Ölçmə vasitələrin müxtəlif xassələrini müəyyən edən metroloji xassələrin ümumiləşdirilməsi necə adlanır?
Download 482.59 Kb.
bet4/4
Sana15.03.2017
Hajmi482.59 Kb.
1   2   3   4

303. Ölçmə vasitələrin müxtəlif xassələrini müəyyən edən metroloji xassələrin ümumiləşdirilməsi necə adlanır?

A) əsas xəta

B) xətanın növü

C) dəqiqlik sinfi

D) əlavə xəta

E) ölçmə faktorları304. Əsas və nisbi xətaların buraxıla bilən hədləri hansı formada ifadə oluna bilər?

A) mütləq, nisbi, gətirilmə

B) mütləq, statik, dinamik

C) mütləq, statik, nisbi

D) gətirilmə mütləq, dinamik

E) mütləq, nisbi, dinamik305. Dəqiqlik sinfi ölçmə vasitəsinin nisbi xətasina nəzərən neçə üsulla təyin edilir?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 7

E) 10


306. Ölçülən kəmiyyətin Xmin qiymətinə qədər azaldılması zamanı nisbi xəta necə faizə çatır?

A) 70%


B) 90%

C) 120%

D) 100%

E) 35%


307. Ölçülən kəmiyyətin 100%-ə çatan qiyməti necə adlanır?

A) həssaslığın növü

B) həssaslığın növü

C) həssaslığın hüdudu

D) temperatur fərqi

E) aralıq qiymətlər308. Nisbi xətanın hədləri hansı düsturla təyin edilir?

A)


B)

C)


D)

E)


309. Gətirilmə xətaya görə dəqiqlik sinfi hansi düsturla hesablanır?

A)


B)

C)


D)

E)


310. Standart dəqiqlik sinfinin normallaşdırılmasını 3 hissəli hansı düsturla yerinə yetirməyə icazə verir.

A)


B)

C)


D)

E)


311. Giriş siqnalının verilməsi momenti ilə kodun alınması momenti arasındakı vaxt intervalı necə adlanır?

A) interval vahidi

B) vaxtın yoxlanılması

C) zaman müddəti

D) siklin müddəti

E) kodlaşdırma312. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin xətalarının analizində necə rejim var?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 7

E) 11


313. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin ölçmə xətalarının analizində rejimləri göstərin.

A) statik və dinamik

B) statik və kinamatik

C) dinamik və kinamatik

D) intensiv və dinamik

E) kinematik və intensiv314. Ölçmə vasitələrini neçə funksional kateqoriyaya bölmək olar?

A) 5


B) 7

C) 3


D) 2

E) 8


315. Normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları mürəkkəbləşdirilməsi dərəcəsinə görə bütün ölçmə vasitələri neçə qrupa ayrılırlar?

A) 8


B) 7

C) 11


D) 5

E) 3


316. Normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaların komplekslərinin neçə modeli var?

A) 6


B) 7

C) 12


D) 3

E) 4


317. Ölçmə vasitələrinin normalaşdırılan dinamiki xarakteristikaları neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 8

C) 5


D) 3

E) 9


318. Ölçmə vasitələrinin müəyyən vaxt ərzində izləmə qabiliyyətini saxlaması necə adlanır?

A) stabillik

B) sabitlik

C) imtinasızlıq

D) saxlanılma

E) imunitet319. Ölçmə vasitəsinin özünün işləmə qabiliyyətini son həddə çatana qədər saxlama xassəsi nədir?

A) köhnəlmə

B) vaxt intervalı

C) temperatur rejimi

D) uzunömürlülük

E) sıradan çıxma320. Ölçmə vasitəsindən istifadə etmənin mümkünsüzlüyü necə adlanır?

A) temperaturun həddi

B) iş müddəti

C) vaxtın qeyd edilməsi

D) işləyə bilmə həddi

E) iş vaxtının qısaldılması321. Yoxlamalar arası intervalın təyin edilməsinin neçə əsas yolu var?

A) 2


B) 7

C) 5


D) 3

E) 8


322. Ölçmə vasitələrinin seçilməsi təcrübəsini nəzərə almaqla neçə müddəa əsas götürülür?

A) 5


B) 9

C) 12


D) 7

E) 3


323. Sistemin hal-hazırdakı vəziyyətinin müəyyən edilməsi necə adlanır?

A) rəddetmə

B) tətbiq etmə

C) yoxlama

D) diaqnostlaşdırma

E) sınamaq324. Sınağa uğradılan məhsulun işlənməsi mərhələlərinin növünə görə hansı sınaqlara ayrılırlar?

A) ilkin; son

B) ilkin; qəbuletmə

C) qəbuletmə; sınama

D) rədd etmə; sınama

E) sınama325. Obyektin faktiki vəziyyəti, əlamətləri və xassələrinin göstəricisi haqqında məlumat necə adlanır?

A) interval

B) son məlumat

C) ilkin məlumat

D) aralıq izləri

E) hazırlıq işləri326. Ölçmə və nəzarət qaydaları çox halda 1-1-dən neçə formada fərqlənir?

A) 13


B) 10

C) 8


D) 4

E) 7


327. Nəzarət edilən parametrlərindən asılı olaraq nəzarət neçə formada olur?

A) 6


B) 7

C) 5


D) 14

E) 2


328. Birparametrli nəzarətdə obyektin vəziyyəti necə adlanır?

A) birparametrli

B) müstəvi

C) şaxəli

D) vaxtın təyini

E) müqayisəli329. Nəzarətdə çox parametrlərin ölçülərinin müəyyən edilməsi necə adlanır?

A) işlənmə

B) müxtəlif ölçülü

C) dəqiqlik

D) tipləşdirmə

E) çoxparametrli330. Obyektə təsirə görə nəzarət neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 7

E) 10


331. Obyektə nəzarətdə birbaşa təsir necə adlanır?

A) passiv

B) birbaşa

C) vasitəsiylə

D) vasitəli

E) köməkçi332. Tezləşdirilmiş siqnalların xüsusi generatorların köməyi ilə həyata kecirilməsi necə adlanır?

A) aktiv nəzarət

B) müqayisə

C) köməkçi

D) müştərək

E) vasitəsiz333. Təcrübələrdə hansı nəzarətdən geniş istifadə olunur?

A) əks etmə

B) yoxlama

C) diqqətsizlik

D) müşahidə nəzarəti

E) qəbul etmə334. Müşahidələr diapazonunun ölçü vahidini göstərin.

A) mkm


B) km

C) sm


D) saat

E) dəq.335. Ölçmə vasitələrinin seçilməsi neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 4


B) 9

C) 13


D) 8

E) 6


336. Metroloji təminatı işləyərkən sistemli yanaşmadan istifadə etmək və tələb edilən keyfiyyəti təmin etməyin neçə prosesdən ibarətdir ?

A) 11


B) 27

C) 13


D) 19

E) 21


337. Metroloji təminatın neçə əsası vardır?

A) 6


B) 9

C) 7


D) 4

E) 3


338. Metrologiya sahəsində fəaliyyət necə həyata keçirilir?

A) Azərbaycan Respublikasının qanunları vasitəsilə

B) normativ sənədlər vasitəsilə

C) Beynəlxalq konqresin qərarı

D) müqavilə yolu ilə

E) müsabiqə yolu ilə339. 17 dövlət ilk Metrik konvensiyanı neçənci ildə imzaladı?

A) 1931


B) 1863

C) 1917

D) 1875

E) 1946340. 1875-ci ildə necə dövlət Metrik konvensiyanı imzaladı ?

A) 17


B) 25

C) 13


D) 32

E) 41


341. Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilat (İSD) neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1935


B) 1952

C) 1946

D) 1971

E) 1968342. Beynəlxalq qanunverici metrologiya təşkilatı (BQMT) neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1965


B) 1962

C) 1955

D) 1981

E) 1942343. Beynəlxalq Qanunverici metrologiya təşkilatının hal-hazırda neçə üzvi vardır?

A) 70


B) 40

C) 50


D) 80

E) 102


344. Metroloji nəzarət və yoxlama neçə yolla həyata keçirilir?

A) 3


B) 7

C) 13


D) 6

E) 2


345. Dövlət metroloji xidməti neçə qaydanı özündə cəmləyir ?

A) 11


B) 2

C) 9


D) 3

E) 7


346. Ölçmə vasitələrinin tipini, etalonların yoxlanmasını, hazırlanmasını, təmirini, satışıin və icarəyə verilməsini özündə cəmləşdirir.

A) dövlət metroloji xidməti

B) nazirlər kabineti

C) icra nümayəndəsi

D) müəssisə rəhbəri

E) fiziki şəxs347. Yoxlamanın nəticələri necə sənədləşdirilir?

A) müqavilə ilə

B) akta əsasən

C) texniki şərtlə

D) əmrlə

E) sərəncamla348. Metrologiya, Standartlaşma və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşları nəyi həyata keçirirlər?

A) təcrübələri

B) sınaqları

C) yoxlamaları

D) satışı

E) təmiri349. Texniki sənədlərə baxış, ölçmə vasitələrinin eksperimental tədqiqi, sınaqların nəticələrinin qeyd edilməsi nə məqsədlə aparılır?

A) ölçmə vasitələrinin tiplərinin təsdiqi

B) nəzarətin gücləndirilməsi

C) məhsulun keyfiyyətli olması

D) avadanlığın düzgün işləməsi

E) ölçmə vasitələrinin təmiri350. Ölçmə vasitələri neçə formada yoxlamalara uğradılır?

A) 3


B) 13

C) 17


D) 5

E) 6


351. Ölçmə vasitəsinin istehsaldan buraxılması, təmirdən sonar və ya xaricdən gətirilməsi zamanı aparılan yoxlama hansıdır?

A) dövri yoxlama

B) gündəlik yoxlama

C) yoxlama damğası

D) ilkin yoxlama

E) ekspert yoxlaması352. Təyin edilmiş vaxt müddətində yerinə yetirilən yoxlama necə adlanır?

A) şəxsi yoxlama

B) ilkin yoxlama

C) gündəlik yoxlama

D) müəssisə yoxlaması

E) dövrü yoxlama353. Ölçmə vasitələrinin dövri yoxlama müddəti başa çatmadıqdan qabaq yerinə yetirilən yoxlama nədir?

A) sınaq yoxlaması

B) qabaqcıl yoxlama

C) məcburi yoxlama

D) növbədənkənar yoxlama

E) müqayisəli yoxlama354. Metroloji xidmət orqanları tərəfindən ölçmə vasitələrinin vəziyyəti, tətbiqi, dövlət nəzarəti və sahə yoxlaması necə adlanır?

A) Dərəcəli yoxlama

B) Şəxsi yoxlama

C) Dövri yoxlama

D) Mütləq yoxlama

E) Müfəttiş yoxlaması355. Ölçü ilə əks edilən kəmiyyətlərin, etalon ölçmə vasitəsi ilə ölçülməsi yolu ilə aparılan yoxlama necə adlanır?

A) təmin etmək

B) ekspert yoxlama

C) şkalaya ayrılma

D) qeydiyyat aparma

E) dərəcələrə bölmə356. Əgər yoxlamalara düzəliş edilirsə, onda etalon ölçmə vasitələrini hansı nisbətdə götürürlər?

A) 3-12


B) 7-12

C) 3-9


D) 1-8

E) 1-5


357. Metroloji xidmətin akreditasiyası neçə mərhələdə aparılması nəzərdə tutulur?

A) 8


B) 9

C) 17


D) 12

E) 10

Download 482.59 Kb.
1   2   3   4
Download 482.59 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaÖlçmə vasitələrin müxtəlif xassələrini müəyyən edən metroloji xassələrin ümumiləşdirilməsi necə adlanır?

Download 482.59 Kb.