• 3.5. Hisobot tarkibi
 • 3.6. Nazorat savollari
 • Laboratoriya ishi №4 RL va RC-zanjirlarini o‘zgarmas chastotalarda tadqiq etish Ishning maqsadi
 • 4.1. Qisqacha nazariy ma’lumot
 • Ўзбекскистон алоқа ва ахборотлаштириш агентстлиги
  Download 5.18 Mb.
  bet7/24
  Sana14.05.2023
  Hajmi5.18 Mb.
  #59442
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
  Bog'liq
  E va sxema 1. 2021-2022 us.qo'llanma (2)
  Masofaviy ta’lim usullari va texnologiyalari. “O’quv jarayonida masofaviy texnologiyalarni qo’llash.Masofaviy ta’lim tizimlari va texnologiyalar, 5f042dfc86b9b, AZOT xossalari, Atmosfera havosini muhofaza qilish, 1-mavzu, Umumiy fizikadan masalalr tuplami. S. R. Polvonov., 1. Jismlarning erkin tushishi va erkin tushish tezlanishi deb ni, “Tokning magnit maydoni ” mavzusini o’qitishda innavatsion ta’lim texnalogiyalaridan foydalanish metodikasi, inflatsiya riski, 123, 1, Axborot exnalogiyalarining zamonaviy dasturiy ta, C tilida dasturlash, kurs ishi, Milliy va harakatli o`yinlar
  3.3. Ishni bajarish tartibi
  3.1. 3.4-rasmda kelirilgan sxemani yig‘ing. Parametrlari qiymatlarini 3.1-jadvaldan tanlangan variantdan oling.
  3.2. O‘lchash tartibi:
  - manba E2ga voltmetr V1ni ulang va chiqish kuchlanishini rostlash dastagi yordamida E2 (3.1-jadval) miqdorida o‘rnating;
  - voltmetr V2galma-galdan R1, R2, R3 rezistorlarga ulanib, voltmetr ko‘rsatkichini 3.2-jadvalga yozing.
  Hisoblashlar va o‘lchovlar natijalari
  3.2-jadval

  Variant №

  E2

  I

  UR1

  UR2

  UR3

  V

  A

  V

  V

  V

  Dastlabki hisoblar
  Tajriba
  3.3. O‘z variantingiz uchun 3.1-jadvalda keltirilgan parametrlarni tanlab, zanjir sxemasini (3.4-rasm) yig‘ing.
  3.4. O‘lchovlar quyidagi tartibda bajarilsin:
  - voltmetr V1 ni E2 manbaga ulang va chiqish kuchlanishini rostlash dastagi yordamida E2 (3.1-jadval) qiymati miqdorida o‘rnating;
  - so‘ngra voltmetr V2 galma-galdan R1, R2, R3 rezistorlarga ulanib, voltmetr ko‘rsatkichini 3.3-jadvalga yozing.

  3.5-rasm

  Hisoblashlar va o‘lchovlar natijalari
  3.3-jadval


  Variant №

  E2

  I1

  I2

  I3

  UR1

  UR2

  UR3

  V

  A

  A

  A

  V

  V

  V

  Dastlabki hisoblar


  Eksperiment


  3.4. O‘lchov natijalariga ishlov berish


  3.4.1. Tok qiymatini hisoblash (3.4-rasm):

  Uchchala ifodalarda ham tok I qiymatlari bir xil bo‘lishi shart.
  3.4.2. Shoxobchalardagi toklarni hisoblash (3.5-rasm):

  3.5. Hisobot tarkibi
  3.5.1. Laboratoriya ishidan maqsad.
  3.5.2. O‘rganilayotgan elektr zanjir sxemisi va parametrlarining
  berilgan qiymatlari.
  3.5.3. Hisoblash ifodalari.
  3.5.4. Dastlabki hisoblar va eksperiment natijalari jadvali.
  3.5.5. Tadqiqot natijalari jadvali bo‘yicha xulosalar.


  3.6. Nazorat savollari
  3.6.1. Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonunlari ta’rifini keltiring.
  3.6.2. Zarjir tarkibida tok manbasi mavjud bo‘lganda Kirxgof qonunlari bo‘yicha tenglamalar tuzishning qanday xususiyatlari bor?
  3.6.3. «1» tugun uchun Kirxgofning birinchi qonuni bo‘yicha yozilgan tenglamani tanlang.


  Javoblar: A. I1 – I2 – I3 – I4+I5= 0
  B. I1+ I2+ I3+ I4+I5= 0
  V. I1 – I2 – I3+ I4 -I5= 0
  G. -I1+ I2+ I3+ I4+I5= 0
  3.6.4. Quyidagi zanjir uchun noto‘g‘ri tuzilgan tenglamani ko‘rsating
  Javoblar: A. R1I1+ R3I3= E1
  B. R2I2+ R3I3= E2
  V. R1I1+ R2I2= E1 - E2
  G. I1 – I2 – I3= 0
  3.6.5. Agar R3qarshilikni qisqa tutashtirilsa,o‘lchov asboblari ko‘rsatkichlari qanday o‘zgaradi? Javoblarda quyidagi belgilar qabul qilingan:  - ortish;  - kamayish.
  Javoblar: A. I1 ; I2 ; I3 ;
  B. I1 ; I2 ; I3 ;
  V. I1 ; I2 ; I3 ;
  G. I1, I2, I3= const


  3.6.6. E = const bo‘lganda R2 kamaysa, shoxobchalardagi toklar miqdori qanday o‘zgaradi?
  Javoblar: A. I1= const; I2 ; I3 ;
  B. I1 ; I2 ; I3; V. I1 ; I2 ; I3 ;
  G . I1 ; I2 ; I3= const
  3.6.7. Agar R=10, E1=30V, E2=10V bo‘lsa voltmetr Vning ko‘rsatkichini aniqlang.
  Javoblar: A. 30 V
  B. 10 V V. 20 V
  G. 40 V


  3.6.8 Ushbu zanjir uchun noto‘g‘ri tuzilgan tenglamani ko‘rsating.
  Javoblar: A. I1+ J + I2= 0
  B. – U1+ U2+ U3= E2 – E1
  V. - I1 - J - I2= 0
  G. U1 - U2+ U3= E1 – E2
  3.6.9 Ye= const bo‘lganda kalitni uzilsa, o‘lchov asboblari ko‘rsatkichlari qanday o‘zgaradi?
  Javoblar: A. I1 ; I2 ; I3= 0
  B. I1 ; I2 ; I3 ;
  V. I1 ; I2 ; I3 ;
  3.6.10. Biror zanjir uchun Kirxgofning ikkinchi qonuni bo‘yicha mustaqil tenglamalar tuzilgan.

  U1– U2+ U4= 0
  U1– U2 – U3+ U5= 0
  U2+ U3+ U6= 0
  Rasmda keltirilgan sxema shu tenglamalarga mosmi?
  3 .6.11. Agar sxemadagi R3
  qarshilik qisqa tutashtirilsa,
  elementlardagi toklar qiymatlari
  o‘zgaradimi?
  3.6.12. Shu sxemadagi elektr zanjirida R1qarshilik qisqa tutashtirilsa R3qarshilikdagi kuchlanish o‘zgaradimi?
  3.6.13. ShusxemadagielektrzanjiridaR2qarshilikuzilsaR3qarshilikdagikuchlanisho‘zgaradimi?
  3 .6.14. Agar E = 10V, R1= 1, R2= 3, R3=6 bo‘lsa, rezistor R3 dagi kuchlanishni aniqlang.
  Javoblar: A. 10V.; B. 1V.; V. 6V.;
  G . 4V.; D. 2V.
  3.6.15. Agar E = 10V, R1= 6, R2= R3= 8 bo‘lsa, I1 tokni aniqlang.
  Javoblar:
  A. 1 A;
  B. 2 A.;
  V. 0,5A.;
  G. 4A.;
  D. 10A.


  Laboratoriya ishi №4
  RL va RC-zanjirlarini o‘zgarmas chastotalarda tadqiq etish
  Ishning maqsadi: har xil chastotalarda RL- va RC-zanjirlari kuchlanishlari qiymatlari, hamda garmonik tok va kuchlanish orasidagi fazalar siljishini eksperimental aniqlashni o‘rganish; fazometr ishlashini va ikki garmonik qiymatlar orasidagi fazalar farqini fazometr yordamida o‘lchash usuli bilan tanishish.
  4.1. Qisqacha nazariy ma’lumot
  Biror passiv element orqali quyidagi tok oqayotgan bo‘lsin
  i = Im Cos(t+). (4.1)
  Shu elementda kuchlanish va tokning garmonik tebranishi amplitudalari va boshlang‘ich fazalari orasidagi bog‘lanishni aniqlaymiz; bunda ularning musbat yo‘nalishlari mos, deb qabul qilamiz.
  Rezistorda:
  uR= R·I = R·Imcos(t+) = URmcos(t+) (4.2)
  Bundan ma’lum bo‘ladiki, rezistiv qarshilikda tok va kuchlanish amplitudalari orasidagi bog‘lanish URm=R·Im bo‘ladi. Bunda tebranishlar fazalari mos keladi, ya’ni rezistorda tok va kuchlanishlarning tebranishlari fazada bo‘ladi. Ularning vektor diagrammalari 4.1-rasmda keltirilgan.

  4.1-rasm. Rezistorli zanjir sxemasi va vektor diagrammasi.
  Induktivlik g‘altagi mavjud bo‘lgan zanjirdan (4.1) garmonik toki oqib o‘tganda induktivlikdagi kuchlanish quyidagi qonuniyatda o‘zgaradi

  (4.3)
  Demak, tok va kuchlanish garmonik tebranishlari amplitudalari orasida quyidagi bog‘lanish mavjud bo‘lar ekan:
  (4.4)
  Aniqlangan (4.1) va (4.3) ifodalar tahlilidan ko‘rinadiki, induktivlikda tokning garmonik tebranishi kuchlanish tebranishidan faza bo‘yicha =/2 burchakka kechikar (orqada qolar) ekan; yoki, shu ma’nodagi boshqacha ta’rif - kuchlanish garmonik tebranishlari fazasi bo‘yicha tok tebranishlaridan /2 burchakka ildamlab (ilgarilab) ketar, yoki oldinda bo‘lar ekan.
  Ketma-ket ulangan (4.2-rasm) rezistiv va induktiv qarshiliklari bo‘lgan elektr zanjirida (qisqalik uchun RL–zanjir) garmonik tebranishlar ham aktiv, ham induktiv tashkil etuvchilardan iborat bo‘ladi. Zanjirda qarshiliklarning qanday tashkil etuvchisi kattaroq yoki kichikroq ekanligiga qarab, tok kuchlanishga nisbatan 0 <</2 burchakka kechikadi. Tok I, rezistordagi kuchlanish UR, induktivlikdagi kuchlanish UL va keltirilgan kuchlanish oralaridagi faz siljishi  = U – Iquyidagi ifodalar yordamida hisoblanadi:
  (4.5)
  (4.6)
  (4.7)
  (4.8)


  Sig‘imga garmonik kuchlanish u = Um Cos(t+) ulansa, tok quyidagicha ifodalanadi:


  (4.9)
  demak, kuchlanish egri chizig‘i tok egri chizig‘idan /2 burchakka kechikadi.
  Sig‘imda garmonik tok va kuchlanish tebranishlari amplitudalari quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi
  ImC = CUm (4.10)
  Parametrlari aralash sxemalarda – rezistiv qarshilik R va sig‘imC mavjud bo‘lganda (4.3-rasm), kuchlanish tebranishi tokning tebranishidan -/2<< 0 burchakka kechikadi. RC–zanjirlarda tok va kuchlanish amplitudalari, hamda ular orasidagi fazalar farqi quyidagi ifodalar yordamida aniqlanadi:
  (4.11)
  (4.12)
  (4.13)
  (4.14)

  Quyida RL- va RC-zanjirlar sxemalari reaktiv elementlarining kuchlanishlarita’sir etuvchi qiymatlarining chastotaga bog‘liqligi keltirilgan (4.4-rasm).


  4.5-rasmda RL-zanjir 4.2,a-rasm sxemasi (1- egri chiziq) va RC–zanjir 4.3,a-rasm sxemasi (2 - egri chiziq) ta’minlash kuchlanishlari va toklari orasidagi fazalar siljishining chastotaga bog‘liqligi keltirilgan.


  Ikkala sxema uchun aktiv R, reaktiv Q va to‘la S quvvatlar quyidagi ifodalar yordamida aniqlanadi:
  P=R·I2=U·I·cos, Vt; (4.15)
  Q=X I2=U·I sin, V·A; (4.16)
  S=Z·I2=U·I, V·A; (4.17)

  Shuni ta’kidlash zarurki, (4.16) ifodada RL – zanjir uchun reaktiv qarshilik


  X =XL=L, RC – zanjir uchun X =– XC = –1/C.  Download 5.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
  Download 5.18 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ўзбекскистон алоқа ва ахборотлаштириш агентстлиги

  Download 5.18 Mb.