.3 . Nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblash va hisobda aks
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish
bet23/96
Sana01.11.2023
Hajmi8.07 Mb.
#92677
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   96
Bog'liq
3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
3 .3 . Nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblash va hisobda aks 
ettirishning to ‘g‘riligini tekshirish
N o m o d d iy aktivlar b o ‘yicha am ortizatsiya hisoblash va 
am ortizatsiya ajratm alarining m ahsulot (ish, xizm at) la r ta n n a r­
xiga to ‘g‘ri olib borilishini tekshirish m obaynida au d ito r n o m o d ­
diy aktivlarning ishlab chiqarish faoliyatida foydalanilayotganligi 
va d arom ad keltirayotganligi to ‘g‘risida isbotga ega b o ‘lishi 
lozim .
N o m o d d iy aktivlar b o ‘y ich a am ortizatsiya ajratm alari b aho- 
lash m iqdori b o ‘lib, tax m in qilinayotgan foydali xizm at qilish 
davriga asoslanib hisob-kitob qilinadi. S huning u c h u n au dito r 
o ‘rnatilgan foydali xizm at qilish m uddatlari va am ortizatsiya 
ajratm alari n orm alarining xosligini 7-son B H M S 7-§ ga m uvofiq 
tekshirib ko‘rishi lozim . B unday tekshiruvni am alga oshirish 
u ch u n 1-sonli N M A shakldagi k arto ch k a va n o m od diy aktivlar 
obyektlarini hisobga qabul qilishda asos boNgan dastlabki 
hujjatlardan foydalaniladi.
A udit jaray o n id a n om oddiy aktivlarning foydah xizm at 
m u ddati to ‘g ‘ri belgilanganligiga e ’tib o r berish kerak.
7-son B H M S ga m uvofiq, no m oddiy aktivning foydali 
xizm at m ud datini belgilashda quyidagi om illam i e ’tiborga ohsh 
lozim:
a) n o m o d d iy aktivning kutilayotgan foydali xizm at m uddati;
b) ishlab ch iqarishni o ‘zgartirish va yaxshilash natijasida 
yoki m azku r aktiv to m o n id an ishlab chiqarilayotgan m ahsulot 
(ish, xizm at) larga nisbatan bo zor talablarining o ‘zgarishi n ati­
jasid a texnika jih a tid a n eskirish;
v) aktivdan foydalanishdagi yuridik va boshqa cheklovlar, 
(m asalan, foydalanish m uddati tugashi bilan b o g iiq b o ‘lgan 
cheklovlar).
59


N om o dd iy aktivlarning foydali xizm at m u dd ati korxona to ­
m o n idan no m oddiy aktiv buxgalteriya hisobiga qilinish ch o g ‘ida 
belgilanadi.
N om o d d iy aktivlarning foydali xizm at m u dd atin i belgilash 
quyidagilardan kelib ch iq q an holda am alga oshiriladi:
a) 
p aten t, 
guvohnom aning 
am al 
qilish 
m u dd ati 
va 
0 ‘zbekiston Respublikasi q o n u n hujjatlariga m uvofiq n om o dd iy 
aktivlardan foydalanish m uddatining boshqa cheklanishi;
b) ushbu obyektdan foydalanish k o ‘zda tutilayotgan m uddat, 
y a’ni korxona iqtisodiy foyda (darom ad ) olishi m u m k in b o ‘lgan 
m uddat.
N o m o d d iy aktivlarning alohida guruhlari u ch u n foydali 
xizm at m uddati ushbu n o m od diy aktivdan foydalanish natijasida 
olinishi kutilayotgan m ahsu lotlar m iqdori yoki ishlar hajm ining 
boshqa m oddiy k o ’rsatkichidan kelib ch iq q an holda belgilanadi.
Foydali xizm at k o ‘rsatish m uddatlarini aniqlash im koni 
b o ‘lm agan no m oddiy aktivlar b o ‘yicha besh yil hisobida (lekin 
bu m uddat xojalik yurituvchi subyektning faoliyat k o ‘rsatish 
m u ddatid an oshm asligi lozim ).
A m ortizatsiya hisoblanadigan n o m od diy aktivlar b o ‘yicha 
au d ito r quyidagilam i tekshiradi:
- q o ‘llanilayotgan am ortizatsiya hisoblash usullari subyekt 
hisob siyosatiga m os kelishi;
- tanlang an am ortizatsiya hisoblash usuli n om o dd iy aktivlar 
obyektlari qiym atini qolgan foydali xizm at qilish m uddati 
davom ida ishlab chiqarish sarflarini hisobga oladigan schyotlarga 
to ‘gbri o ‘tkazilishini.
7-so n
B H M S
da 
no m oddiy 
aktivlarga 
am ortizatsiya 
hisoblashning quyidagi usullarini q o ‘llash nazarda tutilgan. U lar:
a) am ortizatsiyani teng m arom li (to ‘g ‘ri chiziqli) hisoblash.
A m ortizatsiyani teng m arom li (to ‘g‘ri chiziqli) hisoblash
usulida am ortizatsiya teng m arom d a, no m oddiy aktivlarni foy­
dali xizm at m uddati m obaynida ularning am ortizatsiyalanadigan 
qiym atidan kelib chiqqan h olda teng ulushlarda hisoblanadi.
b) bajarilgan ishlar hajm iga m utanosib ravishda am ortizatsi­
yani hisoblash (ishlab chiqarish) usuli.
60


A m ortizatsiya hisoblashning ishlab chiqarish usuli h ar bir 
m uayyan yilda n o m od diy aktivdan foydalanishdan olinadigan 
m ahsulotlarni hisobga olishga asoslangan.
N o m o d d iy aktivlarga am ortizatsiya hisoblash usullarining 
m ohiyati, subyekt moliyaviy holatiga ta'sirini bilish va shu 
asosda m alakali auditorlik xulosasi shakllantirish m aqsadga m u ­
vofiq. T eng m arom li hisoblash usuliga k o ‘ra n o m od diy aktiv- 
lam in g am ortizatsiyalanadigan qiym ati un ing xizm at m uddati 
davom ida tegishli xarajatlarga teng m aro m d a hisobdan chiqari- 
ladi. U sui am ortizatsiya m e ’yori foydali xizm at m u ddatining 
davom etish vaqtiga bogMiqligiga asoslangan.
Ishlab chiqarish usulida yillik am ortizatsiya ajratm alari 
sum m asi hisobot davridagi m ahsulot (ish, xizm at) lar hajm ining 
natural k o ‘rsatkichidan h am da am ortizatsiyalanadigan qiym atni 
nom oddiy aktivning b u tu n foydali xizm at m u dd atid a nazarda 
tutilayotgan m ah su lo t (ish, xizm at) lar hajm iga nisbatidan kelib 
ch iq qan ho lda aniqlanadi.
N o m o d d iy aktivlardan intensiv foydalanilganda, shuningdek, 
ilm iy-texnikaviy jaray onn ing katta ta ’sirida n o m od diy aktivlar 
am ortizatsiyasi quyidagi usullarda hisoblanadigan jadallashtiril- 
gan am ortizatsiya y o ‘li bilan ifodalanadi:
a) ikki baravar am ortizatsiya m e ’yori bilan qoldiqni kam ay- 
tirish usuli;
b) yillar sum m asi usuli (kum ulyativ usul).
A u ditor quyidagilam i bilishi kerak:
1. Ikki baravar am ortizatsiya m e ’yori bilan qoldiqni kam ay- 
tirish usuliga k o ‘ra am ortizatsiya ajratm alarining yillik sum m asi 
hisobot yili boshidagi n o m od diy aktivning qoldiq qiym atidan va 
m azk ur n o m od diy aktivning foydali xizm at m u d d atid an kelib 
ch iqq an holda hisoblangan am ortizatsiyaning ikki baravar 
m e ’yoridan kelib chiqq an ho lda aniqlanadi. Ikki baravar a m o rti­
zatsiya m e ’yori bilan qoldiqni kam aytirish usuli b o ‘yicha am o r­
tizatsiyani hisoblashda faraz qilinayotgan tugatish qiym ati bosh- 
lan g h ch (tiklash) qiym atidan chegirilm aydi.
2. Y illar sum m asi usuliga (kum ulyativ usul) ga k o ‘ra h a r yili 
am ortizatsiya m e’yori am ortizatsiya m uddati oxiriga qadar 
qoladigan 
am ortizatsiyalanadigan 
qiym atga 
ulush 
sifatida 
aniqlanadi. U lush am ortizatsiya ajratm alari tugaguniga qadar
6 i


qoladigan t o i i q yillar sonini am ortizatsiya m ud datini tashkil 
qiladigan yillar tartib sonlari yig‘indisiga b o ‘lish orqali an iq la­
nadi.

Download 8.07 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   96
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa .3 . Nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblash va hisobda aks

Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish