• M oliyaviy nazoratni har bir tur funksiyasi bo‘yicha boMimi
 • I mavzu. 0 ‘Z B E K IS T 0 N RESPUBLIK ASINING
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  I mavzu. 0 ‘Z B E K IS T 0 N RESPUBLIK ASINING 
  MOLIYAVIY NAZORAT T IZ IM I VA UN DA AUDITNING 
  TUTGAN 0 ‘RNI
  1.1. 0 ‘гЬек1ч1оп Respublikasida moliyaviy nazoratning 
  tashkiliy asoslari
  D avlatn i 
  b o sh q arish n in g
  m u h im
  funksiyalarid an
  b in
  boT gan m oliyaviy n azo ra t davlat tuzilm asin in g ajralm as qism i 
  hisob lanadi. B ozo r iqtisodyotiga o ‘tish. sh aro itid a m oliyaviy 
  n a z o ra tn in g roli y an ad a oshadi. B ir to m o n d a n , m oliyaviy n a ­
  z o ra t m o liy an i b o sh q arish n in g yak uniy b o sqichi h iso blan adi, 
  b o sh qa to m o n d a n esa, u n i sam arali b o sh q arish n in g
  zaru r 
  sh arti b o ‘lib x izm at qiladi. M oliyaviy n azo ra t m oliyaviy re - 
  surslar h arak a tin in g h a m m a ja ra y o n larin i o ‘z icliiga oladi, 
  m a b lag ‘la rn i tashk il to p ish ja ra y o n id a n bo shlab, h a r q an - 
  day fao liyatni boslilash dan to un in g m oliyaviy n atijalarin i 
  an iq lash g ach a b o ‘lgan davrni o ‘z icliiga oladi.
  B o zo r iqtisodiyotiga o ‘tish, davlat m u lk in i xususiylashtirish 
  natijasida m oliyaviy m e x an izm va m oliyaviy tiz im n i tashkil 
  etish ta lab in i q o ‘yadi. N atijad a u shbu sh aro itd a m o liyaning 
  o ‘zi k abi m oliyaviy n azo ra tn in g h am m aq sad va vazifalari, 
  shakllari tu b d a n o ‘zgardi. E nd i u faqatgina ja zo lo v ch i org an
  sifatida em as. balki dav latn in g o ‘z vazifalarini bajarish u c h u n
  z a m r b o ig a n m ab lag T am ing to ‘liq t o ‘p lanishi. b u d jet m a b - 
  lag‘larid an m aqsadga m u v o fiq sam arali xarajat qilislm i n a ­
  zo rat qilish, m aslah at va k o ‘rsatm alar b erish kabi vazifalam i 
  bajarm o q d a. Iq tiso d iy o tn in g m ark azlash m ag an tizim ga o ‘ti- 
  shi, 
  0 ‘zbek isto n 
  R espublikasi 
  m u lk larin i xususiylashtirish 
  va davlat tasarru fid an ch iq arish natijasida m oliyaviy n a z o ra t­
  ning roli y an ad a oshadi.


  0 ‘zb ek isto n R espublikasi rah b ariy ati to m o n id a n davlat 
  n azo ra tin i tashkil etish m u am m o sig a q ay ta q u rish ja ra y o ­
  n id a ju d a k atta e ’tib o r b erilm o q d a va quyidagi m e ’yoriy 
  h u q u q iy hu jjatlar qabul qilindi: 0 ‘zb ek isto n R espublikasi- 
  n in g 1 9 9 2 -yil 1 3 -y a n v a r № 5 0 4 -X II « 0 ‘zb ek isto n R esp u b li­
  kasi P re z id e n ti huzu rid ag i 0 ‘zb ek isto n R espublikasi d av ­
  lat n azo ra ti q o ‘m itasin i tash kil etish to ‘g ‘risida»gi Q o n u - 
  ni, 0 ‘zb ek isto n R espublikasining 1992-yil 9 -d e k a b r № 734- 
  X II 
  «A uditorlik 
  faoliyati to ‘g ‘risida»gi 
  Q o n u n i, m a zk u r 
  Q o n u n n in g yangi ta h riri 0 ‘zbek isto n R espublikasi 2000-yil 26- 
  m aydagi 
  78-11 
  so nli 
  Q o n u n ig a 
  m uvofiq 
  tasd iq lan g an , 
  0 ‘zbekiston R espublikasi 
  P re z id e n tin in g
  1994-yil 
  16-fev-
  raldagi « 0 ‘zb ek isto n R espublikasida davlat n a z o ra ti tizim ini 
  ta k o m illash tirish n in g ay rim ch o ralari t o ‘g ‘risida»gi F a rm o n i, 
  1996-yil 8-avgustdagi «T ekshirishlarni tartib g a solish va n a ­
  z o rat qiluvchi o rg an larn in g fao liyatini m uvofiqlashtirishn i 
  akom illash tirish to ‘g ‘risida» 
  k abi 
  h u jjatlar 
  qabul 
  qilinib, 
  am aliyotga jo riy etildi. U sh b u ish la r y an a d av om ettirilib, 
  2 0 0 0-y ildan
  xozirgi 
  d av rgacha 
  0 ‘zb ek isto n R espublikasi 
  m oliyaviy 
  n a z o ra tn i 
  am alga 
  o sh irish
  b o ‘y ic h a 
  k o ‘p lab 
  q o n u n ch ilik aktlari q abul q ilindi. ( 0 ‘zb ek isto n R espublikasi 
  «Budjet tizim i to ‘g‘risidagi», «D avlat bu d jetin in g g ‘azn ach ilik
  ijrosi 
  to ‘g ‘risida»gi 
  Q o n u n lar, 
  0 ‘zb ek isto n
  R espublikasi 
  P rezid e n tin in g 2 002 -yil 13-dekabrdagi № P Q -3161 F a rm o n i, 
  0 ‘zbek iston R espublikasi V azirlar M ah k am a sin in g 2002-yil 
  15-noyabrdagi Q aro ri va b o sh q alar) .
  A m alga osh irish b ilan b o g ‘liq m u n o sa b a tla rn i qu y id a- 
  gich a g u ru h lash m u m k in :
  X o ‘jalik
  subyektlarining 
  faoliyatini 
  davlat 
  nazorati 
  0 ‘zbekiston Respublikasining 1998-yil 24-dek abr № 717-1 «Xo‘- 
  jalik subyektlari faoliyatini davlat nazorati to ‘g ‘risida»gi Q onuni 
  asosida tartibga solinadi;
  D avlat n a z o ra tin i p ro k u ro r n a z o ra ti to m o n id a n am alga 
  oshirilishi tegishli q o n u n c h ilik asosida tartibg a solinadi;
  D avlat n a z o ra tin i soliq tekshiruvlari y o i i b ilan am alga 
  oshirish tegishli soliq q o n u n ch ilig i to m o n id a n belgilanadi. 
  L ekin 0 ‘zb ek isto n d a m oliyaviy n a z o ra tn i tashkil etishga a lo ­
  h id a e ’tib o r qaratilganligi b ilan u m u m iy q abul qilin gan ja -


  h o n arnaliyotiga t o i i q m os keltirish b o ‘yicha tegishli ish - 
  larni am alga o sh irish lozim .
  M oliyaviy n azorat tizim i o ‘z tarkibida - subyektlar (n a z o ­
  rat qiluv chilar), ob y ek tlar (n azo rat qilin u v ch ilar), n a z o ra t­
  nin g usul va vositalarin i birgalikda jam lay di.
  M oliyaviy n a z o ra tn in g m axsus uslublari: d oim iy m o n ito r- 
  ing -k u zatu v , m ark azlash g an to p sh iriq lar b o ‘y ich a tekshirish, 
  xarajatlar 
  sm etasin in g 
  ijrosi 
  y u zasid an
  h ujjatli 
  taflish, 
  x o ‘jalik faoliyati tah lili singari b irm u n c h a xususiy uslublarga 
  b o ‘linadi. O raliq v azifalam i b ajarish u c h u n h u jja tla m i m u q o - 
  bil teksh irish, p ul m a b lag ‘la ri va m o d d iy bo y lik lam i r o ‘yxat- 
  ga olish, m iq d o r hiso bn i tik lash va b o sh q alard a n foydalaniladi.
  M oliyaviy n a z o ra t, sh u n in gd ek . m ajb uriy va o ‘z ta - 
  shabbusiga k o ‘ra am alga oshirilishi m u m k in .
  N a z o ra t sam aradorligiga rasm iy va m an tiq iy , hujjatlar va 
  fak tlar asosidagi 
  te k sh irish lar 
  k abi 
  xilm a-xil 
  u sullam i 
  q o ‘shib foy dalan ish o rq ali erishiladi.
  B u n d a n tash q ari, b ud jet ijrosining n azo ra ti t o ‘liq yoki 
  q ism an , kom pleks yoki m avzuli, 
  yoppasiga yoki tanlab 
  o ‘tkaziladig an n azo ra t turlarig a b o ‘lish teksh irish h ajm i, yoki 
  tek sh irilay o tg an ob yek tn in g to ‘liq qam rab olinishiga bo g ‘liq.
  0 ‘zbekiston Respublikasi h am m oliyaviy nazo rat sohasida 
  jah o n d ag i rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib ch iq q an holda
  ularda m ayjud bo Igan moliyaviy n azorat tizim iga o ‘tish borasida 
  m u h im b o ig a n ishlar am alga oshirilm oqda. Jum lad an, h ar to - 
  m onlam a xolis b o ig a n , ijroiya hukum atiga em as, balki q o n u n
  chiqaruvchi davlat organiga b o ‘ysunuvchi 0 ‘zbekiston R espub­
  likasi hisob palatasi 0 ‘zbekiston Respublikasi P rezidentining 
  2002-yil 21-iyundagi P F -3093 sonli « 0 ‘zbekiston Respublikasi 
  hisob palatasini tashkil etish to ‘g ‘risida»gi farm oniga asosan 
  tashkil etildi.
  M oliyaviy nazoratn i tashkil etishda uning turlarini to ‘g‘ri 
  belgilash m u h im liisoblanadi. Shu jih a td a n m oliyaviy nazoratni 
  3 lurga b o ‘lish m aqsadga m uvofiq hisoblanadi: budjet-m oliyaviy 
  nazorati, m oliyaviy - x o ‘jalik (tadbirkorlik, tijorat) nazorati, 
  m ustaqil audit. (1-chizm a).
  M oliyaviy - budjet nazoratining subyektlari b o ‘lib, birinchi 
  navbatda. nazorat huquqiga ega b o ‘Igan davlat organlari. qonun-


  chilik va ijro organlari va boshqaruv hisoblanadi. 0 ‘zbekistonda 
  bunga Oliy M ajlisning Senat va q o nu nchilik palatasi, P rezident 
  D evoni, V azirlar M ahkam asi, m oliya vazirligi, M arkaziy b an k 
  va boshqalar kiradi.
  Moliyaviy nazorat funksiyasi bo‘limi
  Moliyaviy nazoratga 
  kiruvchi mustaqil audit- 
  ning maxsus funksiyasi 
  bo‘limi
  Budjet-
  moliyaviy
  nazorati
  moliyaviy-xo‘jalik 
  (tadbirkorlik, tijorat) 
  nazorati
  Mustaqil audit
  Budjet daromad 
  va xarajat mod- 
  dalarini tek­
  shirish
  Moliyaviy xo‘jalik faoli­
  yatini va moliyaviy hi- 
  sobotlaming to‘g‘riligini 
  tekshirish
  Moliyaviy hisobotlar- 
  ning to‘glriligini tas- 
  diqlash
  Mavzu bo‘yicha tekshirish yoki operatsion 
  audit
  Baholash dasturi, aniq natijalar olishga 
  m o‘ljallash, «sanset» metodi
  Taftish va tekshirish natijalarini kamomad 
  hamda o‘g‘irliklar sodir bo‘lganda yuqori 
  tashkilotga taqdim etish
  Auditorlik lirmasining 
  maslahat xizmatlari
  1 .1-chizm a. M oliyaviy nazoratni har bir tur funksiyasi bo‘yicha boMimi

  Download 8.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  I mavzu. 0 ‘Z B E K IS T 0 N RESPUBLIK ASINING

  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish