To sh k en t moliya instituti
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/96
Sana01.11.2023
Hajmi8.07 Mb.
#92677
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Bog'liq
3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
U O ‘K 657(075) 
KBK: 65.053ya73
LSBIs
20#X
A
1 Ш
A lish er N avoiy 
no m idagi 
O ’zb ek isto n MK
© «IQ T ISO D -M O L IY A », 2013 
Masharipov O ., Ilxomov S h ., 2013


KIRISH
R espublikam izda b o zo r iqtisodiga o ‘tish tam oyillari va uning 
keying! bosqicW arida ustuvor y o ‘nalishlarning belgilanishi, ay- 
niqsa, ijtim oiy-siyosiy hayotni, ju m lad an , iqtisodiyotni erkin - 
lashtirish, m ulk do rlar sinfini tashkil qilishdan kelib chiq qan 
holda, bir q an ch a sohalar, ju m lad an , audit tizim ini h a m isloh 
qilishni taqozo etm oqda.
Q o ‘lingizdagi о ‘quv q o ‘llanm a «Amaliy audit» fanini o ‘qitish 
jarayo nida m ustaqil laoliyatingizga y o rd am beradi.
M azk ur q o ‘llanm a kirish, o ‘quv fani b o ‘yicha o ‘quv- 
q o ‘llanm aning konseptual asoslari ham da m a ’ruza va am aliy 
m ashg‘ulo tlar b o ‘yicha reja-topshiriqlar va о 1 q u v -q o ‘llanm aning 
hujjatlar b o ‘lim laridan tarkib topgan.
0 ‘q u v -q o ‘llanm aning konseptual asoslari b o ‘lim ida «Amaliy 
audit» o ‘quv fanini o ‘qitishning dolzarbligi asoslangan, m azkur 
fanning tuzilm asi keltirilgan h am da fan b o 'y ic h a o ‘qitishning 
m azm u n i ochib berilgan. F ann in g o ‘quv dasturida m a ’ruza va 
am aliy m ashg‘ulotlarning m azm un lari va rejasi h am d a foy- 
dalaniladigan adabiyotlam ing ro ‘yxati keltirilgan. Bu b o ‘lim da 
nazariy va am aliy m ashg‘ulotlar, m ustaqil ishlam i bajarish 
b o ‘yicha o ‘zlashtirishni nazorat qilish h am d a baholashning 
k o ‘rsatkich va m ezonlari berilgan.
S huningdek, q o ‘llanm ada h ar b ir m avzu b o ‘yicha reja to p - 
shiriqlar va o ‘quv-uslubiy hujjatlar keltirilgan. T alabalarda 
m ustaqil fikrlash, o ‘z fikrlarini asosli ravishda him oya qilish, b a- 
hslashish k o ‘nikm alarini hosil qilish u c h u n b ahs-m u no zara 
darslariga alohida e ’tib o r qaratilgan.
Shu m aqsadda о ‘quv q o ‘llanm aning jam iy at hayotidagi b a ’zi 
m asalalam i am aliy darslarda m u h o k am a qilishga m o ‘ljallangan. 
B unday darslarni olib borishda hozirgi paytda katta aham iyat 
kasb etib borayotgan ilg‘o r pedagogik texnologiyalardan foy- 
dalanish, ju m lad an , kichik guruhlarda ishlash, gu ruhlam ing 
m a ’lu m pozitsiyani egallashi, barchaning bir-birini o ‘qitishi,


«aqliy hujum » kabi u sullam i keng q o ‘llash darslarning sam arali 
b o ‘lishi, ularning qiziqarli kechishini t a ’m inlagan.
O 'q u v q o ‘llanm a asosan oliy ta ’lim ning m agistratura m utax- 
assislarida talabalarga dars berish jarayo nin i sam arali tashkil 
etish m aqsadida yaratilgan. Shu bilan birga, q o ‘llanm a, b a ’zi bir 
kam chiliklardan xoli em as, shuning u c h u n m atn d a uchragan 
kam chiliklar, fikr-m ulohaza va takliflarni lutfan qabul qilam iz, 
h am da sizlarga o ldind an m in natdorchilik bildiram iz.Download 8.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish