• XII mavzu. AUDITORLIK TEK SH IR U VI NATIJALARI B O ‘YICHA AUDITORLIK H ISO B O T I VA X U L O SA SIN I
 • XIII mavzu. O PERATSION A UD IT A SO S L A R I
 • FOYDALANILGAN ADABIYO TLAR
 • XI mavzu. MOLIYAVIY NATIJALAR AUDITI
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet96/96
  Sana01.11.2023
  Hajmi8.07 Mb.
  #92677
  1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   96
  Bog'liq
  3IDUv9tTAkDtAUi7TQ0D
  Topic-1.Introduction to e-commerce (1), Иктисодий тахлил ва аудит, Reja Boshqaruv paneli haqida-fayllar.org, 9-mavzu. Zararsizlik nuqtasi tahlili va marjinal foyda-fayllar.org, Buyurtmali kalkulyatsiya qilish usullari-fayllar.org
  XI mavzu. MOLIYAVIY NATIJALAR AUDITI 
  U SL U B IY O T IN IN G M U A M M O L A R I....................................... 183
  11.1. M oliyaviy hiso bo t auditining m aqsadi va m a ’lu m o t 
  m a n b a la ri................................................................................................. 183
  11.2. Ich ki nazo rat tizim ini baholash, auditning reja v a
  187
  dasturini tu z is h ....................................................................................... 187
  11.3. Buxgalteriya hisobi schyotlaridagi yozuvlam i 
  asoslanganligini te k s h iris h .................................................................. 190
  11.4. Subyektning m oliyaviy hisobotini o h g an ish va uning 
  belgilangan m udd atlard a topshirilishi ta ’m inlanishini 
  te k sh irish ...................................................................................................193
  11.5. B alans to ‘g‘ri tuzilganligini tek sh irish ...................................197
  T akrorlash u c h u n sa v o lla r.................................................................. 202
  XII mavzu. AUDITORLIK TEK SH IR U VI NATIJALARI 
  B O ‘YICHA AUDITORLIK H ISO B O T I VA X U L O SA SIN I 
  TAYYORLASH...................................................................................... 203
  12.1. A udit natijalarini u m u m la s h tiris h ..........................................203
  12.2. A uditorlik hisoboti va u ni tuzish ta rtib i...............................207
  12.3. A uditorlik xulosasi va un i tuzish ta r t ib i.............................. 211
  T akrorlash u c h u n sa v o lla r.................................................................. 220
  269


  XIII mavzu. O PERATSION A UD IT A SO S L A R I.....................221
  13.1. O peratsion aud it haqida tu sh u n ch a va uni tashkil 
  etishning huquqiy h am d a nazariy jih a tla ri.....................................221
  13.2. O peratsion audit natijalarini u m u m lash tirish n in g ............ 227
  aham iyati va zaru rlig i...........................................................................227
  13.3. O peratsion audit ishlarini tashkil etish tartibi va 
  o ‘tkazish k etm a -k e tlig i........................................................................ 234
  13.4. O peratsion au ditn i o ‘tkazish t a r t ib i......................................240
  13.5. O peratsion aud it natijalarini u m um lashtirish va 
  hisobotda aks ettirish ta r tib i.............................................................. 254
  FOYDALANILGAN ADABIYO TLAR
  ...........................................260
  270


  Ozod Masharipov 
  Shavkat Ilxomov
  AMALIY AUDIT

  Download 8.07 Mb.

  1   ...   88   89   90   91   92   93   94   95   96
  Download 8.07 Mb.
  Pdf ko'rish