MS Access proqramında hansı obyekt deyil?
Download 0.6 Mb.
bet6/6
Sana25.03.2017
Hajmi0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

422. MS Access proqramında hansı obyekt deyil?

A) Message(сообщение)

B) Tables(таблицы)

C) Queries(запросы)

D) Reports(отчеты)

E) Forms(формы)423. MS Access proqramında verilənlərin adı hansı sütuna yazılır?

A) Name of the data (имя данных)

B) Type of the data (тип данных)

C) Description (описание)

D) General (общие)

E) Support (подставка)424. a=2; x=Range[1, 5, 2] olduqda y=ax funksiyası hansı qiymətlər alacaq ?

A) 2,18,50

B) 1,9, 25

C) 1,10, 27

D) 3,11, 25

E) 1,9, 27425. MS Access proqramında yaradılmış cədvəlin strukturuna dəyişiklik etmək üçün hansı recimi seçmək lazımdır?

A) Design View(конструктор)

B) Delete(удалить)

C) Open(открыть)

D) Properties(свойства)

E) Create(создать)426. MS Access proqramında verilənlərin tipi hansı sütuna yazılır?

A) Type of the data (тип данных)

B) Name of the data (имя данных)

C) Description (описание)

D) General (общие)

E) Support (подставка)427. MS Access proqramında verilənlərin şərhi hansı sütuna yazılır?

A) Description (описание)

B) Type of the data (тип данных)

C) Name of the data (имя данных)

D) General (общие)

E) Support (подставка)428. MS Access nə üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır?

A) Verilənlər bazası ilə işləmək üçün

B) Hesablama əməliyyatı aparmaq üçün

C) Mətnlərlə işləmək üçün

D) Qrafik işlər görmək üçün

E) Şəbəkədə işləmək üçün429. MS Access proqramında şəkillər hansı atributla təyin edilir?

A) Ole


B) Data/Time (дата/время)

C) Text (текстовый)

D) Numeric (числовой)

E) Memo


430. MS Access proqramında pul vahidi hansı atributla təyin edilir?

A) Money (денежный)

B) Data/Time (дата/время)

C) Ole


D) Numeric (числовой)

E) Memo


431. MS Access proqramında sayğac tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) AutoNumber (счетчик)

B) Text (текстовый)

C) Ole


D) Numeric (числовой)

E) Memo


432. MS Access proqramında ədədi tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) Numeric (числовой)

B) AutoNumber (счетчик)

C) Text (текстовый)

D) Ole

E) Memo


433. MS Access proqramında qeyri məhdud uzunluqlu mətnə malik verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) Memo


B) AutoNumber (счетчик)

C) Text (текстовый)

D) Ole

E) Numeric (числовой)434. MS Access proqramında məntiqi tip verilənlər hansı atributla təyin edilir?

A) Logical (логический)

B) Text (текстовый)

C) Ole


D) Numeric (числовой)

E) Memo435. MS Access proqramında verilənlərin seçilməsi üçün olan törəmə obyekt hansıdır?

A) Sorğu

B) Modul

C) Hesabat

D) Forma

E) Makros436. MS Access proqramında verilənlərin çap edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş obyekt hansıdır?

A) Hesabat

B) Modul

C) Forma

D) Makros

E) Sorğu437. MS Access-də Konstruktor (Design View) recimi nə üçündür?

A) Obyektlərin strukturunun yaradılması və dəyişdirilməsi üçün

B) Obyektlərin bağlanması üçün

C) Cədvəllərin doldurulması üçün

D) Verilənlərə baxmaq üçün

E) Verilənlərin seçilməsi üçün438. Access VBİS-nin əsas baza obyekti nədir?

A) Cədvəl

B) Modul

C) Hesabat

D) Forma

E) Makros439. MS Access-də hesabat nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

A) Verilənlərin çap edilməsi üçün

B) Cədvəl və sorğulara verilənlərin daxil edilməsi üçün

C) Verilənlərin seçilməsi üçün

D) Obyektlərin emalı üçün

E) Verilənlərin qruplaşdırılması üçün440. MS Access-də avtoformaların neçə növü var?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 6

E) 10


441. Aşağıdakılardan hansı MS Access-də avtoformanın növüdür?

A) Cədvəlvari

B) Düzgün

C) Dairəvi

D) Çevrəvi

E) Düz xətli442. Aşağıdakılardan hansı MS Access-də avtoformanın növüdür?

A) Sütunvari

B) Düzgün

C) Dairəvi

D) Çevrəvi

E) Düz xətli443. Aşağıdakılardan hansı MS Access-də avtoformanın növüdür?

A) Lentvari

B) Düzgün

C) Dairəvi

D) Çevrəvi

E) Düz xətli444. Verilənlər bazasında sahənin tipi (ədədi,mətni və s.) nə ilə müəyyən olunur?

A) Verilənlərin tipi ilə

B) Sahənin adı ilə

C) Sahənin eni ilə

D) Sətirlərin sayı ilə

E) Heç biri ilə445. MS Access-də sayğac nə üçün istifadə olunur?

A) Açar məqsədilə

B) Hesabatlar aparmaq üçün

C) Ədədi tip verilənləri daxil etmək üçün

D) Multimedia VB yaratmaq üçün

E)


446. Aşagıdakılardan hansı VBİS-nə aiddir?

A) MS Access

B) MS Word

C) MS DOS

D) Windows XP

E) Heç biri447. Aşağıdakılardan hansı “Microsoft Office” proqramlar qrupuna daxildir?

A) MS Access

B) dBase

C) FoxBase

D) FoxPro

E) dBase III448. MS Access-də verilənlərin neçə tipi var?

A) 8


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7


449. MS Access-də obyekt və sahələrə verilən ad ən çoxu neçə simvoldan ibarət ola bilər?

A) 64


B) 8

C) 16


D) 32

E) 255


450. Bunlardan hansı MS Access-də verilənlər tipi deyil?

A) Character (символьный)

B) Data/Time (дата/время)

C) Text (текстовый)

D) Numeric (числовой)

E) Memo


451. MS Access-də cədvəl hazırlayarkən mütləq təyin olunmalıdır…

A) Sahə adları və sahələrin verilənlər tipi

B) Sahə sayı və yazı sayı

C) Sahə uzunluqları və verilənlərin tipi

D) Yazı adları və uzunluqları

E) Yazı sayı və adları452. MS Access-də cədvələ daxil edilmiş məlumatlardan müəyyən şərtlərə görə siyahı çıxarmaq üçün aşağıdakılardan hansı istifadə olunur?

A) Sorğular

B) Modullar

C) Hesabatlar

D) Formalar

E) Cədvəllər453. MS Access-də Konstruktor (Design View) recimində verilənin adı hansı sətrə yazılır?

A) Field (поле)

B) Table Name (Имя таблицы)

C) Sort (сортировка)

D) Criteria (условие отбора)

E) Display (выход на экран)454. Komputerin əsas qurğulari:əsas yaddaş,xarici yaddaş,giriş/cixiş qurğusu.Daha bir qurğunu əlavə edin:

A) prosessor

B) kseroks

C) çevirici

D) kommutator

E) faksimil aparatı455. Aşağıdakı qurğulardan hansı kompüterin əsas tərkib hissəsi deyil?

A) kseroks

B) prosessor

C) əsas yaddaş

D) xarici yaddaş

E) monitor456. Kompüterin əməli yaddaşı nəzərdə tutulub........

A) emal olunan verilənlərin və proqramların qısa müddətli saxlanılması üçün

B) verilənlərin daimi saxlanılması üçün

C) proqramların daimi saxlanılması üçün

D) bütün cavablar doğrudur

E) hesab-məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün457. İstifadəçi üçün əsas yaddaşın vacib xarakteristikası........

A) baytla tutumu

B) tələb olunan güc vatla

C) santimetrlə fiziki ölçüsü

D) 1 saniyədə icra olunan əməliyyatların sayı

E) çəkisi qramla458. Kompüter proqramı həmin anda icra oluna bilər əgər proqram.....

A) əsas yaddaşdadirsa

B) maqnit diskindədirsə

C) bütün cavablar doğrudur

D) yığcam diskdədirsə

E) diskdə459. Proqramın yüklənməsi..........

A) proqramın xarici yaddaşdan əsas (əməli)yaddaşa köçürülməsidir

B) proqramın əsas (əməli)yaddaşdan xarici yaddaşa köçürülməsidir

C) proqramın disketdən sərt diskə köçürülməsidir

D) proqramın mətninin klaviaturadan daxil edilməsidir

E) proqramın mətninin çap edilməsidir460. Əməli yaddaşın tutumu ölçülür..............

A) baytla

B) faylla

C) proqramla

D) əmrlə

E) hamısı doğrudur461. Hom düyməsi sıxıldıqda nə baş verir?

A) kursor cari sətrin əvvəlində yerləşdirilir

B) kursor cari səhifənin əvvəlində yerləşdirilir

C) kursor mətnin əvvəlində yerləşdirilir

D) yeni sənədin yüklənməsi baş verir

E) kursor sənədin əvvəlində yerləşdirilir462. Delete düyməsi nə üçün istifadə edilir?

A) kursorun sağındakı simvolu silmək üçün

B) mətnin əvvəlinə keçmək uçun

C) kursorun solundakı simvolu silmək uçun

D) bütün cavablar doğrudur

E) sənədi silmək uçun463. BackSpace duyməsi nə uçun istifadə edilir?

A) kursorun solundakı simvolu silmək uçun

B) sətri silmək uçun

C) kursorun sağındakı simvolu silmək uçun

D) faylı silmək uçun

E) kursoru bir simvol sağa suruşdurmək uçun464. Klaviaturanın hansı duyməsi vasitəsilə kursoru sətrin əvvəlinə gətirmək olar?

A) Home

B) Ctrl

C) PageUp

D) PageDown

E) End


465. MSWord mətn redaktoru yanlış əməliyyatların nəticəsini ləğv etmək uçun növbəti imkanları verir:

A) bir neçə əməliyyatın nıticəsini ləğv edir

B) yalnız ən son əməliyyatın nəticasini ləğv edir

C) son 25 əməliyyatın nəticasini ləğv edir

D) yanlış əməliyyatların nəticasini ləğv etmir

E) yalnız son 10 əməliyyatın nəticəsini ləğv edir466. Access proqramında aşağıdakılardan hansı sahəyə verilən verilənlər tipi deyil?

A) hə\yox

B) açar

C) mətn

D) tarix

E) rəqəm467. Access proqramında hazırlanmış verilənlər bazasındakı məlumatları çap etdirmək uçun aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?

A) hesabatlar

B) modullar

C) sorğular

D) cədvəllər

E) formalar468. Aşağıdakılardan hansıları əməliyyat sistemləridir?

A) UNIX,Windows,OS\2,LINUX

B) MS-DOS,Windows,Macintosh,Word,LINUX

C) Windows,Word,Paint,Excel

D) LINUX,Access,MS-DOS,Norton Commander

E) UNIX,CorelDraw,Paint,MS-DOS469. MS Access-də blanklar (Formalar) hansı obyektlər əsasında hazırlanır?

A) Tables və Queries

B) Queries və Reports

C) Forms və Reports

D) Reports və Queries

E) Forms və Reports470. MS Access-də məlumatları çapa hazılamaq üçün “Database” pəncərəsinin “Obcects”sahəsindən hansı parametr seçilir?

A) Reports

B) Tables

C) Queries

D) Forms

E) Pages471. MS-də Access-də verilənlər bazası yaradılması üçün nələr zəruridir?

A) sahənin,adı,tipi,uzunluğu

B) sahənin qiyməti

C) sahənin yaradılma tarixi

D) sahənin xüsusiyyətləri

E) c və d472. S = -69.55 оlduqdа TRUNC(S)-nın qiyмəti nəyə bərаbərdir?

A) -69


B) –69,55

C) –70


D) 69,55

E) 69


473. A=46.56 оlduqdа ROUND(A)-nın qiyмəti nəyə bərаbərdir?

A) 47


B) 46.5

C) -46.56

D) 46.59

E) 46.60474. Strtofloat(edit1.text) yazılışı nə deməkdir ?

A) Edit1 pəncərəsindəki mətni sətir tipindən həqiqi tipə çevirir

B) Edit1 pəncərəsindəki mətni həqiqi tipdən sətir tipinə çevirir

C) Edit1 pəncərəsindəki mətni sətir tipindən məntiqi tipə çevirir

D) Edit1 pəncərəsindəki mətni sətir tipindən tam tipə çevirir

E) Edit1 pəncərəsindəki mətni məntiqi tipdən həqiqi ədədə çevirir475. Floattostr(edit1.text) yazılışı nə deməkdir ?

A) Edit1 pəncərəsindəki mətni həqiqi tipdən sətir tipinə çevirir

B) Edit1 pəncərəsindəki mətni həqiqi tipdən tam tipə çevirir

C) Edit1 pəncərəsindəki mətni sətir tipindən məntiqi tipə çevirir

D) Edit1 pəncərəsindəki mətni sətir tipindən tam tipə çevirir

E) Edit1 pəncərəsindəki mətni məntiqi tipdən həqiqi ədədə çevirir476. for i:=1 to 3 do b [i]:=strtofloat(memo1.lines[i]); ;

Göstərilən proqram hissəsi hansı məqsədlə tərtib edilmişdir?

A) Bir ölçülü b massivinin elementlərinin oxunması üçün

B) İki ölçülü b massivinin daxil edilməsi üçün

C) Bir ölçülü b massivinin elementlərinin matris formasında xaric edilməsi üçün

D) Bir ölçülü b massivinin elementlərinin matris formasında daxil edilməsi üçün

E) İki ölçülü b massivinin elementlərinin hasilinin tapılması üçün477. Dəyişənlər bölməsinin məxsusi zözünü göstər.

A) Var


B) Const

C) Label

D) External

E) Type478. Delphi mühitində LABEL komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Əldə olunmuş nəticələrin ğöstərilməsi üçündür

B) Verilənlərin daxil olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) İcra komponentidir

E) Menyu başlıqları yaradır479. Delphi mühitində BUTTON komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) İcra komponentidir

B) Çox sətirdən ibarət verilənlərin daxil olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) Bir sətirdən ibarət mətnin daxil edilməsi üçündür

E) Menyu başlıqları yaradır480. Delphi mühitində MEMO komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Bir və yaxud çox sətirdən ibarət mətnin daxil edilməsi üçündür

B) Çox sətirdən ibarət verilənlərin xaric olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) İcra komponentidir

E) Menyu başlıqları yaradır481. Delphi mühitində Check Box komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Məntiqi komponentdir və seçim imkanı yaradır

B) Çox sətirdən ibarət verilənlərin verilənlərin daxil olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) İcra komponentidir

E) Menyu başlıqları yaradır482. Delphi mühitində Radio Button komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Məntiqi komponentdir və bir necə variantdan yalnız birini seçir

B) Çox sətirdən ibarət verilənlərin verilənlərin daxil olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) İcra komponentidir

E) Menyu başlıqları yaradır483. Delphi mühitində Radio Grup komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Radio Buttonlar coxluğudur

B) Çox sətirdən ibarət verilənlərin verilənlərin daxil olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) İcra komponentidir

E) Menyu başlıqları yaradır484. Delphi mühitində Main Menu komponentinin funksiyası nədən ibarətdir ?

A) Menyu başliqları yaradır

B) Çox sətirdən ibarət verilənlərin verilənlərin daxil olunması üçündür

C) İki şərtdən birinin seçilməsi üçündür

D) İcra komponentidir

E) Menyu başlıqlarını idarə edir485. Kataloq (papka) nədir?

A) Kataloq (papka) diskdə yerləşən müəyyən faylların siyahısıdır

B) Kataloq (papka) verilənlər yığımıdır

C) Proqramlar toplusudur

D) Tətbiqi proqramlar yığımıdır

E) Sistem proqramların çoxluğudur486. Delphi nədir?

A) Obyektyönlü proqramlaşdırma dili

B) Proqram kodunun redaktoru

C) Layihə hazırlayan proqram

D) Komponentlərlə işləmək üçün proqram

E) Obyekt yaratmaq üçün proqram487. Delphi-də hansı pəncərə yoxdur?

A) Kompilyasiya pəncərəsi

B) Obyekt inspektoru

C) Obyekt ağacı

D) Əsas forma

E) Redaktor pəncərə488. Proqramın kompilyasiyası hansı əmrlə başlayır?

A) Procect>Compile Procect

B) Procect>Compiling and running

C) Procect>Run

D) Procect>Build Procect

E) Procect>Add to Procect489. Delphi-nin komponentləri harada saxlanılır?

A) Vizual komponentlər kitabxanasında (VCL)

B) İdarəetmə panelinin kitabxanasında (CPL)

C) Proqram kodlarının anbarında (DLL)

D) Kompyuterlər politralarının panelində

E) Sistemin elektron sorğusunda (HLP)490. Əsas faylın adı harada əks olunur?

A) Procect

B) Compiling

C) Editor files

D) Total lines

E) Current line491. Delphi-də fayl – modulundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) pas


B) dpr

C) dfm


D) dof

E) exe


492. Delphi-də proyektin kodundan ibarət proqram kodunun genişlənməsi nədir?

A) dpr

B) pas

C) dfm


D) dof

E) exe

Download 0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.6 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMS Access proqramında hansı obyekt deyil?

Download 0.6 Mb.