• 5.1. “CTepeTb”- “0 ‘chirish” buyrug‘i va undan foydalanish algoritmi
 • 5.2. “KoimpoBaTb”- “Nusxa olish buyrugi va undan foydalanish algoritmi
 • ‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet24/58
  Sana14.05.2023
  Hajmi5.42 Mb.
  #59579
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   58
  Bog'liq
  Kompyuter grafikasi
  3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.)
  Tayanch iboralar:
  K o'pburchak chizish 
  Aylana chizish 
  Tutashm alar yasash
  Nazorat savollari:
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  V -M A SH G ‘ULOT
  Mavzu: Chizmani taxrir qilishning asosiy buyruqlari va ulardan 
  foydalanish algoritmlari
  Adabiyot:
  1. w ww .info-baz.narod.ru, III-боб “ Редактирование геометрии”. 2-часть.
  2. А. Ф едоренков, А.Кимаев, AutoCAD 2002: “ Практический курс” , 
  М осква, “Д Е С С C O M ” , 2002г., 240 
  274 стр.
  3. Б. Барчард va boshqalar. “ Внутренньш мир AutoCAD" (П еревод с 
  анг.) К иев: Д и а С оф т 2000. Ш -раздел.
  5.1. “CTepeTb”- “0 ‘chirish” buyrug‘i va undan foydalanish algoritmi
  K om pyuterda grafik axborotlarni bajarishdagi hatoliklam i “ С тереть” - 
  “0 ‘chirish” buyrug'idan foydalanib tuzatiladi. “CrepeTb”- “0 ‘chirislv’ buyrug‘i 
  quyidagi algoritm asosida bajariladi:
  1. “CrepeTb”- “0 ‘chirish” buy rug'i “Sichqon” yordamida yuklanadi. Shunda 
  muloqotlardarchasidada “Ob'yektni ko'rsating” so‘rovi paydo bo'ladi. Bu so'rovga 
  o ‘chirilishi kerak bo'Igan chiziqlar '‘Sichqon” yordamida alohida-alohida kvadrat 
  nishoncha bilan yoki biryo‘la to'g’ri to'rtburchak ochib ajratiladi.
  2. A jratilgan ortiqcha chiziqlar “ E n ter” bilan qayd etilib ekrandan 
  yo‘qotiladi-o‘chiriladi.
  5.2. “KoimpoBaTb”- “Nusxa olish buyrug'i va undan foydalanish algoritmi
  K om pyuterda grafik axborotlarni bajarish jarayonida ulam ing ayrim 
  elem entlaridan nusxa olib, boshqajoyga q o ‘yishda “ К опировать” - “ Nusxa 
  olish” buyrug'idan foydalaniladi. Bu buyruq quyidagi algoritm asosida bajariladi:
  1. “ Копировать” - “Nusxa olish” buyrug‘i “Sichqon” yordamida yuklanadi. 
  M u lo q o tla r d arch asid ad a quyidagi s o ‘rov paydo b o ‘ladi: “ O b 'y ek tn i 
  k o 'rsatin g '’. Bu so'rovga nusxasi olinishi kerak b o ‘lgan ob'yekt-chiziqlar 
  “Sichqon” yordam ida alohida-alohida kvadrat nishoncha bilan yoki b iry o ‘la 
  to 'g 'ri to 'rtb u rch ak ochib ajratiladi va “ E nter” bilan qayd etiladi.
  2. S hunda m uloqotlar darchasidada navbatdagi “Tayanch nuqtasini 
  ko'rsating yoki [M ultiple]:” so‘rovi paydo b o ‘Iadi.Agar ob'yektning nusxasi 
  tasvirning bitta joyiga olib borib qo'yiladigan bo'lsa, bu so'rovga uni biror 
  nuqtasi ko'rsatiladi. Agar ob'yektning nusxasi tasvirning bir nechta joyiga 
  olib borib qo'yiladigan bo'lsa, bu so'rovga ko‘p nusxa olish qo'shim ch a 
  buyrug'i - “ M u ltip le”ning birinchi harfi terib kiritiladi.
  3. Ob'ektning “Sichqon” yordamida bog'langan tayanch nuqtasi chizmaning 
  kcrakli joyiga keltirilib, uni chap tugmasi bilan qayd etiladi. Natijada nusxasi ko'chirilib 
  olingan ob'ekt yangi joyda tasvirlanib qoladi. Agar ko‘p nusxa olish qo'shimclia
  www.ziyouz.com kutubxonasi


  buyrug‘i yuklangan bo'lsa, ob'ektni tayanch nuqtasi chizmaning kerakli joylariga 
  birin-ketin keltirilib, qayd etiladi va uning ko'plab tasviriari yasaladi.

  Download 5.42 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   58
  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

  Download 5.42 Mb.
  Pdf ko'rish