Umumiy kimyo
Download 127.9 Kb.
bet2/6
Sana01.03.2023
Hajmi127.9 Kb.
#43918
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Umumiy kimyo
Informatika fanidan tadbir ishlanmasi, Fizik kimyo - Test
EKVIVALENTLAR QONUNI
1. Br2 molekulasi tarkibidagi Br ning ekvivalentini aniqlang.
A) 160 B) 120 C) 127 D) 80
2. F2 molekulasi tarkibidagi F ninig ekvivalentini aniqlang.
A) 160 B) 19 C) 38 D) 80
3. J2 molekulasi tarkibidagi J ning ekvivalentni aniqlang.
A) 127 B) 19 C) 38 D) 254
4. SO2 tarkibidagi oltingugurtning ekvivalentini aniqlang
A) 64 B) 32 C) 16 D) 8
5. Si02 tarkibidagi kremniyning ekvivalentini aniqlang.
A) 60 B) 28 C) 17 D) 7
6. Cl207 tarkibidagi xlorninig ekvivalentini aniqlang.
A) 183 B) 71 C) 35,5 D) 5,07
7. SO3 tarkibidagi oltingugurtninig ekvivalentini aniqlang.
A) 80 B) 13,33 C) 16 D) 5,33
8. N2O3 tarkibidagi azotninig ekvivalentini aniqlang.
A) 12,66 B) 28 C) 14 D) 4,67
9. HCIO tarkibidagi xlornining ekvivalentini aniqlang.
A) 183 B) 71 C) 35,5 D) 5,07
10. HJO3 tarkibidagi yodninig ekvivalentini aniqlang.
A) 127 B) 19 C) 38 D) 25,4
11. HMnO4 tarkibidagi marganesninig ekvivalentini aniqlang.
A) 55 B) 120 C) 7,85 D) 11
12. Al(OH)3 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 78 B) 26 C) 8 D) 9
13. Cr(OH)3 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 103 B) 34,33 C) 51 D) 17,33
14. H2SO3 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 82 B) 41 C) 8 D) 16
15. HClO4 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 35,5 B) 8 C) 71 D) 100,5
16. HCl02 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 35,5 B) 68,5 С) 71 D) 100,5
17. H3PO4 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 32,67 B) 31 C) 98 D) 24,5
18. Na2SO4 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 71 B) 32 C) 8 D) 14
19. Ba3(PO4)2 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 601 B) 137 C) 200,33 D) 100,167
20. Ca(NO3)2 ning ekvivalent massasini aniqlang.
A) 164 B) 82 C) 8 D) 63
__________________________________________________
21. H2S, SO2, SO3 birikmalaridagi oltingugurtni ekvivalenti keltirilgan javobni toping. A)16:8:5,33 B) 17:8:5,33:
C) 17:16:13,3 D) 8:8:8
22. HBrO3, Br2, KBr, KBrO4 birikmalaridagi brom ekvivalenti keltirilgan javobni toping.
A)16:80:80:11,42 B) 5:1:1:7
C) 80:160:240:80 D) 80:80:80:80
23. Cl2, HClO2, HClO3, HClO4, birikmalaridagi xlor ekvivalenti keltirilgan javobni toping
A) 71:11,83:44,5:7,1
B) 35,5:35,5:35,5:35,5
C) 71:35,5:9:17,75
D) 35,5:11,83:7,1:5,07
4. Uglerod (IV) oksiddagi uglerodning ekvivalentini toping.
A) 3 B)22 C) 2 D) 6
25. AlCl3 tarkibida 20,2% Al va 79,8% Cl bor. Al ning ekvivalentini toping.
A) 3 B) 27 C) 44,5 D)9
26. Ortofasfat kislataning metallar bilan reaksiyaga kirisha oladigan ekvivalent molyar massasini toping.
A) 41 B) 82 C) 49 D) 32,7
__________________________________________________
27. 10 gr metall oksidlanganda 18.9 gr oksid hosil qilsa, bu qaysi metall.
A)Be B)K C)Na D)Al
28. 4.6 gr metall oksidlanganda 6.2 gr oksid hosil qilsa, bu qaysi metall.
A)Be B)K C)Na D)Al
29. 15.6 gr metall oksidlanganda 18.8 gr oksid hosil qilsa, bu qaysi metall.
A)Be B)K C)Na D)Al
30. 2,45 gr kislotani neytrallash uchun 2 gr natriy gidroksid sarflandi. Kislotaning ekvivalent molyar massaini toping.
A)49 B)32 C)9 D)20
31. Agar 13,5 gr metal xloriddan 9,8 gr metal gidroksid olingan bo`lsa, metallning ekvivalent massasini aniqlang.
A)49 B)32 C)9 D)20
32. Agar 53,4 gr metal bromiddan 15,6 gr metal gidroksid olingan bo`lsa, metallning ekvivalent massasini aniqlang.
A)49 B)32 C)9 D)20
33. Agar 2.8 gr metal oksiddan 3,7 gr metal gidroksid olingan bo`lsa, metallning ekvivalent massasini aniqlang.
A)49 B)32 C)9 D)20
34. Nomalum metal oksidi massasi 10 gr bromidning massasi 28 gr ga teng. Nomalum metal ekvivalentligini toping.
A) 12 B) 45 C)10 D) 32
35. Nomalum metal oksidi massasi 10 gr bromidning massasi 28 gr ga teng. Nomalum metalni toping.
A) Ca B) Cu C)Mg D) Zn
36.Nomalum metal oksidi massasi 34,02 gr xloridining massasi 57,12 gr ga teng. Nomalum metal ekvivalentligini toping.
A) 12,5 B) 35,5 C) 10,5 D) 32,5
37. Nomalum metal oksidi massasi 34,02 gr xloridining massasi 57,12 gr ga teng. Nomalum metalni toping.
A) Ca B) Cu C)Mg D) Zn
38.Nomalum metal oksidi massasi 10 gr bromidning massasi 28 gr ga teng. Nomalum metal sulfidning 0,3 mol, miqdoridagi massasini toping.
A) 28,8 B) 45,8 C)48,8 D) 32,2
39. Ikki valentli metalning ekvivalent massasi 32 g/mol ga teng. Shu metal hosil qilgan oksidning ekvivalent massasini toping.
A) 68,5 B) 20 C) 28 D) 40
40. 34,54 gr metall kislorod bilan o`zoro tasirlashganda 38,54 gr oksid xosil bo`ldi, metal va metal oksidning ekvivalentini toping.
A) 69,08:77,08 B) 15,7:7,1
C) 7,1:15,1 D) 69,08:61,08
41. Bir xil miqdordagi metall 0,4 gr kislorodni yoki 0,95 gr galogenni biriktrib olishi mumkin, galogenning ekvivalentini toping.
A) 35,5 B) 19 C) 80 D) 127
42. Ekvivalenti 12,16ga teng bo`lgan magniyning 24,32 gr mi bilan 98,08 gr sulfat kislata reaksiyaga kirishdi. Sulfat kislata ekvivalentini toping.
A) 98,06 B) 8,16 C) 49,04 D) 24,57
43. Davriy sistemaning IV gruppa elementi hosil qilgan sulfidi va bromidining molekulyar massalari nisbati 23:87 Bu qaysi element?
A) kremniy B) qalay
C) germaniy D) uglerod
44. Azot oksidlaridan birida azot bilan kislorodning massa ulushlari 7:20 nisbatda bo‘ladi. shu oksidning formulasini aniqlang.
A) N20 B) N0 C) N203 D) N205
45. 14,4 g ikki valentli metall oksidi vodorod ta’sirida qaytarilganda 11,2 g metall olindi. Metallni aniqlang.
A) Fe B) Zn C) Cu D) Ni
46. Davriy sistemaning IV gurpa elementi xosil qilgan yuqori valentli xloridi va oksidining molikulyar massalari nisbati 17:6 ni tashkil etadi. Bu qaysi element.
A) qo`rg`oshin B) uglerod
C) germaniy D) kremniy
47. Noma’lum element oksidi formulasi EO2 formulaga ega bo’lib, uning uchuvchan vodorodli birikmasi bilan massa nisbati 15:8 ga teng bo’lsa, noma’lum elementni toping.
A) C B) S C) Mn D) Si
48. Nomalum elementning bromidi va bromatining molyar massalari nisbati 1:1,522 ga teng. Nomalum elementni aniqlang.
A) K B) Mg C) Rb D) Ca
__________________________________________________
49. Agar kislataning ekvivalent massasi 49g/mol bo`lsa, natriy gidroksid ortofasfat kislata bilan neytrallanganda qanday tuz xosil bo`ladi.
1) natriy ortafasfat
2) natriy digidrofasfat
3) natriy gidrofasfat
A)3 B) 2,3 C) 2 D) 1
50. Agar kislataning ekvivalent massasi 32,66g/mol bo`lsa, natriy gidroksid ortofasfat kislata bilan neytrallanganda qanday tuz xosil bo`ladi.
1) natriy ortafasfat
2) natriy gidrofasfat
3) natriy digidrofasfat
A)2,3 B) 3 C) 2 D) 1
51. Kaliy gidroksid bilan fosfat kislota reaksiyasidan kaliy gidrofosfat hosil bo’lgan. Kislotani ekvivalentini toping.
A)49 B)32,67 C)98 D)24,5
52. Bariy gidroksid bilan fosfat kislota reaksiyaga kirishgan. Bunda kislotaning ekvivalenti 49 ga teng bo’lsa, qanday tuz hosil bo’lgan?
1) bariy ortafasfat
2) bariy digidrofasfat
3) bariy gidrofasfat
A)3 B) 2,3 C) 2 D) 1
53. Alyuminiy gidroksid bilan sulfat kislota reaksiyaga kirishgan. Bunda asosning ekvivalenti 39 ga teng bo’lgan bo’lsa, qnday tuz hosil bo’lgan?
A)aluminiy gidrosulfat
B)aluminiy gidroksosulfat
C)aluminiy sulfat
D)aluminiy digidroksosulfat
__________________________________________________
54. Tarkibida 30% kislorod bo`lgan oksid tarkibidagi metalning ekvivalent molyar massasini aniqlang.
A) 20 B) 18,67 C) 17,67 D) 9
55. Simob oksidi tarkibida 92,6% metal bor, simobning ekvivalentini toping.
A) 200 B) 104 C) 216 D) 100
56. Oksidlanish darajasi +3 ga teng bo`lgan nomalum elementning 19,4gr oksidi xosil bo`lishda, 1,4 litr kislorod sarf bo`ldi. U qaysi element.
A) Fe B) Bi C) Cr D) Al
57.Metallning ekvivalenti 56,2 ga teng. Shu metal oksidi tarkibida qancha (%) borligini xisoblab toping.
A) 93,27 B) 79,95 C) 87,54 D) 83,76
__________________________________________________
58. Element oksidlanganda uning massasi 88,88% ga ortdi. Elementni aniqlang.
A) Mg B) Be C) Al D) Na
59. Element oksidlanganda uning massasi 34,8% ga ortdi. Elementni aniqlang.
A) Mg B) Be C) Al D) Na
60. Element oksidlanganda uning massasi 66,67% ga ortdi. Elementni aniqlang.
A) Mg B) Be C) Al D) Na
*******************************************
61. 1/7 gr azot oksidi tarkibida 1/15 gr azot borligi malum bo`lsa, azotning ekvivalentligini toping.
A) 14 B) 28 C)22 D) 7
62. 1/7 gr azot oksidi tarkibida 1/15 gr azot borligi malum bo`lsa, oksidning ekvivalentligini toping.
A) 15 B) 25 C)22 D) 5
63. 1/7 gr azot oksidi tarkibida 1/15 gr azot borligi malum bo`lsa, oksidning formulasini toping.
A) NO B) N2O C) D) NO2
64. 3/14 gr azot oksidi tarkibida 6/76 gr azot borligi malum bo`lsa, azotning ekvivalentligini toping.
A) 14/3 B) 28/3 C) 10/3 D) 7/3
65. 3/14 gr azot oksidi tarkibida 6/76 gr azot borligi malum bo`lsa, oksidning ekvivalentligini toping.
A) 18/3 B) 28/3 C) 14/3 D) 38/3
66. 3/14 gr azot oksidi tarkibida 6/76 gr azot borligi malum bo`lsa, oksidning formulasini toping.
A) NO B) N2O3 C) N2O5 D) NO2
__________________________________________________
67.Metallning galogenli xosilasi tarkibida 74,74 % galogen, uning oksidi tarkibida 40 % kislorod bor gologenni aniqlang.
A) xlor B)brom C)yod D)ftor
68.Metallning galogenli xosilasi tarkibida 86,96 % galogen, uning oksidi tarkibida 40 % kislorod bor gologenni aniqlang.
A) xlor B)brom C)yod D)ftor
69.Metallning galogenli xosilasi tarkibida 61,29 % galogen, uning oksidi tarkibida 40 % kislorod bor gologenni aniqlang.
A) xlor B)brom C)yod D)ftor
70.Metallning galogenli xosilasi tarkibida 48,72 % galogen, uning oksidi tarkibida 28,57 % kislorod bor gologenni aniqlang.
A) xlor B)brom C)yod D)ftor
__________________________________________________

Download 127.9 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 127.9 Kb.