TARKIBNING DOIMIYLIK QONUNI
Download 127.9 Kb.
bet4/6
Sana01.03.2023
Hajmi127.9 Kb.
#43918
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Umumiy kimyo
Informatika fanidan tadbir ishlanmasi, Fizik kimyo - Test
TARKIBNING DOIMIYLIK QONUNI
1. Tarkibning doimiylik qonuniga bo`ysinmaydigan moddalarni ko`rsating.
1) suv 2) metan 3) titan (II) oksidi 4) uran (II) oksidi 5) vodorod xlorid
A) 1 va 2 B) 2 va 3 C) 3 va 4 D) 4 va 5
2. Tuzilishi qanday bo`lgan moddalar tarkibning doimiylik qonuniga bo`ysinadi.
1) molekulyar 2) atomli 3) nomolekulyar
4) kristal 5) vodorod xlorid.
A)1 B) 2 C) 3 D) 4
3. Qanday moddalar o`zgaruvchan tarkibli bo`ladi.
A) past molekulyar
B) Kristal panjara tugunlarida molekula bo`lgan
C) gazsimon
D) yuqori molekulyar moddalar va Kristal panjarasida atomlar tutgan moddalar.
4. Na2SO4 *10H2O natriy sulfat kristalogidratida necha foiz suv mavjud.
A) 55,9 B) 79,65 C) 85,3 D) 60
5. Mis kuporosidagi (CuSO4·5H2O) suvning massa ulushini toping.
A) 0,36 B) 0,40 C) 0,34 D) 0,54
6. Mis kuporosidagi kislorodning massa ulushini toping.
A)0,367 B) 0,409 C)0,347 D)0,576
7. Mis kuporosidagi vodorodning massa ulushini toping.
A) 0,036 B) 0,040 C) 0,034 D) 0,054
8. Temir kuporosidagi (FeSO4·7H2O) suvning massa ulushini toping.
A) 0,636 B) 0,453 C) 0,394 D) 0,543
9. «Kuporos moyi»(H2SO4·0,5H2O)dagi suv va kislotaning mol nisbati 0,5:1 bo‘lsa, suvning massa ulushini toping.
A) 0,0841 B) 0,0440 C) 0,234 D) 0,154
10. Quyidagi birikmalarning qaysi birida azotning massa ulushi eng katta?
1) NH4NO3; 2) N2O4; 3) N2O; 4) HNO3
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1
11. Quyidagi moddalarning qaysi birida misning massa ulushi eng katta?
A) CuS B) CuO C) CuSO4 D) Cu2O
12. Tetraetilqo‘rg‘oshin Pb(C2H5)4 tarkibidagi qo‘rg‘oshinning massa ulushini aniqlang.
A) 0,77 B) 0,76 C) 0,72 D) 0,64
13. Taxir tuzidagi sulfat ioning massa ulushini (%) toping.
A) 39,02 B) 43 C) 38,04 D)29
*******************************************
14. I valentli metal oksidi tarkibida 53,3% O bo`lsa, bu qaysi metal?
A) Li B) Na C) K D)Cu
15. I valentli metal ftoridi tarkibida 45,24% F borligi malum bo`lsa, metallni aniqlang.
A) Li B) Na C) K D)Cu
16. I valentli metal sulfidi tarkibida 29,1% S borligi malum bo`lsa, metallni aniqlang.
A) Li B) Na C) K D)Cu
17. II valentli metal oksidi tarkibida 22,22% O bo`lgan bo`lsa, metalni toping.
A) Fe B) Ca C) Zn D)Cu
18. II valentli metall xloridi tarkibida 64% Cl borligi malum bo`lsa, metallni aniqlang.
A) Fe B) Ca C) Zn D)Cu
19. III valentli metall xloridi tarkibida 20,22% metall bo`lsa, bu qaysi metal?
A) Fe B) Cr C) Mn D)Al
20. III valentli metall oksidi tarkibida 47,06% kislorod bo`lsa, bu qaysi metal?
A) Fe B) Cr C) Mn D)Al
21. Besh valentli element oksidi tarkibida 56,33 % kislorod bor. Elementning nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 75 B) 31 C) 14 D) 122
22. Bodorod, azot va kislorodning moddadagi massa ulushlari tegishlicha 6.25; 43.75 va 50% ga teng. shu moddaning eng oddiy formulasini aniqlang.
A) nitrit kislota
B) azot(IV) oksidning monogidrati
C) nitrat kislota
D) ammoniy nitrit
23. Kumushning massa ulushi 87% bo‘lsa, alyuminiy bilan kumush birikmasining formulasini aniqlang.
A) Ag4AI2 B) AgAI2 C) Ag5AI3 D) Ag3AI2
24. Jez tarkibida 60% Cu, 40% Zn bo‘lsa, uning formulasini toping.
A) Cu2Zn B) Cu3Zn5
C) Cu3Zn2 D) Cu2Zn3
25. Qalay xlorid tarkibida 37,4% xlor bo‘lsa, qalay xloridning formulasini aniqlang.
A) SnCI4 B) SnCI C) SnCI2 D) SnCI5
26. Qalay bilan natriy birikmasida 20,5% natriy bo‘lsa, birikmaning formulasini aniqlang:
A)Na2Sn B)Na2Sn3 C)Na4Sn3 D)Na4Sn2
27. Tarkibida marganetsning massa ulushi 49%, kislorodniki 51% bo‘lgan oksid formulasini ko‘rsating.
A) Mn2O3 B)MnO2 C)Mn2O7 D) MnO3
28. Tarkibi 43.39% natriy, 11.33% uglerod va 45.28% kisloroddan iborat bo‘lgan moddadagi atomlar nisbati qan-day bo‘ladi?
A) 2:1:3 B) 1:1:3 C) 2:1:2 D) 2:1:2
29. Tarkibida massa jihatdan 24,6% kaliy, 34,8% marganes va 40,5% kislorod bo'lgan moddaning eng oddiy formulasini toping
A) KMnO3 B) K2Mn2O4
C) K2MnO4 D) KMnO4
*******************************************
30. Beshinchi guruh elementining vodorod bilan hosil qilgan birikmasi tarkibida 3,85% vodorod bor. Birikmaning molyar massasini toping.
A) 78 B) 34 C) 75 D) 124
32.Yuqori oksidi R2O7 bo‘lgan qaysi elementning vodorodli birikmasida 1,23% vodorod bo‘ladi?
A) Brom B) xlor C)ftor D) yod
33. Yuqori oksidi RO3 bo‘lib, uning vodorodli birikmasida 2,47% vodorod bo‘lsa, bu qaysi element?
A) Te B) P C) S D) Se
34. Eng yuqori oksidi E2O5 bo‘lgan gidrididagi vodorodning massa ulushi 3,85% ni tashkil etgan elementni toping.
A) As B) Sb C) Bi D) P
35. Yuqori oksidi R2O7 bo‘lgan elementning vodordoli birikmasida 0,78% vodorod bo‘lsa, bu qanday element?
A) marganets B) ftor C) xlor D) yod
36. Yuqori oksidi EO3 formulaga ega bo‘lgan va vodorod bilan 2,47% vodorodli birikma hosil qiladigan element nomini toping.
A) Se B) S C) Po D) Te
37. E3O4 tarkibli birikmada noma’lum elementning massa ulushi 72,4 % ni tashkil etadi. Elementni aniqlang.
A)temir B) qo‘rg‘oshin
C) qalay D) marganets
38. Oltinchi guruh elementi-oltingugurt ettinchi guruh elementi-ftor bilan hosil qilgan birikmasida o‘zining eng yuqori valentligini namoyon qiladi. shu gazning vodorodga nisbatan zichligi qanday bo‘ladi?
A) 54 B) 35 C) 73 D) 26
39. To‘rtinchi guruh elementlaridan birining kislorodli birikmasi tarkibida 53,3% kislorod borligi aniqlangan bo‘lsa, shu elementning nomi nima?
A) kremniy B) uglerod
C) qalay D) germaniy
40. 5,44 g kalsiy nitrat kistalagidrati qizdirilganda 3,28 g suvsiz tuz qoldi, kristalagidrat formulasini toping.
A) Ca(NO3)2 • 6H2O B) Ca(NO3)2 • 5H2O
C) Ca(NO3)2 • 2H2O D) Ca(NO3)2 • 4H2O
41. 8,76 g kalsiy xlorid kistalagidrati qizdirilganda 4,44 g suvsiz tuz qoldi, kristalagidrat formulasini toping.
A) CaCl2• 6H2O B) CaCl2•5H2O
C) CaCl2• 2H2O D) CaCl2 • 4H2O
42. Agar 2,22 gr suvsiz kalsiy xlorid 4,38 g kristallgidrat hosil qilsa, tuz tarkibida necha molekula suv bo‘ladi?
A) 4 B) 2 C) 3 D) 6
*******************************************
43. Natriy gidrofosfat Na2HPO4.nH2O da 11,57 % fosfor bor. Kristallgidrat tarkibidagi n ning qiymati nech aga teng?
A) 1 B) 7 C) 5 D) 10
44. Glauber tuzi deb ataladigan tuz Na2SO4nH2O tarkibida natriyning massa ulushi 16,08 % ga teng. Bu tuz tarkibida necha mol suv bor?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12
45. Na2SO4*xH2O natriy sulfat kristalgidratidagi tarkibida natriyning massa ulushi 17,2% bo`lsa, x ni toping.
A) 6 B) 7 C) 10 D) 12
46. Temir (III)sulfat Fe2(SO4)3nH2O tarkibida oltingugurt bilan temirning massa ulushi 37,0 % ga teng bo‘lsa, n ning qiymati qancha bo‘ladi?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 9
47. Alyuminiy nitrat kristallgidrati tarkibida azotning massa ulushi 0,1239 ga teng bo‘lsa, kristallgidrat tarkibida suvning miqdori qanchaga teng?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
48. Na2SO3nH2O kristallgidratidagi suvning massa ulushi 62,94 % ga teng bo‘lsa, n ni aniqlang.
A) 12 B) 7 C) 5 D) 10
49. Marganets (II) sulfat kristallgidrati tarkibida 24,66 % marganets bo‘lsa, uning formulasi qanday bo‘ladi?
A) MnSO4•H2O B) MnSO4•3H2O
C) MnSO4•4H2O D) MnSO4•5H2O
50. Na2SO4*xH2O natriy sulfat kristalgidratidagi tarkibida oltingugurtning massaulushi 11,2% bo`lsa,x ni toping.
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12
51. Na2SO4*xH2O natriy sulfat kristallogidratidagi tarkibida natriyning massa ulushi 17,2% bo`lsa, x ni toping.
A) 6 B) 7 C) 10 D) 12
52. Na2SO4*xH2O natriy sulfat kristallogidratidagi tarkibida natriy va oltingugurtning massa ulushiari 24,2% bo`lsa, x ni toping.
A) 8 B) 14 C) 10 D) 12
53. Na2SO4*xH2O natriy sulfat kristallogidratidagi tarkibida kislorodning massa ulushiari 69,6% bo`lsa, x ni toping.
A) 6 B) 9 C) 10 D) 8
54. MgSO4*KCl*nH2O tarkibli kristallogidrat tarkibida 41,65% kislorod bor bo`lsa, n ning qiymatini aniqlang.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
*******************************************
55. MgSO4·xH2O tarkibidagi kislorodning massa ulushi oltingugurtnikidan 5 marta katta bo’lsa, x ning qiymatini hisoblang.
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
56. Mis (II)-nitratning ko’k rangli kristallogidrati tarkibida kislorodning massa ulushi vodorodnikidan 24 marta katta bo’lsa, bitta tuzga nechta suv molekulasi to’g’ri keladi?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4
57. Na2SO4·xH2O kristallogidratidagi vodorodning massa ulushi kislorodning massa ulushidan 14,4 marta kichik bo’lsa “x” ning qiymatini hisoblang.
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
58. Fe2(SO4)3*xH2O tarkibidagi oltingugurt atomlari soni 0,9·NA ta, kislorod atomlari soni esa, 9·NA taligi malum bo`lsa, x qiymatini toping.
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18
59. 37,5 g Na2SO4·xH2O da 3,75·NA ta atom bo’lsa, x ning qiymatini aniqlang.
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
60. Metall (II)-nitrat kristallogidrati tarkibida kislorodning massa ulushi vodorodnikidan 32 marta katta bo’lsa, bitta tuzga nechta suv molekulasi to’g’ri keladi?
A) 2 B) 1 C) 3 D) 4
*******************************************
61. Natriy fosfit kristallogidrati tarkibida vodorodning mol ulushi 50% ga teng bo’lsa, kristallogidratning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 198 B) 220 C) 216 D) 238
62. Natriy fosfit kristallogidrati tarkibida vodorodning mol ulushi 50% ga teng bo’lsa, kristallogidrat tarkibidagi suv molekulalari sonini toping.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
63. Natriy fosfit kristallogidrati tarkibida vodorodning mol ulushi 47,37% ga teng bo’lsa, kristallogidratning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 198 B) 220 C) 216 D) 238
*******************************************
64. 3,915 g marganets oksid alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda, 1,806.1022 ta alyuminiy oksid hosil bo‘ldi. Qaytarilgan oksid formulasini toping.
A) MnO2 B) MnO C) Mn2O3 D) Mn2O7
65. 5,1525 g marganets oksid alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda, 1,806.1022 ta alyuminiy oksid hosil bo‘ldi. Qaytarilgan oksid formulasini toping.
A) Mn2O3 B) Mn3O4 C) MnO D) MnO2
66. 4,74 g marganets oksidi alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda 0,1806•1023 ta alyuminiy oksidi hosil bo‘lsa, marganetsning qaysi oksidi qaytarilgan?
A) Mn2O3 B) Mn2O7 S) MnO D) Mn3O4
67. 2,8543 g marganets oksidi alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda 1,806•1022 ta alyuminiy oksidi hosil bo‘lsa, qaytarilgan oksid formulasini toping:
A) Mn2O3 B) Mn2O7 C) MnO D) Mn3O4
68. Marganets oksidining 6,39 g miqdori alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda, 3.06 g alyuminiy oksidi hosil bo‘lsa, marganetsning qaysi oksidi qaytarilgan?
A) Mn2O3 B) Mn2O7 C) MnO D) Mn3O4
69. 2,8543 g marganets oksidi alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda 0,1806•1023 ta alyuminiy oksidi hosil bo‘lsa, qaytarilgan oksid formulasini toping:
A) Mn2O3 B) Mn2O7 C) MnO D) Mn3O4
*******************************************
70. Mis va oltindan iborat 70 g qotishmadagi misning massa ulushi 80% bo‘lsa, unga necha gramm oltin qo‘shilganda Cu3Au tarkibli qotishmaga aylanadi?
A) 50,65 B) 43,46 C) 49,35 D) 30,65
71. Mis va oltindan iborat 80 g qotishmadagi misning massa ulushi 65% bo‘lsa, unga necha gramm oltin qo‘shilganda Cu3Au tarkibli birikma birikma olinadi?
A) 25,35 B) 53,35 C) 43,35 D) 28,45
72. Oltin va misdan iborat 50 g qotishmadagi misning massa ulushi 80% bo‘lsa, unga necha gramm oltin qo‘shilganda Cu3Au tarkibli qotishmaga aylanadi?
A) 10 B) 41 C) 50 D) 31
73. Mis va ruxdan iborat 120 g qotishmadagi misning massa ulushi 60% bo‘lsa, unga necha gramm rux qorilganda Cu3Zn5 tarkibli qotishmaga aylanadi?
A) 122 B) 140 C) 92 D) 74
*******************************************
74. Metal va sulfat ionlaridan iborat o`rta tuz kristallogidrati tarkibida massa jihatdan 3,45% H va 55,17% O bo`lsa, shu kristolagidratning 0,5 moli tarkibida atomlar sonini aniqlang.
A) 54,18.1023 B) 36,12.1023
C) 57,19.1023 D) 93,31.1023
75. Magniy sulfat, natriy sulfat va xrom (III) sulfat kristallogidratlari aralashmasi tarkibida vodorodning massa ulushi 4,75% metallarning massa ulushlari yig`indisi 15,25% bo`lsa, shu aralashmadagi kislorodning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 68,5 B) 42,0 C) 58 D) 66,0
76. Magniy sulfat, mis (II) sulfat va temir (II) sulfat kristolagidratllari aralashmasi tarkibida massa jihatdan 14% oltingugurt va 64% kislorod bo`lsa, shu aralashmadagi metallarning massa ulushlari yig`indisini (%) aniqlang.
A) 20,0 B) 22,0 C) 17,5 D) 12,8
77. Metal va sulfat ionlaridan iborat o`rta tuz kristollagidrati tarkibida massa jihatdan 5,% H va 67,% O bo`lsa, shu kristolagidratning 0,2 moli tarkibida atomlar sonini aniqlang.
A) 854,84.1022 B) 854,84.1023
C) 557,19.1023 D)993,31.1022
78. Kalsiy sulfat, temir(II) sulfat va alyuminiy
sulfat kristallogidratlari aralashmasi tarkibida massa jihatidan 4,5% vodorod va 65,33% kislorod bo‘lsa, shu aralashmadagi oltingugurtning massa ulushini
(%) aniqlang?
A) 14,67 B) 15,33 C) 13,07 D) 16,03 *******************************************
79. Molekular massalari teng bo’lgan Na2SO4 nH2O va YSO4 5H2O kristallogidratlarida vodorod atomlar soni kislorod atomlari sonidan 3·NA taga ko’p bo’lsa Y ni toping .
A) Cu B) Zn C) Mg D) Fe
80. Molekular massalari teng bo’lgan Na2SO4 nH2O va YSO4 5H2O kristallogidratlarida vodorod atomlar soni kislorod atomlari sonidan 3·NA taga ko’p bo’lsa n ni toping.
A) 6 B) 5 C) 8 D) 10
81. Molekulyar massalari teng bo’lgan va birgalikda 500 gramm keladigan X2SO4 nH2O va YSO4 mH2O kristallogidratlarida vodorod atomlar soni 22·NA ta bo’lsa X ni toping.
(Ar (Y) – Ar (X) = 41)
A) Na B) Ba C) Ti D) Mg
82. Molekulyar massalari teng bo’lgan va birgalikda 500 gramm keladigan X2SO4 nH2O va YSO4 mH2O kristallogidratlarida vodorod atomlar soni 22·NA ta bo’lsa n ni toping.
(Ar (Y) – Ar (X) = 41)
A)6 B) 7 C) 8 D) 10
83. Molekulyar massalari teng bo’lgan va birgalikda 500 gramm keladigan X2SO4 nH2O va YSO4 mH2O kristallogidratlarida kislorod atomlar soni 19·NA ta bo’lsa Y ni toping.
(Ar(Y) – Ar(X) = 41)
A)Mo B) Ba C) Cu D) Mg
84. MeXO4 molekulyar massasi 156 g/mol ga teng. X2O3 va MeSO3 molekulyar massalari farqi 32 m.a.b ga teng bo’lsa, MeCO3 molekulyar massasini (m.a.b) aniqlang.
A) 100 B) 84 C) 197 D) 124
85. MeXO4 molekulyar massasi 156 g/mol ga teng. X2O3 va MeSO3 molekulyar massalari farqi 32 m.a.b ga teng bo’lsa, MeO molekulyar massasini (m.a.b) aniqlang.
A) 56 B) 40 C) 81 D) 80
86. MeXO4 molekulyar massasi 156 g/mol ga teng. X2O3 va MeSO3 molekulyar massalari farqi 32 m.a.b ga teng bo’lsa, MeSO4 molekulyar massasini (m.a.b) aniqlang.
A) 136 B) 120 C) 152 D) 160
*******************************************
87. X2Y birikma tarkibidagi Y ning massa ulushi 1/5 ga teng bo’lsa, tarkibida 19,2 g X saqlagan XY birikmaning massasini (g) hisoblang.
A) 24 B) 28,8 C) 33,6 D) 38,4
88. X2Y birikma tarkibidagi X ning massa ulushi 4/5 ga teng bo’lsa, tarkibida 6,4 g Y saqlagan XY birikmaning massasini (g) hisoblang.
A) 19,2 B) 24 C) 32 D) 33,6
89. XY birikma tarkibidagi Y ning massa ulushi 1/3 ga teng bo’lsa, tarkibida 3,2 g X saqlagan X2Y ning massasini (g) hisoblang.
A) 4 B) 4,8 C) 6,4 D) 8
90. XY birikma tarkibidagi X ning massa ulushi ⅔ ga teng bo’lsa, tarkibida 3,2 g Y saqlagan X2Y ning massasini (g) hisoblang.
A) 9,6 B) 12 C) 16 D) 19,2
91. X3Y birikma tarkibidagi X ning massa ulushi 3/5 ga teng bo’lsa, tarkibida massa jihatdan 1/2 qism X bo’lgan X va Y dan tashkil topgan binar birikma formulasini aniqlang.
A) X2Y3 B) XY2 C) X3Y2 D) X2Y
92. X2Y birikma tarkibidagi X ning massa ulushi 1/4 ga teng bo’lsa, tarkibida massa jihatdan 3/5 qism X bo’lgan X va Y dan tashkil topgan binar birikma formulasini aniqlang.
A) X2Y3 B) XY3 C) X3Y2 D) X3Y
93. X2Y3 birikma tarkibidagi X ning massa ulushi 4/7 ga teng bo’lsa, tarkibida massa jihatdan 4/5 qism X bo’lgan X va Y dan tashkil topgan binar birikma formulasini aniqlang.
A) XY2 B) X3Y4 C) X2Y5 D) X2Y
94. X2Y birikma tarkibidagi X ning massa ulushi 4/5 ga teng bo’lsa, tarkibida massa jihatdan 4/7 qism X bo’lgan X va Y dan tashkil topgan binar birikma formulasini aniqlang.
A) X2Y3 B) X3Y4 C) X2Y D) X3Y2
95. Berilgan jadvaldagi ma’lumotlardan foydalanib, X ning qiymatini toping.

Modda

A (gram)

B (gram)

Formula

1 birikma

3

4

AB2

2 birikma

3

X

AB3

A) 4 B) 6 C) 1,5 D) 3
96. Berilgan jadvaldagi ma’lumotlardan foydalanib, X ning qiymatini toping.

Modda

A (gram)

B (gram)

Formula

1 birikma

2,8

4,8

A2B3

2 birikma

X

16

A2B5

A) 16 B) 2,8 C) 4,8 D) 5,6
97. Berilgan jadvaldagi ma’lumotlardan foydalanib, X ning qiymatini toping.

Modda

A (gram)

B (gram)

Formula

1 birikma

2,8

4,8

A2B3

2 birikma

5,6

X

A2B5

A) 16 B) 2,8 C) 4,8 D) 5,6
98. Quyida berilgan jadvaldagi ma’lumotlardan foydalanib, “k” ni toping.

Birikma formulasi

X ning massasi (g)

Y ning massasi (g)

k

14

6

X3Y4

42

16

A) X2Y3 B) XY2 C) X2Y D) XY3
__________________________________________________
99. 0,2 mol KCl va 0,3 mol MgCl2 aralashmasidagi xlorning massa ulushi (%) nechaga teng?
A) 33,2 B) 45,3 C) 56,6 D) 65,4
100. Tarkibida 98 % sof AlCl3 bo‘lgan texnik alyuminiy xlorid tarkibidagi xlorning massa ulushini (%) toping.
A) 74,5 B) 78,17 C) 80,2 D) 82,7
101. Tarkibida 92 % sof alyuminiy oksidi bo‘lgan texnik aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) toping.
A) 48,7 B) 49,2 C) 20,8 D) 30
102. Yer qobig‘i massasining 47,2 % kislorod va 8.8 % alyuminiydan iborat. Undagi alyuminiyning har bir atomiga kislorodning necha atomi to‘g‘ri keladi?
A) 15 B) 12 C) 9 D) 6
103. Er po‘stlog‘i tarkibidagi kaliy va natriyning foiz miqdori taxminan teng. Er po‘stlog‘ida kaliy atomlari ko‘pmi yoki natriy atomlarimi? Taxminan necha marta ko‘p?
A) K; 1,7 B) Na; 1,7 C) Na; 1,5 D) K; 0,6
104. 0,2 mol X2O3 ning massasi 32 g keladi. 0,1 mol XnO4 ning massasi 23,2 g ni tashkil qilsa, n ni aniqlang.
A) 3 B)4 C)6 D)2
105. 0,125 mol XH4 ning massasi 2 g keladi. 0,25 mol X2Hn ning massasi 7,5 ni tashkil qilsa, n ning qiymatini aniqlang.
A) 3 B)4 C)6 D)2
106. 0,35 mol XH4 ning massasi 5,6 g keladi. 0,45 mol X2Hn ning massasi 12,6 ni tashkil qilsa, n ning qiymatini aniqlang.
A) 3 B)4 C)6 D)2
107. 0,55 mol XH4 ning massasi 8,8 g keladi. 0,75 mol X2Hn ning massasi 19,5 ni tashkil qilsa, n ning qiymatini aniqlang .
A)4 B)6 C)2 D) 8
108. 0,125 mol NOx ning massasi 5,75 g keladi. 0,4 mol Fex+1Oy ning massasi 92,8 ni tashkil qilsa, y ning qiymatini aniqlang.
A)4 B)2 C)6 D)8
__________________________________________________

Download 127.9 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 127.9 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTARKIBNING DOIMIYLIK QONUNI

Download 127.9 Kb.