1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet2/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ishlab chiqarish turiga

153 O‘rtacha sinama qachon olinadi?
Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.


 1. agarda xosil bqlayotgan chiqindi suv bir hil miqdorda bo‘lsa*

 2. chiqindi suv tarkibi tezda o‘zgaruvchan bo‘lsa

 3. chiqindi suvni xosil bo‘lishi nodoimiy bo‘lsa

 4. sanitar holat qulay bo‘lsa

 5. epidemiologik holat noqulay bo‘lganda

154 O‘rtacha proporsional sinama qachon olinadi?

 1. oqava suvlarni xosil bo‘lishi doimiy bo‘lmaganda*

 2. xosil bo‘layotgan chiqindi suv bir xil miqdorda bo‘lsa

 3. sanitar holat qulay bo‘lganda

 4. epideiologik holat noqulay bo‘lganda

 5. chiqindi suv tarkibi tezda o‘zgaruvchan bo‘lsa

155 Chiqindi suvlardan olingan sinamaga qanday hujjat to‘ldiriladi?

 1. kuzatuv xati*

 2. bayonnoma

 3. sanitar buyruqlar

 4. ruxsat xati

 5. dalolatnoma

156 Laborator tekshiruvlar xajmi nimaga bog‘liq bo‘ladi?

 1. sanitapr vrach oldida turgan maqsad va vazifaga*

 2. qurilma turi va nomiga

 3. ob'ekt quvvatiga

 4. tozalash qurilmalar samaradorligiga

 5. aholi soniga

157 Faoliyat yurituvchi ob'ektlarda xosil bo‘layotgan chiqindi suvlarni suv havzalariga tashlash holati ustidan nazorat qachon o‘tkaziladi?

 1. 3 yilda bir marta*

 2. yilda 3 marta

 3. 5 yilda bir marta

 4. har oyda

 5. 10 yilda bir marta

158 Suv havzalarini sanitar muhofazasiga qaratilgan JSN:

 1. oqava suvlarni tozalash stansiyasini sanitar tekshirish*

 2. tozalash stansiyasini qurish uchun yer maydoni tanlab olish

 3. chiqindi suvlarni tashlash shart sharoitini aniqlash

 4. sanitar ekspertizada ishtirok etish

 5. ob'ektni qabul qilishda nazorat o‘tkazish

159 Tozalash qurilmalarining samaradorlik turlari:

 1. gigienik va texnik*

 2. gigienik va toksikologik

 3. gigienik va fiziologik

 4. gigienik va epidemiologik

 5. gigienik va entomologic

160 Tozalash qurilmalar samaradorligini aniqlash usullari:

 1. matematik hisoblash va laborator ma'lumotlari asosida*

 2. kibernetik hisoblash va fizik laboratoriya ma'lumotlari

 3. yig‘ilgan chiqindilar miqdoriga

 4. oqava suvlarning va cho‘kmaning sutkalik yuklamasi

 5. oqava suvlarni va cho‘kmani favqulotda tashlash miqdorini o‘rganish

161 Oqava suvlarni laborator tekshirish programmasi:

 1. to‘liq va qisqa*

 2. sutkalik va oylik

 3. o‘rtacha va bir martalik

 4. har kuni va bir martalik

 5. har oyda va o‘rtacha yillik

162 Panjaralarni ish faoliyati qanday muddatda nazoratdan o‘tkaziladi?

 1. oyda bir marta*

 2. 6 oyda bir marta

 3. yilda bir marta

 4. dekadada bir marta

 5. oyda ikki marta

163 Kanalizatsiya loyihasining grafik material qismi o‘z tarkibiga qanday hujjatlarni oladi?

 1. kanalizatsiyalanadigan hududning bosh rejasi*

 2. tushuntirish xati

 3. ilova

 4. pasport ma'lumotlari bilan tanishish

 5. me'yoriy hujjatlar bilan tanishish

164 Kanalizatsiya sxemasining turlari?

 1. markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan, aralash*

 2. mahalliy, bir martalik, qisman

 3. yer osti, yer usti, aralash

 4. ko‘p qavatli, kam qavatli, xonadonli

 5. kombinatsiyalashgan, aralash, bir martalik

165 Kanalizatsiya sistemasining turlari?

 1. alohida, umumiy oqib ketuvchi, kombinatsiyalashgan*

 2. ko‘p qavatli, bir qavatli, bir martalik

 3. xonadonli, hovlili, aralash

 4. kombinatsiyalashgan, kombinatsiyalashmagan, aralash

 5. umumiy oo‘ib ketuvchi, kombinatsiyalashgan, markazlashtirilmagan

166 Gorizontal qum tutkichlarda suv harakati tezligi nechaga teng?

 1. 0,3 0,15 m/s*

 2. 2 m/s

 3. 5 m/s

 4. 0,1 0,25 m/s

 5. 0,3 3 m/s

167 To‘liq aloxida kanalizatsiya tizimi qanday qismlardan iborat bo‘ladi?

 1. maishiy va yog‘ingarchilik*

 2. sedimitatsion va aspiratsion

 3. maishiy va kanalizatsion

 4. ho‘jalik va maishiy

 5. alanga osti va yo‘nalishli

168Chiqindi suvlarni mexanik tozalash bosqichining birinchi qurilmasiga kiradi?

 1. panjara*

 2. qumtutkich

 3. aerotenk

 4. metantenk

 5. tindirgich

169 Qumtutkichlar chiqindi suv tarkibidan nimalarni ushlab qoladi?

 1. og‘ir mineral moddalarni*

 2. organik moddalarni

 3. mikroorganizmlarni

 4. viruslarni

 5. gelmintlarni

170 Qumtutkich turlarini ko‘rsating?

 1. gorizontal va vertical*

 2. gorizontal va radial

 3. vertikal va kubsimon

 4. gorizontal va metantenk

 5. aerotenk va tindirgich

171 Tindirgich turlarini ko‘rsating?

 1. birlamchi va ikkilamchi*

 2. oligosaprob va mezasoprob

 3. metantenk va siklon

 4. aerotenk va multitsiklon

 5. skrubber va aerotenk

172 Agarda chiqindi suv tarkibida muallaq moddalar miqdori 60 70%, bo‘lsa birlamchi tindirgichlardan foydalaniladimi?

 1. foydalanilmaydi*

 2. foydalaniladi

 3. metantenk bilan birga ishlatiladi

 4. aerotenk bilan birga ishlatiladi

 5. perforator bilan birga ishlatiladi

173 Tindirgichlar samaradorligini oshirish usullari?

 1. aeratsiya va biokoagulyasiya*

 2. mexanik va biologik

 3. aerob va anierob bijg‘ish

 4. aeratsiya va mezanizatsiya

 5. zararsizlantirish va utilizatsiya

174 Chiqindi suvlarni biologik tozalashning asosiy maqsadini ko‘rsating?

 1. organik moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi *

 2. mineral moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

 3. bakteriyalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

 4. radiaktiv moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

 5. korxona chiqindilarini parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

175 Qishloq ho‘jalik sug‘orish dalalarining asosiy vazifasi nimadan iborat?

 1. qishloq ho‘jalik ekinlarini yetishtirish*

 2. chiqindi suvlarni organik moddalardan tozalash

 3. chiqindi suvlarni mineral moddalardan tozalash

 4. cho‘kmani zararsizlantirish va foydalanish

 5. qattiq moddalarni zararsizlantirish va utilizatsiya qilish

176 Chiqindi suvlarni zararsizlantirish usullarini ko‘rsating?

 1. reagentli va reagentsiz*

 2. aeratsiya va filtratsiya

 3. ozonlash va xlorlash

 4. biokoagulyasiya va aeratsiya

 5. biogelmintizatsiya va ftorsizlantirish

177 Tuproqda tabiiy kislorod miqdori necha foizga teng?

 1. 20,13%*

 2. 4,20%

 3. 26,0%

 4. 3,355

 5. 39,0%

178 Tuproqda vabo vibrioning yashash davomiyligi?

 1. 7 15 kun*

 2. 30 150 kun

 3. 40 57 kun

 4. 2 kun

 5. 50 200 kun

179 Intensiv harakatli ko‘chalardagi urnalar orasidagi masofa?

 1. 50 m*

 2. 150m

 3. 300m

 4. 500m

 5. 30m

180 Bozorlardagi bir urna uchun ajratilgan maydon o‘lchami?

 1. 250m2*

 2. 2500m2

 3. 500m

 4. 250m2

 5. 700m

181 Yirik shaharlarda bir odamdan hosil bo‘ladigan qattiq maishiy chiqindi miqdori nechaga teng?

 1. 0,9 1,0 m3*

 2. 200kg

 3. 500kg

 4. 2 3 m3

 5. 2000t

182 Yirik shaharlardagi ishlab chiqarish korxonasidan xosil bo‘ladigan qattiq chiqindining bir odam uchun meyori?

 1. 0,5- 1 kg*

 2. 2 - 15kg

 3. 30- 50 kg

 4. 300kg

 5. 700kg

183 Bir odamdan xosil bo‘ladigan suyuq chiqindilar meyori nechaga teng

 1. 1,5 - 2,0 m3 *

 2. 2,5 - 5 m3

 3. 20000t

 4. 500t

 5. 0,5 t

184 Turli sharoitlarda kompostning yetilishi uchun qancha vaqt zarur bo‘ladi?

 1. 5- 12 oy*

 2. 1 - 2 yil

 3. 1- 2 oy

 4. 4- 14 oy

 5. 3- 4 yil

185 Xlebnikov sanitar soni nima degani?

 1. bu organik azotni azot gumusiga nisbati *

 2. azot gumusini tuproqdagi karbonat angidridga nisbati

 3. azot gumusini tuproqdagi is gaziga nisbati

 4. azot gumusini tuproqdagi kislorodga nisbati

 5. azot gumusini tuproq gumusiga nisbati

186 Gofman zonasi nima degani?

 1. tuproq suvlarini xosil bo‘luvchi qismi*

 2. tuproq gumusini xosil bo‘luvchi qismi

 3. tuproqda organik moddalarni xosil bo‘luvchi qismi

 4. tuproqda zaharli moddalarni xosil bo‘luvchi qismi

 5. tuproqda radiaktiv moddalaprni xosil bo‘luvchi qismi

187 Tuproqning g‘ovakliligi qanday bo‘lganda tuproqni o‘z o‘zini tozalash jarayoni uchun optimal sharoit bo‘ladi?

 1. 60 65%*

 2. 70 80%

 3. 40 30%

 4. 50 10%

 5. 90 95%

188 Sog‘lom tuproq qanday bo‘lishi zarur?

 1. yirik donador va quruq*

 2. mayda donador va nam

 3. g‘ovakli va suv o‘tkazuvchi

 4. havo o‘tkazuvchi va g‘ovakli

 5. gigroskopik ap nam

189 Tuproqning asosiy komponentlariga nimalar kiroadi?

 1. mineral va organik moddalar*

 2. organik va zaharli moddalar

 3. organik va toksikologik moddalar

 4. fizik va ximiyaviy moddalar

 5. fizik va mexanik moddalar

190 Klark nima degani?

 1. tuproqda ximiyaviy moddalarning saqlanishi*

 2. suvda ximiyaviy moddalarni saqlanishi

 3. atmosferada ximiyaviy moddalarni saqlanishi

 4. suv havzalarida ximiyaviy moddalarni saqlanishi

 5. yer osti suvlarida ximiyaviy moddalarni saqlanishi

191 Tuproqdagi suyuq namlik formalarini ko‘rsating?

 1. gigroskopik, pardali, kapilyar, erkin*

 2. bog‘langan, kapilyar, suvli, qumli

 3. havoli, tuproqli, kapilyar, erkin

 4. havoli, kapilyar, tuproqli, yer osti

 5. yer osti, kapilyar, suvli, havoli

192 Agar tuproq nikel bilan ifloslangan bo‘lsa qanday kasallik yuzaga keladi?

 1. shizofreniya*

 2. botulizm

 3. itay itay

 4. metgemoglobinemiya

 5. Urov kasalligi

193 Tuproqda qorin tifi qo‘zg‘atuvchisining yashovchanlik muddati?

 1. 400 sutka*

 2. 200 sutka

 3. 100- 200 sutka

 4. 20 sutka

 5. 10- 90 sutka

194 Askarida tuxumlari tuproqda necha yil saqlanadi?

 1. 7 -10 yil*

 2. 1-2 yil

 3. 20 -25 yil

 4. 1,5- 2 yil

 5. saqlanmaydi

195 Tuproqni ifloslantiruvchi manbalar qanday guruxlarga bo‘linadi?

 1. tabiiy va antropogen*

 2. maqsadli va mexanik

 3. antropogen va ximiyaviy

 4. ximiyaviy va fizikaviy

 5. ximiyaviy va texnogen

196 Mineral o‘g‘it turlarini ko‘rsating?

 1. makro va mikro o‘g‘itlar

 2. ximiyaviy va biologik

 3. fizik va biologik

 4. pestitsidlar va kaliyli o‘g‘itlar

 5. o‘simliklar o‘sishini stimullovchi moddalar va pestitsidlar

197 O‘simliklar o‘sishini boshqaruvchi moddalarga nimalar kiradi?

 1. nikotin birikmalari va etilen*

 2. kaliy va magniy

 3. spirt va fosfor

 4. sulfatlar va xloridlar

 5. xlor va brom

198 Chiqindi turlarini ko‘rsating?

 1. qattiq va suyuq chiqindilar*

 2. suyuq va yarim suyuq chiqindilar

 3. pestitsidlar va o‘g‘itlar

 4. pastasimonlar va pestitsidlar

 5. qattiq va pastasimon

199 Tuproqni muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar qanday guruhlarga bo‘linadi?

 1. sanitar texnik, texnologik, rejalashtiruvchi*

 2. sanitar texnik, texnologik, mexanik

 3. fizik, ximik, biologik

 4. biologik, qonuniy, ma'muriy

 5. texnologik, biologik, texnogen

200 Suyuq chiqindilarga nimalar kiradi?

 1. yuvindi suvlar va o‘ralarda yig‘iluvchi xojatxona chiqindilari*

 2. yuvindi suvlar va ko‘cha suprindilari

 3. yuvindi suvlar va qozonxona shlaklari

 4. yuvindi suvlar va qurilish chiqindilari

 5. yuvindi suvlar va DPM chiqindilari

201 Chiqindilarni chetlashtirish tizimlarini ko‘rsating?

 1. oqib ketuvchi, olib ketiluvchi, aralash*

 2. oqib ketuvchi, markazlashtirilgan, aralash

 3. olib ketiluvchi, markazlashtirilmagan, hovlili

 4. aralash, xonadonli, kanalizatsiya

 5. kanalizatsiya, oqib ketuvchi, aralash

202 Qattiq chiqindilarni yig‘ish usullarini ko‘rsating?

 1. statsionar va smenali*

 2. statsionar va marshrutli

 3. statsionar va alanga osti

 4. statsionar va yo‘nalishli

 5. smenali va yo‘nalishli

203 Chiqindilarni olib ketishda qaysi korxona mashinalaridan foydalaniladi?

 1. maxsustrans*

 2. evakuator

 3. tez tibbiy yordam

 4. obodonlashtirish

 5. ko‘kalamzorlashtirish

204 Chiqindilarni zararsizlantirish usullariga qo‘yiladigan gigienik talablar?

 1. tezkor, ishonchli, suv havzalarini ifloslantirmaslik*

 2. sanitar gigienik xavfsiz, fitoakkumulyasiya

 3. sanitar gigienik havfsiz, suvga migratsiya

 4. sanitar gigienik havfsiz, havoga migratsiya

 5. sanitar gigienik havfsiz, PDUV ni o‘rnatish

205 Chiqindilarni zararsizlantirishda qanday turdagi mikroorganizmlar ishtirok etadi?

 1. mezofil va termofil*

 2. mezofil va termik

 3. mezofil va lakto musbat

 4. mezofil va lakto manfiy

 5. mezofil va koli titr

206 Chiqindilarni biotermik usulda zararsizlantirishda o‘tkaziladigan bioximiyaviy jarayonlarga ta'sir etuvchi omillar?

 1. aeratsiya, namlik, chiqindilar o‘lchami, chiqindilar рНi*

 2. koagulyasiya, chiqindilar namligi, chiqindilar рНi

 3. flokulyasiya, namlik, chiqindilar рНi

 4. migratsiya, namlik, chiqindi рНi

 5. zararsizlantirish, organik moddalpar miqdori

207 Qattiq maishiy chiqindilarni termik usulda zararsizlantirish usullari?

 1. oddiy termik va piroliz*

 2. biotermik va piroliz

 3. mexanik va piroliz

 4. biologik va piroliz

 5. ximik va piroliz

208 Chiqindilarni yoqish qanday haroratda olib boriladi?

 1. 900- 1000 gradusda*

 2. 100 - 200 gradusda

 3. 500 - 1500 gradusda

 4. 1000 - 2000 gradusda

 5. 400 - 500 gradusda 1. roliz usulida harorat necha gradusgacha ko‘tarilishi mumkin?

 1. 1640 gradusgacha*

 2. 1000 gradusgacha

 3. 100 gradusgacha

 4. 900 gradusgacha

 5. 2500 gradusgacha

210 Qattiq chiqindilarni yoqish qurilmalariga nisbatan o‘rnatiladigan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

 1. 300 metr*

 2. 500 metr

 3. 1000 metr

 4. 100 metr

 5. 50 metr

211 Qattiq maishiy chiqindilarni ximiyaviy usulda zararsizlantirishda nimadan foydalaniladi?

 1. sulfat kislotadan*

 2. koagulyantdan

 3. spirtdan

 4. yoddan

 5. xlordan

212 Suyuq chiqindilarni zararsizlantirishda qanday qurilmalardan foydalaniladi?

 1. quyish stansiyasidan*

 2. kompostlash dalalaridan

 3. lyuftklozet

 4. axlatxonalar

 5. piroliz

213 Quyish stansiyalari uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami nechaga teng?

 1. 300 metr*

 2. 500 metr

 3. 200 metr

 4. 1000 metr

 5. 2000 metr

214 Ishlab chiqarish korxona chiqindilarining turlari?

 1. utilizatsiyalanadigan va utilizatsiya qilinmaydigan*

 2. utilizatsiyalanadigan va kanalizatsiya

 3. zararsizlantirish va utilizatsiya qilinmaydigan

 4. suvga migratsiya va kanalizatsiya

 5. havoga migratsiya va kanalizatsiya

215Utilizatsiya qilinmaydigan korxona chiqindilari qanday sinflarga bo‘linadi?

 1. 5 sinfga*

 2. 3 sinfga

 3. 4 sinfga

 4. 2 sinfga

 5. 7 sinfga

216 Utilizatsiya qilinmaydigan korxona chiqindilarining birinchi sinfiga kiradi?

 1. neft yog‘ chiqindilari*

 2. ko‘cha suprindisi

 3. DPM chiqindilari

 4. zaharli moddalar

 5. yog‘och qirindisi

217 Maishiy chiqindilarni yig‘ishning texnologik tizimlarini ko‘rsating?

 1. unitar va alohida*

 2. aralash va kanalizatsiya

 3. aralash va umumiy oqib ketuvchi

 4. yarim alohida va alohida

 5. utilizatsiya qilinadigan va utilizatsiya qilinmaydigan

218 Tumanlardan QMChlarni chetlashtirishning qanday tizimlarini bilasiz?

 1. olib ketiluvchi va transportsiz*

 2. o‘zi oqib ketuvchi va aralash

 3. kanalizatsiya va olib ketiluvchi

 4. olib ketiluvchi va utilizatsiya qilinadigan

 5. utilizatsiya qilinadigan va utilizatsiya qilinmaydigan

219 QMChlarni chetlashtirishda foydalaniladigan olib ketuvchi tizim usullarini ko‘rsating?

 1. rejali hovli va rejali xonadon usuli*

 2. rejali shahar va rejali mahalla usuli

 3. rejali viloyat va rejali maydon usuli

 4. kanalizatsiya va utilizatsiya

 5. utilizatsiya va utilizatsiya qilinmaydigan

220 Tuproqning sanitar holatini baholovchi ko‘rsatkichlar:

 1. anaeroblar titri va Xlebnikov sanitar soni*

 2. sulfatlar va xloridlar

 3. kislota va spirt

 4. koagulyantlar va flokulyantlar

 5. koli titr va koli indeks

221 Tuproqda Cl perfringens ning bo‘lishi nimadan dalolat beradi?

 1. tuproqni ancha ilgari ifldoslanganligidan*

 2. tuproqni yaqinda ifloslanganligidan

 3. toza tuproq

 4. tuproqni radioaktiv ifloslanganligidan

 5. tuproqni ximiyaviy ifloslanganligidan

222 Tuproqni havflilik ko‘rsatkichlari:

 1. havfsiz, havfli, o‘ta havfli*

 2. toza, havfsiz, shartli havfli

 3. toza, havfli, Xlebnikov sanitar soni

 4. toza, ifloslangan, havfli

 5. kuchsiz ifloslangan, havfli, toza

223 Tuproqning ifloslanish darajalarini ko‘rsating:

 1. toza, ifloslangan, kuchli ifloslangan*

 2. toza, toza bo‘lmagan, steril

 3. havfsiz, nisbiy havqfsiz, steril

 4. nosteril, toza, havfli

 5. toza, kuchsiz ifloslangan, kuchli ifloslangan

224 Xlebnikov sanitar soni meyorda nechaga teng bo‘ladi?

 1. 0,98 -1,0*

 2. 0,85- 0,98

 3. 0,7 - 0,85

 4. 0,7- 0,5

 5. 0,5 - 0,6

225 Plyajning qancha maydoniga 1 ta chiqindi tashlash urnasi to‘g‘ri kelishi kerak?

 1. har 30 metrga bitta*

 2. har 100 metrda

 3. har 200 metrda

 4. har 500 metrda

 5. har 1000 metrda

226 Chiqindi tashlash pavilonlari va turar joy binolari orasidagi masofa nechaga teng bo‘ladi?

 1. 20m dan 100 m gacha*

 2. 50m dan 200 m gacha

 3. 30 do 300 m

 4. 100m dan 500 mgacha

 5. 100m dan 1000m gacha

227Chiqindi tashlash pavilonlari uchun ajratilgan maydonning meyordagi o‘lchami:

 1. 10m/kV*

 2. 20m/kv

 3. 50m/kv

 4. 100m/kv

 5. 300m/kv

228 Maxsustrans mashinalarining meyordagi soni:

 1. 100000 aholiga 20 ta mashina*

 2. 100000 aholiga 10 ta mashina

 3. 10000 aholiga 20 ta mashina

 4. 10000 aholiga 10 ta mashina

 5. 10000 aholiga 5 ta mashina

229 Jamoat hojatxonalarining xizmat ko‘rsatish radiusi nechaga teng bo‘ladi?

 1. 500 metr*

 2. 100 metr

 3. 200 metr

 4. 1000 metr

 5. 2000 metr

230 Maydon va ko‘chalardagi jamoat hojatxonalarining o‘tkazuvchanlik xususiyati :

 1. 5000 kishiga 1 ta o‘rin*

 2. 100 kishiga 1 ta o‘rin

 3. 300 kishiga 1 ta o‘rin

 4. 500 kishiga 1 ta o‘rin

 5. 10000 kishiga 1 ta o‘rin

231 Har bir unitaz uchun tavsiya etiladigan maydon o‘lchami nechaga teng?


Download 3.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.