• IV-M ASHG ‘ULOT Mavzu: Kompyuterda ko‘pburchak va aylana chizish va aylana chizish buyruqlaridan foydalanib tutashmalar yasash Adabiyot
 • 4 .1 . Kompyuterda k o‘pburchak chizish bo‘yrug‘i va undan foydalanish algoritmi
 • ‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet20/58
  Sana14.05.2023
  Hajmi5.42 Mb.
  #59579
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   58
  Bog'liq
  Kompyuter grafikasi
  3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.)
  270,1319. 201.8264. QQ000 
  SNAP GRID ORTHO |POLAR | OS WAP OTRACK LWT:| MODEL
  34-rasm
  Tayanch iboralar:
  Absolyut koordinatalar Nisbiy koordinatalar 
  Qutb koordinatalar 
  Kesma uzunligini tezkor kiritish 
  Nazorat savollari:
  1. N uqta koordinatalarini kiritishning absolyut usulida koordinatalar boshi 
  qaerda joylashgan bo‘ladi.
  2. N uqta koordinatalarini kiritishda “С о б ач к а” -@ ramziy belgi qanday 
  holatni-vaziyatni belgilab qayd etiladi.
  3. N uqta koordinatalarini kiritishning nisbiy usulida koordinatalar boshi 
  qaerda joylashgan bo'ladi va bu usuldan foydalanish algoritm ini aytib bering.
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  IV-M ASHG ‘ULOT
  Mavzu: Kompyuterda ko‘pburchak va aylana chizish va aylana chizish 
  buyruqlaridan foydalanib tutashmalar yasash
  Adabiyot:
  1. w w w .info-baz.narod.ru, П -боб “ Примитивь>1” , 5-часть.
  2. A. Федоренков, А.Кимаев, AutoCAD 2002: “ Практический курс” , 
  М осква, “ DESS S O M ” , 2002g., 199 - 210 стр.
  3. Барчард Б. и др. “ Внутренньш м ир A utoC A D ” (П еревод с анг.) 
  Киев: DiaSoft 2000. П-раздел.
  4 .1 . Kompyuterda k o‘pburchak chizish bo‘yrug‘i va undan 
  foydalanish algoritmi
  K o m p y u terd a k o 'p b u rc h a k chizish b u y ru g ‘idan foydalanib chizish 
  algoritm i quyidagicha bo'ladi:
  1 . Q “ К о 'р Ь и г с 11а к ” - “ М н о г о у г о л ь н и к ” b u y ru g ‘i “ S ic h q o n ” 
  yordam ida yuklanadi. Shunda muloqotlar darchasida quyidagi so‘rov paydo 
  b o 'lad i:
  “ K o 'p b u rc h a k to m o n la rin in g sonini kiriting <7> : ” . Bu so'rov dagi 
  < 7 > y o zu v i, b u n d a n avval c h iz ilg a n k o ‘p b u rc h a k , y etti b u rc h a k
  ek an lig in i bildiradi.
  Bu so'rovga to m o n la r soni, m asalan, 9 kiritiladi. S hu nda m u loqo tlar 
  darchasida navbatdagi so'rov paydo bo'ladi: “ K o'pburchakning m arkazini 
  k o 'rsa tin g : ” .
  2. Bu so'rovga k o 'p b u rch ak n in g m arkazi “ S ic h q o n ” yordam ida yoki 
  terib kiritiladi va “ E n te r” bilan qayd etiladi.
  3. K o 'p b u rch ak n i kom pyuter m un tazam qilib aylana ichiga yoki uni 
  tashqarisiga chizadi. Shuning uchun ko'pb urchakning markazi kiritilgach, 
  navbatdagi so'rovda “ K o'pburchak aylanaga ichki yoki tashqi chizilsinm i” 
  deb so 'ra y d i. Bu so 'ro v g a ichki yoki tashqi so 'z la rin in g bosh h arflarin i 
  k ir itib , k o 'p b u r c h a k n i ich k i ( < I > ) yoki ta s h q i (< C > ) c h iz ilis h i 
  tan lan a d i.
  4. Ulardan biri terib kiritilsa, m uloqotlar darchasida navbatdagi so'rov 
  paydo bo'ladi: “Aylananing radiusini kiriting” . Bu so'rovga radius qiymati
  masalan, 20 mm kiritilsa, ekranda m untazam to 'q q iz burchak chiziladi (35- 
  rasm).
  www.ziyouz.com kutubxonasi  Download 5.42 Mb.
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   58
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish