D avlat moliyaviy nazorati prinsiplari
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/96
Sana01.11.2023
Hajmi8.07 Mb.
#92677
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Bog'liq
3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
D avlat moliyaviy nazorati prinsiplari
D avlat m oliyaviy n a z o ra ti prin sip larig a q u y id ag ilar kiradi:
1) m u staqillik 
p rin sip i 
— 
davlat 
m oliyaviy n azo ra ti 
organlariga b o g ‘liq b o ‘lm ay di, aralashishga y o ‘l q o ‘yilm aydi;
2) obyektivlik p rin sip i — 0 ‘zb ek isto n R espublikasi m os 
kelishini q a t’iy n a z o ra tin i am alga o sh irad i, davlat m oliyaviy 
n a z o ra ti stan d artlari asosida, to m o n la rn in g o ‘zaro n iz o larid a n
tashqari;
3) ish o n ch lilik prin sip i — n azo ra t ob y ek tin i buxgalteriya 
hisobi, b an k va boshqa h u jjatlar asosida n azo ra t n atijalarin i 
tasdiqlash;
4) shaffoflik p rin sip i — davlat m oliyaviy n azo ra t o r ­
g anlari 0 ‘zb ek isto n R espublikasi P rezid e n i. 0 ‘zb ek isto n R e ­
spublikasi H u k u m a ti, joy lard agi m ah alliy h o k im iy at o rg an lari, 
davlat o rg an la rin in g rah b arlari, ja m o atc h ilik k a h iso b d o r, n a ­
zo rat n atijalarin i ifod a etish n in g aniqligi;
5) k o m p e te n tlik p rin sip i — davlat m oliyaviy n a z o ra t o r ­
g an larin in g xod im lari n a z o ra t q ilish n i am alga o sh irish b o ‘y i- 
c h a zaruriy kasbiy bilim va m a h o ra ti yig‘indisi;
6) o sh k o ralik p rin sip i — davlat m oliyaviy n a z o ra ti n a ti- 
jalarin in g m axfiyligi, 
x iz m at, 
tijo rat 
yoki 
b o sh q a 
shu
12


kabi q o n u n b ilan sir saq lan ad ig an ax b o ro tlarn i hisobga ol- 
gan h o ld a c h o p etish.
D avlat m oliyaviy n azo ra tig a y ag o n a ta la b la r davlat m o li­
yaviy n azo ra ti sta n d a rtla ri to m o n id a n belgilanadi.
D av lat m oliyaviy n a z o ra ti quyidagi tu rlarg a b o ‘linadi:
1) m os kelish in in g n a z o ra ti-O 'z b e k is to n
R espublikasi 
bu djet va shu kabi q o n u n ch ilig in i n a z o ra t o b y ek tlari faoli- 
yatiga m os keluv ch anlig ini baho lash ;
2) m oliyaviy h iso b o tlar n azo ra ti — n a z o ra t ob y ek tlarin in g
m oliyaviy h iso b o tin i o ‘z vaq tid a tuzilishi va ta q d im etilishini 
h a m d a asoslang anlig ini, ish o n ch lilig in i baho lash ;
3) sam ara d o rlik n a z o ra ti - b ah o lash , shu ju m la d a n 
m oliyaviy h iso b o tlar va u n g a m os k elishn in g n a z o ra ti, d av ­
lat aktivlarini 
h am d a kafilligini, 
davlat 
va 
davlat 
to ­
m o n id a n
k afo latlangan
q arzlarn i, g ra n tla rd a n foydalanish 
bilan b o g ‘liq davlat x izm atlarin in g k o ‘rsatilishi, dav lat va 
b u d jet 
dastu ri 
realizatsiyasi, 
u la rn in g
strategik 
rejasida
k o ‘zda tu tilg an , davlat o rg an la ri erish g an to ‘g ‘ri va y a ­
k u n iy n atijalar 
h a m d a
davlat 
o rg an lari 
va 
sub yektlar
faoliyatiga ta ’sir k o ‘rsatu vch i ko m p leks va 
obyektiv tahlil
va 
davlat 
bosh qaru vi 
ay rim o lin g an ta rm o q (so h a ) yoki 
ijtim oiy 
so ha, 
iq tiso d iy o tn in g
riv ojlanishi davlat sektori
subyektlariga t a ’siri k o ‘rib ch iqiladi.

Download 8.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaD avlat moliyaviy nazorati prinsiplari

Download 8.07 Mb.
Pdf ko'rish