Ölçmə metodlarının neçə növü var?
Download 482.59 Kb.
bet2/4
Sana15.03.2017
Hajmi482.59 Kb.
1   2   3   4

108. Ölçmə metodlarının neçə növü var?

A) 8


B) 3

C) 6


D) 4

E) 2


109. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin sahə sisteminin əsas funksiyaları hansılardır?

A) təşkili

B) yerinə yetirilməsi

C) təmin edilməsi

D) nəzarət olunması

E) məhsulun keyfiyyətinin proqramlaşdırılması110. “Standartlaşdırma haqqında qanun nə vaxtdan Respublikamızda” qüvvədədir?

A) 1930


B) 1918

C) 1996

D) 1992

E) 2004111. Ölçmənin xətaları neçə cür olur?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 1

E) 6


112. Oduncağın həcmi quruyub- yığınması neçə %- dir?

A) 11-17

B) 18-20

C) 5-8


D) 7-13

E) 20-25113. Liflər boyu oduncağın eninə istilikkeçirməsi nə qədərdir?

A) 0,10-0,15Vt/ (m∙0S)

B) 0,11- 0,17 Vt/ (m∙0S)

C) 0,35- 0,41 Vt/ (m∙0S)

D) 0,17- 0,31 Vt/ (m∙0S)

E) 0,45-0,55 Vt/ (m∙0S)114. Dövlət etalonu neçə cürdür?

A) 2


B) 4

C) 1


D) 5

E) 6


115. Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinin ərazi sistemi hansı göstəricisinə görə təsdiq edilir?

A) effektivliyinə

B) fəaliyyətinə

C) istiqamətinə

D) planlaşdırılmasına

E) qiymətləndirilməsinə116. Ölçmə vasitələrinin normal istismar şəraitindəki xətası necə adlanır?

A) nəzarət xətası

B) təsadüfi xəta

C) əsas xəta

D) diferensial xəta

E) kobud xəta117. Etalonu təsdiqləyən sənəd hansıdır?

A) xəritə

B) kitab

C) standart

D) pasport

E) qəbz118. Standart neçə faizli mişarlanmış material üçün tərtib olunur?

A) 24%


B) 32%

C) 15%


D) 12%

E) 18%


119. Standartlaşmanın hansı forması mövcuudur?

A) tıəbii və süni

B) məcburi

C) faktiki və rəsmi

D) real və qeyri- real

E) xəyali120. Müəssisələrdə məhsuluin keyfiyyətini planlaşdırma necə aparılır?

A) sorğuyla

B) göstəricilərlə

C) attestasiyalarla

D) kateqoriyalarla

E) normativ sənədlə121. Standart üzrə oduncağın orta sıxlığı hansı üsulla müəyyən edilir?

A) birbaşa

B) diferensial

C) stereometrik

D) mütləq həcmlər

E) dolayı122. Standartlaşdırmanın əsas neçə prinsipi var?

A) 8


B) 11

C) 9


D) 4

E) 5


123. Beynəlxalq standart nədir?

A) bir dövlətin istifadə etdiyi qanun

B) qonşu dövlətlər üçün əsas məlumat

C) dünya dövlətlərinin istifadə etdiyi normativ sənəd

D) xarici dövlətin istifadə etdiyi normativ sənəd

E) məhsulun işarələnməsi üçün nişan124. Dövlət standartlaşdırma sistemi standartları neçə kateqoriyalara bölür?

A) 5


B) 8

C) 4


D) 3

E) 6


125. Göstəriş diapazonu nədir?

A) şkalanın orta giymətləri ilə sərhədlənmiş sahədir

B) şkalanın başlanğıc giymətləri ilə sərhədlənmiş sahədir

C) şkalanın son giymətləri ilə sərhədlənmiş sahədir

D) şkalanın başlanğıc və son giymətləri ilə sərhədlənmiş sahədir

E) şkalanın başlanğıc və son giymətləri ilə sərhədlənməmiş sahədir126. Metr etalonu neçənçi ildə hazırlanmışdır?

A) 1699


B) 1899

C) 1799

D) 1977

E) 2013127. Ölçmə zamanı işlədilən texniki vasitə neçə adlanır?

A) ölçmə vasitələri

B) avadanlıq

C) ölçü ləvazimatı

D) ölçü tərəzisi

E) ölçü qurğuları128. Məhsulun neçə keyfiyyət göstəriciləri var?

A) 17


B) 12

C) 9


D) 11

E) 13


129. Standartlaşdırma üzrə işləri planlaşdırmaq üçün hansı iqtisadi amil vacibdir?

A) elmi-tədqiqat

B) təcrübi-konstruktor

C) eksperimental

D) kompleksliyi

E) perspektivlilik130. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodları hansılardır?

A) məhsulun sinifinin və qrupunun müəyyən edilməsi

B) təsdiq edilməsi

C) yoxlanılması

D) seçilməsi

E) saxlanılması131. Mişarlanmış materialların həcm ölçüsünün vahidi nədir?

A) kq


B) %

C) m3

D) m/dəq

E) san


132. Bilavasitə texnoloji xəttdə yerinə yetirilən nəzarət necə adlanır?

A) zəif


B) birbaşa

C) fəal

D) passiv

E) gözucu133. Ölçü texnikası dedikdə nə başa düşülür?

A) ölçmənin nəticəsi

B) dəqiqlik səviyyəsi

C) texniki vasitələr

D) onların mqüqayisəsi

E) düzgün ifadə134. Metroloji xidmətin əsas hansı vəzifələri var?

A) dövlət sınağının aparılması

B) təşkil olunması

C) fiziki kəmiyyətin etalon vahidinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi

D) kompleks proqramın işlənməsi

E) ölçü vasitələrinin inkişafı135. Ölçmə vasitələrini yoxlamanın məqsədi nədir?

A) qiymətləri nizama salmaq

B) xətaları təyin etmək

C) yoxlamanı izləmək

D) yoxlama prosesini sürətləndirmək

E) göstəriciləri yazmaq136. Oduncağın mütləq nəmliyi hansı düsturla təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)137. Oduncağın nəmliyini təyin etmək üçün hansı formalı nümunələr hazırlanır?

A) düzbucaqlı

B) kub

C) prizma

D) dairə

E) kvadrat138. Standartın tətbiq edilməsi necə həyata keçirilir?

A) texniki şərtlərə əməl etməklə

B) standartı müəyyən etməklə

C) standarta riayət etməklə

D) göstərişləri təyin etməklə

E) təşkilatı-texniki tədbirləri keçirməklə139. Oduncağın nəmliyini təyin etmək üçün hansı ölçülü nümunələr hazırlanır?

A) 30x30x30 mm

B) 25x25xx25 mm

C) 20x20x30 mm

D) 20x20x35 mm

E) 45x45x35 mm140. Etibarlıq göstəricisi nəyi xarakterizə edir?

A) tərkibini

B) əsas tətbiq sahəsini

C) imtinasız işləmə, uzunömürlülüyünü, təmirə yararlılığını

D) ilkin komponentlərin xassələrini

E) emal müddətini və temperaturunu141. Oduncağın tangensial istiqamətdə xətti quruyub-yığışma əmsalı hansı düstur ilə təyin edilir?

A) Kt = U t +W

B) Kt = U t/2W

C) Kt = Ut/W

D) Kt = Ut -W

E) Kt = Ut ∙ W142. Texniki nəzarətin əsas hansı növü var?

A) tələb


B) planlaşdırılmış kriteriya

C) norma

D) giriş, əməliyyatlararası, qəbul

E) mərhələ143. Sənaye məhsullarının keyfiyyətinin nə zaman qiymətləndirmək olar?

A) təmirə yararlılıq

B) özünün ehtiyatına görə

C) etibarlılıq

D) istifadə zamanı

E) sazlılıq144. Ölçmə xətası hansı düsturla hesablanır?

A) Δ = X / Q

B) Δ = X+Q

C) Δ = X- 2Q

D) Δ = X- 3Q

E) Δ = X- Q145. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kvalimetriyada neçə metodla həyata keçirilə bilər?

A) 3


B) istənilən qədər

C) mümkün deyil

D) 50-dən çox

E) 20...40146. Liflər boyu istiqamətində oduncağın qopmada möhkəmlik həddi nə qədərdir?

A) 6,4-14,5 MPa

B) 5,5-6,0 MPa

C) 15-18,5 MPa

D) 3,8-24,5 MPa

E) 1,5- 12,1 MPa147. Keyfiyyəti ölçmə neçə mərhələdə aparılır?

A) 2


B) 1

C) 4


D) 3

E) 5


148. Ölcü vasitəsinin göstəricisini qeyd edən element hansıdır?

A) şkala

B) karton

C) şablon

D) kağız

E) avtomat149. Oduncaq tədarükündə uzunluğun ölcülməsində hansı alətdən istifadə edilir?

A) diolometrdən

B) addımdan

C) lentil metrədən

D) termometrdən

E) dinamometr150. Kameralarda havanın nəmliyini ölcmək ücün istifadə edilən cihaz necə adlanır?

A) psixrometr

B) xətkeş

C) tərəzi

D) saat

E) saniyə ölçən151. Ölcü vasitələrinə dövlət nəzarət forması hansıdır?

A) təcrübi nəzarət

B) sınaq nəzarəti

C) ölcü nəzarəti

D) metroloji nəzarət

E) təşkilati nəzarət152. Etalonların mərhələli bölgüsü hansıdır?

A) ilkin, təkrar

B) əvvəlki, sonuncu

C) qədim, müasir

D) sadə, mürəkkəb

E) dövlət, müəssisə153. Vaxt və tezlik ötürücülərinin verişi ücün əsas vasitə hansıdır?

A) kompüter sistemi

B) səs ötürücü sistemi

C) telemetrik ötürücü sistemi

D) telefon əlaqə sistemi

E) işıq sistemi154. Antiseptiklərlə hopdurma neçə üsulla aparılır?

A) 2


B) 6

C) 4


D) 8

E) 1


155. Keyfiyyətə nəzarət zamanı hansı təbii qüsurlar mişarlanmış materialın növünə təsir göstərir?

A) ağacın tərkibi, cinsi, tətbiq sahəsi

B) tekstura, nəmlik, temperatur

C) emal növü, ilkin nəmlik, çatlar

D) catlar, göyərmiş yerlər, çürüntülər

E) daşınma üsulu, havanın temperaturu, ziyanvericilər156. Nahamarlıq səthin hansı xarakteristikasını müəyyən edir?

A) ölcü


B) səthin vəziyyəti

C) materialın növü

D) nəmlik

E) standart157. Bakelizə edilmiş fanerin dartılmada möhkəmlik həddi neçə MPa-dır?

A) 82-90


B) 30-40

C) 60-80

D) 50-60

E) 90-100158. Kalibrlə nəyə nəzarət olunur?

A) ölcülərə

B) səthə

C) bucağa

D) temperatura

E) sürətə159. Şiplərə nəzarət vasitəsi hansıdır?

A) tərəzi

B) termometr

C) kalibr

D) bucaq

E) psixrometr160. Elektronəmlikölçənin iş prinsipi nəyə əsaslanır?

A) nəmlikdən asılı olaraq oduncagın elektrik keçirməsinə

B) nəmlikdən asılı olaraq nüvənin çəkisinə

C) çəkidən asılı olaraq oduncagın rənginə

D) oduncagın rəngindən asılı olaraq özəyinin sıxlıgına

E) oduncagın sıxlıgından asılı olaraq onun rənginə161. Mebel istehsalında istifadə edilən oduncagın nəmliyi kənaraçıxmalarla birlikdə nəqədər

olmalıdır?

A) 27± 9 %

B) 18 ± 5 %

C) 8 ± 2 %

D) 1 ± 9 %

E) 38 ± 1 %162. Oduncagın nəqliyyat nəmliyinin dəyişilmə həddi hansıdır ?

A) 1 – 4 %

B) 45 – 58 %

C) 15 – 22%

D) 56 – 78 %

E) 45 – 50 %163. Oduncagın illik qatlarının eninin ölçülməsi nə ilə aparılır?

A) metrə və ya tərəzi ilə

B) əl lupası və ya tərəzi ilə

C) mikroskop və ya metrə ilə

D) əl lupası və ya mikroskopla

E) voltmetr və ya ampermetrlə164. Oduncagın illik qatlarının eninin ölçülmə dəqiqliyi hansıdır ?

A) ± 12 mm

B) ± 0,9 mm

C) ± 0,5 mm

D) ± 23 mm

E) ± 0,1 mm165. Fistıq oduncagının 1sm-də olan illik qatların sayı nə qədə olmalıdır?

A) 27 - 49 ədəd

B) 18 – 23 ədəd

C) 3,6 – 7,2 ədəd

D) 11 - 19 ədəd

E) 38 - 41 ədəd166. Oduncagın nəmliyinin birbaşa təyinində hansı temperatur tətbiq edilirr ?

A) 140 ± 12 0C

B) 150 ± 9 0C

C) 103 ± 2 0C

D) 60 ± 3 0C

E) 10 ± 1 0C167. Agac cinsləri üçün oduncaq maddəsinin sıxlıgı nə qədər olur ?

A) 22 qr/sm3

B) 0,9 qr/sm3

C) 1,53 qr/sm3

D) 3 qr/sm3

E) 11 qr/ sm3168. Oduncaq nümunələrinin sınanılmasında hansı laboratoriya şəraiti tətbiq edilir?

A) temperatur - 10 ± 4 0C ; nisbi nəmlik–25 ± 5 %

B) temperatur - 40 ± 12 0C ; nisbi nəmlik–95 ± 15 %

C) temperatur - 2 ± 0,2 0C ; nisbi nəmlik–5 ± 1 %

D) temperatur - 20 ± 2 0C ; nisbi nəmlik–65 ± 15 %

E) temperatur - 100 ± 12 0C ; nisbi nəmlik–55 ± 35 %169. Oduncaq nümunələrinin əyilmədə və dartılmada möhkəmlik həddləri hansı dəqiqliklə təyin olunur?

A) 5 MPa ilə

B) 10 MPa ilə

C) 0,5 MPa ilə

D) 23 MPa ilə

E) 0,1 MPa ilə170. Oduncaq nümunələrinin statlk əyilmədə ölçüləri hansıdır?

A) 50 x 30 x 100 mm

B) 10 x 12 x 120 mm

C) 20 x 20 x 300 mm

D) 20 x 30 x 450 mm

E) 56 x 89 x 340 mm171. Oduncagın qüsurları hansı standarta görə müəyyən edilir?

A) ГОСТ5671 – 87

B) ГОСТ3478 – 75

C) ГОСТ 2140 - 81

D) ГОСТ 9462 - 13

E) ГОСТ 1256 - 69172. Texnolojiprosesinparametrlərinə nəzarətnecə yerinəyetirilir?

A) əymə-sınamaalətləriilə

B) ölçmə-çəkmə vasitələriilə

C) datrma-uzatmavasitələriilə

D) nəzarət-ölçmə cihazvə alətləriilə

E) qurutma-soymacihazları ilə173. Ölçü alət və cahazları təyinatına görə necə bölünürlər?

A) xüsusi təyinatlı və möhkəmlik ölçənlərə

B) universial və uzunluq ölçənlərə

C) xüsusi təyinatlı və nəmlik ölçənlərə

D) universial və xüsusi təyinatlılara

E) möhkəmlik və uzunluq ölçənlərə174. Universial cihazlara hansılar aid deyil?

A) mikrometr

B) ştanqenpərgar

C) voltmetr

D) optik cihazlar

E) metr175. Universial cihazlara hansılar aid edilir?

A) mikrometr, tərəzi, lentli metrə

B) tərəzi, ölçü çəngəli, optik cihazlar

C) ölçü çəngəli, mikrometr, lenli metrə

D) ştanqenpərgar, mikrometr, optik cihazlar

E) hündürlükölçən, voltmetr, ampermetr176. Şalbanların eninə biçilməsində mişarların cütləmə parametrləri hansıdır?

A) 1,5 ± 0,05 mm

B) 12,0 ± 0,9 mm

C) 5 ± 1,7 mm

D) 34 ± 1,9 mm

E) 55 ± 6 mm177. Şalbanların eninə biçilməsində mişarın dişlərinin itiləmə bucagı nə qədər olmalıdır?

A) 25 ± 2 0

B) 50 ± 5 0

C) 72 ± 8 0

D) 45 ± 4 0

E) 8 ± 3 0178. Faner kötüyünün diametri nə ilə ölçülür?

A) ölçü qarmagı ilə

B) universial tərəzi ilə

C) xüsusi təyinatlı voltmetrlə

D) sınama maşını ilə

E) hündürlükölçənlə179. Soyma dəzgahında valının fırlanma tezliyi hansı vasitə ilə ölçülür?

A) saniyəölçənlə

B) manometrlə

C) ucluqlu frezlə

D) ştrixli metrə ilə

E) rəqqaslı millə180. Faner kötüyünün dəzgahda mərkəzləşdirilməsi hansı vasitə ilə müəyyən edilir?

A) indikatorla

B) tərəzi ilə

C) ölçü çəngəli ilə

D) mikrometrlə

E) voltmetrlə181. Soyma dəzgahında bıçagın quraşdırılma mailliyi və hündürlüyü hansı vasitələrlə müəyyən edilir?

A) maillik- və hündürlükölçənlərlə

B) uzunluq- və enölçənlərlə

C) ampermetr və saniyəölçənlə

D) uzunluq- və qalınlıqölçənlə

E) bucaq- və hündürlükölçənlə182. Şponun qalınlıgı hansı alətləölçülür ?

A) bucaqölçən

B) metrə

C) mikrometr

D) hündürlükölçən

E) kalibr183. Qurudulan şponun nəmlik xətası nə qədər olmalıdır?

A) ± 1 - 2 %

B) ± 5 - 10 %

C) ± 11 - 15 %

D) ± 5 – 8 %

E) ± 35 - 50 %184. Soyulmuş şpona verilən tələblər hansı standartla müəyyən edilir?

A) ГОСТ 99 – 96

B) ГОСТ109 - 67

C) ГОСТ 89 - 12

D) ГОСТ123 - 56

E) ГОСТ345 – 34185. Yonulmuş şpona verilən tələblər hansı standartla müəyyən edilir?

A) ГОСТ 2977 – 82

B) ГОСТ 2109 - 78

C) ГОСТ 1089 - 84

D) ГОСТ2883 - 46

E) ГОСТ 4545 - 98186. Enliyarpaqlı girdə meşə materiallarınaveriləntələblərhansı standartlamüəyyənedilir ?

A) ГОСТ 9462 – 88

B) ГОСТ 9102 – 77

C) ГОСТ1489 - 72

D) ГОСТ 4127 - 66

E) ГОСТ 4587– 81187. İynəyarpaqlı girdə meşə materiallarınaveriləntələblərhansı standartlamüəyyənedilir?

A) ГОСТ 6732 - 78

B) ГОСТ 9463 – 88

C) ГОСТ 1011 - 89

D) ГОСТ 2383 - 09

E) ГОСТ3412 - 08188. Fanerinistipreslənməsində temperaturnə qədərolmalıdır?

A) 10 - 300C

B) 345 – 456 0C

C) 270 - 4900C

D) 120 -140 0C

E) 380 - 4100C189. Oduncağın keyfiyyət göstəricilərini təyin edən beynəlxalq standart hansıdır?

A) OST 1236

B) İSO 9815

C) İSO 8402

D) RST 67532

E) RST 5609190. Göstərilənlərdən hansı oduncaq materiallarının qurudulmasında istifadə edilmir?

A) tunel sobasında qurutma

B) kamerada qurutma

C) elektriklə qurutma

D) susuz mayelərdə qurutma

E) havada qurutma191. Oduncağın kritik keyfiyyət göstəriciləri hansıdır?

A) çatlar, borular, illik qatlar, nüvə

B) ikiözəklilik, gözlüklər, üst oduncaq, əyrilik

C) tökülən çürüntülər, çatlar, əyrilik, qurd yerləri

D) nüvə, üst oduncaq, qurd yerləri, çatlar

E) tökülən çürüntülər, nüvə, özək, üst oduncaq192. Gövdələrin əhəmiyyətli keyfiyyət göstəriciləri hansılardır?

A) düyünlər, əyrilik, göbələk xəstəlikləri

B) düyünlər, nüvə, üst oduncaq

C) quruyanlılıq, özək, çətir, iri budaqlar

D) düyünlər, çətir, özək şüaları

E) düyünlər, özək şüaları, illik qatlar193. Ağaclığın sertifikatlaşdırılmasında əsas nəzərə alınacaq göstəricilər hansılardır?

A) orta diametr və hündürlük, doluluq, ehtiyat

B) orta diametr və hündürlük, meşə tipi, bərpa

C) bərpa, məhsuldarlıq, meşə tipi, sıxlıq

D) ağacların sayı, hündürlüyü, diametri

E) çətirin uzunluğu, budaqların qalınlığı, qabığın həcmi194. Meşə materiallarının qəbul edilmiş beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemi hansıdır?

A) MİK ( Meşə istehsal kompaniyası)

B) FSC (Meşə himayədarlıq ittifaqı)

C) Mİİ (Meşə idarəetmə ittifaqı)

D) ESİ (Emal sistemləri ittifaqı)

E) BMK (Beynəlxalq meşə korporasiyası)195. Keyfiyyətə görə oduncağın qiymətləndirilməsi hansı növlər üzrə təsnif edilir?

A) I, II, III növ

B) I, V, X növ

C) III, V, VII növ

D) I, III, V növ

E) 1, 3, 7 növ196. Meşələrin idarəçiliyinin sertifikatlaşdırılması ilə hansı təşkilat məşğul olur?

A) FM ( Forest Management)

B) FK (Forest Co)

C) FS (Forest Sistems)

D) FP (Forest Prinsips)

E) FSt (Forest Structures)197. Dünyada ən geniş yayılan beynəlxalq sertifikasiya sistemləri hansıdır?

A) TER və YURQ sistemləri

B) FSA və DRTE sistemləri

C) FSC və PEFC sistemləri

D) PET və NORP sistemləri

E) ABE və MAZA sistemləri198. Ən geniş yayılan sortimentlər hansılardır?

A) şalbanlar, faner və parket kötükləri, mədən dirəkləri

B) taxtalar, şalbanlar, kötüklər, gövdələr

C) tirlər, gövdələr, şalbanlar, mədən dirəkləri

D) çətirlər, gövdələr, köklər, mədən dirəkləri

E) köklər, kötüklər, şalbanlar, çətirlər199. Oduncagın bioloji zədələnməsinin ən geniş yayılmış formaları hansıdır?

A) göbələklər və həşaratlarla zədələnmələr

B) qurdlar və həşaratlarla zədələnmələr

C) otlar və heyvanlarla zədələnmələr

D) otlar və göbələklərlə zədələnmələr

E) həşaratlar və heyvanlarla zədələnmələr200. Yapışdırılmış fanerin əsas marka və növləri hansılardır?

A) FT; FOP və A/ET; BN/AE; ZR/TE; CE/TR; C/Q

B) FK; FTA və A/TR; BV/NB; CD/VB; CA/TR; C/T

C) FK; FSF və A/AB; AB/B; B/BB; BB/C; C/C

D) FR; TOP və R/TY; MA/ZR; NE/RE; CE/ET; C/E

E) RT; NUM və İB/ER; AN/DR; NB/ER; E/P201. Fanerin keyfiyyəti hansı beynəlxalq standartla müəyyənləşdirilir?

A) İSO 9000 : 2000

B) İSO 8100 : 1245

C) RİE 2390 : 7631

D) ARE 3126 : 9823

E) RET 6008 : 2753202. Hal-hazırda Respublikada mebelə verilən tələblər hansı standartlarla müəyyən edilir?

A) Türkiyənin standartları ilə

B) Almaniyanın standarları ilə

C) MDB -nin standartları ilə

D) Rusiyanın standartları ilə

E) ABŞ –ın standartları ilə203. Mebellərin keyfiyyəti hansı tələblərə əsasən müəyyən edilir?

A) xüsusi və texniki tələblər

B) istismar və bazar tələbləri

C) istehlak və texniki tələblər

D) istismar və istehlak tələbləri

E) mürəkkəb və istismar tələbləri
Download 482.59 Kb.
1   2   3   4
Download 482.59 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaÖlçmə metodlarının neçə növü var?

Download 482.59 Kb.