• Qimmatli q og^ zlar em issiyasi
 • H osila qimmatli qog‘ozlar
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet27/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
  1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  H osila qimmatli qog‘ozlar - bu sh artn o m alar b o ‘lib, ular 
  b o ‘yicha b ir to m o n
  qim m atli 
  q o g ‘ozlarning 
  m a ’lum
  bir 
  m iqdorini m a ’lum m u d d atd a kelishilgan narxda sotib olish yoki 
  sotish huquqi yoxud m ajburiyatini oladi. H osila qim m atli 
  qog‘ozlar opsion, fyuchers va boshqa moliyaviy in stru m en t 
  k o ‘rinishida b o ‘lishi m um kin.
  Optsion — shunday sh artnom aki, u n ing egasiga qim m atli 
  qog‘ozlar yoki 
  tovarlarni 
  sh artn o m ad a kelishilgan 
  narxda 
  kelishilgan m u ddatda harid qilish h uq u q in i beradi.
  66


  Fyuchers - kelajakda, kelishilgan an iq vaqtda sh artn o m ad a 
  belgilangan narxda m a ’lum b ir qim m atli qog‘ozlar yoki boshqa 
  m oliya in strum entlari yoki tovarlarni so ‘zsiz sotib olish yoki 
  sotish m ajburiyatini belgilovchi qim m atli qog‘oz (kontrakt).
  Qimmatli q og^ zlar em issiyasi - q im m atli qog‘ozlarni 
  birin ch i egalari (investorlari), yuridik yoki jism oniy shaxslarga 
  sotish orqali m uom alaga chiqarish. Emissiya quyidagi holatlarda 
  am alga oshiriladi: 
  aksionerlik jam iyati ta ’sis etilib 
  uning 
  aksiyalari 
  ta ’sischilar 
  orasida 
  joylashtirilganda; 
  aksionerlik 
  jam iyati aksiyalar chiqarish y o ‘li bilan boshlang hch nizom
  kapitali Gamg‘arm asi) m iqdori oshirilganda; obligatsiya va 
  boshqa qarz m ajburiyatlarini chiqarish orqali yuridik shaxslar, 
  davlat, davlat hokim iyati va boshqarish organlari to m o n id an
  qarz kapitali jalb qilinganida; o ‘zaro respublika m iqyosida 
  subyektlarning qarz m ajburiyatlarini to ‘lash (so‘ndirish) jarayoni 
  am alga oshirilganda.
  H a r b ir yuqorida sanab o ‘tilgan holda vakolatli davlat organi 
  em issiyaning m in im al va m aksim al o ‘lcham in i belgilaydi.
  M oliyaviy investitsiyalarga oid auditorlik tekshiruvining 
  asosiy m aqsadi, m u om alalarn in g q on un iy am alga oshirilganligi, 
  to ‘g‘ri 
  baholanganligi 
  va 
  buxgalteriya 
  hisobida 
  to ‘g‘ri 
  yuritilayotganligini tasdiqlashdan iborat.
  «M oliyaviy investitsiyalam i auditorlik tekshiruvini o ‘tkazish- 
  da, birinchi navbatda, auditning m aqsadi va vazifalarini belgi­
  lash zam r.
  A uditning m aqsadi — xojalik yurituvchi subyektlarning m o li­
  yaviy hisobot m a ’lum otlari ishonchliligini h am d a moliyaviy 
  investitsiyalam i hisobga olish usullari va soliq solish m u o m a- 
  lalari b o ‘yicha hisobi m e ’y oriy-huquqiy hujjatlarga m uvofiqligini 
  aniqlashd an iborat.
  U shbu 
  m aqsadga 
  erishish 
  u ch u n
  quyidagi 
  auditning 
  vazifalarini belgilandi:
  1. Subyekt aktivlarini m oliyaviy investitsiyalar tarkibiga 
  kiritilganligi to ‘g‘riligini tekshirish.
  2. H isobda m oliyaviy investitsiyalam i tegishli belgilari b o ‘- 
  yicha u larni turkum lanishini chegaralash to ‘g‘riligini tekshirish.
  3. M oliyaviy investitsiyalam i hisobga olishda ularn i qiym ati 
  to ‘g‘ri shakllanganligini tekshirish.
  67


  4. M oliyaviy 
  investitsiyalar 
  bilan 
  bog‘liq 
  m uo m alalar 
  hisobini to ‘g‘riligini tekshirish.
  5. M oliyaviy investitsiyalar sintetik va analitik hisobi ho - 
  latini baholash.
  6. M oliyaviy investitsiyalam i inventarizatsiyadan o ‘tkazish 
  tartibi va ularni natijalarini hisobda to ‘g‘ri aks ettirilganligini 
  tekshirish.
  7. M oliyaviy 
  investitsiyalar 
  bilan 
  b o g 'liq
  m uo m alalar 
  b o ‘yicha soliq qonunchiligiga rioya etilayotganligini tekshirish.
  A uditorning oldida turgan m aqsad va vazifalardan kelib 
  chiqib, aud itnin g obyektlarini belgilab olam iz, 4.2-jadval»:1
  4.2-jadval

  Download 8.07 Mb.
  1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish