1. Xayot darajasining qaysi biridan boshlab evolyusion yangilanish boshlanadi?
Download 99.5 Kb.
bet1/2
Sana24.03.2017
Hajmi99.5 Kb.
#1729
  1   2

V A R I A N T – 1
1. Xayot darajasining qaysi biridan boshlab evolyusion yangilanish boshlanadi?

 1. Molekula

 2. Xujayra

 3. Populyasiya

 4. Tur

 5. Biogeosenoz

2. Hujayra ichidagi biotoklarni, haroratni o’lchash ishlarini qaysi metod yordamida aniqlash mumkin?

 1. Avtoradiografiya

 2. Sentrifugalash

 3. Mikrurgiya

 4. Gistokimyo

 5. Sitokimyo

3. M. Malpigi, N. Gryu qaysi organizmlarning hujayraviy tuzilishini o’rganadi?

 1. Zamburug'lar

 2. Hayvonlar

 3. O’simliklar

 4. Bakteriya

 5. Lishayniklar

4. O’sish bu ….

 1. O’z tuzilishini saqlagan holda miqdor jixatdan ko’payishdir.

 2. Sifat jixatdan yangilanishdir.

 3. Xayotnig takomillanishidir.

 4. Barcha belgi- xossalarning asta- sekin izchillik bilan paydo bo’lishidir.

 5. To’g’ri javob yo’q.

5. K. Berning hujayra nazariyasiga kiritgan asosiy tushinchalarini aniqlang.

1) Hujayra hamma tirik organizmlarning asosiy tuzilish birligidir; 2) Hujayra hamma tirik organizmlarning asosiy rivojlanish birligidir; 3) Hamma ko’p hujayralilarning ko’payishi bitta hujayra, ya’ni tuxum hujayradan boshlanadi; 4) Hujayraning hosil bo’lishi tirik oragnizmlarning rivojlanishini ta’minlaydi; 5) Hujayra bo’linish yo’li bilan ko’payadi; 6) Hujayraning bo’linishi organizmning ko’payishini ta’minlaydi. 1. 1,2

 2. 2,3

 3. 3,4

 4. 4,5

 5. 5,6

6. Hujayra nazariyasini yaratgan olimni belgilang?

 1. R. Guk

 2. K. Ber, T. Shvann

 3. M. Shleyden, K. Ber

 4. T. Shvann, R. Guk

 5. T. Shvann

7. Ekosistemadagi o’zaro munosabatlarni tekshirish metodlari:

1) Tajriba; 2) Gistokimyo; 3) Kuzatish; 4) Sitokimyo; 5)Populyasiyadagi individlar sonini aniqlash; 6) Avtoradiografiya; 7) Hayvonlar migrasiyasini kuzatish; 8) Matematik modellash. 1. 1,2,3,4,5

 2. 2,3,4,5,6

 3. 3,4,5,6,7

 4. 4,5,6,7,8

 5. 1,3,5,7,8

8. Modellashtirish metodining afzalligi nimada?

 1. Tirik tabiatdagi voqea- hodisalar chuqur o’rganiladi.

 2. Organizmlar va ularning atrofidagi muhitda ro’y beradigan hodisalarni tasvirlash va taxlil qilish imkonini beradi.

 3. Tirik tabiatda kelgusida ro’y beradigan voqea- hodisalarni oldindan bilish imkonini beradi.

 4. Tirik tabiat rivojlanishini o’rganadi.

 5. Organizm, uning a’zolarining tarixiy jarayonda paydo bo’lish qonunlarini o’rganish imkonini beradi.

9. Hujayra nazariyasi, biogenetik qonun, irsiy o’zgaruvchanlikning gomologik qatorlar qonuni qaysi metod yordamida kashf etilgan?

 1. Tarixiy

 2. Kuzatish

 3. Taqqoslash

 4. Eksperimental

 5. A,B,C

10. Qaysi olim hujayra hamma tirik organizmlar rivojlanishining birligi ekanligini isbotladi?

 1. T. Shvann

 2. K. Ber

 3. M. Shleyden

 4. Braun

 5. R. Virxov

11. Hujayradagi biokimyoviy jarayonlarni qaysi metodlar yordamida o’rganiladi?

1) yorug’lik mikroskop; 2) elektron mikroskop; 3) gistokimyo; 4) sitokimyo; 5) differensial sentrifugalash; 6) avtoradiografiya. 1. 1,2,3

 2. 2,3,4

 3. 3,4,5

 4. 4,5,6

 5. 3,4,6

12. Mikrurgiya metodi yordamida hujayra ichidagi qaysi jarayonlar o’rganiladi?

 1. Biokimyoviy jarayonlarning uzluksizligi

 2. Yadroning biokimyoviy tarkibi

 3. Sitoplazmaning uzluksiz harakati

 4. Biotoklar, haroratlar o’lchanadi

 5. Hujayraning biokimyoviy tarkibi

13. Barcha organizmlarning tuzilishi, funksional va rivojlanish birligini aniqlang?

 1. Hujayra

 2. Molekula

 3. Irsiyat

 4. O’zgaruvchanlik

 5. Biosfera

14. Tiriklikning bir butunligi, xayot darajalarining qaysi birida ta’minlanadi?

 1. Molekula

 2. Hujayra

 3. Populyasiya

 4. Biogesenotik

 5. Biosfera

15. Xayotning qaysi darajasida irsiy axborot berilishi boshlanadi?

 1. Molekula

 2. Hujayra

 3. Populyasiya

 4. Individ

 5. Biosfera

16. Qaysi metod biologiya fanining ilk rivojlanish davrida keng qo’llanilgan?

 1. Taqqoslash

 2. Eksperimental

 3. Modellashtirish

 4. Kuzatish

 5. Tarixiy

17. Biologiya fani oldida turgan muammolar berilgan javobni belgilang?

 1. Molekulalarning tuzilish va funksiyasini aniqlash.

 2. Bir va ko’p hujayrali organizmlarning rivojlanishini tartibga solish mexanizimlarini bilish

 3. Organizmlar shaxsiy rivojlanishdagi irsiyat mexanizmlarini oydinlashtirish

 4. Yerda xayotning paydo bo’lish muammosini yechish va tajribada isbotlash

 5. Yuqoridagilarning barchasi

18. Biologiya fani qaysi fanlar uchun nazariy asos hisoblanadi?

 1. Biofizika, bioximya

 2. Biogeokimyo, tibbiyot

 3. Qishloq xo’jaligi, tibbiyot

 4. Agroximiya, biogeokimyo

 5. Molekulyar biologiya, biofizika

19. Organik dunyoning evolyusion ta’limoti qaysi metod yordamida yaratildi?

 1. Taqqoslash

 2. Kuzatish

 3. Tarixiy

 4. Eksperimental

 5. Modellashtirish

20. K. Ber sutemizuvchilarning tuxum hujayrasini kashf etib, nimani isbotladi?

 1. Barcha hujayralar bajaradigan funksiyasiga ko’ra ixtisoslashganligini.

 2. Har bir yangi hujayra ona hujayraning bo’linishidan hosil bo’lishini.

 3. Tuxum hujayra rivojlanish birligi ekanligini.

 4. Hujayra tuzilish birligi emas, balki rivojlanish birligi hamdir.

 5. Tiriklikning eng kichik birligi ekanligini.

21. T. Shvanni hujayra xaqida qanday to’g’ri tushinchani kiritdi?

 1. Hujayra xayotning mustaqil birligi.

 2. Hujayra tiriklikning eng kichik birligidir.

 3. Hujayradan tashqarida xayot bo’lmaydi.

 4. Hujayra bo’linish yo’li bilan ko’payadi.

 5. Hujayra xayotning mustaqil birligi, tiriklikning eng kichik birligi, hujayradan tashqarida xayot bo’lmaydi.

22. Rivojlanish bu …

 1. Miqdor jihatdan yangilanishdir.

 2. Tuzilishini saqlagan holda miqdor jihatdan ko’payish.

 3. Belgi, hossalarning asta- sekin izchillik bilan paydo bo’lishi.

 4. Sifat jihatdan yangilanishdir.

 5. Xayotning takomillanishidir.

23. Xayotning tuzilish darajalari bu …

1) organ; 2) organizm; 3) tuxum; 4) tur; 5) biosenoz; 6) fitosenoz; 7) molekula; 8) hujayra; 9) populyasiya; 10) biosfera; 11) biogeosenoz. 1. 2,4,7,8,9,10,11

 2. 1,2,3,7,9,10

 3. 2,3,4,6,8,10,11

 4. 5,6,7,8,9,10,11

 5. 1,2,3,4,9,10,11

24. R. Virxovning hujayra nazariyasiga qo’shgan hissasi, hujayralar …

 1. Tirk organizmlarning asosiy tuzilish birligidir.

 2. Faqat ularning bo’linishidan hosil bo’ladi.

 3. Hosil bo’lishi tirik organizmlarning takomillashishini ta’minlaydi.

 4. Ko’payishi tirik organizmlarning rivojlanish birligidir.

 5. Ko’p hujayrali organizmlarning funksional birligidir.

25. «Biologiya» atamasi nechanchi yilda, qaysi olimlar tomonidan bir- biridan mustaqil holda fanga kiritilgan?

 1. 1802 yilda, G.F. Treviranus, J.B. Lamark.

 2. 1832 yilda, Ch. Darvin, Sent- Gler.

 3. 1625 yilda, F. Stelluti, R. Guk.

 4. 1903 yilda, G. De Friz, J. B. Lamark.

 5. 1870 yilda, T. Morgan, G. Mendel.

26. Paxtazorlarda o’sadigan begona o’tlar bilan paxta o’rtasidagi kurash, yashash uchun kurashning qaysi shakliga mansub?

 1. Turlararo kurash.

 2. Tur ichida kurash.

 3. Tabiatning noqulay ta’siriga qarshi kurash.

 4. O’simliklar o’rtasida kurash.

 5. Madaniy o’simliklar o’rtasida kurash.

27. Tabiiy sharoitda inson ishtirokisiz o’simliklarda irsiy o’zgaruvchanlikning hosil bo’lish sababi …

 1. Sun’iy tanlashdir.

 2. Tabiiy mutagenez, duragaylanishdir.

 3. Duragaylanishdir.

 4. Duragylash, tiklanishdir.

 5. A,B,C.
Download 99.5 Kb.
  1   2
Download 99.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Xayot darajasining qaysi biridan boshlab evolyusion yangilanish boshlanadi?

Download 99.5 Kb.