‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti
Download 5.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/58
Sana14.05.2023
Hajmi5.42 Mb.
#59579
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Bog'liq
Kompyuter grafikasi
3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.)
& |[ D D | Q
1
П ара
2
етр ь
1
п З ^м ол ча^У С
А н гл и й с ки е (Ф утм и д ю йм ь|)
Начать с начала
(*  ^Иетримвскиа
'= Q3
Поасказка
Испогъзовагь метрические единици измережя.
П о к в э ь в э т ь диал о г гри з ал у ск е
ОК 

Отмена
2-rasm
K engaytirilgan m oslash h o latid a esa, o ‘lchov b irliklari, b u rc h ak
kattaliklari, burchaklar yo‘nalishi, burchaklam ing m usbat y o ‘nalishi va 
chizm a qog‘ozining yuzasi-form ati taklif qilinadi. Kengaytirilgan moslash 
holatini, ya’ni 4- tugma EN T E R bilan yuklansa, undagi qo'shim cha buyruqlar 
ro'yxati paydo bo'ladi (3-rasm).
“ l-U n its ” -o ‘lchov birligi tugmasi: o ‘nli m etrik, injenerlik, arxitektorlik, 
kasrlik va ilmiy o'lchov birliklari tak lif qilinadi. Bu o ‘lchov birliklarini 
taqqoslashga misol tariqasida derazaning balandligi ko'rsatilgan.
H
H
K
r ;
5 efect the irit of п м з и й п в !

Далее> 

Отмена 
|
3 -rasm
7
www.ziyouz.com kutubxonasi


Ikkinchi q o ‘shim cha buyruqqa o ‘tish uchun “Д алее” knopkasi- tugmasi 
yuklanadi:
2 -“Angle”-burchaklar. Burchak kattaligi aylananing gorizontal m arkaz 
chizig‘ining o ‘ng tom onidan “ S harqdan” boshlab olinadi. Burchaklarning 
o'lchov birliklarini va ularni kiritilishini 90° li burchak m isolida k o ‘rish 
mumkin. U chinchi q o ‘shim cha buyruqqa o ‘tish uchun “Д ал ее” tugm asini 
bosiladi.
3-“Angle Measure”-burchaklami o'lchab qo'yishda 0 (nol) ga teng bo‘Igan 
boshlang‘ich yo'nalishni belgilaydi. T o'rtinchi qo'shim cha buyruqqa o ‘tish 
uchun “Д ал ее” tugmasi bosiladi.
4 -“Angle D irection”-burchakning musbat yo‘nalishini soat strelkasi 
bo‘yicha yoki unga teskari tanlashni ta' minlaydi. Beshinchi qo‘shimcha buyruqqa 
o ‘tish uchun “Д ал ее” tugmasi yuklanadi:
5-“Area”-soha-chizm a qog‘ozining chegarasi-formati aniqlanadi.
Agar A u toC A D -2000 d asturida tezkor m oslash holati yuklansa, bu
beshta q o 'sh im c h a buyruqlardan faqatgina ikkitasi, o ‘lchov birliklari va 
“ S o h a” buyruqlari tak lif etiladi. Bu ko'rsatk ichlar chizm achilikdan grafik 
axborotlami bajarishda yetarli b o ‘lganligi uchun undan foydalaniladi. Bunda 
tak lif qilingan m etrik yoki A ngliyaning uzunlik o 'lc h a m b irliklaridan 
“ М е т р и ч е с к о е ” b u y ru g ‘i yuklan ib , yuklash d a rc h a sin i pastki o ‘ng 
burchakdagi “ Г О Т О В О ” yoki “ O K ” tugm asi yuklansa, ekran ishchi 
holatiga o ‘tib qoladi. E kranning bunday k o 'rinishiga ishchi stol yoki 
foydalanish interfeysi deb ataladi (5-rasm ).
A u to C A D -2 0 0 2 d a s tu rin i yukU sh ta k o m illa s h tirilg a n b o ‘lib, u 
yuklangach, ekranda bu dasturning yuklash “A utoC A D 2002 С его д н я” 
darchasi 4-rasm da keltirilgan ko‘rinishda paydo boMadi.
“Open Drawings” -chizm ani ochish tugm asini yuklab, aw al bajarilgan 
va xotiraga fayli kiritib qo'yilgan chizm alam i ekranga chaqirish uchun 
foydalaniladi.
“ Sreate D raw ings” -yangi chizm a boshlash tugm asini yuklab, ekran da 
chizm a bajarish uchun yangi sahifa ochishga quyidagicha kirishiladi: “ Select 
how to b e d in :” -d archasidan “ Start from S c ra tc h ” -b u y ru g ‘i yuklanadi. 
Shunda yuklash darchasida ingliz va m etrik uzunlik birliklari ta k lif etiladi 
va undan “ M e tric ” u zunlik birligi tanlanib yuklanadi. S h u n d a ekranda 
aynan, 5 -rasm da tasvirlangan kabi ishchi stol yoki foydalanish interfeysi 
paydo bo'ladi.
Autokat 2004 va 2006 versiyalarida bu dastur yuklangach, foydalanish 
interfesi o ‘z -o ‘zidan paydo boMadi.
www.ziyouz.com kutubxonasi


D c£ B & A  S; 
4a. ffl, <т ^
ia © «Й @ <6 
~s K
'jjf-AutoCAD 2 0 0 2 С ею д н я

Download 5.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Download 5.42 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa‘z b e k is t n respublikasi oliy va ‘rta m a xsu s ta ’lim va zir lig I nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti

Download 5.42 Mb.
Pdf ko'rish