• «Тасдиклайман»
 • 1. Rebinder ta’limotiga ko’ra strukturalarning turlari. Tarif va misollar
  Download 136.9 Kb.
  Sana28.03.2020
  Hajmi136.9 Kb.

  Variant 1

  1. Rebinder ta’limotiga ko’ra strukturalarning turlari. Tarif va misollar.

  2. Kolloidlarning qayta zaryadlanishi deganda nimani tushunasiz.


  1. FeCl3 ortiqcha qo’shilganda hosil bo’lgan berlin lazur zolini tuzilishi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov


  Variant 2


  1. Reologik modellar

  2. Kritik dzetta potenstialni hosil bo’lishi.

  3. 2AlCl3 + 3Na2SiO3 Al2 (SiO3­)3 + 6 NaCl hosil bo’lgan zolning mistella tuzilishini yozing.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 3


  1. Gui – Chepman nazariyasi.

  2. Shulste – Gardi qoidasi, koagullanish chegarasini topish.

  3. Berlin lazur zolini mistella tuzilishi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 4

  1. Elektrokinetik potenstialni hisoblashda Smoluxovskiy tenglamasi.

  2. AgBr zolining mistella tuzilishi. AgNO3 ortiqcha miqdorda qo’shilganda.

  3. O’zaro koagullanish.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 5


  1. Disper sistemalarning klassifikastiyalari

  2. Solishtirma adsorbstiyani topish va uni izotermasi.

  3. Kollod eritmalarni tozalashdan maqsad.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 6


  1. Elektroforez va elektroosmos ξ – potenstialni topish.

  2. Ionlar konstentrastiyasini elektrokinetik potenstialga ta’siri.

  3. Manfiy zaryadli zolni tuzilishi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 7
  1. Koagulyastion va kondensastion - kristallizastion strukturalar.

  2. Kolloidlarni qayta zaryadlanishi

  3. Aerozollar va ularning asosiy hossalari.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 8


  1. Elektrokinetik potenstialga inedefferent elektrolitlar tasiri.

  2. AgBr zolining mistella tuzilishi stablizator KBr

  3. Emulsiya va ularni turini aniqlash va ularni buzish.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 9


  1. Barqarorlikning struktur – mexanik va entrofiya faktorlari.

  2. Manfiy zaryadli zolni tuzilishini yozing.

  3. Qo’sh elektr qavatning tuzilishi va nazariyasi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 10


  1. Kolloidlarning kolloidlar tasirida koagullanishi.

  2. Elektroforez va elektroosmos. Gelmgolst - Smoluxovskiy tenglamasi.

  3. Tiksotropiya va sinerezis hodisalari.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 11


  1. Suyuqliklarni sirt tarangligiga sirt - aktiv moddalarni tasiri.

  2. Qolloid sistemalarda osmotik bosim.

  3. Maksimal solishtirma adsorbstiyani topish.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 12


  1. Termodinamik va elektrokinetik potenstiallarning farqi.

  2. H3AgO3 + H2S ta’sirida xosil bo’lgan zolning tuzilishi.

  3. Shulste Gardi qoidasi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 13


  1. Kolloid eritmalarini olishda peptizastiya usuli.

  2. V2O5 zolining mistella tuzilishi yozib tushuntiring.

  3. Agregativ va kinetik barqarorlik turlari.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 14


  1. Elektrokinetik potenstialga elektrolitlar tasiri.

  2. Ag2S3 zolining mistella tuzilishini yozib tushuntiring.

  3. Emulsiya va ko’priklar, ularni barqarorligi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 15


  1. Mikrogeterogen sistemalar va ularni xossalari.

  2. Ag2S3 zolining mistella tuzilishi.

  3. Barqarorlikning 5 ta faktori.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 16


  1. Ko’priklar va ularning olinish usullari.

  2. Kaloid zarrachalar qanday tuzilgan misollar keltiring.

  3. Elektrolitlar tasiridagi koagulyastiya.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 17  1. Mono va polimolekulyar adsorbstiya izotermalari.

  2. Liofob va liofil kolloid sistemalar.

  3. Mono – bidispers sistemalar.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 18

  1. Koloitlarning disfuziyasi fik qonuni.

  2. Daғal dispers sistemalarining kaloid eritmalaridan farqi.

  3. Tuproq kaloidlari.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov
  Variant 19

  1. Koagulanish ostonasi nima va uni topish.

  2. Musbat zaryadli zolni tuzilishi

  3. Suspenziya, emulsiya va ko’priklar.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 20  1. O’zaro koagulanish

  2. Gui – Chepman nazariyasi

  3. Suyuqsimon va qattiqsimon moddalar

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 21  1. Kolloid eritmalarining molekulyar - kinetik hossalari.

  2. Polidispers sistemalarni cho’kish egrisi va cho’kish tezligini topish.

  3. Gibbs tenglamasi orqali adsorbstiyani topish.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 1     1. Moddalarning agregat xolatlari.

     2. Mendeleev-Klaperon tenglamasi va uning izohi.

     3. Suyuqliklar sirt tarangligi tugrisida tushuncha bering

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 2


     1. Boyl-Mariott qonunining izohlang va uning matematik ifodasini yozing.

     2. Suyuqliklarning qovushqoqligi nima va u qanday usullar bilan aniqlanadi?

     3. Termodinamikaning birinchi qonuni va uning matematik ifodasi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov


  Variant 3

     1. Sistema, tashki muxit, gomogen sistema, geterogen sistema, izolastiyalangan sistema, ochik va epik sistemalar tushunchalariga ta’rif bering?

     2. Termodinamika birinchi qonunining tadbiki: bir mol gazning adiabatik jaraenda bajargan ishini xisoblash formulasi.

     3. Ebo’lioskopik va krioskopik doimiysining fizikaviy ma’nosini izohlab bering.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov


  Variant 4

     1. Termokimyo asosiy qonuni qaysi vaktda issiklik effeklarini xisoblash uchun kullaniladi?

     2. Fazalar muvozanati nima? U nima uchun va kachon ishlatiladi?

     3. Osmotik bosim kanday faktorlardan boglik?

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov


  Variant 5

  1. Moddalarning agregat xolatlari.

  2. Mendeleev-Klaperon tenglamasi va uning izohi.

  3. Suyuqliklar sirt tarangligi tugrisida tushuncha bering

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 6


  1. Boyl-Mariott qonunining izohlang va uning matematik ifodasini yozing.

  2. Suyuqliklarning qovushqoqligi nima va u qanday usullar bilan aniqlanadi?

  3. Termodinamikaning birinchi qonuni va uning matematik ifodasi.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 7


  1. Sistema, tashki muxit, gomogen sistema, geterogen sistema, izolastiyalangan sistema, ochik va epik sistemalar tushunchalariga ta’rif bering?

  2. Termodinamika birinchi qonunining tadbiki: bir mol gazning adiabatik jaraenda bajargan ishini xisoblash formulasi.

  3. Ebo’lioskopik va krioskopik doimiysining fizikaviy ma’nosini izohlab bering.

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov

  Variant 8


  1. Termokimyo asosiy qonuni qaysi vaktda issiklik effeklarini xisoblash uchun kullaniladi?

  2. Fazalar muvozanati nima? U nima uchun va kachon ishlatiladi?

  3. Osmotik bosim kanday faktorlardan boglik?

  Kafedra muduri : t.f.n.,B.N.Axmedov


  «Тасдиклайман»

  Кимё кафедраси мудири

  _______В.Н.Ахмедов

  28.08.2019 й
     1. Termokimyoviy tenglama reakstiyaning odatdagi tenglamasidan nimalar bilan farq kiladi?

     2. Reakstiyaning issiklik effekti bilan uning entalpiyasi orasida kanday boglanish bor?

     3. Gess qonuni ta’rifi va uning ifodasi.

     4. Gess qonunini misollar orkali tushuntiring.

     5. Amalda Gess qonuni kaerlarda kullaniladi?

     6. Birikmalarning standart xosil bo’lishi entalpiyalari kanday topiladi?

     7. Kimyoviy reakstiyaning issiklik effekti.

     8. Kimyoviy reakstiya issiklik effektini xaroratga boglikligi, Kirxgoff qonuni va uning ifodasi.

     9. Kirxgoff qonuni kanday ta’riflanadi?

     10. Lavuaze-Laplas qonuni va uning ifodasi.

     11. Gess qonunining qaysi natijalarini bilasiz?

     12. Moddalarning erish issigligi.

     13. Neytrallanish issikligi.

     14. Moddalarning enish issikligi.

     15. 2980K xaroratda Suyuq benzolning xosil bo’lish issiklik effekti 49,O kj/mol bo’lsa, shu issiklik effektiga ega bo’lgan reakstiya tenglamasini ezing.

     16. Simob sulfidning xosil bo’lish issikligini xaroratga boglikligi kuyidagi tenglama bilan ifodalangan: DH = - 10393 - 4,6627T + 15,9 × 10-3 T2 - 18,49 × 10-6 T3. Shu reakstiya uchun GR= f(T) bogliklik tenglamasini keltirib chikaring.

     17. Mis sulfat tuzining integral erish issikligini ma’lumotnomadagi kiymatlaridan foydalanib, 2910K da CuSO4 + 5H2O = CuSO4 × 5 H2O reakstiyaning issiklik effektini xisoblang.

     18. Ma’lumotnomadagi kattaliklardan foydalanib, 2980K va 1,0133 × 106Pa bosimga 1 g suv va 1 g metanolni buglatish uchun kancha mikdor issiklik kerakligini xisoblang?

     19. Kimyoviy reakstiyaning issiklik effekti nima? U kanday birlikda ulchanadi?

     20. Ma’lumotnoma kattaliklaridan foydalanib, 12000K va uzgarmas xajmda boradigan SO2 + 3N2O = SN4 + N2O reakstiyaning issiklik effektini xisoblang. 2980K dan 12000K oraligida moddalarning issiklik sigim doimiy deb olinsin.

     21. NH4Cl ning integral erish issikligi DH erish 15,11 kj/mol. 1,473 g tuz 528,5 g suvda eritilganda xarorat 0,1740C ga kamaydi. Eritmaning solishtirma issikligi 4,11 j/mol g.grad bo’lsa, kalorimetrning issiklik doimiyligini xisoblang.

     22. 0,14 m MgSO4 0eritmasining erish issikligi DH erish 85,06 j/mol MgSO4 + 7H2O = MgSO4 × H2O reakstiya tenglamaga nisbatan DH gidr = -101,2 Kj/mol kristallagidratni erish issikligini (DH erish, kristallogidr) xisoblang.

     23. 200 g monogidrat H2SO4 350 sm3suvda eritilganda kancha issiklik ajralib chikadi?

     24. D.P.Konovalov formulasidan foydalanib, gaz xolatidagi geksaning enish issikligini 250C da xisoblang.

     25. Astetonning yonish reakstiyasi uchun izobar potenstialni xisoblang. SN3-O-SN3 + 4O2 = 2 SO2 + 3N2O + ΔG. Kerakli kattaliklarni ma’lumotnomadan oling.

     26. Termodinamikaning ikkinchi qonuni kanday ta’riflanadi?

     27. Termodinamikaning ikkinchi qonuni va uning matematik ifodasi.

     28. Entropiya va uning uzgarishini izohlang.

     29. Entropiya xakida tushuncha.

     30. Erkin va boglangan energiya.

     31. Termodinamik funkstiya nima?

     32. Termodinamik jaraenlar sinflarini tushuntiring.

     33. Termodinamikaning ikkinchi qonuni kanday jaraenlarga tadbik kilinadi?

     34. Termodinamika birinchi va ikkinchi qonunlarining birlashgan tenglamasi.

     35. Sistemaning erkin energiyasi bilan entrpiyasi orasidagi boglanish va uning ifodasi.

     36. Termodinamik qaytar va qaytmas jaraenlarni izohlang.

     37. Kimyoviy jaraenlarning yunalishi shart-sharoitlarini kursating: 1) agar sistemada energiya uzgarmasa? 11) agar sistemada entropiya uzgarmasa? a) agar DG = 298 manfiy ishorali bo’lsa? b) agar DG= 298 musbat ishorali bo’lsa? v) agar DG= 298= 0 bo’lsa? g) agar DN manfiy ishorali bo’lsa? d)agar ayni yunalishda amalga oshish eki oshmasligi energetik omillardan tashkari yana biror kinetik omillarga xam boglikmi eki yukmi?

     38. Termodinamik jaraenlarning omillari nimalardan iborat?

     39. Kimyoviy reakstiya borishi va uning yunalishi kanday aniklanadi?

     40. Moddalarning kimyoviy moyilligi xakida nima bilasiz?

     41. Moddalarning standart Gibbs energiyasi deb nimaga aytiladi?

     42. Erkin va boglangan energiya xakida nimalr bilasiz?

     43. Termodinamikaning uchinchi qonuni va uning ifodasi.

     44. Entropiyaning absolyut kiymatini xisoblash formulasi va uning izohi.

     45. Absolyut nol xaroratda kondensirlangan sistemalar uchun reakstiyaga kirishuvchi moddalarning entropiyasi ifodasini keltiring

     46. Sistema, geterogen sistema, gomogen sistema, faza, komponent, komponentlar soni degan tushunchalarga ta’rif bering.

     47. Gomogen sistema geterogen sistemadan nima bilan farq kiladi?

     48. Faza, komponent va erkinlik darajasi soni deb nimaga aytiladi.

     49. Fazalar muvozanati nima? U nima uchun va kachon ishlatiladi?

     50. Sistemaning erkinlik darajasi qaysi formulada ifodalanadi?

     51. Sistemaning komponentlari kanday aniklanadi?

     52. Gibbsning fazalar koidasini ta’riflang.

     53. Suvning xolat diagrammasini izohlab bering.

     54. Kupgina moddalar uchun erish xarorati va bosim orasida kanday boglanish bor.

     55. Monotrop va enantiotrop uzgarishlarni tushuntirib bering.

     56. Bir komponentli sistemalarda Klazius-Klapeyron tenglamasi kanday ifodalanadi?

     57. Kuyidagi tarkibga ega sistemalarning erkinlik darajasini xisoblang: a) Na2SO4 va K2SO4 eritmasi, eritmada ikkala tuzning kristallari va suv bugi; b) ikkala tuz eritmasi, muz, Na2SO4 va K2SO4 kristallari va suv bugi; v) ikkala tuz eritmasi, muz va suv bugi.

     58. Ca(NO3)2 va MgCl2 tuzlarini Suyuqlantirilganda reakstiya borishi mumkin: Ca(NO3)2 + MgCl2 = CaCl2 + Mg(NO3)2. Tuzlar Suyuqlanmasi MgCl2 kristallari bilan muvozanatda bo’lganida sistemaning erkinlik darajasini xisoblang.

     59. Kuyidagi sistemalarning erkinlik darajasini xisoblang: CaCO3 = CaO + CO2 , MgCO3 = MgO + CO2

     60. Nisbatan muzlagan suv sistemasi uchun erkinlik darajasi sonlarini aniklang.

     61. CaCO3 ® CaO + CO2 reakstiya uchun muvozanat konstantasi kuyidagicha ifodalanadi: Kr = r(SO2). Bu ifoda fazalar koidasiga karama-karshi emasligini kursating.

     62. Suvli eritmada magniy xlorid va natriy sulfat tuzlari aralashmasi bor. Tarkibiy kismlar va ayni sistemadagi komponentlar midorini aniklang.

     63. Suyuq kotishma 1440S da 40% kadmiy va 60% vismutdan iborat bo’lib kadmiy va vismut kristallari bilan muvozanatda bo’ladi. Bu sistema kancha zrkinlik darajasiga ega?

     64. 950S da suvning tuyingan bug bosimi 0,845 × 105 Pa ga teng. 1000S da suvning buglanish issikligini aniklang.

     65. Kuyidagi aralashmalardan ammoniy xlorid, ammiak va vodorod xloriddan tashkil topgan sistemaning erkinlik darajasi sonlari topilsin: a) xamma moddalar kattik xolatda bo’lgan xaroratda; b) xona xaroratida

     66. Toza metall Suyuqlanmasidagi erkinlik daraja sonlari topilsin: a) kotishiga kadar; b) kotish paytida; v) kotishdan sung.

     67. Ikki komponentdan tashkil topgan va birta kristallik struktura xosil kilgan sistemaning ayni davrda erkinlik daraja sonlarini toping.

     68. Ikki komponentdan tashkil topgan va ikkita kristallik struktura xosil kilgan sistemaning ayni davrda erkinlik daraja sonlarini toping.

     69. Bir, ikki va uch komponentli sistemalarda mumkin bo’lgan erkinlik daraja sonlarini aniklang. Suv va shakardan tashkil topgan muvozanatli sistemada eng kupi bilan fazalar soni kancha bo’lishini aniklang.

     70. Vodorod bilan yod ta’sirida muvozanat tarkib topgan: H2 + J2 ® 2HJ muvozanat konstantasi K = s2(HJ)2 / (c(H2) c(J2)) tenglamada ifodalanadi. Bu nisbiy munosabat fazalar koidasiga karshi emasligini kursating.

     71. Suvli eritmada K+, Na+, Cl-, NO3- ionlari bor sistemada tarkibiy kismlar va komponentlar sonlari aniklansin.

     72. Suvli eritmada natriy va kalstiy xloridlari aralashmasi mavjud bo’lgan sistemada tarkibiy kismlar va komponentlar sonlari aniklansin.

     73. Kalstiy karbidning suv bilan ta’sirlanish reakstiyasi: SaS2(k) +2N2O(s) ® S2N2(s) + Sa(ON)2(k). Ayni sistema variantligi va fazalar tarkibini aniklang.

     74. 13850S va 1,013×105 Pa bosimda fosforni olish mumkin: 2Sa(RO4)2(k) +10S(k) ® 6SaO(k) + R4(k) + 1OSO(g). Shu sistemaning fazalar tarkibi va variantligi aniklansin.

     75. Berk idishdagi suvli eritma uzida magniy, kalstiy va stronstiy xloridlarini saklaydi. Sistemadagi fazalarning maksimal soni kancha?

     76. Kurgoshin va surma Suyuqlanmasidan kisman surma kristallari tushgan. Ayni sistema variantligi kanday.

     77. Propan va butanni saklovchi uglevodorod sistemasida erkinlik darajasi maksimal soni kancha bo’lishi mumkin? 3300S da simobning tuyingan bug bosimi 0,613 ×105 Pa. 1,013 × 105Pa bosimda simobning qaynash xarorati 3570S ga teng. 3300S da simobning buglanish issikligi aniklansin.

     78. Fizik-kimyoviy taxlil nima va uning kanday usullari bor?

     79. Termik taxlil nimadan iborat?

     80. Termik taxlilning moxiyati nima?

     81. Sovush egri chizigi xarakterini oldindan kura-bilish mumkinmi?

     82. Evtektika deb nimani tushunish kerak?

     83. "Evtektika","Evtektik nukta","Evtektik xarorat" tushunchalari orasida kanday farq bor?

     84. Evtektik tuxtashning uzunligi nimadan boglik?

     85. Faza va richag koidalarini ta’riflang.

     86. Konnoda deb nimaga aytiladi?

     87. Toza modda va aralashmaning sovush egri chiziklari orasida kanday farq bor? Bu farq nima bilan tushuntiriladi?

     88. Evtektikali sovush diagrammasi kanday shaklda bo’ladi?

     89. Kattik eritma va uning turlarini aytib bering.

     90. Birvariantli, ikkivariantli va variantsiz muvozanat sistemalar grafiklari kanday tasvirlanadi?

     91. Uch komponentli sistemalar xolat diagrammalari kanday tasvirlanadi?

     92. Bunday sistemalarda evtektika erkinlik djarajasi kanday aniklanadi?

     93. Bunday diagrammalarda likvidus chizigi va sirtlarini ifodalang.

     94. Gibbs uchburchagi va Rozebum uchburchagini izohlang.

     95. Uch burchakli diagrammalarning xususiyatlarini tushuntirib bering.

     96. Ikki komponentli Suyuqlik sistemalari FKT usulida kanday urganiladi?

     97. Tarkib-bug bosimi va tarkib-qaynash xarorati muvozanat diagrammalarini izohlang.

     98. Konovalovning 1-qonunini tushuntirib bering.

     99. Suyuq aralashmalarning xolat diagrammalari turlarini ifodalang.

     100. Suyuq aralashmalarning xaydash usulining tushuntiring.

     101. Azeotrop aralashma nima? U kanday xaydaladi?

     102. Eritmalarda diffuziya va osmos xodisasini tushunturing.

     103. Osmos xodisasining amaliy axamiyati.

     104. Eritmalarda tuyingan bug bosim. Raul qonuni.

     105. Raul qonunidan manfiy chetga chikadigan azeotrop aralashmalar uchun Konovalovning 1-qonuni izohlang.

     106. Raul qonunidan musbat chetga chikadigan azeotrop aralashmalar uchun Konovalovning 11-qonuni.

     107. Ebo’lioskopik va krioskopik konstantalarning fizik ma’nosini tushunturing.

     108. Moddalarning molekulyar ogirligini krioskopik va ebo’lioskopik aniklashda erituvchi kanday tanlanadi.

     109. Bir xil sharoitda moddalarning molekulyar ogirligini ebo’lioskopik usuli bilan aniklashda erituvchi sifatida suv emas, benzol eki uglerod turt xlorid ishlatilsa bo’ladimi?

     110. Eritma va eruvchanlik tushunchalarini ta’riflang.

     111. D.I.Mendeleevning eritmalarga oid gidratlar nazariyasi nimadan iborat?

     112. Eritma konstentrastiyasi kanday usullar bilan ifodalanadi? Ular orasidagi boglanishni izohlab bering.

     113. Kattik jismlarning va gazlarning Suyuqliklarda erishi uchun misollar keltiring?

     114. Nima uchun gazlarning Suyuqliklarda eruvchanligi xarorat ortishi bilan kamayadi?

     115. Kriogidrat deb nimaga aytiladi?

     116. Ebo’lioskopik va krioskopik doimiysining fizikaviy ma’nosini izohlab bering.

     117. Suyuqlikning qaynash xarorati bilan uning bug bosimi urtasida kanday boglanish bor?

     118. Suyuqlik ustidagi bosimni pasaytirishning kanday axamiyati bor?

     119. Eritmalar qaynash xaroratining kutarilishi nimalarga boglik?

     120. Eritmalar osmotik bosimini kanday ta’riflanadi?

     121. Osmotik bosim kanday faktorlardan boglik?

     122. Eritmalarda diffuziya bilan osmos urtasidagi ayirma nimadan iborat?

     123. Benzolning qaynash xarorati 535,1 k ga teng. Uning qaynash xaroratidagi molyar buglanish issigligi 39,773 kJ/mol Benzolning ebo’lioskopik konstantasi kancha?

     124. 3730K da suvning buglanish issigligi 40,5 kJ/mol. Suvning va suv bugining issiglik sigimi 75,5 va 34,2 J/(mol*K) bo’lsa, suvning 342; 373 va 4030K lardagi ebo’lioskopik konstantalari kanday?

     125. 45% li metil spirtining suvdagi eritmasi necha gradusda muzlaydi?

     126. Eritmaning 2910K (180S) dagi osmotik bosimi 2,1077 × 105Pa bo’lishi uchun 0,25 kg suvda 7,31×10-3 kg osh tuzi eritilgan. Shu eritma necha gradusda muzlaydi?

     127. Suv va benzolning Suyuqlanish xaroratlari 273 va 278,50K (0 va 5,50S), solishtirma Suyuqlanish issikliklari esa 332 va 125 kJ/kg ga teng, suv va benzolning krioskopik konstantalari topilsin.

  <>  Download 136.9 Kb.
  Download 136.9 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. Rebinder ta’limotiga ko’ra strukturalarning turlari. Tarif va misollar

  Download 136.9 Kb.