• 2. Periodický zákon a periodická soustava prvků, vzácné plyny
 • 5. Vodík, voda, protolytické vlastnosti
 • 6. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
 • 8. Uhlík a prvky 14. skupiny
 • 9. Dusík a fosfor, představitelé 15. skupiny
 • 13. Uhlovodíky (alkany, a1keny, alkyny)
 • 14. Aromatické uhlovodíky (areny)
 • 15. Hydroxysloučeniny, ethery, karbonylové sloučeniny
 • 16. Karboxylové kyseliny a deriváty karboxylových kyselin
 • 18. Halogenderiváty - c
 • 19. Heterocyklické sloučeniny
 • 22. Nukleové kyseliny - b
 • 26. Základní suroviny organické chemie
 • 1. Stavba atomu model atomu, atomové jádro, protonové, neutronové a nukleonové číslo, izotopy a nuklidy elektronový obal atomu, kvantová čísla, orbital, výstavbový princip, Pauliho princip, Hundovo pravidlo látkové množství, atomová hmotnostní
  Download 67.74 Kb.
  Sana31.12.2019
  Hajmi67.74 Kb.
  Maturitní okruhy z chemie 2018/2019
  1. Stavba atomu

  - model atomu, atomové jádro, protonové, neutronové a nukleonové číslo, izotopy a nuklidy.

  - elektronový obal atomu, kvantová čísla, orbital, výstavbový princip, Pauliho princip, Hundovo pravidlo

  - látkové množství, atomová hmotnostní konstanta, Avogadrova konstanta a vztahy s nimi


  2. Periodický zákon a periodická soustava prvků, vzácné plyny

  - znění zákonu, periodická tabulka prvků, obecné vlastnosti prvků vyplývajících z jejich elektronové konfigurace (reaktivita, ionizační energie, elektronová afinita, elektronegativita, velikosti atomů a iontů, teploty tání)

  - konfigurace vzácného plynu, využití vzácných plynů
  3. Chemická vazba

  - vznik chemické vazby, vazebná/disociační energie,

  - kovalentní vazba, oktetové pravidlo, vazba koordinačně-kovalentní, iontová vazba, kovová vazba, slabé vazebné interakce (vodíkové vazby, Van der Waalsovy interakce)

  - vazba σ a vazba π, teorie hybridizace, VSEPR, tvary molekul

  ,

  4. Chemické reakce

  - ´podstata chemické reakce (reakční koordináta), zákon zachování hmotnosti, zákon zachování energie, zákon stálých slučovacích poměrů

  - termochemické zákony a jejich aplikace

  - chemické rovnováhy, faktory ovlivňující chemickou rovnováhu

  - typy chemických reakcí podle vnějších změn při reakci, dle přenášené částice (redoxní, protolytické, komplexotvorné)

  .

  5. Vodík, voda, protolytické vlastnosti

  - základní charakteristika vodíku (výskyt v přírodě, izotopy, chemické vlastnosti, příprava, výroba, využití) Charakteristika hydridů (iontové, kovalentní).

  - teorie kyselin a zásad, disociační konstanta, neutralizace, hydrolýza solí.

  - fyzikální vlastnosti a struktura molekuly vody, anomálie vody, chemické vlastnosti, acidobazické vlastnosti, autoprotolýza vody, iontový součin vody, teorie pH a pH roztoků.
  6. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

  - základní charakteristika alkalických kovů a její zdůvodnění (vlastnosti, výskyt v přírodě, sloučeniny, výroba hydroxidu sodného)

  - porovnání vlastností alk.kovů s kovy alk.zemin.

  - využití alk. kovů a kovů alk. zemin, popř. jejich sloučenin (mýdla, vápno, malta)


  7. Skupina boru

  - základní charakteristika skupiny (vlastnosti, výskyt v přírodě, sloučeniny)

  - srovnání vlastností boru a hliníku

  - využití jednotlivých prvků, popř. jejich sloučenin (hliník, octan hlinitý a jeho rizika, kyselina boritá, borany a třístředová vazba, borax)
  8. Uhlík a prvky 14. skupiny

  - obecné vlastnosti uhlíku a rozšíření v přírodě, sloučeniny (oxidy uhlíku, sirouhlík,

  kyanidy, uhličitany)

  - uhlík v organických sloučeninách, deriváty kyseliny uhličité.

  - porovnání chemických vlastností uhlíku a křemíku

  - sloučeniny křemíku (silany, silicidy, oxid křemičitý, kyselina křemičitá, křemičitany, silikagel) a jejich výskyt v přírodě či využití.

  - základní charakteristika olova a cínu, využití těchto prvků.
  9. Dusík a fosfor, představitelé 15. skupiny

  - vlastnosti dusíku a jeho rozšíření v přírodě (koloběh dusíku, význam v těle), sloučeniny a vyžití, výroba dusíku, amoniak a jeho výroba a využití

  - dusíkaté deriváty organických látek (nitrosloučeniny, aminosloučeniny), jejich charakteristika a základní reakce.

  - charakteristika a využití fosforu (modifikace fosforu, význam v těle, oxidy fosforu, kyselina trihydrogenfosforečná a její soli, ekologické dopady)


  10. Halogeny

  - obecná charakteristika skupiny, rozšíření a význam v přírodě, biologický význam halogenů v lidském těle, sloučeniny. Průmyslové využití NaCl, výroba kyseliny chlorovodíkové, kyslíkaté kyseliny chloru a jejich soli, soli kyslíkatých kyselin dalších halogenů.


  11. Chalkogeny

  - obecná charakteristika skupiny

  - kyslík: výskyt, vlastnosti, biologický význam a sloučeniny (oxidy, peroxidy). Laboratorní příprava, použití.

  - síra: výskyt, biologický význam, vlastnosti a použití síry, sloučeniny síry (sulfan, sulfidy, oxidy síry, kyselina sírová). Průmyslové využití kyseliny sírové a solí kyseliny sírové.


  12. Kovy

  - charakteristika kovů obecně, kovová vazba a její důsledky, přehled nejdůležitějších prvků, elektronová konfigurace d-prvků, výskyt v přírodě.

  - vlastnosti kovů v souvislosti s postavením v Beketovově řadě kovů.

  - obecné způsoby výroby kovů. Příklady výroby (Fe, Na, Al). Běžné slitiny kovů. Koroze kovů.

  - koordinační sloučeniny, charakteristika (centrální atom, ligandy), vlastnosti.
  13. Uhlovodíky (alkany, a1keny, alkyny)

  - nasycené uhlovodíky: fyzikální vlastnosti, charakteristika vazby, zástupci, využití, zdroje, typické reakce.

  - nenasycené uhlovodíky: charakteristika vazeb v molekule, uspořádaní dvojných vazeb v molekule, (alkadieny) prostorová izomerie, charakteristické reakce (adice, polymerace, substituce), Markovnikovovo pravidlo, zástupci (charakteristika a využití ethenu, ethynu, acetylidy).
  14. Aromatické uhlovodíky (areny)

  - charakteristika aromatických sloučenin, podmínky aromaticity, přírodní zdroje, fyzikální vlastnosti, reakce (na bočním řetězci, na aromatickém jádře), vliv substituentů na průběh reakce na aromatickém jádře, indukční a mezomermí efekt, ortho/para a meta orientující substituenty

  - halogenace, oxidace, nitrace, sulfonace

  - zástupci (benzen, toluen, naftalen, antracen, fenantren, benz(a)pyren)


  15. Hydroxysloučeniny, ethery, karbonylové sloučeniny

  - charakteristika a rozdělení hydroxysloučenin (alkoholy, fenoly), názvosloví, sytnost, charakteristické reakce (oxidace alkoholů, esterifikace). Přehled zástupců (methanol, ethanol, ethylenglykol, glycerol, fenol, kresol), využití.

  - základní charakteristika etherů

  - karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony), charakteristiky funkčních skupin, názvosloví. Typické reakce (oxidace aldehydů, aldolová kondenzace, vznik poloacetálů). Zástupci (formaldehyd, acetaldehyd, benzaldehyd, aceton), využití.


  16. Karboxylové kyseliny a deriváty karboxylových kyselin

  - charakteristika karboxylové skupiny, rozdělení, sytnost, názvosloví (triviální a systematické), fyzikální vlastnosti. Reakce (neutralizace, esterifikace). Zástupci a jejich využití (kyselina mravenčí, octová, máselná, palmitová, olejová, šťavelová, benzoová).

  - funkční deriváty (acylhalogenidy, nitrily kyselin, estery, anhydridy, amidy, imidy, soli karboxylových kyselin), příklady, praktické využití. Zástupci (acetylchlorid, formamid, ethylacetát, estery vyšších karboxylových kyselin).

  - substituční deriváty, halogenkyseliny (indukční efekt a jeho vliv na sílu kyselin), hydroxykyseliny (mléčná, citronová, salicylová), aminokyseliny, příklady a využití


  17. Dusíkaté deriváty

  - aminy-primární, sekundární, terciární, amoniové soli a jejich vznik, vlastnosti, srovnání acidobazických vlastností, anilin, diazotace, azobarviva.

  - nitroderiváty, nitrace, nitrobenzen, TNT a výbušniny
  18. Halogenderiváty

  - charakteristika funkční skupiny, názvosloví, indukční efekt, chemické reakce (mechanizmy nukleofilní substituce SN1/SN2 a eliminace (Zajcevovo pravidlo)), fyzikální vlastnosti, zástupci, organokovové sloučeniny – charakteristika a využití.
  19. Heterocyklické sloučeniny

  - charakteristika a vlastnosti heterocyklů, jejich aromatický charakter, zástupci a jejich význam (pyrrol, furan, purin, pyrimidin…)

  - alkaloidy, společné vlastnosti (definice) alkaloidů, rozdělení z hlediska skruktury/původu, rozdělení z hlediska typu, charakteristika a vybraní zástupci (opiové, tropanové, námelové

  a další)
  20. Základy metabolismu

  - chemické složení živých soustav (biogenní prvky), základní charakteristika metabolismu a rozdělení organizmů podle metabolismu. Katabolismus, anabolismus (metabolismus Acetyl-
  CoA). Bioenergetika, přenašeče chemické energie, respirační řetězec.
  21. Proteiny

  - význam proteinů, složení, čtyři stupně struktury, peptidová vazba a její vlastnosti, denaturace, různé klasifikace bílkovin (příklady), metabolismus bílkovin (trávení, odbourávání)


  22. Nukleové kyseliny

  - biologický význam, stavební složky, rozdělení, struktura, replikace DNA, proteosyntéza (transkripce, translace).
  23. Sacharidy

  - biologický a praktický význam sacharidů, klasifikace, vznik, redukující a neredukující sacharidy, optická izomerie (významné důsledky), základní mono-, di- a polysacharidy, produkty zpracování glukosy, škrobu, celulosy, metabolismus sacharidů (glykolysa, citrátový cyklus).


  24. Lipidy

  - klasifikace a základní stavební složky jednotlivých typů, biologický význam, základní vlastnosti triacylglycerolů, ztužování tuků, zmýdelnění tuků, katabolismus triacylgylcerolů (β-oxidace)


  25. Enzymy a vitamíny

  - funkce enzymů, složení, klasifikace, faktory ovlivňující enzymatickou aktivitu, inhibice enzymů (kompetitivní, nekompetitivní, antikompetitivní a alosterická modulace).

  - charakteristika vitamínů, klasifikace, přehled nejdůležitějších vitamínů, jejich funkce v lidském organismu, příznaky avitaminosy, zdroje.
  26. Základní suroviny organické chemie

  - produkty zpracování zemního plynu, ropy (princip frakční destilace  – charakteristika jednotlivých frakcí, pohonné hmoty, krakování, reformování, oktanové číslo) a černého uhlí.

  Download 67.74 Kb.
  Download 67.74 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. Stavba atomu model atomu, atomové jádro, protonové, neutronové a nukleonové číslo, izotopy a nuklidy elektronový obal atomu, kvantová čísla, orbital, výstavbový princip, Pauliho princip, Hundovo pravidlo látkové množství, atomová hmotnostní

  Download 67.74 Kb.