tashkil etish (analitik va sintetik hisob 
  h am da hisobot m a ’lum otlarining mosligi);
  - asosiy vositalar kirim i va chiqim iga d o ir m uom alalam i 
  dastlabki hutiatlashtirish ham da hisobda aks ettirish;
  - asosiy vositalar kirim i va chiqim iga d o ir m u om alalam i sin­
  tetik hisob registrlarida aks ettirish;
  - asosiy vositalar kirim i va chiqim iga d o ir m u om alalam i 
  soliqqa tortish;
  26


  - asosiy vositalarga am ortizatsiya hisoblash va hisobda aks 
  ettirish;
  - am ortizatsiya hisoblash usullarini qo'llash ning qonuniyligi 
  va to ‘g‘riligi;
  - jadallashtirilgan am ortizatsiya usulini q o ‘llashning q o n u ­
  niyligi;
  - am ortizatsiya ajratm alari hisob-kitoblarining to ‘g ‘riligi;
  - am ortizatsiya ajratm alarini hisobda aks ettirishning to ‘g ‘- 
  riligi;
  - asosiy vositalarni ta ’m irlash, tiki ash, zam onaviylashtirish 
  va qayta jihozlashni hisobda aks ettirish;
  - ta ’m irlash usullari;

  t a ’m irlash 
  xarajatlarini 
  tannarxga 
  olib 
  borishning 
  to ‘g‘riligi;
  - asosiy vositalarni qayta jihozlash va zam onaviylashtirishga 
  d o ir m u o m alalam i hisobga olish;
  - asosiy vositalar sintetik va analitik hisobining subyekt bux- 
  galteriyasidagi holatini baholash;

  belgilangan 
  qoidalarga 
  m uvofiq 
  subyektning 
  o ‘ziga 
  qarashli, jo riy tartib da ijaraga olingan va moliyaviy lizing asosida 
  olingan asosiy vositalarni saqlash jo ylarida m oddiy javobgar 
  shaxslarga biriktirilganligini baholash;
  - subyektning o ‘ziga qarashli va m oliyaviy lizing asosida 
  olingan asosiy vositalar b o ‘yicha yillik eskirish hisoblanishining 
  to ‘g ‘riligini tekshirish. C h un ki, bu m a ’lum o tlar reahzatsiya qih- 
  nadigan m ahsulot (ish, xizm at) lar tannarxining (2010, 2310, 
  2510, 2710 schyotlar debeti) shakllanishi bilan bog‘liq b o ‘lib, 
  o q ibatda subyektning m oliyaviy natijalari (balans foydasi yoki 
  zarari) ga va budjetga to ‘lanadigan foyda (darom ad) solig’ining 
  m iqdoriga ta ’sir etadi;
  - asosiy vositalam ing sotib olinishi va hisobdan chiqarilishi 
  h am da u la m i yuridik va jism oniy shaxslardan ijaraga ohsh bilan 
  bog‘liq m uo m alalar b o ‘yicha soliq qonunchiligiga rioya qilin- 
  ishini tekshirish;
  - asosiy vositalarni xojalik va pudrat usullarida (kapital yoki 
  joriy) ta ’m irlash xarajatlarini hisobga olishning subyektda am al 
  qilinayotgan tartibini, subyektda b ir yilga qabul qilingan hisob 
  yuritush siyosatidan kelib ch iq qan holda baholash va tekshirish;
  27


  - subyektda asosiy vositalardan foydalanishni vaqt oralig‘i va 
  q u w a ti b o ‘yicha subyektning ishlab chiqarish xususiyatlari h i­
  sobga olingan holda tashkil qilish (agap a u d ito r bilan tuzilgan 
  sh artn om ad a kelishilgan b o ‘lsa);
  - asosiy vositalarni baholash va qayta baholash natijalarini 
  tekshirish.
  A ud ito r ushbu asosiy m asalalam i o ‘rganib, ularga auditorlik 
  hisobotining tashkiliy qism ida baho berishi va y o kl q o ‘yilgan xa- 
  to lar ham da hisobning belgilangan qoidalaridan chetga chiqish 
  hollarini b a rta ra f qilish b o 'y ich a taklillar berishi lozim .
  A ud ito r asosiy vositalar auditini boshlashdan oldin. birinchi 
  navbatda, quyidagilarni aniqlashi zarur:
  - subyektning hisobot davridagi hisob siyosati va uning 
  o ‘tg an hisobot davridagiga nisbatan o'zgarishi bilan tanishish;
  - asosiy vositalam ing inventarizatsiya natijalari bilan ta n i­
  shish;
  - asosiy vositalarni qayta baholash m ateriallari va ularning 
  hisobda aks ettirilishi bilan tanishish. B u nda au d ito r 0 ‘zbekiston 
  Respublikasi m oliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi. 0 ‘zbekiston 
  Respublikasi D avlat m ulk q o ‘m itasining tegishli m e ’yoriy huijat- 
  lariga m uvofiq subyekt balansida turadigan va qayta bah olangan 
  asosiy vositalar tiklanish qiym ati b o ‘yicha aks ettirilishini naz- 
  arda tutishi lozim.
  Subyektda asosiy vositalarni hisobdan chiqarish bo 'y ich a do - 
  im iy komissiya tashkil etilishi: asosiy vositalarni foydalaiish jo y ­
  larida saqlash u ch u n javobgar shaxslar haqida buyruq (farm o- 
  yish) niiig mavjudligini tekshirish, shunindek, ular bilan shaxsan 
  to ‘la m oddiy javobgarlik to kg‘risida sh artn o m alar tuzilganligini 
  aniqlash. shuningdek, asosiy vositalar hisob ini yuritish qoidalari 
  bayon qilingan am aldagi m e ’yoriy hujjatlar va asosiy vositalar 
  hisobiga d o ir yagona shakldagi (unilikatsiyalangan) idoralararo 
  dastlabki hujjatlam ing shakllari bilan subyekt buxgalteriyasi qay 
  darajada ta ’m inlanganligini aniqlash lozim .
  Shu tarzda olingan m a ’lu m otlar auditorga m azk ur subyektda 
  asosiy vositalar hisobining tashkil etilishi haqida um um iy tasav- 
  vurga ega b o ’lish im konini va tekshiruvda maxsus e 'tib o r berish 
  lozim b o ‘lgan m asalalam i aniqlashga yordam beradi.
  28


  Bosh daftarda aks ettirilgan 0100-«Asosiy vositalarni hisobga 
  oluvchi schyotlar», 0200 — «Asosiy vositalam ing eskirishini h i­
  sobga oluvchi schyotlar», 0300 - «U zoq m ud d atli ijara sh art- 
  nom asi b o ‘yicha olingan asosiy vositalarni hisobga oluvchi 
  schyotlar», 0700 — « 0 ‘rnatiladigan asb ob-uskunalam i hisobga 
  oluvchi schyotlar», 0800- «K apital q o ‘yilm alarni hisobga oluvchi 
  schyotlan>, 0920 — «U zoq m uddatli ijara b o ‘yicha olinadigan 
  to ‘lovlar», 4800 - «Turli dcb itorlar qarzlarini hisobga oluvchi 
  schyotlar», 6900 — «Turli krcditorlarga b o ‘lgan q arzlam i hisobga 
  oluvchi schyotlar», 7900 — «Turli krcditorlarga b o ‘lgan uzoq 
  m uddatli qarzlam i hisobga oluvchi schyotlar» sintetik schyotlar 
  qoldiqlarining m os ravishda analitik hisob registrlari va buxgal- 
  teriya balansi m a ’lum otlariga muvofiqligini aniqlash zarur. U lar 
  b o ‘yicha b arch a pozitsiyalar oy boshiga qoldiq oylik oborotlari, 
  oy oxiriga qoldiqlar bir-biriga to ‘g‘ri kelishi lozim . A gar tafovut- 
  lar aniqlansa, ularning sabablarini aniqlash va subyektga asosiy 
  vositalarni, 
  m ontaj 
  talab 
  qiladigan 
  qurilm alarni; 
  kapital 
  qo'yilm alarn i, tuzilgan lizing sh artno m alari b o ‘yicha m ajburiyat- 
  larni inventarizatsiya qilish tavsiya etiladi. S o'n gra subyektning 
  asosiy vositalarni hisobga olish b o ‘yicha qabul qilingan hisob 
  yuritish siyosati bilan tanishish zarur. B unda asosan quyidagi- 
  larga e ’tib or berish lozim:
  - asosiy vositalarga eskirish hisoblashning qaysi usulini 
  qoNlash qabul qilinganligi;
  - asosiy vositalarni t a ’m irlash xarajatlarini hisobga olishning 
  qanday tartibi qabul qilinganligi, asosiy vositalarni ta ’m irlash 
  u ch u n rezervga m ablag1 ajratish m exanizm idan foydalanib, y a’ni 
  ta ’m irlash fondi (8910 - «Kelgusi xarajatlar va to lo v la r rezerv- 
  lari» schyoti b o ‘yicha t a ’m irlash fondi schyotini qofilash) tashkil 
  etish yoki tashkil etm aslik b o ‘yicha subyekt hisob siyosatida aks 
  etganligi yoki aks etm aganligi au d ito r xulosasida qayd etilishi 
  lozim .

  Download 8.07 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish