Asosiy vositalarga eskirish (amortizatsiya) to ‘g ‘ri hisobla-
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish
bet17/96
Sana01.11.2023
Hajmi8.07 Mb.
#92677
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   96
Bog'liq
3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
2.4. Asosiy vositalarga eskirish (amortizatsiya) to ‘g ‘ri hisobla-
nishini tekshirish
5-son «Asosiy vositalar» nom li B H M S ga m uvofiq, a m o rti­
zatsiya eskirishning baholangan xizm at m uddati davom ida ak- 
tivning am ortizatsiya qilinadigan qiym atini m untazam taqsim - 
lash va qayta o ‘tkazish tarzida qiym at ifodasidir. Asosiy vositan- 
ing am ortizatsiya qiym ati taxm in qilinayotgan tugatilish qiy­
m atini chiqarib tashlagan holda, aktivning dastlabki qiym ati 
yoki m oliyaviy h isobotlarda k o ‘rsatilgan qiym at о ‘m in i bosadi- 
gan bo shqa qiym atning sum m asidir.
A u ditor 
asosiy 
vositalarga 
eskirishni 
hisoblashning 
to ‘g ‘riligini tekshirishda o ‘rnatilgan h a r oylik eskirishni hisoblash 
qoidalariga buxgalteriya to m o n id an rioya qilinayotganligini 
aniqlashi lozim . B unda tekshirish u ch u n asosiy vositalarga 
eskirishni hisoblashda toN diriladigan 6-shakldagi hisob-kitob 
jadvali asos b o ‘lib xizm at qiladi. A uditorga xizm at qilish m u d ­
dati o ‘tib, am ortizatsiyani hisoblash to ‘xtatilgan asosiy vosita 
obyektlarining ro ‘yxati taq dim etilishi lozim . Agar subyektda 
tezlashtirilgan am ortizatsiya hisoblash m exanizm i q o lla n ilsa , 
ushbu h o la t u ning hisob yuritish siyosatida k o ‘rsatilgan b o ‘lishi 
lozim .
A uditning ushbu blokida quyidagi ishlar am alga oshiriladi:
- subyekt hisob siyosatida к о ‘ rsatilgan-asosiy vositalarga 
am ortizatsiya hisoblash qoidalariga rioya qilinishini tekshirish;
- am ortizatsiya ajratm alarini asosiy vositalam ing u yoki bu 
guruhiga olib borishning to ‘g ‘riligini tekshirish;
38


- h a r oylik am ortizatsiya ajratm a sum m alari b o ‘yicha hisob- 
kitoblarni tekshirish;
- am ortizatsiya ajratm alarining hisobda o ‘z vaqtida va to ‘g‘ri 
aks ettirilishini tekshirish.
A m ortizatsiya ajratm alarini hisoblash va buxgalteriya hisobi 
schyotlarida aks ettirishning to ‘g ‘riligini aniqlash 5-son-«Asosiy 
vositalan>, 21-son-«X ojalik yurituvchi subyektlarning m oliyaviy- 
xojalik faoliyati buxgalteriya hisobi schyotlar rejasi va un i 
q o ‘llash b o ‘yicha yo‘riqnom a» nom li B H M S lar va m ijoz- 
subyekt hisob siyosati to ‘g krisidagi buyrug‘ining tegishli qismiga 
m uvofiq am alga oshiriladi. B uning u ch u n subyekt hisob siyosati 
b o ‘yicha buyrug‘ining qoidalari; asosiy vositalar am ortizatsiya 
hisob-kitobi b o 'y ich a ishlanm a jadvallar k o ‘rsatkichlaridan foy- 
dalaniladi.
A uditor 
am ortizatsiya 
hisoblashning 
maxsus 
shartlari 
q o ‘llaniladigan asosiy vositalar obyektlarining ro ‘yxatini olishi 
zarur. Bularga xususan quyidagilar kiradi:
- xizm at qilish m uddati o ‘tib ketgan asosiy vositalar;
- am ortizatsiya hisoblanm aydigan asosiy vositalar;
- konservatsiyadagi asosiy vositalar;
- am ortizatsiya hisoblash to ‘xtatilgan asosiy vositalar;
- jadallashtirilgan am ortizatsiya usuli q o ila n ila y o tg a n asosiy 
vositalar;
- noishlab chiqarishdagi asosiy vositalar;
- moliyaviy lizing shartnom asi b o ‘yicha olingan asosiy vosi­
talar.
A m ortizatsiya ajratm alarining hisoblanishini tekshirish m o ­
baynida au d ito r am ortizatsiya hisoblash usullari (chiziqli usul, 
kam ayib boruvchi qoldiq usuli, 
foydali ishlatish m uddati 
davom idagi yillari yigkindisi b o ‘yicha qiym atini hisobdan ch iq ar­
ish usuli, qiym at ni m ahsulot (ish) hajm iga m utanosib ravishda 
hisobdan o ‘chirish usuli) ga e 'tib o r berishi zarur.
Asosiy vosita obyektlarining b ir xil guruhlari b o ‘yicha am o r­
tizatsiya hisoblashning tanlangan u yoki bu usulini q o ‘llash 
u ch u n foydali xizm at qilish m uddati davom ida boshqasiga 
o ‘zgartirilm asdan am alga oshirilishi lozim . A m m o, soliqqa to r ­
tish m aqsadida am ortizatsiya ajratm alari hisoblash 0 ‘zbekiston 
Respublikasi soliq K odeksi 23-m oddasiga m uvofiq asosiy vosita
39


obyektlarining dastlabki qiym atiga n isb atan am alga oshirilishi 
h am m um kin.
A u ditor tanlab tekshirish usuli bilan asosiy vositalam ing foy­
dali xizm at qilish m u d d ati to ‘g‘ri belgilanganligini aniqlaydi. 
C h u n k i, hisobot davridagi am ortizatsiya ajratm alari sum m asi va 
am ortizatsiya ajratm alari norm alarini belgilash shunga bo g ‘liq. 
A m ortizatsiya ajratm alari n orm alari n o to ‘g ‘ri belgilangan h o la t- 
lar aniqlanganida, au d ito r b u n in g oqibatida m ah su lo t (ish, xiz­
m at) lar tannarxi qanchalik oshgan (pasaygan)ligini aniqlaydi.
S hunindek, am ortizatsiyani hisoblash m ud datlarinin g bosh- 
lanish va to ‘xtatilish m uddatlari, hisoblashning m untazam ligi, 
am ortizatsiyani hisoblashda pasaytiruvchi va oshiruvchi koeffit- 
siyentlarni q o ‘llashning to ‘g ‘riligini tekshirish zarur. A m o rtizat­
siya ajratm alari hisob-kitoblarining to ‘g‘riligi tanlab tekshiriladi.
A m ortizatsiya ajratm alarini m ahsulot (ish, xizm at) lar ta n - 
narxiga olib borishning to ‘g‘riligini tekshirish am ortizatsiya 
ajratm alarini auditorlik tekshiruvidan o ‘tkazishning m u h im m a- 
salalaridan biri hisoblanadi. A u ditor am ortizatsiya hisoblanadi- 
gan obyektlar asosiy vositalam ing qaysi guruhiga (ishlab ch iq ar­
ish yoki noishlab chiqarish) tegishliligini, asosiy vositalar 
m ahsulot ishlab chiqarish (ish bajarish, xizm at k o ‘rsatish) da 
ishlatilayotganligi yoki ope rat iv (qisqa m uddatli) lizing sh a rtn o ­
m asi asosida berilganligini aniqlashi lozim . N oishlab chiqarish 
sohasidagi asosiy vositalar b o ‘yicha hisoblangan am ortizatsiya 
ajratm alari o ‘z m ablag‘lari m anbalari hisobiga, operativ lizing 
asosida topshirilganlari b o 'y ich a esa foyda yoki zararlarga olib 
boriladi.
Asosiy vositalarga eskirishni hisoblashni liisobga olishda eng 
ko‘p uchi'aydigan qoida buzilish hollari quyidagilardan iborat:
- ayrim subyektlarda asosiy vositalarga eskirishni hisoblash 
h a r choraklikda am alga oshiriladi;
- soliqqa tortiladigan bazani kam aytirish m aqsadida ataylab 
xizm at m u dd ati o ‘tib ketsa h a m asosiy vositalarga eskirishni 
hisoblash davom ettiriladi;
- asosiy vositalarga asossiz ravishda eskirishning tezlashtiril­
gan usuli q o ‘llaniladi va h.k.
A m ortizatsiya ajratm alarini tekshirish m obaynida quyidagi 
tashkiliy am allar q o ‘llanilishi m um kin:
40


- asosiy vositalarni hisobga oladigan schyotlar (0110-0199) 
b o ‘yicha qo ld iq lam i va jo riy yilda hisoblangan am ortizatsiyani 
oldingi davrlardagi m a ’lu m o tlar b ilan taqqoslash va ularning 
o ’zgarishini baholash;
- joriy yilda ja m g ‘arilgan am ortizatsiya qoldig‘ini oldingi 
davrlardagi qoldiqlar b ilan taqqoslash.
A udit jarayo nida asosiy vositalar b o ‘yicha am ortizatsiya 
ajratm alari hisobot davrida buxgalteriya hisobi m a ’lum otlarida 
to ‘g‘ri aks ettirilganini tekshirish lozim . Asosiy vositalam ing ay­
rim obyektlari b o ‘yicha ajratm alar buxgalteriya hisobida tegishli 
sum m alarni ja m g barish yo‘li b ilan yoki obyektlarning dastlabki 
qiym atini kam aytirish y o i i bilan aks ettiriladi.

Download 8.07 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   96
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaAsosiy vositalarga eskirish (amortizatsiya) to ‘g ‘ri hisobla-

Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish