Delphi-də TEdit komponentinin SetStart xassəsi nəyi təyin edir?
Download 0.6 Mb.
bet4/6
Sana25.03.2017
Hajmi0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

249. Delphi-də TEdit komponentinin SetStart xassəsi nəyi təyin edir?

A) simvolun sıra nömrəsini

B) simvolun kodunu

C) seçilmiş simvolların sayını

D) simvolun ölçüsünü

E) mətnin sıra nömrəsini250. Delphi-də TMemo komponenti nəyi daxil edir?

A) Çoxsətirli mətni

B) Birsətirli mətni

C) Giriş şablonu

D) Siyahıda sətri

E) Mətn


251. Delphi-də TMemo obyektinin əsas xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

A) Lines

B) Enabled

C) Align

D) Font

E) Name


252. Delphi-də Key dəyişəni KeyDown emaledicisində hansı tipə malikdir?

A) word

B) string

C) char


D) byte

E) double253. Delphi-də Key dəyişəni KeyPress emaledicisində hansı tipə malikdir?

A) char

B) string

C) word


D) byte

E) double254. Delphi-də Button elementi daxil olduğu bölmə:

A) Standard

B) Win32

C) Data Controls

D) Additional

E) DataSnap255. Delphi-də SpeedButton elementi daxil olduğu bölmə:

A) Additional

B) Standard

C) Data Controls

D) Win32

E) DataSnap256. Delphi-də Göstərilən proqram fraqmetlərinin hansı doğrudur?

A) begin

y:=y sqr(sin( a))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a)/cos(a))));

Label2.Caption:=FloatToStr(y);

end;

B) beginy:=y sqr(sin( a[counter]))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a[counter])/cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=y;

C) begin

y:=y sqr(sin( a[counter]))\exp(1\3*ln(sqr(sin(a[counter])/cos(a[counter]))));

end;


Label2.Caption:=FloatStrTo (y);

end;


D) begin

y:=y sqr(sin( a[counter]))\exp(1/3*ln(sqr(sin(a[counter])\cos(a[counter]))));

end;

Label2.Caption:=FloatToStr(y);E) begin

y:=y sqr(sin(a))/exp(1/3*ln(sqr(sin(a)/cos(a))));

Label2.Text:=FloatToStr(y);

end;


257. Delphi-də TlistB komponenti nəyi əks etdirir?

A) seçilmiş elementlərin siyahısı

B) birsətirli mətn

C) daxiletmə şablonu

D) siyahıda sətr

E) çoxsətirli mətn258. Delphi-də Hansı xassə vasitəsilə mətn Memo komponentinə müraciət edə bilər?

A) Shortcut

B) Default

C) AutoMerge

D) RadioItem

E) Break259. Delphi-də Mətnə hansı xassə vasitəsilə müraciət etmək olar?

A) Lines

B) Default

C) GroupIndex

D) Items

E) Break260. Delphi-də Bu əməliyyat Ctrl F2 kombinasiyası ilə çağrılır, Run alt menyusunda yerləşir və yeni proqramlaşdırma ilə məşğul olanlar üçün əsas zəruri amillərdən biridir:

A) Program Reset

B) Build Procect

C) Compile Procect

D) Run to Cursor

E) Step Over261. Delphi-də Daxili və xarici çərçivənin arasındakı məsafəni (piksellə) hansı xassə müəyyənləşdirir?

A) BevelWidth

B) BevelOuter

C) BevelLowered

D) BevelInner

E) BevelHeight262. Delphi-də Hansı xassə fiqurun rəngini müəyyənləşdirir (komponent TShape)?

A) brush

B) style

C) pen


D) mode

E) color263. Mərkəzləşdirilmiş idarəni həyata keçirən Şəbəkə Əməliyyat Sistemləri hansılardir?

A) MS Windows NT Server

B) Windows

C) MS DOS

D) LANsmart

E) Novell NetWare Lite264. Şəbəkə məlumatlarının mübadiləsi üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

A) IPX, SPX, NETBIOS

B) TCP\IP

C) Http

D) WWW

E) X25.3265. Modemin ötürmə sürəti nə ilə ölçülür?

A) Bod


B) Mbayt

C) Bayt

D) Bps

E) Kbayt266. Şəbəkə ünvanı – İP ünvannin uzunluğu nəyə bərabərdir?

A) 32bit

B) 16bit

C) 24bit

D) 8bit

E) 48 bit267. Elektron -poçtun vəzifəsi nədir?

A) Müxtəlif kompüter sistemləri arasında informasiya mübadiləsi aparmaq

B) İnternet səhifələrinə baxmaq

C) Proqramlara baxmaq

D) Qrafik məlumatlarla işləmək

E) Heç biri268. DNS – nədir?

A) Domen ünvanlaşdırma sistemi

B) Şəbəkə proqram təminatı

C) Kompüter

D) Modemin domeni

E) Şəbəkə seansı269. HTML – nədir?

A) Hiper mətnin nişanlanlama dili

B) Protokol

C) Alqoritmik dil

D) Şəbəkə proqram təminatı

E) Brauzer270. Outlook Express – nə proqramıdır?

A) E-mail proqramı

B) Əməliyyat sistemi

C) İnternet proqramı

D) Telekonfrans proqramı

E) Şəbəkədə xüsusi otaqda söhbət aparmaq üçün proqram271. MS Windows NT Server nədir?

A) Şəbəkə əməliyyat sistemi

B) Şəbəkə protokolu

C) Əməliyyat sistemi

D) Protokol

E) Kompüter272. TEQ – nədir?

A) HTML dilinin operatoru

B) Alqoritmik dilin operatoru

C) Beyzik dilinin operatoru

D) İnformasiyanin ötürülmə vahidi

E) Modemin buraxma qabiliyyəti273. Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası nədir?

A) Şəbəkə paketlərindən ibarət olan məlumatların lazımi yerə çatdırılmasıdır

B) Daha yuksək səviyyədə duran obyektlər arasında əlaqə seansını yaradır

C) Tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə ötürülən informasiyanın çevrilmə üsullarini göstərir

D) Şəbəkə paketlərini şəbəkənin qovşaqları arasında ötürməkdir

E) Qonşu səviyyələrin qarşılıqlı əlaqə prosedurunu təsvir edir274. TelNet-in vəzifəsi nədir?

A) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) ”Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən çəbəkə protokolu

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) İkilik say sistemində faylların axtarəşı275. UseNet-in vəzifəsi nədir?

A) İkilik say sistemində faylların axtarəşı

B) Uzaq məsafədə yerləşən kompüterin resurslarlından istifadə etmək üçün protokol

C) Mətn informasiyasını mübadilə edən sistem

D) İnternet şəbəkəsinə daxil olma üsulu

E) “Kliyent-server” arxitekturasi sistemində istifadə edilən şəbəkə protokolu276. Xost nə deməkdir?

A) Qovşağin (serverin) maşını

B) Kliyentin kompüteri

C) Şəbəkə ünvani

D) Şəbəkə ünvanı

E) İP ünvanın sinfi.277. İnternet nədir?

A) Ümumdünya əlaqə sistemi olub, özündə milyonlarla fərdi kompüteri birləşdirir

B) Kompüter virusudur

C) Antivirus proqramıdır

D) Əməliyyat sistemidir

E) Bir neçə kompüterin birləşməsidir278. Elektron poçtu nə üçün istifadə olunur?

A) Kompüterin yaddaşında saxlanılan lazımi faylı istənilən ünvana çatdırmaq üçün

B) Proqramların işlədilməsi üçün.

C) Əməliyyat sistemini yükləmək üçün

D) Tətbiqi proqramların işlədilməsio üçün

E) Mətnlərin yaradıması üçündür279. Antivirus proqramları hansı məqsədlərlə istifadə olunur?

A) Fərdi kompüterdə istifadə edilən müxtəlif proqramları və məlumatları müdafiə etmək üçündür

B) Kompüterin yüklənməsi zamanı istifadə olunur

C) Kompüterdə olan müxtəlif proqramları “korlamaqla” xoşagəlməz hadisələr yaradır

D) Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

E) Fayl və kataloqların idarə edilməsi üçündür280. Kompüter viruslarının iş prinsipi nədən ibarətdir?

A) Kompüterdə olan müxtəlif proqramları “korlamaqla” xoşagəlməz hadisələr yaradır

B) Kompüterin yüklənməsi zamanı istifadə olunur

C) Qrafik işlərin icrası üçün nəzərdə tutulmuşdur

D) Yüksək səviyyədə mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır

E) Kompüterin qurğularının işini idarə etmək üçündür281. MS POWER POİNT proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

A) Təqdimatların və slaydların hazırlanması üçündür

B) Qrafik işləri yerinə yetirmək üçündür

C) Kompüterin qurğularının işini idarə edir

D) Fayl və kataloqlar arasında əlaqə yaradır

E) Yüksək səviyyədə mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir proqramdır282. WWW.altavista.com, WWW.yahoo.com, WWW.azeri.com, WWW.rambler.ru yazılışları nə deməkdir?

A) Ən çox istifadə olunan axtarış serverlərinin adlarıdır

B) Mətn fayllarının adlarıdır

C) MS EXCEL proqramında yaradılmış fayllardır

D) Sistem proqramlarıdır

E) Tətbiqi proqramlardır283. Faylları arxivləşdirmə proqramları nə üçündür?

A) Faylları sıxmaq üçündür

B) Mətn işlərinin yerinə yetirilməsi üçündür

C) Qrafik işlərin yerinə yetirilməsi üçündür

D) Hesabatların aparılması üçündür

E) Verilənlər bazasının yaradılması üçündür284. Dot – matrix hansı qurğunun xüsusiyyətidir?

A) Printer

B) Klaviatura

C) Monitor

D) CD-ROM

E) Mikroprosessor285. Kompüter viruslarından müdafiə üçün səmərəli vasitə nədir?

A) antivirus proqramları

B) texniki vasitələr

C) təşkilati tədbirlər

D) kompüterin söndürülməsi

E) virus proqramları286. İnternetə qoşulmaq üçün hansı qurğudan istifadə edilir?

A) Modem

B) Monitor

C) TV kart (TV adapter)

D) Şəbəkə kartı (Network adapter)

E) Ekran kartı (Video adapter)287. Skaner nə üçündür?

A) Mətn tipli, rəsm tipli informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün

B) Yazı yazmaq

C) Proqram yazmaq

D) Çap etmək

E) Mətni ekrana vermək288. CD və DVD disklərinin əsas fərqləri nələrdir?

A) Disk həcmlərində

B) Disk qalınlıqlarında

C) Disklərin diametrlərində

D) Hər ikisi eynidir

E) Rənglərində289. CD-ROM….?

A) Maqnit yaddaşdır

B) Yarımkeçirici yaddaşdır

C) Yaddaş registridir

D) Perfolentdir

E) Heç biri290. Notepad, WordPad, Clock, Calculator proqramlarını işlətmək üçün hansı menyu istifadə olunur?

A) Start\All Programs\Accessories

B) Start\All Programs\Microsoft Office

C) Start\Documents

D) Srat\Start Up

E) Start\Control Panel291. Fayllar və qovluqlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq üçün hansı proqram pəncərəsindən istifadə olunur?

A) Windows Explorer

B) Winword

C) Paint

D) Internet Explorer

E) Excel292. My Computer pəncərəsi nə üçün lazımdır?

A) Fayl sistemini idarə etmək üçün

B) Lazımsız obyektləri ləğv etmək üçün

C) obyektlərin yerini dəyişdirmək üçün

D) Proqramları işlətmək üçün

E) Mətn daxil etmək üçün293. Variantlardan hansı e-mail ünvanıdır?

A) admin@qafqaz.edu.az

B) www.qafqaz.edu.az

C) yahoo.com

D) www.rambler.ru

E) admin.qafqaz.edu.az294. ifadəsi üçün Paskal dilində yazılmış aşağıdakı ifadələrdən hansılar düzgün deyil?

1-x: =(cos(sqr(y)) ln(y))/arcsin(y) exp((1/3)*ln(a));

2-x: =(sqr(cos(y)) ln(y))/arctan(x/sqr(1–x*x)) exp((1/3)*ln(a));

3-x: =(sqr(cos(y)) ln(y))/arctan(x/sqrt(1–sqr(x))) exp((1/3)*ln(a));

4-x: =(sqr(cos(y)) ln(y))/arctan(sqrt(1–sqr(x))/x) exp((1/3)*ln(a));

A) 1, 4


B) 1, 3

C) 1, 2


D) 2, 3

E) 2, 4


295. Aşağıdakı ifadələrdən hansıların yazılışları düzgündür?1-x: =exp(3*ln(abs(sin(y) sin(a))))/sqr(atan(b)*atan(b));

2-x: =exp((1/3)*ln(sin(sin(y) sin(a))))/sqr(sqr(arctan(b)));

3-x: =exp(3*ln(sqrt(abs(sin(y) sin(a)))))/sqr(arctan(b)*arctan(b));

4-x: =exp((1/3)*ln(abs(sin(y) sin(a))))/sqr(arctan(b)*arctan(b));

A) 2, 3

B) 1, 3

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 2, 4296. Paskal dilində verilmiş (a-c*d*d)/(2 x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A)

B)

C) a-c

D) (a-c)

E)297. Paskal dilində verilmiş sqr(sin(2x))-cos(x*x*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) sin2 2x – cosx3

B) sin2x – cos3x

C) sin2x2 - cosx

D) sin3x-cosx

E) (sinx – cosx)2298. Paskal dilində verilmiş b*sqr(x) sin(b*x) ifadənin riyazi dildə yazılışı hansıdır?

A) bx2 sin(bx)

B) b sin(bx)

C) bx2 sin()

D)

E)299. Paskal dilində ifadəsi necə yazılır?

A) EXP(1/5*ln(x 1))

B) SQRT(X 1)

C) SQR(X 1)5

D) (X 1)^5

E) (X 1)300. Sh(x) (hiperbolik sinus) ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılışı hansıdır?

A) Sinh[x];

B) sinh[x];

C) Sh(x);

D) sinh[x];

E) Sh[x];301. Mathematica-da BaseForm[6,2] – nəticəsi necə olacaq?

A) 1102;

B) 1112;

C) 1002;

D) 0012;

E) 0112;302. Mathematica-da BaseForm[9,2] – nəticəsi necə olacaq?

A) 10012;

B) 10102;

C) 10112;

D) 10012;

E) 01012;303. Mathematica-da BaseForm[27,16] – nəticəsi necə olacaq?

A) 11116

B) 1216

C) A16

D) 1B16

E) 7F16304. Mathematica-da BaseForm[25,8] – nəticəsi necə olacaq?

A) 318

B) 188

C) 128

D) 118

E) 198305. Mathematica-da BaseForm[30,8]- nəticəsi necə olacaq?

A) 368;

B) 358;

C) 338;

D) 328;

E) 308.306. Mathematica-da BaseForm[39,8] – nəticəsi necə olacaq?

A) 478;

B) 258;

C) 438;

D) 428;

E) 288;307. Mathematica-da BaseForm[100,16] – nəticəsi necə olacaq?

A) 6416

B) B16

C) C16

D) 2116

E) 5216308. Ctg(b x) ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) Cot[b x];

B) Cot(b x);

C) cot[b x];

D) cot(b x);

E) Ct[bx].309. Arcctgkx ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) ArcCot[k x];

B) arcCot[kx];

C) Arccot[k x];

D) ArcCot(k*x);

E) ArCtg[k-x];310. Mathematica-da a=4; x=Range [1, 5, 2] olduqda y=ax funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4, 36, 100

B) 1, 9, 75

C) 1,3,5

D) 16, 25, 35

E) 1, 3, 25311. Mathematica-da b=12; c=10; x=Range [2, 9, 3] olduqda y=b x-c funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 4, 7, 10

B) 4, 19, 16

C) 2, 5, 8

D) 4, 25, 10

E) 2, 5, 10312. Mathematica-da a=1; d=3; y=Range[1, 6, 3] olduqda f=ay- d funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) -3, 61

B) 1, 64

C) 4, 1

D) 1, 8

E) 1, 10313. Mathematica-da b=4; y=Range[4, 10 ,5] olduqda f=b funksiyası hansı qiymətlər alacaq?

A) 8, 12

B) 2, 4

C) 4, 9

D) 4, 5

E) 2, 9314. cos(­)-tgbx- ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılış forması hansıdır?

A) Cos[] - Tan[b x]- 

B) Cos[] -Tan[bx]- 

C) Cos[] -tan[b x]- 

D) Cos() -Tg[bx]- x^1/2

E) Cos[] - tan[bx]- 315. z=x2 b -  ; x[12]; dx=0.5; a=4; b=2.5 ifadəsinin qiymətini Mathematica sistemində hesablamaq üçün hansı yazılış doğrudur?

A) a=4.

b=2.5

B) a=4.x=Range[1,2,0.5] b=2.5

z=x^2 b -  x= Range[1;2;0.5]

z=x^2 b - 

C) a:=4.

b=2.5

D) a=4.x:=Range[1,2,0,5] b=2.5

z=x x b -  x=Range[1;2;0.5]

z=x*x b a^(1/2)

E) a=4.

b=2.5

x= Range[1,2,0.5]z= x^(1/2) a^(1/2)

316. f=x acos6x-c ifadəsinin Mathematica sistemində qrafikini qurmaq üçün hansı yazılış doğrudur? x[12]; dx=0.1; a=27; c=5,7

A) Plot[x a Cos[6 x] -c,{x,1,2}]

B) plot[x a Cos[6 x]-c,{x,1,2}]

C) Plot[x a Cos[6 x]-c;[x,1,2]]

D) Plot[x aCos[6 x]-c,{x,1,2}]

E) Plot{x a Cos[6 x],[x,1,2]}317. y=lg(x)-sinax ln(t a) ifadəsinin Mathematica sistemində qrafikini qurmaq üçün hansı yazılış doğrudur? x[0.12]; dx=0.4; t[0.62]; dt=0.3; a=0.7;

A) Plot3D[Log[10,x]-Sin[a x] Log[t a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]

B) Plot3d[log[10,x]-Sin[a x] Log[t a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]

C) plot3D[Log[x]-Sin[a x] Log[t a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]

D) Plot3D[Log[10,x]-Sin[a x] Log[t a],[x,0.1,2],[t,0.6,2]]

E) Plot3[Log[10,x]-Sin[a x] Log[t a],{x,0.1,2},{t,0.6,2}]318. z=a2 ex k  ifadəsinin Mathematica sistemində düzgün yazılış forması hansıdır?

A) z=a a Exp[x k] 

B) z=a^2 exp[x k] 

C) z=a*a Exp(x k) 

D) z=a a exp[x k] 

E) z=a a e^x k 319. ifadəsinin Mathematica sistemində düzgün yazılışı forması hansıdır?

A) İntegrate[Sin[x],x];

B) integrate[Sin[x],x];

C) İntegrate[sin[x],x];

D) İntegral[Sin[x],x];

E) İntegrate[Sin(x),x].320. arcsin(a b) ifadəsinin Mathematica-da düzgün yazılışı hansıdır?

A) Arcsin[x b];

B) arcsin[x b];

C) Arcsin(x b);

D) Arsin[x b];

E) Arsin(x b);321. Kompüter viruslarından müdafiə üçün hansı proqramlardan istifadə edilir?

A) antivirus proqramları

B) texniki vasitələr

C) təşkilati tədbirlər

D) kompüterin söndürülməsi

E) virus proqramları
Download 0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.6 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaDelphi-də TEdit komponentinin SetStart xassəsi nəyi təyin edir?

Download 0.6 Mb.