1. Xayot darajasining qaysi biridan boshlab evolyusion yangilanish boshlanadi?
Download 99.5 Kb.
bet2/2
Sana24.03.2017
Hajmi99.5 Kb.
#1729
1   2
V A R I A N T – 2
1. Hujayra nazariyasi qaysi metod orqali kashf etilgan?

 1. Kuzatish

 2. Taqqoslash

 3. Tarixiy

 4. Eksperimental

 5. Modellash

2. Umurtqasiz hayvonlarning qishgi uyquga ketishi … hisoblanadi?

 1. Tur ichidagi kurash.

 2. Turlararo kurash.

 3. Tabiatning noqulay sharoitiga qarshi kurash.

 4. Tabiiy tanlanish.

 5. Dizruptiv tanlanish.

3. Bir tur arealining ma’lum bir qismida uzoq vaqt yashab qolayotgan, mazkur turning boshqa individlar yig’indisidan nisbatan alohidalashgan, bir- biri bilan erkin chatishadigan individlar yig’indisi nima deyiladi?

 1. Tur.

 2. Populyasiya.

 3. Ekosistema.

 4. Quriqxona.

 5. Biogeosenoz.

4. Shimoliy Amerikada 1892 yilda kuchli bo’ron bo’lgan. Oqibatda ko’plab chumchuqlar nobud bo’lgan. Omon qolgan chumchuqlar qanday xususiyatga ega bo’lganlar?

 1. Kalta qanotli

 2. Uzun qanotli

 3. Kalta va uzun qanotli

 4. Urtacha qanotli

 5. Urtacha va uzun qanotli

5. Nuqtali mutasiya bu …

 1. Bir nukleotid juftining mutasiyaga uchrashi.

 2. Ko’zga tashlanmaydigan uzgarishli mutasiyalar.

 3. Xromosomalar miqdorining oshishi.

 4. Xromosomalar miqdorining kamayishi.

 5. Sitoplazmada hosil bo’ladigan mutasiya.

6. Noyob genlarda ro’y beradigan mutasiyalar …

 1. Kuzga tashlanmaydigan o’zgarishlar hosil qiladi.

 2. Juda kata oqibatlarga olib keladi.

 3. Oqsil sinteziga ta’sir qilmaydi.

 4. Oqsil tuzilishi, funksiyasiga ta’sir qilmaydi.

 5. Tugri javob yo’q.

7. Qaysi mutasiyalarda organizmlarning yashovchanligi susayadi?

 1. Xromosoma

 2. Gen

 3. Neytral

 4. Sitoplazmatik

 5. B,C.

8. Beshiktervatarning tuzilishi moslanishning qaysi turiga mansub?

 1. Himoya rangi.

 2. Ogohlantiruvchi.

 3. Mimikriya.

 4. Moskirovka.

 5. Ximoya, moskirovka.

9. Mikroevolyusiyaning oxirigi natijasi nima?

 1. Yangi turlar hosil bo’ladi.

 2. Turlar qirilib ketadi.

 3. Yangi turkum hosil bo’ladi.

 4. Yangi oila hosil bo’ladi.

 5. O’zgarish bo’lmaydi.

10. Paxtazorlarda o’sadigan begona o’tlar bilan paxta o’rtasidagi kurash, yashash uchun kurashning qaysi shakliga mansub?

 1. Turlararo kurash.

 2. Tur ichida kurash.

 3. Tabiatning noqulay ta’siriga qarshi kurash.

 4. O’simliklar o’rtasida kurash.

 5. Madaniy o’simliklar o’rtasida kurash.

11. Stabillashtiruvchi tanlanish deb nimaga aytiladi?

 1. Tashqi muhitning deyarli o’zgarmas mo’’tadil sharoitda avlod ajdod belgilari o’zgarmagan individlarning saqlanib qolishi, o’zgarganlarining qirilib ketishiga.

 2. Tashqi muhitning o’zgarmas sharoitida avlod – ajdod belgilari o’zgargan individlarning saqlanib qolishi, o’zgarmaganlarining qirilib ketishiga.

 3. Muayyan joyda tarqalgan bir turga mansub organizmlar orasida bir- biridan farq qiluvchi, ikki va undan ortiq shaklli individalar uchrashiga.

 4. Organizmlarning yangi karor topgan belgi- xossalarning hosil bo’lishi va rivojlanishining ta’minlanishiga.

 5. Yuqoridagilarning barchasi.

12. Poulyasiya evolyusiyaning boshlang’ich birligi deyilishiga sabab nima?

 1. U tur doirasida mustaqil evolyusion rivojlanishi mumkin bo’lgan organizmlarning yig’indisi bo’lgani uchun.

 2. U turdan yuqori sitematik birlik bo’lgani uchun.

 3. Populyasiya genofondining uzoq davom etadigan, yo’naltirilgan o’zgarishlarga ega bo’lishi sababli.

 4. Populyasiya genofondidagi genlarning tasoddifiy o’zgarishlari yuz berganligi uchun.

 5. Populyasiya tarkibidagi ba’zi genotipli organizmlar son jihatidan ortib ketishi yoki kamayishi sababli.

13. Tur, avlod, oila, turkum, sinf tiplarining divergensiya muddati nima bilan aniqlanadi?

 1. Mutasiyaning vujudga kelishi, rivojlanishi.

 2. Evolyusion «soat»

 3. «Nuqtali» mutasiyalarning tezligi.

 4. Muayyan oqsildagi aminokislotalar almashinuvi.

 5. V,S.

14. Qaysi olim o’zining qaysi asarida evolyusiya haqidagi g’oyani ilgari surgan?

 1. K. Liney «O’simliklar sistematikasi» asarida.

 2. Lamark «Zoologiyaga kirish» asarida.

 3. Aristotel «Hayvonlar tarixi» asarida.

 4. Ibn Sino «Tib qonunlari» asarida.

 5. Teofrast «Hayvonlarning paydo bo’lishi» asarida.

15. K. Liney o’simliklarning qaysi belgilariga qarab ularni 24 sinfga ajratadi?

 1. Gul qo’rg’onlarning shakli va soniga.

 2. Changdonlar soni, chang iplarining uzun qisqaligiga.

 3. Gul urug’chisi tumshuqchasining shakliga.

 4. Urug’chi tugunchasining joylanishiga.

 5. Chang donachasining shakliga.

16. Tabiiy sharoitda inson ishtirokisiz o’simliklarda irsiy o’zgaruvchanlikning hosil bo’lish sababi …

 1. Sun’iy tanlashdir.

 2. Tabiiy mutagenez, duragaylanishdir.

 3. Duragaylanishdir.

 4. Duragylash, tiklanishdir.

 5. A,B,C.

17. Nam kam bo’lgan joylardagi o’simliklarning qisqa muddat ichida gullab, urug berishi, yashash uchun kurashning qaysi shakliga misol bo’ladi?

 1. Tur ichidagi.

 2. Turlararo.

 3. Noqulay sharoitga kurash.

 4. A,B

 5. A,B,C

18. Ayrim hayvonlarning tashqi qiyofasi rang- barang bo’lib, ko’zga yaqqol tashlanadi bu moslanishning qaysi turiga misol bo’ladi?

 1. Himoya rangi.

 2. Maskirovka.

 3. Ogoxlantiruvchi.

 4. Mimikriya.

 5. A,B,C,D

19. Misirliklar qaysi hayvonlarni xonakilashtirganlar?

1) eshak; 2) mushuk; 3) echki; 4) qo’y; 5) g’oz; 6) o’rdak; 1. 1,3,4

 2. 2,5,6

 3. 3,4,5

 4. 5,6,1

 5. 2,4,5

20. Tur uchun xarakterli bo’lgan mezonlarni belgilang?

 1. Anatomik, genetik, bioximiyaviy, ekologik, geografik, fiziologik.

 2. Sitologik, genetik, bioximiyaviy, ekologik, geografik, fiziologik.

 3. Embriologik, genetik, bioximiyaviy, ekologik, geografik, fiziologik.

 4. Morfologik, genetik, bioximiyaviy, ekologik, geografik, fiziologik.

 5. Sistematik, genetik, bioximiyaviy, ekologik, geografik, fiziologik.

21. Evolyusiyaning boshlang’ich omilini belgilang?

 1. Populyasiya to’lqini, genlar dreyfi.

 2. Populyasiya to’lqini, aloxidalanish.

 3. Genlar dreyfi.

 4. Aloxidalanish.

 5. Genlar dreyfi, populyasiya to’lqini, aloxidalanish.

22. Turning xromosoma yig’indisi, soni, shakli va kata kichikligi qaysi tur mezoniga bog’lik?

 1. Geografik.

 2. Ekologik.

 3. Fiziologik.

 4. Genetik.

 5. Morfologik.

23. Lasso baliqlarining kuzda va bahorda uchraydigan populyasiyalarining kelib chiqishiga qanday alohidalanishning, qaysi turiga mansub?

 1. Geografik.

 2. Ekologik.

 3. Etologik.

 4. Fiziologik.

 5. Biologik.

24. Populyasiya genofondining ta’rifi qanday?

 1. Populyasiya, tur yoki boshqa bir sistematik guruh genlarining ayrim bir qismi.

 2. Populyasiya, tur yoki boshqa bir sistematik guruhdagi mutasiyalar.

 3. Populyasiya, tur yoki boshqa bir sistematik guruh genlarining majmuasi.

 4. Populyasiya, tur yoki boshqa bir sistematik guruh vakillarining irsiy bo’lmagan o’zgaruvchanligi.

 5. Genofoni alohida genlarni bir- biriga yaqinlashuvi.

25. Hujayra nazariyasini yaratgan olimni belgilang?

 1. R. Guk.

 2. K. Ber, T. Shvann

 3. M. Shleyden, K. Ber

 4. T. Shvann, R. Guk

 5. T. Shvann

26. Rivojlanish bu …

A. Miqdor jihatdan yangilanishdir.B. Tuzilishini saqlagan holda miqdor jihatdan ko’payish.

 1. Belgi, hossalarning asta- sekin izchillik bilan paydo bo’lishi.

 2. Sifat jihatdan yangilanishdir.

 3. Xayotning takomillanishidir.

27. Tiriklikning bir butunligi, xayot darajalarining qaysi birida ta’minlanadi?

 1. Molekula

 2. Hujayra

 3. Populyasiya

 4. Biogesenotik

 5. Biosfera


Download 99.5 Kb.
1   2
Download 99.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Xayot darajasining qaysi biridan boshlab evolyusion yangilanish boshlanadi?

Download 99.5 Kb.