.4 . Nomoddiy aktivlar auditining natijalarini umumlashtirish
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/96
Sana01.11.2023
Hajmi8.07 Mb.
#92677
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   96
Bog'liq
3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
3 .4 . Nomoddiy aktivlar auditining natijalarini umumlashtirish
N o m o d d iy aktivlarni hisobga olishga d o ir m uo m alalarni te k ­
shirish natijalari auditorlik hisobotida um um lashtiriladi. H a r bir 
y o ‘l q o ‘yilgan xato-kam chilik b o ‘yicha: qaysi m e ’yoriy hujjat- 
ning qaysi talabi buzilganligi; yetkazilgan zarar sum m asi; 
aniqlangan xatoning subyekt faoliyati va m oliyaviy hisobot 
k o ‘rsatkiclilarining ishonchliligiga t a ’sir k o ‘rsatish darajasi, jid d i- 
yligi va ho kazolar aniqlanadi.
M oliyaviy hisobot m a ’lum otlarining buzib k o ‘rsatilishi va 
balansning «N om oddiy aktivlar» m oddasi ishonchliligini tas- 
diqlash im koni yo’qligi quyidagi sabablardan kelib chiqadi:
- 0400 - «N om oddiy aktivlarni hisobga oladigan schyotlar» - 
(0410-0490) da asossiz ravishda n o m o d d iy aktivlar qatoriga olib 
borilganligi;
- obyektlar tegishli hujjatlar bilan rasm iylashtirilm aganligi;
- no m oddiy aktivlarning inventar (balans) qiym atiga ularni 
sotib olish yoki yaratish bilan bog‘liq b o im a g a n xarajatlarning 
q o ‘shilganligi;
- analitik hisob yuritilm asligi va h.k.
Q uyidagi faktlar subyektda ichki nazo ratn ing past darajada 
ekanligidan dalolat beradi:
- yillik buxgalteriya hisobotini tu zishd an o ldin no m oddiy 
aktivlar inventarizatsiya qilinm asligi;
- hisob siyosatida belgilangan inventarizatsiya o ‘tkazish 
m uddatlariga rioya qilinm asligi;
inventarizatsiya 
natijalari 
tegishli 
hujjatlar 
bilan 
rasm iylashtirilm aganligi;
- inventarizatsiya natijalari yillik buxgalteriya hisobotida o ‘z 
vaqtida aks ettirilm asligi;
- nom oddiy aktivlarning foydali xizm at qilish m uddatlarini 
n o to ‘g‘ri 
(noqonuniy) 
belgilash 
oqibatida 
subyekt 
xojalik 
faoliyati m oliyaviy natijalarining buzib k o ‘rsatishi;
62


- am ortizatsiya hisoblanm aydigan toifaga kiruvchi no m oddiy 
aktivlarga h am am ortizatsiya hisoblanishi;
- noishlab chiqarish sohasida ishlatiladigan no m oddiy 
aktivlar 
b o ‘yicha 
hisoblangan 
am ortizatsiya 
ajratm alarini 
m ahsulot (ish, xizm at) lar tannarxiga olib borish;
n o m od diy 
aktivlarni 
hisobdan 
chiqarishga 
doir 
m uom alalarni hisobda aks ettirish uslubiyotining buzilishi.
N o m o d d iy aktivlar harakatiga doir m u om alalarni hisobda 
aks ettirish uslubiyotiga rioya qilm aslik soliq bilan bog‘liq 
noxush holatlarni keltirib chiqaradi. Jum ladan:
- to 'lan m ag an va hisobga olinm agan n om oddiy aktivlar 
b o ‘y ich a q o ‘shilgan qiym at solig‘ini budjetga taq d im qilish;
- n om oddiy aktivlarni sotish va shartnom aga asosan bepul 
berish m o baynida Q Q S hisoblam aslik va n o to ‘g‘ri aniqlash;
n o m od diy aktivlar hisobdan chiqarilishi natijasida ko'rilgan 
zararlar sum m asiga soliqqa tortiladigan foydaning kam aytirilishi;
n o m od diy aktivlar jism oniy shaxslar to m o n id an sotib 
olinganida d aro m ad solig‘i ushlam aslik.

Download 8.07 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   96
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa .4 . Nomoddiy aktivlar auditining natijalarini umumlashtirish

Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish