• Elektrotexnika va elektronika fanining hozirgi zamon fani va texnikasidagi o‘rni
 • 1-mavzu. Muhandislik tushunchasi va energiya Reja
  Download 451.66 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/5
  Sana24.01.2023
  Hajmi451.66 Kb.
  #39320
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  elektr1-ma\'ruza
  Жураев А


  1-mavzu. Muhandislik tushunchasi va energiya 
   
  Reja: 
  1. Elektrotexnika va elektronika fanining hozirgi zamon fani va texnikasidagi 
  o‘rni. 
  2. Zamonaviy elektrotexnik qurilmalarini tavsifi hamda ishlab chiqarishdagi 
  ahamiyati. 
  Elektrotexnika va elektronika fanining hozirgi zamon fani va texnikasidagi o‘rni 
  Hozirgi zamon elektr energetikasi – mamlakatning yetakchi sohasidir. U ilmiy-
  texnik taraqqiyotda har qanday soha ishlab-chiqarishini jadallashtirishda hal qiluvchi 
  rolni o‘ynaydi. 
  Inson o‘z faoliyatining barcha sohalarida elektr energiyadan foydalanadi. Elektr 
  energiya boshqa energiya turlaridan quyidagi ajoyib xossalari bilan ajralib turadi: 
  a) boshqa (mexanik, kimyoviy, issiqlik, yorug‘lik, atom) energiya turlaridan 
  olinishi nihoyatda sodda; 
  b) uzoq masofaga yuqori foydali ish koeffitsienti (FIK) bilan uzatish va 
  yuklamalarga oson taqsimlash mumkin; 
  v) boshqa turdagi energiyaga oson aylantirish mumkin; 
  g) turli quvvatga ega yuklamalarni bitta manbaga ulash mumkin; 
  d) turli fizik tabiatli parametrlarni tok va kuchlanishga o‘zgartirish sodda; 
  e) signallarni uzoq masofalarga bir onda uzatish mumkin (telefon, telegrafiya, 
  radioaloqa). 
  Elektr energiyaning bu xususiyatlari qisqa tarixiy muddatda nafaqat elektro 
  energetikanig asosiy masalalarini, balki noelektr texnikalarni yangisi fat darajaga 
  ko‘tarishga imkon berdi. Elektro texnika fanining zamirida elektro texnik, radio texnik, 
  elektro mexanik va avtomatik uskunalar, shu jumladan hisoblash texnikasi tez sur’atlar 
  bilan rivojlandi. 
  Elektro texnikaning yuzaga kelishi o‘zgarmas tok manbaining yaratilishi va 
  elektr va magnetizm sohasidagi kashfiyotlar bilan bog‘liq. 
  Qadim o‘tmishda dastlab yunonlar kichik Osiyoning Magneziya tog‘ru 
  dalarining parchalari temir jismlarni tortish xususiyatini payqadilar va bu hodisani 
  magnetizm deb atadilar. 
  Miletlik Fales eramizdan avvalgi VIII-VII asrlarda noq qahra boishqalanish 
  natijasida elektrlanishi va unda elekt rmaydon paydo bo‘lishini ta’kidlagan. Elektr va 
  magnit hodisalar qadim dunyo dan ma’lum, lekin bu hodisalar to‘g‘risidagi fan 1600 
  yilda ingliz fizigi U. Gilbert elektr va magni thodisalar to‘g‘risida tadqiqotlarini e’lon 
  qilgandan keyin boshlandi. Elektr to‘g‘risidagi fanni rivojlanish bosqichida elektr 
  hodisalarning tabiatini o‘rganishga bag‘ishlangan M.V. Lomonosov, G.V. Rixman, B. 
  Franklino, Sh. Kulonlarning amaliy tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etdi. 
  Elektr va magnit hodisalarni o‘zaro bog‘langanligini rus olimi F. Yepinus 1758 
  yilda o‘z ma’ruzasida aytib o‘tgan.1785 yilda fransuz olimi Sh.Kulon o‘z nomi bilan 
  atalgan qonunni kashf etdi. U elektr maydoni kuchlanganligi tushunchasini kiritdi. 
  Elektr zanjir tushunchasi 1794 yilda A. Volta tomonidan kiritilgan. Volt ustuni esa 


  1800 yilda yaratilgan. Rus akademigi V.V. Petrov 1802 yilda elektroximiya bo‘yicha 
  birinchi tadqiqotlarini o‘tkazgan va u elektroximiyaning asoschisi hisoblanadi. 
  Magnit strelkaga tokning ta’siri X. Ersted tomonidan 1819 yilda, toklarning 
  o‘zaro ta’siri yesa A. Amper tomonidan 1820 yilda o‘rganilgan. Amper birinchi bo‘lib 
  elektr toki, tok kuchi, elektr kuchlanish atamalarini kiritgan. Magnit maydonining 
  dastlabki tadqiqotlari J.B. Bio va M. Savar tomonidan o‘tkazilgan va Laplas tomonidan 
  matematik ravishda umumlashtirilgan (Bio - Savar – Laplas qonuni). 
  Elektrostatikaga oid ayrim tenglamalarni fransuz matematigi S. Puasson tadqiq 
  etgan. Elektromagnit maydonning materialistik konsepsiyasi ingliz olimi M. Faradey 
  tomonidan rivojlantirilgan. U elektr va magnit maydonlarni tadqiq yetish uchun kuch 
  va yekvipotensial chiziqlar atamalarini kiritgan.1782 y. Laplas o‘z nomi bilan 
  ataladigan tenglamalarni og‘irlik nazariyasiga tegishli asarlarida qo‘llagan. 
  Elektromagnit induksiya qonunini 1831 yilda ingliz fizigi M. Faradey tajriba yo‘li bilan 
  kashf etgan va elektrokimyo qonunlarini birinchi bor o‘rgangan. Elektromagnitli 
  telegraflar rus injeneri P.Shilling tomonidan 1832 yili yaratilgan. Rus akademigi B. 
  Yakobi 1838 yili suv kemasi uchun elektr mashina yaratgan. Elektr zanjiriga oid Om 
  qonuni 1826 yilda nemis olimi G. Om tomonidan kashf etilgan.Elektromagnit o‘lchash 
  birligi absolyut tizimini nemis olimlari K.F. Gauss va T. Veber 1831-1833 yillari 
  yaratdilar. 
  Tokning issiqlik ta’siri - Joul-Lens qonunini ingliz fizigi D. Joul 1841 yili va rus 
  akademigi Ye. Lens 1842 yilda ta’riflab berishgan. 1844 yil Ye. Lens elektromagnit 
  inersiya qonunini bayon qilgan. Nemis olimi G. Kirxgof 1845 yilda elektr zanjirlarga 
  oid ikkita muhim qonunga ta’rif bergan.Vektor potensiali, induktivlik va o‘zaro 
  induktivlikni birinchi bor 1845 yil nemis olimi F. Neyman ifodalagan. Buyuk ingliz 
  olimi D. Maksvell 1873 yili siljish toklari tushunchasini kiritdi, hamda hozirda uni 
  nomi bilan ataladigan o‘zgaruvchan elektromagnit maydon tenglamalarini tuzdi. 
  Bundan faqat 25 yildan keyingina elektromagnit maydon mustaqil tarzdagi materiya 
  deb isbot etildi.Elastik muhitda energiya harakati rus olimi N.Umov tomonidan 1874 
  yilda nazariy jihatdan tadqiq qilingan. Rus injeneri F. Piroskiy 1875 yilda quvvati 4,4 
  kVt o‘zgarmas tokni 1 km masofaga uzatish tajribasini o‘tkazgan.Cho‘g‘lanish lampasi 
  1875 yil A. Lodigin tomonidan kashf etilgan. 1884 yil ingliz olimi D. Poyting 
  elektromagnit maydon energiyasini uzatishni nazariy jihatdan tadqiq etgan. 
  1889-91 yillarda rus injeneri M.O. Dolivo-Dobrovolskiy elektr energiyaning uch 
  fazali tizimi qism(generator, transformator, motor) larini ishlab chiqqan va kuchlanishi 
  15 kV, quvvati 150 kVA bo‘lgan elektr energiyani 175 km masofaga uzatishni amalga 
  oshirgan.1872 yilda rus olimi A. Stoletov fotoeffekt hodisasini kashf etgan. Dunyoda 
  birinchi bo‘lib A. Popov radio aloqani amalga oshirgan.1887-88 yillarda nemis olimi 
  G. Gers elektromagnit to‘lqinlarni mavjudligini eksprimental ravishda isbot etdi. 
  Relyativistik elektrodinamikaning rivojlanishi 1905-1908 yillarda G. Lorens va 
  G. Minkovskilarning izlanishlari bilan bog‘liq.O‘ta o‘tkazuvchanlik hodisasi nemis 
  olimi G. Kamerling Onessom tomonidan 1911 yilda kashf etilgan.Fransuz matematigi 
  J.Dalamber, Peterburg fanlar akademiyasi akademiklari L. Eyler va D. Bernullilar bilan 
  birgalikda to‘lqin tenglamalari nazariyasini hamda matematik fizika asoslarini 
  yaratishdi.Laplasning to‘g‘ri o‘zgartirish formulasi 1782 yilda taklif etilgan. Hajm 
  integralini sirt integraliga o‘zgartirish formulasini M.V. Ostrogradskiy 1828 yilda 


  bergan.Differensial tenglamalarni operator usulida integrallashni rus matematigi M. 
  Vashenko-Zaxarchenko taklif etgan. O‘rama (svertka) teoremasi birinchi bor P.L. 
  Chebishev tomonidan 1867 yil, Dyuamel integrali yesa 1883 yil berilgan. Ma’lum 
  harakatning turg‘unlik nazariyasini akademik A.M. Lyapunov bayon etgan. Operator 
  usuli elektrotexnika faniga O. Xevisayd tomonidan 1892-1912 yillarda tadbiq etilgan. 
  Sinusoidal tok elektr zanjirlarini simvolik usulda hisoblash usulini amerika olimi 
  Ch. Shteynmes 1894 yilda taklif etgan. Garmonik balans usulida nochiziq elektr 
  zanjirlarni hisoblash usulini fransuz olimi M. Joli 1911 yil joriy etgan. Sekin 
  o‘zgaradigan amplitudalar usulini 1927 yil golland olimi B. Vander-Pol taklif etgan. 
  Kichik parametrlar usulini esa 1928 yil fransuz olimi G. Puankare taklif etgan.Nochiziq 
  tebranishlar nazariyasidagi fundamental ishlarni akademiklar L. Mandelshtamm, N. 
  Papaleksi va A. Andronov 1937 yil amalga oshirdilar.Nochiziq zanjirlarni chastotaviy 
  usulda tahlil yetishni rus olimlari N.M. Krilov va N.N. Bogolyubov birinchi bo‘lib 
  taklif etdilar. Elektr zanjirlar sintezini birinchi bor nemis olimlari I.O. Sobel (1924 y.), 
  amerika olimi R. Foster (1924 y.) rus olimlari S. Yevlanov (1937 y) hamda B.V. 
  Bulgakov (1949 y.) nazariy jihatdan asosladilar. 
  Elektr zanjirlarni signal graflar bilan tahlil qilishni rus olimi B.N. Petrov (1945 
  y.) va amerika olimi S. Mezon (1953 y.) taklif etishgan. 
  Maydon nazariyasi masalalarini yechishda integral tenglamalarni qo‘llashni rus 
  olimlari G.A. Granberg, V.M. Alexin, O.V. Tozoni, Ye.V. Kotel nikovlar (1948 y.) 
  taklif etdilar. 
  1904 yilda Peterburg politexnika institutida professor V.F. Mitkevich "Elektr va 
  magnit xossalari" fanidan, 1915 yilda Moskva Bauman oliy texnika o‘quv yurtida 
  professor K.A. Krug "O‘zgaruvchan toklar nazariyasi" fanidan ma’ruzalar o‘qidi. 
  O‘zbekistonda energetika va elektrotexnika fanlarini o‘rganish va rivojlantirish 
  XX-asrning 30 yillaridan boshlandi. Respublikadagi energetika va elektrotexnikaning 
  asosiy ilmiy yo‘nalishlari N. Shcherdin va akademik X. Fozilov rahbarligida belgilandi 
  va elektr stansiyalar elektr tizimi va jihozlarini takomillashtirish, puxtaligini oshirish, 
  samaradorligini ko‘tarishga qaratildi. Elektr tizimlarini hisoblashning ixcham usullari 
  (X.Fozilov, K.R. Allaev, T.X. Nosirov, 1960-70 yillar) taklif etildi.Elektr tizimlari 
  rejimini ifodalaydigan katta o‘lchamli nochiziq tenglamalarni yechish (S. Solihov) 
  masalalari tadqiq qilindi. An’anaviy energiya hamda tiklanuvchi energiyadan 
  kompleks foydalanish (R.A. Zoxidov) masalalari xalq xo‘jaligi uchun muhim ahamiyat 
  kasb etadi.1970-1980 yillarda akademik J.Abdullaev tomonidan energetika tizimlarida 
  o‘lchash texnikasi aniqligi, puxtaligi va samaradorligini oshirish bo‘yicha muhim 
  tadqiqotlar amalga oshirildi. Shu yillarda o‘zbek olimlari (M.Z.Xomidxonov, 
  S.Z.Usmonov, N.M.Usmonxodjaev, M.Xusanov, O.O.Xoshimov, K.Mo‘minov) 
  avtomatlashgan elektr yuritmalarning yangi avlodini hamda ko‘p rotorli asinxron 
  motorlarni (A.Dadajonov) yaratishga muvaffaq bo‘ldilar. Elektr tarmoqlari optimal 
  rejimlarini boshqarish asoslari (Ye. Payziev) yaratildi. 
  Nazariy elektrotexnika sohasida nochiziq elektr zanjirlari va tizimlari nazariyasi 
  (G.R. Raximov, Z.I. Ismoilov, P.F. Xasanov) hamda avtoparametrik tebranishlar 
  zanjirlarida o‘zgaruvchan tok fazalar soni va chastotasini o‘zgartirish nazariyasi 
  (A.S.Karimov, M.I. Ibodullaev) takomillashtirildi. 


  Tarqoq parametrli zanjirlar nazariyasi va ular asosida elektrotexnik hamda elektr 
  o‘lchash o‘zgartkichlarini takomillashtirish (M.F. Zaripov) yo‘nalishlarida ijobiy 
  natijalarga erishildi. Elektr o‘lchashlar fanida yangi xarakteristikalarga ega chastotasi 
  o‘zgaruvchan o‘zgartgichlar va o‘lchash ko‘priklari nazariyasi Sh.Sh. Zoxidov 
  tomonidan takomillashtirildi. 

  Download 451.66 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 451.66 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1-mavzu. Muhandislik tushunchasi va energiya Reja

  Download 451.66 Kb.
  Pdf ko'rish