Urganch davlat universiteti pedagogika fakulteti
Download 292.21 Kb.
bet3/10
Sana14.05.2023
Hajmi292.21 Kb.
#59582
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
Mom kurs ishi
11sinf05.05, Adobe Photoshop dasturining ichki muhiti, Ustav hududlar, 1111111111, ovoz, ,,Devoni lugati turk”dagi harakat fe’llari, 1129373.pptx (1)
Kurs ishining tuzilishi: Kirish, I bob, II bob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar, ilovalar


I BOB. INTERFAOL METODLAR VA ULARNING NAZARIY ASOSLARI

  1. Interfaol metodlar va ularning turlari

Hozirgi vaqtda ta’lim jarayonida o’qitishning zamonaviy metodlari keng qo’llanilmoqda. O’qitishning zamonaviy metodlarini qo’llash o’qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta’lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta’lim oluvchilarning o’zlashtirish darajasi o’sishiga olib keladi.
Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta’lim beruvchi tomonidan ta’lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag’batlantirib turilishi, o’quv materialini kichik-kichik bo’laklarga bo’lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo’naltiruvchi matn, loyiha, rolli o’yinlar kabi metodlarni qo’llash va ta’lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.
Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o’zaro muloqotda, o’zaro bahs-munozarada fikrlash asosida, hamjixdtlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o’quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o’rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.O’qitishning interfaol usullarini tanlashda ta’lim maqsadi, ta’lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o’quv muassasasining o’quv-moddiy sharoiti, ta’limning davomiyligi, o’qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e’tiborga olinadi.1
Interfaol metodlar deganda – ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo’lgan metodlar
1 Bikbaeva. N. U. Va boshqalar. 1 – 4 sinflar uchun ―matematika darsliklari. Toshkent. ―O‘qituvchi 1996 – 2000 yil
tushuniladi. Bu metodlar qo’llanilganda ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta’lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.2 2Ta’lim oluvchi markazda bo’lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo’ladi:

 • ta’lim samarasi yuqoriroq bo’lgan o’qish-o’rganish;

 • ta’lim oluvchining yuqori darajada rag’batlantirilishi;

 • ilgari orttirilgan bilimlarning ham e’tiborga olinishi;

 • ta’lim jarayoni ta’lim oluvchining maqsad va extiyojlariga muvofiqlashtirilishi;

 • ta’lim oluvchining tashabbuskorligi va mas’uliyatining qo’llab-quvvatlanishi;

 • amalda bajarish orqali o’rganilishi;

 • ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

 Shunday qilib, fanlarni o’qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o’ziga xos xususiyatga ega. Ta’lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o’rganish va amalda qo’llash o’quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to’g’ri yechimini topishlariga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. O’quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o’quvchi-talabalarning bilim, ko’nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.Yuqorida aytilganlardan interfaol ta’lim metodlarini tegishlicha tahlil qilish va shu asosda ularni tasniflash zarurati ma’lum bo’ladi. Quyida ushbu masala yuzasidan umumiy mulohazalarni keltiramiz.2
Bu metodlarni tasniflashda ularni interfaol metodlar, interfaol ta’lim strategiyalari, interfaol grafik organayzerlarga ajratish mumkin.
Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta’lim metodlari quyidagilar sanaladi:
2 Bikbaeva. N. U. Va boshqalar. 1 – 4 sinflar uchun ―matematika darsliklari. Toshkent. ―O‘qituvchi 1996 – 2000 yil

 1. Interfaol metodlar: “Keys-stadi” (yoki “O’quv keyslari”), “Blist-so’rov”, “Modellashtirish”, “Ijodiy ish”, “Muammoli ta’lim” va b.

 2. Interfaol ta’lim strategiyalari.“Aqliy hujum”, “Bumerang”, “Galereya”, “Zig-zag”, “Zinama-zina”, “Muzyorar”, “Rotastiya”, “Yumaloqlangan qor” va k. Interfaol ta’lim metodlari tarkibidan interfaol ta’lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma’lum ma’noda strategikyondashuvga qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida bu strategiyalar ham ko’proq jihatdan interfaol ta’lim metodlariga tegishli bo’lib, ularning orasida boshqa farqlar yo’q.

 3. Interfaol grafik organayzerlar: “Baliq skeleti”, “BBB”, “Konsteptual jadval”, “Venn diagrammasi”, “T-jadval”, “Insert”, “Klaster”, “Nima uchun?”, “Qanday?” va b. Interfaol grafik organayzerlarni ajratishda bunday mashg’ulotlarda asosiy fikrlar turli grafik shakllarda yozma ko’rinishda ifodalanishiga asoslaniladi. Aslida bu grafik organayzerlar bilan ishlash ham ko’proq jihatdan interfaol ta’lim metodlariga tegishli bo’lib, ularning orasida boshqa farqlar yo’q.

Interfaol ta’lim metodlarini ko’pincha turli shakllardagi o’quv mashg’ulotlari texnologiyalari bilan bir vaqtda qo’llanmokda. Bu metodlarni qo’llash mashg’ulot ishtirokchilarining faolliklarini oshirib, ta’lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.Shu munosabat bilan yuqoridagi tasnif bo’yicha hozirgi ayrim interfaol ta’lim metodlarining turli shakllardagi o’quv mashg’ulotlari texnologiyalari bilan qo’llash uchun qulayligi shartli ravishda quyidagi 1-jadvalda keltirildi.Bu jadvaldagi ayrim interfaol ta’lim metodlarining turli shakllardagi o’quv mashg’ulotlari texnologiyalari bilan qo’llash uchun qulayligi bir muncha shartli va aslida muayyan o’quv mashg’ulotlari texnologiyalari bilan boshqa yana ko’p interfaol metodlarni aniq maqsadlar yo’lida qo’llash mumkin ekanligini alohida ta’kidlash zarur.3
3 Bikbaeva. N. U. Va boshqalar. 1 – 4 sinflar uchun ―matematika darsliklari. Toshkent. ―O‘qituvchi 1996 – 2000 yil

1-jadval
Ayrim interfaol ta’lim metodlarining turli shakllardagi o’quv mashg’ulotlari texnologiyalari bilan qo’llash uchun qulayligiO’quv mashg’ulotlari texnologiyasi

Interfaol metodlar va ta’lim strategiyalari

Grafik organayzerlar

Ma’ruza mashg’ulotlari ta’lim texnologiyasi.

Erkin yozish. Asoslangan esse va b.

Klaster.B-B-B chizmasi T-chizma va b.

Seminar mashg’ulotlari ta’lim texnologiyasi.

Aqliy hujum FSMU
Blist-so’rov. Blist-o’yin va b.

Venn diagrammasi. Konsteptual jadval va b.

Amaliy mashg’ulotlar ta’lim texnologiyasi.

O’qitish bo’yicha qo’llanma.
Yozma va ogzaki davra suhbati va b.

Insert jadvali.
“Nima uchun” chizmasi. “Qanday?” diagrammasi va b.

Mustaqil ta’lim texnologiyasi.

Tushunchalarni aniqlash va b.

Baliq skeleti va b.

Keys-stadi ta’lim texnologiyasi.

Tushunchalar asosida matn tuzish va b.

Toifalash jadvali va b.

Loyihali ta’lim texnologiyasi.

Chalkashtirilgan mantiqiy zanjirlar ketma-ketligi va b.

Nilufar guli va b.

 Eng jiddiy didaktik muammolardan biri ta’lim metodlarini tanlash nimalarga bog’liq, degan masaladir.4
4 Bikbaeva. N. U. Va boshqalar. 1 – 4 sinflar uchun ―matematika darsliklari. Toshkent. ―O‘qituvchi 1996 – 2000 yil
Didaktikaga oid adabiyotlarda ta’lim metodlarini to’g’ri tanlash va ularni qo’llash samaradorligining turli omillar bilan bog’liqliklari quyidagicha qayd qilinadi:

 • birinchidan, o’quv mashg’ulotlarining didaktik maqsadlari va vazifalariga bog’liq;

 • ikkinchidan, bayon qilinadshan materialning harakteriga bog’liq;

 • uchinchidan, ta’lim oluvchilarning bilimi va rivojlanish darajasiga bog’liq;

 • to’rtinchidan, o’quv jarayonida o’rganilayotgan fan asoslarining muayyan (hozirgi) davrdagi metodlariga bog’liq;

 • beshinchidan, oliy o’quv yurti yoki kafedraning sharoitlariga bog’liq;

 • oltinchidan, o’quv jarayonining moddiy-texnik ta’minoti bilan bog’liq;

 • yettinchidan, o’qituvchining pedagogik mahorati, uning tayyorgarligi va o’quv jarayonini tashkil etish darajasi hamda o’qituvchining hozirgi zamon metodlari bo’yicha bilimlariga bog’liq.

Shunday qilib, oliy ta’lim muassasalaridagi kasbiy ta’lim jarayoni o’qitishning zamonaviy shakl va metodlariga muvofiq tashkil etiladigan ko’pqirrali yaxlit tizim doirasida amalga oshiriladi. Bunda har bir shakl o’z oldiga qo’ygan vazifalarni bajaradi, lekin shakl va metodlar to’plami yagona didaktik majmuani hosil qiladi. Bu didaktik majmuaning amalga oshirilishi esa, o’quv jarayonining psixologik-pedagogik qonuniyatlari bilan belgilanadi.
Keyingi maqolalarda hozir amalda ko’p qo’llanayotgan interfaol ta’lim metodlaridan ayrimlariga doir ma’lumotlar keltiriladi.

Download 292.21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Download 292.21 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaUrganch davlat universiteti pedagogika fakulteti

Download 292.21 Kb.