1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet1/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

1 Maxalliy suv ta'minotida JSN bosqichlari :

 1. Quduq suvlarini xlorlash*

 2. daryodagi suvlarni xlorlash

 3. ko‘l suvlarini xlorlash

 4. okean suvlarini xlorlash

 5. suv omborlari suvlarini xlorlash

2 Suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish turlari:

 1. chuqurlashtirilgan va davriy*

 2. joriy va oraliq

 3. oraliq va ogohlantiruvchi

 4. davriy va oraliq

 5. OSN va JSN

3 Suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish usullari

 1. Sanitar topografik*

 2. Sanitar gelmintologik

 3. Sanitar entomologik

 4. Sanitar texnologik

 5. Sanitar mexanik

4Suvdan sinama olishda qanday shartlarga rioya qilinishi zarur?

 1. sinama olish vaqti va joyi tasodifiy elementlardan xoli bo‘lishi zarur*

 2. tahlil boshlanguncha uzoq vaqt o‘tishi kerak

 3. tahlil ikki kundan so‘ng o‘tkazilishi kerak

 4. tahlil to‘rt kundan so‘ng o‘tkazilishi kerak

 5. tahlil bir haftadan so‘ng boshlanishi kerak

5To‘liq tahlil uchun qancha suv olinishi kerak:

 1. 5 l suv *

 2. 10 l suv

 3. 15 l suv

 4. 20 l suv

 5. 25 l suv

6 Qisqa tahlil uchun zarur suv miqdori:

 1. 2 l suv*

 2. 3 l suv

 3. 5 l suv

 4. 8 l suv

 5. 10 l suv

7 Qanday tahlillar uchun sinama shisha idishlarga olinadi?

 1. Fizik kimyoviy tahlillar uchun*

 2. Radiologik tahlillar uchun

 3. Mexanik tahlillar uchun

 4. texnologik tahlillar uchun

 5. entomologik tahlillar uchun

8 Qoldiq xlorni biriktirib olish uchun qanday eritmadan foydalaniladi?

 1. Tiosulfat natriy *

 2. Faol xlor

 3. Bog‘langan qoldiq xlor

 4. Ftor

 5. Ozon

9 Flambirlash bu…

 1. Kuydirish*

 2. Zararsizlantirish

 3. Tozalash

 4. Utilizatsiya

 5. Ozonlash

10Ochiq suv havzasidan qanday qurilma yordamida namuna olinadi?

 1. Batometr yordamida*

 2. FEK yordamida

 3. Yutuvchi muhit yordamida

 4. Lyuksmetr yordamida

 5. Psixrometr yordamida

11 Suvning baktereologik tahlili qancha vaqtdan so‘ng boshlanishi kerak?

 1. namuna olingach ikki soatdan so‘ng*

 2. namuna olingach uch soatdan so‘ng

 3. namuna olingach to‘rt soatdan so‘ng

 4. namuna olingach ikki kundan so‘ng

 5. namuna olingach bir haftadan so‘ng

12 Qanday namunalar konservalanmaydi?

 1. Bakteriologik va organoleptik *

 2. Kimyoviy va fizikaviy

 3. Toksikologik va mexanik

 4. Radiologik va toksik

 5. Zaxarli va narkotik

13Konservalashda foydalaniladigan reagentlarga nimalar kiradi?

 1. Azot va sulfat kislota*

 2. Yod va ozon

 3. Kalsiy va ammiak

 4. Nitritlar va kuporos

 5. Xloroform vaozon

14 Organoleptik ko‘rsatkichlar nechta guruhga bo‘linadi?

 1. 2*

 2. 3

 3. 5

 4. 8

 5. 12

15 Sezgi organlari orqali aniqlanadigan organoleptik ko‘rsatkichlarga kiradi?

 1. 8*

 2. 3

 3. 2

 4. 6

 5. 12

16 Suvdagi loyqalik meyori?

 1. 1,5 mg/dm2*

 2. 2,5 mg/dm2

 3. 5 mg/dm2

 4. 10 mg/dm2

 5. 15 mg/dm2

17 Suvni ximiyaviy jihatdan havfsizligini ta'minlovchi ko‘rsatkachlariga kiradi?

 1. faol reaksiya*

 2. hid

 3. ta'mi

 4. rang ko‘rsatkich

 5. loyqalik

18 Suvdagi erkin qoldiq xlor miqdori:

 1. 0,3 -0,5 mg/l*

 2. 0,3 - 0,7 mg/l

 3. 0,3 - 1 mg/l

 4. 1,5- 2 mg/l

 5. 2 - 2,5 mg/l

19 Suvdagi bog‘langan qoldiq xlor miqdori:

 1. 0,8 1,2 mg/l*

 2. 1-2 mg/l

 3. 0,3 -0,5 mg/l

 4. 4 - 5 mg/l

 5. 6- 8 mg/l

20 Ichimlik suv tarkibidagi quruq qoldiq miqdori

 1. 1000 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 2000 mg/l dan ko‘p emas

 3. 3000 mg/l dan ko‘p emas

 4. 5000 mg/l dan ko‘p emas

 5. 7000 mg/l dan ko‘p emas

21 Yer osti suv ta'minoti manbalariga kiradi:

 1. bosimli va bosimsiz artezian suvlar*

 2. daryo va sizot suvlari

 3. ko‘l va grunt suvlari

 4. suv omborlari va sizot suvlari

 5. Kaptaj va daryolar

22 Suv ta'minoti manbalari necha sinfga bo‘linadi?

 1. 3 sinfga*

 2. 6 sinfga

 3. 7 sinfga

 4. 5 sinfga

 5. 10 sinfga

23 Suv ta'minoti manbalari qanday guruhlarga bo‘linadi?

 1. Ochiq va yopiq*

 2. yer osti va alanga osti

 3. Ochiq va yo‘nalishli

 4. yer osti va statsionar

 5. Statsionar va smenali

24 Mikrofiltrlash bu…

 1. Suvdan fito i zooplanktonlarni chetlashtirish*

 2. Suvdan muallaq moddalarni chetlashtirish

 3. Suvdan ftorni chetlashtirish

 4. Suvdan yodni chetlashtirish

 5. Suvdan xlorni chetlashtirish

25 Ichimlik suvini tozalashning asosiy usullariga kiradi?

 1. Tindirish va zararsizlantirish*

 2. Ftorlash va tindirish

 3. Temirsizlantirish va tindirish

 4. Chuchuklashtirish va tindirish

 5. Zararsizlantirish va ftorsizlantirish

26 Koagulyasiya turlarini ko‘rsating:

 1. Erkin xajmda ketuvchi va kontakt koagulyasiya*

 2. Erkin xajmda ketuvchi va aralash

 3. Kontakt va o‘rtacha smenali

 4. O‘rtacha yillik va o‘rtacha sutkalik

 5. Sutkalik va aralash

27 Ichimlik suvini zararsizlantirish usullarini ko‘rsating:

 1. Reagentli vareagentsiz*

 2. Reagentli va mexanik

 3. Fizik va topografik

 4. Ximik va sanitar

 5. Bakteriologik va toksikologik

28 Ikki oqimli filtr turlarini ko‘rsating:

 1. AKX va DDX*

 2. Tez va ko‘p marta qo‘llaniluvchi

 3. Bir marta va ko‘p marta qo‘llaniluvchi

 4. Bir bosqichli va ko‘p bosqichli

 5. Ko‘p martali va kaskadli

29Ichimlik suvini xlorlash usullari:

 1. ikki marta va giper xlorlash*

 2. koagulyasiya va giper xlorlash

 3. 3 ozonlash va oddiy xlorlash

 4. 4 oddiy va murakkab xlorlash

 5. 5 koagulyasiya va degazatsiya

30 Ichimlik suvini xlorlash uchun qanday moddalardan foydalaniladi?

 1. 1 gipoxlorid, suyuq xlor*

 2. azot ikki oksida, oltingugurt oksidi

 3. ammoniy sulfat, PAA

 4. kaliy, natriy

 5. tiosulfat, natriy, kalsiy

31Qoldiq ozon qaerda aniqlanadi?

 1. aralashish kamerasidan so‘ng*

 2. tindirgichdan so‘ng

 3. taqsimlovchi tarmoqda

 4. magistral liniyalarda

 5. aerotenlarda

32 Qaerda xlor reagenti suv bilan muloqatga kirishadi?

 1. toza suv saqlash rezervuarida*

 2. taqsimlovchi tarmoqda

 3. tindirgichlarda

 4. filtrlarda

 5. metantenlarda

33 Toza suv saqlash rezervuaridan so‘ng qoldiq xlor qaerda aniqlanadi?

 1. tarmoqqa berishdan oldin*

 2. sekin filtrlarda

 3. tezkor filtrlarda

 4. metantekda

 5. tindirgichda

34 Suvdagi xlorfenolning badbo‘y hidini yo‘qotish uchun qanday xlorlash usulidan foydalaniladi?

 1. preammonizatsiya*

 2. dexlorlash

 3. oddiy xlorlash

 4. superxlorlash

 5. dixlorlash

35 Suvni zararsizlantirish samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. umumiy mikroblar soni , qoldiq xlor*

 2. qoldiq PAA, alyuminiy

 3. qoldiq xlor, loyqalik

 4. qoldiq ftor, tiniqlik

 5. qoldiq PAA, rang ko‘rsatkich

36 Xlorli ohak saqlovchi omborlarga qanday talablar qo‘yiladi?

 1. quruq, qorong‘i, salqin*

 2. sovuq, nam, ochiq

 3. yorug‘, ochiq, nam

 4. ochiq, yaxshi shamollaydigan, qorong‘i

 5. germitik yopiq, yorug‘, katta

37 Ichimlik suvini superxlorlash usuli qachon qo‘llaniladi?

 1. muloqat vaqti ietarli bo‘lmaganda*

 2. ozonlash imkoni bo‘lmaganda

 3. suv xloramin bilan zararsizlantirilganda

 4. markazlashtirilmagan suv ta'minotida

 5. suvni koagulyasiyalash zarur bo‘lganda

38 Suvni dexlorlash usuli qachon qo‘llaniladi?

 1. Ortiqcha xlorni yo‘qotish zaruriyati bo‘lganda*

 2. suvda benzin paydo bo‘lganda

 3. suvda fenol paydo bo‘lganda

 4. suvda ozon paydo bo‘lganda

 5. mahalliy suv ta'minoti manbalarini zararsizlantirishda

39 Ortiqcha xlorni yo‘qotishda qanday reagentdan foydalaniladi?

 1. tiosulfat natriy*

 2. poliakrilamid

 3. Kraxmal

 4. fosfat ammoniy

 5. Alyuminiy sulfat

40 1 ml tiosulfat natriy qancha miqdordagi xlorni o‘ziga biriktirib oladi?

 1. 0,355 mg*

 2. 0,5 mg

 3. 0,7 mg

 4. 0,8 mg

 5. 1,2 mg

41Qoldiq xlorni aniqlashda qanday usullardan foydalaniladi?

 1. yodometrik va titrlash*

 2. laborator hayvonlari ustida tajriba orqali

 3. hisoblash va tajriba

 4. sinama o‘tkazish va tajriba

 5. kraxmal va qandli usul

42 Vodoprovod tarmog‘ida mikroorganizmlar rivojlanmasligi uchun qanday sharoit bo‘lishi kerak?

 1. qoldiq xlorni qoldirish*

 2. qoldiq ozonni qoldirish

 3. qoldiq ammoniyni qoldirish

 4. qoldiq natriyni qoldirish

 5. qoldiq kalsiyni qoldirish

43 Ichimlik suvini havfsizligini ta'minlovchi bilvosita ko‘rsatkichlar?

 1. 1 bog‘langan va erkin qoldiq xlor*

 2. ichak tayoqchalari miqdori

 3. ichburug‘ tayoqchalari miqdori

 4. loyqalik va rang ko‘rsatkich

 5. qattiqlik va rang ko‘rsatkich

44 Suv sifatini yaxshilashning maxsus usullari

 1. chuchuklashtirish va temirsizlantirish *

 2. zararsizlantirish va loyqalik

 3. tindirish va ftorsizlantirish

 4. filtrlash va ftorlash

 5. temirsizlantirish va filtrlash

45 Suvni tindirish deganda nimani tushunasiz?

 1. suvdan muallaq moddalarni yo‘qotish*

 2. suvdan temirni yo‘qotish

 3. suvdan ftorni yo‘qotish

 4. suvdan xlorli ohakni yo‘qotish

 5. suvdan radiaktiv moddalarni yo‘qotish

46 Suvni rangsizlantirish deganda nimani tushunasiz?

 1. suvdan bo‘yovchi kolloidlarni chetlashtirish*

 2. suvdan muallaq moddalarni chetlashtirish

 3. suvdan xlorni chetlashtirish

 4. suvdan ozonni chetlashtirish

 5. suvdan ftorni chetlashtirish

47Koagulyasiyaning vazifasi nimadan iborat?

 1. suvni tindirish*

 2. suvni zararsizlantirish

 3. suvni temirsizlantirish

 4. suvni chsuchuklashtirish

 5. giperfiltratsiya

48Amaliyotda qanday koagulyantlardan foydalaniladi?

 1. alyuminiy sulfat, temir sulfat*

 2. xlorli ohak, natriy

 3. biftorid natriy, kalsiy

 4. kalsiy karbonat, ozon

 5. gipoxlorid natriya, brom

49Koagulyasiyani samarali ketishi uchun zarur bo‘lgan sharoitga nimalar kiradi :

 1. Doza, vaqt, to‘liq aralashish*

 2. mikrobga to‘yinganligini aniqlash, tiniqlik

 3. tiniqlik, loyqalik, cho‘kma

 4. harorat, rang ko‘rsatkich, loyqalik

 5. quruq qoldiq, rN, alyuminiy

50 Koagulyasiga ta'sir etuvchi tabiiy omillarga kiradi:

 1. harorat, loyqalik, ishqoriylik*

 2. ta'mi, hidi, koagulyant dozasi

 3. harorat, rang ko‘rsatkich, dozator

 4. muloqat vaqti, aralashtirigich

 5. qoldiq alyuminiy, cho‘kma, quruq qoldiq

51 Koagulyantlar uchun qanday talablar qo‘yiladi?

 1. yuqori samaradorlik, xavfsizlik*

 2. turg‘unlik, zaharlilik

 3. yuqori samaradorlik, radiaktivlik

 4. arzon, ishqoriylik

 5. rang ko‘rsatkich, samaradorlik

52 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish usullariga nimalar kiradi?

 1. flokulyantlardan foydalanish*

 2. oldindan tindirish

 3. oldindan aeratsiyalash

 4. oldindan ozonlash

 5. suvni degelmintizatsiya qilish

53 Tindirgichning turlarini ko‘rsating:

 1. gorizontal va vertical*

 2. aerotenklar, aerofiltrlar

 3. metantenklar, aerotenklar

 4. Siklonlar, multitsiklonlar

 5. ikki yarusli tindirgich va radial tindirgich

54 Filtrlarning turlarini ko‘rsating:

 1. sekin va tez*

 2. sekin va aerotenklar

 3. aerofiltr va i biofiltr

 4. mikrofiltr va septik

 5. septik va ikki yarusli

55 Koagulyasiya jarayonini tezlashtirish uchun qanday flokulyantlardan foydalaniladi?

 1. poliakrilamid, kremniy kislota*

 2. alyuminiy sulfat, xlor

 3. xlor, ozon

 4. ozon, temir

 5. alyuminiy sulfat, PAA

56 Qoldiq poliakrilamidning yo‘l qo‘yiladigan miqdori?

 1. 2,0 mg/l*

 2. 0,2 mg/l

 3. 3 mg/l

 4. 5 mg/l

 5. 10 mg/l

57 Qoldiq alyuminiyning yo‘l qo‘yiladigan miqdori

 1. 0,5 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 0,3 mg/l dan ko‘p emas

 3. 0,5 mg/l dan kam emas

 4. 2,0 mg/l dan ko‘p emas

 5. 10 mg/l

58Qanday suvlarni koagulyasiya jarayonidan o‘tkazish shart hisoblanadi?

 1. tiniqligi past, yuqori rang ko‘rsatkichga ega bo‘lgan suvlar*

 2. baktereologik va virusologik ifloslangan suvlar

 3. loyqaligi past va quruq qoldtq

 4. yuqori tiniqlik, past rang ko‘rsatkich

 5. tarkibida zaharli va radiaktiv moddalar mavjudligi

59 Koagulyasiya samaradarligi qaysi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. rang ko‘rsatkich, loyqalik*

 2. rang ko‘rsatkich, koli indeks

 3. loyqalik, umumiy mikroblar soni

 4. loyqalik, viruslar soni

 5. koli indeks, umumiy mikroblar soni

60 Flokulyantlarga qo‘yiladigan gigienik talablar?

 1. kam zaharlilik, suvda yaxshi eruvchanlik*

 2. bakterial tarkib, suvda yaxshi erimaslik

 3. bakteriotsidlik, suvda yaxshi erimaslik

 4. suvni organoleptik xususiyatlarini o‘zgartiradi, suvda yaxshi eriydi

 5. tiniqlik, loyqalik

61 Koagulyasiya samaradorligi nimalarga bog‘liq?

 1. suvning haroratiga, muloqat vaqtiga, aralashish darajasiga*

 2. mikroorganizmlar soniga, loyqalikka, haroratga

 3. muloqat vaqtiga, suvning ta'miga, xloridlar miqdoriga

 4. hidga, ta'mga, suvning haroratiga

 5. sulfatlar, xloridlar, PAA

62 Koagulyasiya tarkibiga qanday zaharli moddalar kirishi mumkin?

 1. simob, ftor*

 2. xlor, kalsiy

 3. xlor, ftor

 4. kalsiy, stronsiy

 5. kadmiy, kalsiy

63 Suvda temir elementi miqdorining ortishi uning qanday xususiyatlariga ta'sir ko‘rsatadi?

 1. suvning organoleptik xususiyatlarini o‘zgartiradi*

 2. suvda pag‘a hosil qiladi

 3. suvning sanitar holatini o‘zgartiradi

 4. suvning sanitar rejimini o‘zgartiradi

 5. suvning toksikologik xususiyatini o‘zgartiradi

64 Qanday hollarda suvda koagulyasiya o‘tkazish uchun maxsus tayyorgarlik ko‘riladi?

 1. suvning ishqoriyligi past bo‘lganda*

 2. suvda bakteriya miqdori yuqori bo‘lganda

 3. suvda maxsus hid bo‘lganda

 4. koli indeks 1000 ga teng bo‘lganda

 5. koli indeks 200 ga teng bo‘lganda

65 Koagulyasiya nima uchun o‘tkaziladi?

 1. suvni tindirish va rangsizlantirish uchun*

 2. maxsus hidni yo‘qotish uchun

 3. suvni zararsizlantirish uchun

 4. viruslarni yo‘qotish uchun

 5. suvni dezinfeksiya qilish uchun

66 Suvni temirsizlantirish usullari

 1. reagentli va aeratsiya usuli*

 2. filtrli va vakuumli

 3. ftorlash, xlorlash

 4. tindirgiya, gradirnaya

 5. septik, qum tutkich

67 Tezkor filtrlarga nimalar kiradi?

 1. AKX, DDF*

 2. biofiltrlar, aerofiltrlar

 3. septik, metantenk

 4. biofiltr, septik

 5. aerofiltrlar, AKX

68 Suvdan sinama olganda qanday hujjat to‘ldiriladi?

 1. kuzatuv xati*

 2. sanitar bayonnoma

 3. to‘liq programma

 4. dalolatnoma

 5. bayonnoma

69 Suvning bakteriologik tahlili qancha vaqtdan so‘ng o‘tkazilishi zarur?

 1. 1 sinama olingach 2 soatdan so‘ng*

 2. sinama olingach 10 sutkadan so‘ng

 3. sinama olingach 5 sutkadan so‘ng

 4. sinama olingach 2 sutkadan so‘ng

 5. sinama olingach 2 3 sutkadan so‘ng

70 Sinama olish qanday reja asosida o‘tkaziladi?

 1. to‘liq va qisqa tahlil*

 2. qisqartirilgan va to‘liq tahlil

 3. maxsus va umumiy tahlil

 4. umumiy va qo‘shimcha tahlil

 5. qisqartirilgan va qo‘shimcha tahlil

71 Suvning ximiyaviy ko‘rsatkichlariga kiradi:

 1. oksidlanish, qattiqlik, quruq qoldiq*

 2. loyqalik, cho‘kma, plenka

 3. tiniqlik, ishqoriylik, plenka

 4. koli indeks, umumiy mikroblar soni

 5. suv jonivorlari, koli titr

72 Suvning loyqaligiga qanday omillar ta'sir ko‘rsatadi?

 1. fitoplankton*

 2. suspenziya

 3. temir

 4. mikroorganizmlar

 5. viruslar

73 Suvning qattiq turlari?

 1. karbonatli, doimiy, yo‘qotsa bo‘ladigan*

 2. xlorli, ftorli, alyuminli

 3. yumshoq, qattiq, mustahkam

 4. ftorli, tuzli, yumshoq

 5. doimiy, doimiy bo‘lmagan, natriyli

74 Suvning qattiqligi yuqori bo‘lganda organizmda qanday o‘xgarishlar sodir bo‘ladi?

 1. buyrak tosh kasalligi*

 2. yiringli yaralar paydo bo‘lishi *

 3. gepatit kasalligini paydo bo‘lishi

 4. yurak qon tomir kasalligini paydo bo‘lishi

 5. ko‘p miqdorda temir moddasini yig‘ilishi

75 Ichimlik suv tarkibidagi qattiqlikning yo‘l qo‘yiladigan miqdori:

 1. 7 mmol/l*

 2. 20 mmol/l

 3. 0,1 mmol/l

 4. 9 mmol/l

 5. 10 mmol/l

76 Ichimlik suvi tarkibida xloridlarning yo‘l qo‘yiladigan miqdori:

 1. 350 mg/l dan ko‘p emas*

 2. 400 mg/l dan kam emas

 3. 500 mg/l

 4. 1000 mg/l

 5. 2000 mg/l

77 Ichimlik suv tarkibida xloridlarning me'yordan ortiq bo‘lishi organizmda qanday o‘zgarishlarga olib keladi?

 1. me'da sekretsiyasini pasaytiradi*

 2. me'dada toshlar hosil qiladi

 3. ichaklar peristaltikasini oshiradi

 4. ovqat hazm qilishni buzadi

 5. ichaklar sekretsiyasini oshiradi

78 Suvda azot ammoniy miqdorini yuqori bo‘lishi nimadan dalolat beradi?

 1. suvni yangi ifloslanganligidan*

 2. mineralizatsiya jarayoni ketayotganligidan

 3. nitrofikatsiya jarayoni ketayotganligidan

 4. suvni ancha oldin ifloslanganligidan

 5. suvning tozaligidan

79Suvda nitratlarning mavjudligi nimadan dalolat beradi?

 1. suvni uzoq vaqt oldin ifloslanganligidan*

 2. suvda ftor moddasi mavjudligidan

 3. nitrofikatsiya jarayonidan

 4. suvni umumiy ifloslanganligidan

 5. suvdagi ammonizatsiya jarayonidan

80 Suvda nitratlarning me'yordagi miqdori nechaga teng bo‘ladi?

 1. 45 mg/l*

 2. 55 mg/l

 3. 70 mg/l

 4. 0,5 mg/l

 5. 5 mg/l

81 Suvda ftorning me'yordagi miqdori nechaga teng bo‘ladi?

 1. 0,7 - 1,5 mg/l*

 2. 3 mg/l

 3. 5 mg/l

 4. 7 mg/l

 5. 0,1 -0,5 mg/l

82 Ichimlik suvini ftorsizlantirish usullarini ko‘rsating?

 1. reagentli va filtratsion*

 2. reagentsiz va septik

 3. tindirgich va aerofiltr

 4. qumtutkich va biofiltr

 5. metantenk va siklon

83Ichimlik suvini chuchuklashtirishning eng ko‘p qo‘llaniladigan usulini ko‘rsating?

 1. ion almashinuv, elektroliz*

 2. tindirish, filtratsiya

 3. septik va emsher

 4. metantenk, elektrodializ

 5. biofiltratsiya, septic

84 Ochiq suv manbalarini temirsizlantirish usullari

 1. reagentli*

 2. dezinfeksiya

 3. ftorlash

 4. degazatsiya

 5. dezaktivatsiya

85 Suvni temirsizlantirishda qo‘llaniladigan reagentlarga nimalar kiradi?

 1. alyuminiy sulfat, xlor*

 2. natriy bikorbonat

 3. tiosulfat natriy

 4. kaliy ftorid

 5. xloridlar

86 Bir odam uchun zarur bo‘lgan suv miqdori nimaga bog‘liq?

 1. axoli turar joylarini obodonlashtirilganlik darajasiga*

 2. xonaning mikroiqlim ko‘rsatkichlariga

 3. aholi soniga

 4. suv manbalarini tozalash usullariga

 5. suv iste'moli miqdoriga

87 DavST 950 2011 qanday suv manbalari uchun tadbiq etiladi?

 1. markazlashtirilgan suv ta'minotig manbalariga*

 2. markazlashtirilmagan suv ta'minoti manbalariga

 3. mahalliy suv ta'minotiga

 4. texnik suv ta'minotiga

 5. gigienik suv ta'minotiga

88 Suvdan sinama olish joyi kim tomonidan aniqlanadi?

 1. DSENM*

 2. gidrobiologlar tomonidan

 3. gidrometsentr tomonidan

 4. ekologlar tomonidan

 5. epidemiologlar tomonidan

89 Qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha suv ta'minoti manbalari sinflarga bo‘linadi?

 1. suvning sifati va tozalashning zaruriy darajasi bo‘yicha*

 2. suvning miqdori va xajmi bo‘yicha

 3. suvning miqdori va sifati bo‘yicha

 4. axoli soni va suvning tarkibi bo‘yicha

 5. suvning holati va suv toifasi bo‘yicha

90 Suvda fitoplanktonlar bo‘lganda qanday qurilmadan foydalaniladi?

 1. mikrofiltratsiya*

 2. xlorlash

 3. filtratsiya

 4. ftorlash

 5. aerofiltr

91 Yer osti suvlarini ifloslantiruvchi manbalardan birini ko‘rsating?

 1. tuproqqa oqava suvlarni tushishi*

 2. yomg‘ir suvlari

 3. qorlarning erishidan hosil bo‘lgan suvlar

 4. ochiq suv manbalari

 5. tozalangan chiqindi suvlar

92 Qanday qonuniy hujjat bo‘yicha suv ta'minoti manbalari tanlab olinadi?

 1. DavST 951 2000*

 2. SanQvaM 0172 04

 3. DavST 950 2011

 4. DavST 2.3.01 86

 5. SanQ va M 0056 96

93 Aholi turar joylariga nisbatan ochiq suv ta'minoti manbalari qanday joylashtiriladi?

 1. aholi turar joylaridan yuqorida*

 2. aholi turar joylaridan quyida

 3. aholi turar joylari ichida

 4. jamoat markazida

 5. qishloq ho‘jaligi ekinlari zonasida

94 Ochiq suv ta'minoti manbalaridan suv olish tiplari:

 1. qirg‘oqli, infiltratsion*

 2. maxsus, umumiy

 3. nasosli, qo‘l kuchi yordamida

 4. chuqurdan, markaziy

 5. markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan

95 Mahalliy suv ta'minoti manbalaridan birini ko‘rsating:

 1. grunt suvlari*

 2. artezian suvlari

 3. sizot suvlari

 4. okean

 5. suv omborlari

96 Mahalliy suv ta'minotida suv olish qurilmalariga nimalar kiradi:

 1. quduq va koptajlar*

 2. vodoprovod va buloq

 3. koptaj va quduqlar

 4. burg‘uli quduq va buloqlar

 5. infiltratsion va vodoprovod

97 S’HM nima uchun tashkil etiladi?

 1. suv manbasini ifloslanishdan muhofaza qilish uchun*

 2. turar joy dahalarini qurish maqsadida

 3. suv manbalarini aniqlash maqsadida

 4. sinama olish nuqtalarini aniqlash maqsadida

 5. ishlab chiqarish korxonalarini qurish maqsadida

98Birinchi sanitar himoya mintaqasida nimalar taqiqlanadi?

 1. baliq ovlash, kir yuvish*

 2. tozalash inshoatlarini qurish

 3. ko‘kalamzorlashtirish, obodonlashtirish

 4. hududni asfaltlash

 5. koagulyantlar uchun ombor qurish

99 yer osti suv ta'minoti manbalarini o‘rtacha texnik foydalanish davomiyligi qanchaga teng?

 1. 25 letdan kam emas*

 2. 10 yil

 3. 50 yildan kam emas

 4. 5 yildan ko‘p emas

 5. 35 yildan ko‘p emas

100Xlor saqlanuvchi ombor bilan aholi turar joylari orasidgi masofa qanchaga teng?

 1. 300 m dan kam emas*

 2. 200m ko‘p emas

 3. 200 m dan kam emas

 4. 100 m dan ko‘p emas

 5. 10m

101 Suv manbasi va qoramol fermalari orasidagi masofa nechaga teng?

 1. 500m*

 2. 200m

 3. 50m

 4. 100m

 5. 1000 m

102 Qanday hududlardan vodoprovod tarmoqlarini o‘tkazish taqiqlanadi?

 1. axlatxona va qabristondan*

 2. turar joy va jamoat binolaridan

 3. maktab va bolalar bog‘chalaridan

 4. qabriston va dam olish zonalaridan

 5. maktab va plyajlardan

103 Birinchi sanitar himoya mintaqasida mineral o‘g‘itlardan foydalanish mumkinmi?

 1. qatiy taqiqlanadi*

 2. mumkin, faqat kam miqdorda

 3. mumkin, faqat o‘g‘itlar uchun REM belgilangan bo‘lsa

 4. chegarasiz foydalanish mumkin

 5. mumkin, faqat chegarali miqdorda

104 Suv manbasi uchun tashkil etilgan birinchi S’HM nomi nima?

 1. qatiy tartibli zona*

 2. chegaralangan zona

 3. kuzatuv zonasi

 4. xo‘jalik zonasi

 5. omborlar zonasi

105 Suv manbasi uchun tashkil etilgan ikkinchi S’HM nima deb nomlanadi?

 1. chegaralangan zona*

 2. qatiy tartibli zona

 3. kuzatuv zonasi

 4. ishlab chiqarish zonasi

 5. dam olish zonasi

106 Agarda suv tarkibida temir moddasining miqdori REMdan yuqori bo‘lsa qanday chora ko‘rilishi kerak?

 1. temirsizlantirish*

 2. xlorlash

 3. ozonlash

 4. chuchuklashtirish

 5. giperfiltratsiya

107 Ichimlik suvini tarmoqqa berishdan oldin kim nazorat qiladi?

 1. ishlab chiqarish va sanitar ximiyaviy laboratoriya*

 2. gidrogeologik va toksikologik laboratoriya

 3. ilmiy tekshirish laboratoriyasi

 4. ishlab chiqarish va mas'ul laboratoriya

 5. toksikologik va fizik omillar laboratoriyasi

108 Agar suv tarkibida qoldiq xlor miqdori REMdan yuqori bo‘lsa qanday usuldan foydalaniladi?

 1. dexlorlash*

 2. dixlorlash

 3. xlorammonizatsiya

 4. superxlorlash

 5. preammonizatsiya

109 Epidemiyachdan so‘ng suvda qoldiq xlor miqdori meyordan yuqori.Suvni dexlorlash uchun qanday moddadan foydalaniladi?

 1. tiosulfat natriya*

 2. temir va uning tuzlaridan

 3. distillangan suvdan

 4. yoddan

 5. bromdan

110 Ochiq suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbalarga kiradi?

 1. maishiy chiqindi suvlar*

 2. sug‘orish dalalari

 3. filtratsiya dalalari

 4. yog‘ingarchilik suvlari

 5. korxona chiqindi suvlari

111 Ikkinchi toifa suv havzalariga kiradi?

 1. cho‘milish, sport va aholi dam olish maqsadlari uchun qo‘llaniladigan suv havzalari*

 2. ichimlik suv sifatida foydalanuvchi suv havzalari

 3. ishlab chiqarish korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalari

 4. oziq ovqat sanoati uchun foydalaniladigan suv havzalari

 5. shahar markazida joylashgan suv havzalari

112 Birinchi toifa suv havzalariga kiradi?

 1. suv ta'minoti manbalari uchun foydalaniladigan suv havzalari *

 2. baliqchilikda foydalaniladigan suv havzalari

 3. ishlab chiqarish korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalari

 4. cho‘milish uchun foydalaniladigan suv havzalari

 5. qishloq ho‘jalik maqsadlarida foydalaniladigan suv havzalari

113 Suv havzalarini ifloslanishi aholi uchun qanday noqulayliklar tug‘diradi?

 1. aholining sanitar talablarini qondirmaydi*

 2. suv manbasidan cho‘milish maqsadida foydalanib bo‘lmaydi

 3. hududning me'moriy ko‘rinishini yomonlashtiradi

 4. mikroiqlimga salbiy ta'sir ko‘rsatadi

 5. sanitar rejimni yomonlashtiradi

114 Suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbaga kiradi?

 1. ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari*

 2. yog‘ingarchilik chiqindi suvlari

 3. tuproq eroziyasi

 4. daryoda daraxt oqizish

 5. suv hayvonlarining nobud bo‘lishi

115 Suv manbalarining organoleptik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

 1. hid, bo‘yalish, muallaq moddalar*

 2. hid, erigan kislorod, azot ammiak

 3. hid, azot ammiak, azot nitrat

 4. azot ammiak, azot nitrit, kislorod

 5. erigan kislorod, azot, ftor

116 Zararli moddalarni suv havzalarining sanitar rejimiga ko‘rsatadigan ta'siri qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha o‘rganiladi?

 1. KBE, ammonifikatsiya jarayoni, nitrifikatsiya*

 2. hid, bo‘yalish, ta'mi

 3. KBE, bo‘yalish, ko‘pik xosil qilish

 4. KBE, KXE, AKX

 5. KBE, KXE, hidi

117 Zarali moddalarni suv muhitida meyorlashtirishda uning zaharlilik ta'siri qanday o‘rganiladi?

 1. laboratoriya hayvonlarida*

 2. ko‘ngillilarda olib borish

 3. suvning ko‘pik xosil qilish xususiyati

 4. gelmintologik tahlil natijalari

 5. entomologik ko‘rsatkichlarni tekshirish

118 Qanday zararlilik limit ko‘rsatkichlarni bilasiz?

 1. organoleptik, umum sanitar, toksikologik*

 2. organoleptik, toksikologik, baktereologik

 3. organoleptik, gelmintologik, toksik

 4. entomologik, organoleptik, sanitar rejim

 5. ximiyaviy, fizik, mexanik

119 Tozalash stansiyasi hududiga qo‘yiladigan gigienik talablar:

 1. chegaralangan, obodonlashtirilgan, yoritilgan*

 2. chegaralangan, katta, ximikatlardan foydalanish

 3. vertikal planirovka o‘tkazish, salqin, shamol yaxshi esishi

 4. ko‘kalamzorlashtirilgan, sovuq, qorong‘i

 5. salqin, yoritilgan, asfaltlangan hudud

120 Muallaq moddalar bo‘yicha tindirgichlar samaradorligi necha foizni tashkil etadi?

 1. 50 -70%*

 2. 50 - 80%

 3. 20 - 40%

 4. 30 - 40%

 5. 10 -20%

121Tozalash stansiyasini sanitar texnik tekshirishdan maqsad?

 1. qurilmalarni to‘g‘ri tanglanganligi va ulardan foydalanishni tekshirish*

 2. stansiyadan to‘g‘ri foydalanishni tekshirish

 3. xodimlarni kasallanish darajasini tekshirish

 4. texnik xodimlar o‘rtasida bakteriya tashuvchilarni o‘rganish

 5. stansiyaning situatsion rejasini o‘rganish

122Kanalizatsiya tozalash stansiya ishchilarining kasallanish darajasi qanday o‘rganiladi?

 1. mehnatga layoqatsizlik varaqalari bo‘yicha*

 2. statistik talonlar bo‘yicha

 3. umumiy kasallanish bo‘yicha

 4. yuqumli kasallanish bo‘yicha

 5. tezkor xabarlar bo‘yicha

123Septik tindirgichni cho‘kmadan tozalash davriyligi:

 1. yilda 1- 2 marta*

 2. yilda 4 marta

 3. har oyda

 4. har kuni

 5. 3 oyda bir marta

124 Biofiltrni chiqindi suv tarkibidagi muallaq moddalarni kamaytirish bo‘yicha samaradorligi nechaga teng?

 1. 70 -90%*

 2. 20- 30%

 3. 40 - 50%

 4. 50 - 60%

 5. 100%

125 Tozalash stansiyasida foydalaniladigan tindirgichlar tipi nimalarga qarab belgilanadi?

 1. tozalash stansiyasining ish quvvatiga qarab*

 2. tozalash bosqichlariga qarab

 3. sanitar qoida va meyorlarga qarab

 4. qurilish meyor va qoidalariga qarab

 5. epidemiologik holatga qarab

126 Septik tindirgich qachon qo‘llaniladi?

 1. tozalash stansiyasining ish quvvati 25 m3 /sutkagacha bo‘lganda*

 2. tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

 3. tozalash stansiyasining ish quvvati 100 m3 /sutkagacha bo‘lganda

 4. tozalash stansiyasining ish o‘uvvati 20000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

 5. tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

127 Emsher tindirgichi qanday xollarda qo‘llaniladi?

 1. tozalash stansiyasining ish quvvati 1000 m3gacha bo‘lganda

 2. tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3gacha bo‘lganda

 3. tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3gacha bo‘lganda

 4. tozalash stansiyasining ish quvvati 1000000 m3gacha bo‘lganda

 5. tozalash stansiyasining ish quvvati 20000 m3 gacha bo‘lganda

128 Tozalash stansiyalarida qumtutkichlar qachon qo‘llaniladi?

 1. tozalash stansiyasining ish 100m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda*

 2. tozalash stansiyasining ish quvvati 100 m3/sutkagacha bo‘lganda

 3. tozalash stansiyasining ish quvvati 1000 m3 bo‘lganda

 4. tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 gacha bo‘lganda

 5. tozalash stansiyasining ish o‘uvvati 25000 m3 gacha bo‘lganda

129 Qachon radial tindirgichlardan foydalaniladi?

 1. tozalash stansiyasining ish quvvati 20 000 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda*

 2. tozalash stansiyasining ish quvvati 1 000 m3/sutkagacha bo‘lganda

 3. tozalash stansiyasining ish quvvati 200 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda

 4. tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda

 5. tozalash stansiyasining ish quvvati 9 000 m3/sutkagacha bo‘lganda

130 Biologik tozalash bosqichining tuproqli usuliga kiruvchi qurilmalarni ko‘rsating?

 1. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerofiltr

 2. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, biologik hovuz

 3. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerotenk

 4. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, qum tutkich

 5. sug‘orish dalasi, haydash dalasi, aerotenk

131 Oqava suvlarni tozalashda qo‘llaniladigan septik tindirgichning kamchiliklari nimalardan iborat?

 1. qurilmadagi chirish, qurilmani qo‘lda tozalash*

 2. kam miqdordagi suvni tozalashi va qo‘lda tlzalash

 3. muallaq moddalardan yetarli tozalamaslik, xloridlar miqdori

 4. ko‘p miqdordagi suvni tozalash, assenizatsion mashina yordamida tozalash

 5. toza il ajratadi, tozalashning yuqori samaradorligi

132 Oqava suvlarni zararsizlantirish samaradorligini baholovchi ko‘rsatkichlarga nimalar kiradi?

 1. koli indeks, qoldiq xlor, mikroblar soni*

 2. koli indeks, quruq qoldiq, muallaq moddalar

 3. koli titr, KBE, KXE

 4. umumiy mikroblar soni, rang ko‘rsatkich, loyqalik

 5. koli indeks, umumiy mikroblar soni, muallaq moddalar miqdori

133 Septik tindirgichning afzal tomonlarini ko‘rsating

 1. foydalanishning qulayligi, cho‘kmani zararsizlantirish, degelmintizatsiya*

 2. foydalanishning murakkabligi, zararsizlantirish, digelmintizatsiya

 3. foydalanishning murakkabligi, metan va ozonning xosil bo‘lishi

 4. aerob jarayon, anaerob jarayon, ishqoriy bijg‘ish

 5. cho‘kmani zararsizlantirish, lakto musbat va lakto manfiy tayoqchalarni to‘liq ushlab qolish

134 Oqava suvlarni mexanik tozalash qurilmalarini ko‘rsating?

 1. panjara, qumtutkich, tindirgich*

 2. panjara, qumtktkich, biofiltr

 3. tindirgich, qumtutkich, aerotenk

 4. panjara, biofiltr, aeofiltr

 5. qumtutkich, biologik hovuz, aerotenk

135 Oqava suvlarni biologik tozalash samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

 1. KBE, oksidlanish, erigan kislorod*

 2. KBE, KXE, mikroblar soni

 3. KBE, erigan kislorod, erigan azot

 4. KBE, KXE, koli titr

 5. KBE, erigan kislorod, koli indeks

136 Oqava suvlarning qanday ko‘rsatkichlari bo‘yicha tindirgichlar samaradorligi baholanadi?

 1. tiniqlik, muallaq moddalar miqdori*

 2. tiniqlik, azot ammiak

 3. azot ammiak, oksidlanish

 4. tiniqlik, azot nitriti

 5. azot ammiak, gelmint tuxumlarining soni

137 Sug‘orish dalasi va filtratsiya dalalarining o‘zaro farqi nimada?

 1. foydalanishda , ish yuklamasida*

 2. mexanik tozalash, tuzilishida

 3. biologik tozalash, ish yuklamasida

 4. zararsizlantirish, degelmintizatsiyada

 5. ulaning o‘zaro hyech qanday farqi yo‘q

138 Oqava suv tarkibidagi qoldiq xlor miqdori nechaga teng?

 1. 1,5 - 2 mg/l*

 2. 3 - 5 mg/l

 3. 4,0 mg/l

 4. 1-5 mg/l

 5. 6- 9 mg/l

139 Tuproqli sharoitda ketuvchi ekstensiv qurilmalarga kiradi?

 1. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, qishloq xo‘jalik sug‘orish dalalari*

 2. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerotenk

 3. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, biologik hovuzlar

 4. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, metantenk

 5. sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerofiltr

140 Tuproqli sharoitda ketuvchi intensiv qurilmalarga kiradi?

 1. biofiltr, aerofiltr*

 2. aerofiltr, aerotenk

 3. biofiltr, aerotenk

 4. aerotenk, metantenk

 5. biofiltr, siklon

141 Oqava suvlarni biologik tozalash bosqichida qo‘llaniluvchi, suvli muhitda ketuvchi tozalash qurilmalarga kiradi?

 1. aerotenk, biologik hovuz*

 2. aerotenk, oddiy hovuz

 3. aerofiltr, aerotenk

 4. biologik hovuz, biofiltr

 5. oddiy hovuz, sug‘orish dalasi

142 Chirituvchi tindirgichlarni ko‘rsating:

 1. septik, ikki yarusli*

 2. gorizontal, vertikal

 3. gorizontal, emsher

 4. qumtutkich, septik

 5. metantek, radial tindirgich

143 Cho‘ktiruvchi tindirgichlarni ko‘rsating:

 1. vertikal, radial*

 2. gorizontal, septik

 3. qumtutkich, emsher

 4. metantenk, septik

 5. gorizontal, ikki yarusli

144 Septikdagi cho‘kmada qanday jaroayonlar ketadi?

 1. anaerob sharoitda nordon bijg‘ish*

 2. ilning mineralizatsiyasi

 3. ilning oddiy to‘planishi

 4. ilning ishqoriy bijg‘ishi

 5. aerob jarayon

145 Nima uchun aerotenkdan so‘ng ikkilamchi tindirgichlardan foydalaniladi?

 1. faol ilni cho‘ktirish uchun*

 2. o‘z o‘zini tozalash jarayonini tugatish uchun

 3. biologik plenkani cho‘ktirish uchun

 4. ilni xlorlash uchun

 5. cho‘kmani ozonlash uchun

146 Faol il nima?

 1. suvdagi maprofit mikroorganizmlar biotsenozi*

 2. septikda cho‘kkan cho‘kma

 3. oqava suv tarkibidagi cho‘kma

 4. erigan organik moddalar

 5. metantenkdagi cho‘kma

147 Xo‘jalik maishiy oqava suvlarni tozalash bosqichlarini ko‘rsating?

 1. mexanik, biologik, zararsizlantirish*

 2. tuproqli, suvli, atmosferali

 3. mexanik, biologik, degelmintizatsiya

 4. dezinfeksiya, degazatsiya, dezaktivatsiya

 5. mexanik, biologik, dezinseksiya

148 Chiqindi suvlarni mexanik tozalash bosqichida qo‘llaniladigan va ilni qayta ishlovchi qurilmalarga nimalar kiradi?

 1. septik, ikki yarusli*

 2. metantenk, qumtutkich

 3. gorizontal, vertikal

 4. gorizontal, septik

 5. radial, emsher

149 Agarda nazorat ostidagi ob'ektda hosil bo‘layotgan chiqindi suv bir hil miqdorda bo‘lsa qanday turdagi sinamalar olinadi?

 1. o‘rtacha sutkalik, o‘riacha smenali*

 2. o‘rtacha, proporsional

 3. o‘rtacha , o‘rtacha proporsional

 4. o‘rtacha proporsional, proporsional

 5. bir vaqtlik, bir martalik

150 Agarda nazorat ostidagi ob'ektda xosil bo‘layotgan chiqindi suv miqdori doimiy bo‘lmasa qanday turdagi sinamalar olinadi?

 1. o‘rtacha, o‘rtacha proporsional*

 2. o‘rtacha sutkali, bir martalik

 3. bir vaqtlik, ko‘p martalik

 4. ko‘p tarmoqli, o‘rtacha

 5. maksimal bir martalik, bir vaqtlik

151 Soproblik zonasining qanday turlarini bilasiz?

 1. 3 zona: oligosaprob, mezasaprob, polisaprob*

 2. 2 zona: oligosaprob, mezasaprob

 3. 2 zona: vitasaprob, mezasaprob

 4. 3 zona: oligosaprob, mezasaprob, vitasaprob

 5. 4 zona: oligosaprob, mezasaprob, polisaprob, vitasaprob

152 Oqava suvlardan sinama olish turi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

 1. vrach oldiga qo‘ygan vazifaga va chiqindi suvni xosil bo‘lish sharoitiga*

 2. chiqindi suvni xosil bo‘lish sharoitiga

 3. chiqindi suv miqdoriga

 4. ishlab chiqarish quvvatiga

 5. iqlimga va

  Download 3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.