• Tizim va siyosat
 • Protseduralar
 • Nazorat bo ‘yicha tadbirlar
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  Nazorat bo ‘yicha tadbirlar
  N azo rat b o kyicha tad birlar IN T O S A I b o ‘yicha «siyosat va 
  jarayonlar, m uassasa belgilagan risk m asalalarini yechish va 
  m uassasa m aqsadlariga erishish» sifatida aniqlanadi.
  U la r m a ’lu m m uassasa m oliyaviy yoki o p e ra tsio n faoli­
  yati sifatida o ‘m a tila d i va m uassasan in g h a m m a funksiyasi 
  h a m d a b a rc h a darajasi b o ‘y ich a o lk a z ila d i. L ek in ich ki n a ­
  z o ra tn i u m u m iy xususiyatlari b o li b , u la r ichki n azo ra tn in g
  h a r q a n d a y tizim ig a ta allu q li b o la d i:
  Tizim va siyosat:
  - A x b o ro tlarn i b o sh q arish n i ish o n ch li tizim i, k e tm a -k e t- 
  likda «D avlat m oliyasini b o sh q arish n i ax b o ro t tizim i»ni (key- 
  in c h alik - I S U G F ) am aliyotga jo riy etish hiso blanadi;
  - H iso b o t tizim i, b o sh q aru v zan jirin in g h a r b ir d a ra ­
  jasid a a n iq javobgarliklari a n iq lan g an va o p eratsiy alarning
  obzori, ja ra y o n la r va faoliyatni h a m d a rah b ariy atn i o ‘z ichiga 
  o ladi ;
  - Q oida: v azifalam i ajratish (ruxsat berish, q ay ta ish ­
  lash, yozuv, o b zo r faqat b ir agent yoki b ir b o ‘lim to m o n id a n
  bajarilm asligi kerak);
  Protseduralar:
  - ijobiy b a h o b erish va ruxsat b erish protsedurasi;
  - resurs va yozuvlarga ruxsat b erish n in g nazo rati;
  - tek shirish, m uvofiqlashtirish;
  - m o hyaviy h o la t, p ro tsed u ralarn i q am rab oUsh va m a b - 
  lag‘la r saqlanish in i hujjatlash tirish h a m d a m oliyaviy yo - 
  zu v lam in g ishonchliligi;
  19


  - h a m m a tizim , q o id a va p ro tsed u ralar h u jjatlash tirish
  p ro tsed u ra, q o id a, ja ry o n la r k etm a-k etlig i b o ‘yich a ch izm a, 
  g u ru h lash tirish va boshqalar.
  H a r b ir asosiy m oliyaviy yoki o p eratsio n protsesslar 
  yoki sikllar b o ‘yich a o p e ra to rla r yoki o p eratsiy alar a n iq la ­
  n ad i va k uzatib boriladi. S h u n d ay qilib, « au d ito r izi» y arati- 
  ladi, n atijad a ichki au d it funksiyasini sam arali am alga oshirish 
  im k o n iy ati yaratiladi.

  Download 8.07 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish