• Pnevmatíkalıq hám gídravlíkalıq toqıw stanoklarında toqıw quwıslıǵına arqaw taslaw
 • Qayısqaq rapíralar járdemínde toqıw quwıslıǵına arqaw jíbín taslaw
  Download 0.66 Mb.
  bet10/18
  Sana05.08.2023
  Hajmi0.66 Mb.
  #78056
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
  Bog'liq
  Хожаеова
  15 mavzu, 1-laboratoriya ishi, Mazvu Uzluksiz signallarni raqamli uzatish. Reja, Kompyuter xotirasini tashkil yetish usullari MI, GANDBOL TARIXI VA O, IQTISODIYOT NAZARIYASI, 1 ma\'ruza ”Tarmoq texnologiyalari” fani haqida tushuncha , 1- mavzu
  Qayısqaq rapíralar járdemínde toqıw quwıslıǵına arqaw jíbín taslaw

  3- súwret. Qayısqaq rapíralar járdemínde toqıw quwıslıǵına arqaw taslaw


  Shveycaríyanıń «Zulzer-Rutí» fírmasınıń lícenzíyası tíykarında Rossíyada íslep shıǵarılǵan qayısqaq (gíbkaya) rapíra járdemínde arqaw taslaw texnologíyalıq sızılması 3-suwrette kórsetílgen. Stanok arqaw jíbí menen arnawlı ramada ornatílǵan segíz bobína menen támíyínlenedí. Toqıw quwıslıǵına arqaw jíbí ekí qayısqaq (íyílíwsheń) rapíra arqalı taslanadı. Shep rapíra arqaw jíbín stanoktıń shep tárepínen toqımanıń ortasına shekem, oń rapíra bolsa arqawdı shep rapíradan alıp, gezlemeníń oń jíegíne keltíredí. Rapíralarǵa háreket stanok bas valınan 25 uzatpa hám krívoshíp-shatun 1 arqalı juldızshaǵa 5 uzatıladı. Juldızsha
  5 tíslerí rapíradaǵı 11 tesíksheler menen ílesken bolıp, sonıń esabınan rapíranı ílgerílewshí-qaytıwshı háreketke keltíredí. Rapíranıń háreket jolı stanokta toqımanı taqaw eníníń yarımına teń. Tap sonday mexanízm stanoktıń oń jaǵında ornatílǵan bolıp arqawdı qabıl qılıwshı rapíranı háreketke keltíredí. Shep hám oń mexanízmlerde ornatílǵan doga sıyaklı baǵdarlawshı 2 esabınan qayısqaq rapíralar arqaw taslap bolıp, keyín toqıma astına kíredí. Sonıń esabınan bul stanoklar ení qattı rapíralı stanoqqa salıstırǵanda anaǵurlım kíshí boladı. Uzatıwshı rapíra 17 íshíndegí joqarǵı qısqısh 16 járdemínde arqawdı uzatsa, al qabıl qılıwshı rapíra 18 tómengí qısqıshı 23 járdemínde uzatılǵan arqawdı qısıp alıp, toqıw quwıslıǵınan alıp ótedí. Bul qayısqaq rapíralardı háreketke keltíríwde bír qansha qurılmalar qatnasadı.
  Pnevmatíkalıq hám gídravlíkalıq toqıw stanoklarında
  toqıw quwıslıǵına arqaw taslaw
  Pnevmatíkalıq toqıw stanoklarında toqıw quwıslıǵına arqaw jíbí joqarı basımlı hawa járdemínde taslanadı. 30-súwrette hawa járdemínde arqaw jíbín taslawdıń uluwma sxeması berílgen.  4- súwret. Hawa járdemínde arqaw taslaw sxeması.
  1-bobína, 2-tormoz, 3-rolík, 4-dísk, 5-soplo, 7-qayshı, 8-konfuzorlar, 9-sorǵısh.
  Arqaw jíbí qozǵalmas bobínadan 1 jazdırılıp shıǵıp, tormoz qurılmasınan 2 málím muǵdarda kerílíw aladı. Soń dísk 4 hám rolíkten 3 íbarat bolǵan arqaw uzınlıǵın ólshew mexanízmínen ótedí. Málím uzınlıqtaǵı kerílgen arqaw jíbí uzatqısh 5 arqalı soploǵa 6 jóneledí. Soploǵa arnawlı truba arqalı joqarı basımlı hawa kompressor arqalı beríledí. Nátíyjede soplodan úlken tezlík penen shıǵıp atırǵan hawa ózí menen arqaw jíbín ílestíríp, konfuzorlarǵa 8 arqalı stanoktıń oń jaǵına alıp ótedí. Arqaw jíbíníń toqıw quwıslıǵınan tolıq ótíwín támíyínlew ushın stanoktıń oń jaǵına sorǵısh 9 ornatılın, ol hawa menen bírge arqaw jíbí ushın da sorıp aladı. Málím uzınlıqtaǵı arqaw jíbí toqıw quwıslıǵına taslanǵannan soń shep jaǵındaǵı qayshı 7 járdemínde onıń ushı qırqıladı. Arqaw jíbíníń soplodan oń jaǵında qalǵan ushın qısqısh uslap qaladı. Bul proces stanok bas valınıń hár bír aylanıwında períodlı ráwíshte tákírarlana beredí. Usınday príncíplerde ísleytuǵın stanoklardıń unamlı tárepí olardıń ónímdarlılıǵınıń joqarılıǵında (pnevmatíkalıq stanoklarda bas valınıń tezlígí 400-450 mín-1).
  “Draíner” (AQSh) fírması jaqın jıllardan baslap X-3000 markalı pnevmatíkalıq toqıw stanogín íslep shıǵara basladı. Bul stanokta Xant típíndegí erís regulyatorı ornatílǵan bolıp, toqıma tartıw hám oraw ushın mákílí toqıw stanoklarınıń toqıma tartıw hám oraw mexanízmínen, arqaw jíbín taslaw ushın bolsa “Gunne” (Germaníya) fírması stanoklarındaǵı arqaw taslaw sístemasınan paydalanılǵan. Stanoktıń tezlígí 400-500 mín-1, ení 127, 162, 182 sm, ís ónímdarlıǵı bolsa 770
  metrarqaw/mínut quraydı. X-4000 stanogíníń tezlígí 450-600 mín-1, ení 190 hám 280 sm, ónímdarlıǵı bolsa 1440 metrarqaw/mínut jetedí.
  “Gunne” (Germaníya) fírmasında íslep shıǵarılǵan Aír Jet 830 stanogínde sızıqlı tıǵızlıǵı 7-75 teks, júze tıǵızlıǵı (1 kv.m. toqıma awırlıǵı) bolsa 500 g/m2 shekem bolǵan toqımalardı óndíríw ímkaníyatına íe. Stanok ení 140-250 sm (10 sm qádem menen) bolıp, tezlígí 650 mín-1, ónímdarlıǵı bolsa 1100 metrarqaw/mínut shekem jetedí. Stanok fotoelektronlı arqaw qadaǵalawshısı hám elektron erís regulyatorı menen támíyínlengen bolıp, stanoktı toqıwshılıq óndírísín avtomat basqarıw sístemasındaǵı EEMna baylaw ímkaníyatı bar.
  “Pícanol” (Belgíya) fírması aqırǵı jıllarda pnevmatíkalıq toqıw stanokların íslep shıǵarıwǵa úlken ítíbar bermekte. Fírmanıń RAT aír Troníc stanogí tezlígí 485-700 mín-1, ení 190-330 sm bolıp, texnologíyalıq proceslar míkroprocesorlar járdemínde qadaǵalanadı hám ámelge asırıladı.
  “Zauzer” (Shveycaríya) fírmasınıń keyíngí jıllarda pnevmatíkalıq toqıw stanokların íslep shıǵarıwǵa úlken ítíbar bermekte. Fírmanıń RAT aír Troníc stanogíníń tezlígí 485-700 mín-1, ení 190-330 sm bolıp, texnologíyalıq procesler míkroprocesorlar járdemínde qadaǵalanadı hám ámelge asırıladı.
  “Zauzer” (Shveycaríya) fírmasınıń Zaurer 600 toqıw stanogíníń tezlígí 430-650 mín-1, ení 185-285 sm bolıp, stanok 4 reńlí arqaw taslaw mexanízmí menen támíyínlengen hám tíykarǵı texnologíyalıq procesler míkroprocesorlar járdemínde retlenedí.
  “Zultzer-Ryutí” (Shvetsaríya) fírması L 5000 df L 5001 markalı toqıw stanogín íslep shıǵaradı hám stanok tezlígí 500 mín-1 shekem, ení bolsa 190-380 sm bolıp, ónímdarlıǵı 1500 metrarqaw/mínutqa jetedí. Stanoktaǵı texnologíyalıq procesler tolıq míkroprocesorlar járdemínde qadaǵalanadı hám ámelge asırıladı.
  Pnevmatíkalıq toqıw stanoklar toparı júdá keń bolıp, olar Jettíc 280NB stanogí, 190 NB stanogí, PN stanogí, OK-PS stanogí (Chexíya), “Vamateks” (İtalíya) stanogí, “Níssan Motor”, Cudakoma (Yaponíya) stanokları bolıp tabıladı.
  Gídravlíkalıq toqıw stanoklarınıń íslew príncípí de pnevmatíkalıq stanoklarǵa uqsaydı, bíraq bunda joqarı basımlı hawa bír tamshı suwdı búrkeydí, sonda arqaw jíbí suw tamshılarına jabısıp, toqıw quwıslıǵınan ísenímlírek ótedí. Bul stanokta tek ǵana xímíyalıq talshıqlardan toqıma alıw múmkín. Zamanagóy gídravlíkalıq toqıw stanogı OK-HS(Chexíya) bolıp, onıń ísshí ení 3302 hám 1902 sm, tezlígí 500 mín-1 , ení 190-380 sm bolıp, ónímdarlıǵı 1500 metrarqaw/mínut jetedí.
  “Níssan Motor” (Yaponíya) fírmasınıń LW-70-4 toqıw stanogíníń tezlígí 1000 mín-1, ení 150-230 sm bolıp, stanoktaǵı tíykarǵı texnologíyalıq procesler míkroprocesorlar járdemínde retlestíríledí.
  Cudakoma(Yaponíya) fírması tárepínen íslep shıǵarılǵan ZW303 toqıw stanogí 2 reńlí arqaw taslaw mexanízmí menen támíyínlengen bolıp, tezlígí 900 mín-1, ení 150-230 sm, ZW302 stanogínde tezlík 630mín-1, ení bolsa 190 sm quraydı.  Download 0.66 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
  Download 0.66 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Qayısqaq rapíralar járdemínde toqıw quwıslıǵına arqaw jíbín taslaw

  Download 0.66 Mb.